Marcel T. Djuvara - Metoda Inductiva Și Rolul Ei În Științele Explicative

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Marcel T. Djuvara - Metoda Inductiva Și Rolul Ei În Științele Explicative

 • 5/25/2018 Marcel T. Djuvara - Metoda Inductiva Si Rolul Ei n Stiintele Explicative

  1/29

  N I E T O D A I N D U C T I V AS I

  R O L U L E I I N T I I N T E L E E X P L I C A T I V ED l i

  M A R C E L T . D J U V A R A

  E x t r a s d i n S t u d i i F i l o s o f i c e D

  B U C U R E S T IN O U A T I P O G R A F I E P R O F E S I O N A L A D I M I T R I E C . I O N E S C U1 0 . - S T R A D A S E L A R 1 . - 1 01 9 1 0

  .

  . . / V V . . ^ . 0 1 .. . . . . , / t

 • 5/25/2018 Marcel T. Djuvara - Metoda Inductiva Si Rolul Ei n Stiintele Explicative

  2/29

  M E T O D A I N D U C T I V A I R O L U L E l I N T I I N T E L E E X P L I C A T I V EI n f a s c i c u l a t r e c u t d a a c e s t e i r e v i s t e , c i t i m u n a r t i c o l a lD - l u i I . P e t r o v i c i , i n t i t u l a t c o n o u d m e t o d d i n d u c t i v d ) . A m s a -l u t a t c u p l A c e r e f a p t u l c d D - s a a d u c e c a . t e v a c o n s i d e r a t i u n i n o u ia s u p r a a c e s t e i c h e s t i u n i . C e e a c e i n s d , d e l a i n c e p u t , m ' a i z b i t ,c i t i n d a c e s t s t u d i u , e s t e c d D - 1 P e t r o v i c i n u e x p l i c d p r i n c i p i i l eg e n e r a l e p e c a r e s e i n t e m e i a z d m e t o d a i n d u c t i v d . D - s a , a d m i t a n dp o a t e c a c e s t e p r i n c i p i i s u n t i n d e o b s t e c u n o s c u t e , a t r e c u td e a d r e p t u l l a p a r t e a c a r e - I i n t e r e s e a z A , a d i c d l a d i f e r i t e l e r e g u l ic e s e p o t s t a b i l l p e n t r u a p l i c a r e a m e t o d e i i n d u c t i v e l a c a z u r ic o n c r e t e . N u a m i n t e n t i u n e a d e a c r i t i c A l u c r a r e a D - l u i P e t r o v i c i ,l i p s a c e a m m e n t i o n a t m a i s u s f i i n d o c h e s t i u n e d e i m p r e s i ep e r s o n a l d , c a r e d e a l t f e l n u s t i r b e s t e i n t r e g i m e a l o g i c A a a c e l u is t u d i u . M i - a m p r o p u s i n s d , i n c e l e c e u r m e a z d , a e x p u n e , b i n e

  i n t e l e s i n m o d c u t o t u l s u m a r * ) , t e o r i a g e n e r a l l a m e t o d e ii n d u c t i v e , c a r e c r e d c d i n t i m p u l d e f a t A e s t e I n c a d e p a r t e d ea c o n s t i t u i o d o c t r i n a b i n e s t a b i l i t A s i i n c o m u n a d m i s d .E s t e c i u d a t d e o b s e r v a t , c u m u n p r o c e d e u d e c u g e t a r ea t i l t d e i n t r e b u i n t a t i n s t i i n t d a f o s t a s a d e r a r o b i e c t u l u n e ic r i t i c i a p r o f u n d a t e , c a r e s a s t a b i l e a s c d c u p r e c i z i u n e c r i t e r i i l ec e d e o s i b e s c i n d u c t i u n e a d e a l t e m e t o d e d e i n v e s t i g a t i u n e a l e' ) . P e n t r u s t u d i i a m a n u n t i t e r e c o m a n d c a r t e a l u i E . F . A p e l t : D i eT h e o r i e d e r I n d u c t i o n , L e i p z i g , 1 8 5 4 ( E n g e l m a n n ) .M a s i m t o b l i g a t a d e c l a r a c a i n u n e l e p a r t i a m u r m a t d e a p r o a p ed e s v o l t a r i l e l u i A p e l t , a d o p t a n d i n s p e c i a l c a t e v a e x e m p l e i s t o r i c e p r e g -n a n t e . I n c o n c e p e r e a l o g i c a a m e t o d e i i n c h e s t i u n e i n s a a m c r e z u t i n d i c a ta m a d e p a r t h i n m a i m u l t e p u n c t e ; a s t f e l a m i n t r o d u s c a t e y a s c h i m b a r ii n c o n s i d e r a t i u n e a a s u p r a s i l o j s m e l o r .

  .

 • 5/25/2018 Marcel T. Djuvara - Metoda Inductiva Si Rolul Ei n Stiintele Explicative

  3/29

  M E T O D A I N D E C T I V AS I

  R O L U L E I I N T I I N T E L E E X P L I C A T I V E

  M A R C E L T . D J U V A R A

  E x t r a s d i n c S t u d i i F i l o s o f i c e p

  B U C U R E F T IN O U A T I P O G R A F I E P R O F E S I O N A L A D I M I T R I E C . I O N E S C U1 0 . - S T R A D A S E L A R I . - 1 01 9 1 0

  D E

  _

 • 5/25/2018 Marcel T. Djuvara - Metoda Inductiva Si Rolul Ei n Stiintele Explicative

  4/29

  4 M A R C E L T . W U V A R Ag a n d i r e i o m e n e s t i . I n d e c u r s d e v e a c u r i s ' a u p e r p e t u a t a s u p r ai n d u c t i u n e i o s e r i e d e p r e j u d e c A t i , c a r e p u d a t d e a l t f e l n a s t e r e

  l a a d e v A r a t e s i s t e m e f i l o z o f i c e , r A s p a n d i t e m a i c u s e a m A i n c e r -c u r i l e f i z i c i e n i l o r 1 a l e n a t u r a l i t i l o r , a d i c g p r i n t r e a c e i o a m e n ic a r i i n t r e b u i n t e a z a m a i i n u l t m e t o d a i n d u c t i v A . E x p l i c a t i u n e aa c e s t u i f e n o m e n t r e b u e p o a t e c A u t a t A i n f a p t u l , c A o b i c e i u lj o a c a u n r o l i n s e m n a t i n a p u c A t u r i l e g a n d i r e i i c l t o c m a i n o -t i u n i l e i n d i s p e n s a b i l e , c u c a r e i n c A d i n c o p i l g r i e a v e m m a i d e sa f a c e , n e d e v i n a t a t d e f a m i l i a r e , n e a t n u m a i v ( d e m d i f i -c u l t A t i l e c e e l e o p u n u n e i a n a l i z e s t r i c t e . P r i n t r e n u m e r o a s e l ee x e m p l e d e a c e s t g e n , c e g A s i m i n i s t o r i a f i l o z o f i e i , s e a f l Ai n d u c t i u n e a . I n a i n t e d e a d e s v o l t i n s A t e o r i a i n d u c t i u n e i , c r e dn e c e s a r a a t r a g e a t e n t i u n e a a s u p r a u n e i c o n c e p t i u n i , d e a l t -f e l d e s t u l d e r A s p A n d i t e , a D - l u i P e t r o v i c i , p e c a r e n u o p o ti m p a r t a s i i c a r e p r i n i m p o r t a n t a c o n c l u z i u n i l o r c e s e p o t t r a g ed i n t r ' i n s a , i m i p a r e d e m n A d e a f i l u a t A i n d i s c u s i u n e m a i c u d e a -m a n u n t u l : v r e a u s v o r b e s c d e p r i n c i p i u l c a u z a l i t a t e i .A u t o r u l a r t i c o l u l u i c e a m m e n t i o n a t n u e n u n t A a c e s t p r i n -c i p i u n i c l e r i i n m o d e x p l i c i t . D i n s c r i e r e a D - s a l e ( p a g i n a 1 4u r m . ) c r e d i n s l c a r e z u l t g c u d e s t u l a c e r t i t u d i n e , c gD - s a i n t e l e g e l e g e a c a u z a l i t a t e i i n s e n s u l c l o r k e f e n o r n e na r f i d e t e r m i n a t d e u n a s a u d e m a i m u l t e c a u z e . 0 a s e m e n ef o r m u l a r e p o a t e I n s A f i i n t e r p r e t a t A p r e a l a r g . I n t e a d e v a r , n uo r i c e f e n o m e n e x i g e s A p r e s u p u n e m o c a u z a , c a r e s A - 1 f i d e -t e r m i n a t , c i n u m a i a c e ' e f e n o m e n e c a r i t r e b u e s c c o n s i d e r a t ec a s c h i m b a r i a u n o r a n u m i t e s t A r i d e l u c r u r i . C i n e a i n t e l e sb i n e f i r e a c a u z a l i t a t e i , v a f i a d e s e a s c u t i t d e c e r c e t A r i z a d a r n i c e ;a s t f e l d e e x . i n t i m p u l d e f a t a , c A n d c o n c e p t u l c a u z a l i t g t e i ai e s i t d i n o b s c u r i t a t e a c e d o m n e a a s u p r a l u i i n v r e m u r i , n i c i u no m d e t i i n t A n u s e v a m a i g a n d i a c l u t a c a u z e l e p e n t r u c a r ep l a n e t e l e s u n t i n n u m a r d e o p t , c h e s t i u n e c e a p r e o c u p a t m u l tp e i n v a t a t i i d i n v e a c u l d e m i j l o c . A s a d a r p e n t r u a e n u n t ap r e c i s p r i n c i p i u l c a u z a l i t g t e i , t r e b u e s n e e x p r i m a m p r e c u mu r m e a z A : o r k e s c h i m b a r e * ) a u n u i f e n o m e n a r e c a u z e .

  * ) F o r m u l a u z i t a t : o r i c e e l e c t a r e c a u z e " c o n t i n e o t a u t o l o g i e , d eo a r e c e d e f i n i t i u n e a e f e c t u l u i e s t e t o c m a i a c e e a a u n e i s c h i m b r i p r o d u s ed e o c a u z a . S u b s t i t u i r e a c u v a n t u l u i e v e n i m e n t " i n l o c d e s c h i m b a r e " d aa s e m e n e a l o c l a i n t e r p r e t a r i p r e a l a r g i , e x p r e s i u n e a a v n d u n i n t e l e sm a i v a g .

  i

  .

  :

  i

  1 s ,

  .

  .

 • 5/25/2018 Marcel T. Djuvara - Metoda Inductiva Si Rolul Ei n Stiintele Explicative

  5/29

  M E T O D A I N D U C T I V A l R O L U L E l I N F I I N T E L E E X P L I C A T I V E 5A c e a s t A o b s e r v a t i u n e , i n a p a r e n t a n e i n s e m n a t I , p e r m i t ei m p o r t a n t e c o n c l u z i u n i i n p r i v i n t a c e l o r s u s t i n u t e d e D - 1 P e t r o v i c i .

  I n t e a d e v A r , d a c a a d o p t a m f o r m u l a r e a d e m a i s u s , n e d A m s e a m ac d i s t i n c t i u n e a d i n t r e c a u z e ( p r o d u c a t o a r e , i ( m e n t i n a t o a r e , ,c e a d m i t e D - s a , n u m a i p o a t e a v e a n i c i u n r o s t : o a d e v a r a t ac a u z a n u p o a t e f i d e c a t o c a u z A ( p r o d u c a t o a r e , , a d i c A u n c o m -p l e x d e i m p r e j u r A r i c a r e d e t e r m i n a o s c h i m b a r e . A a n u m i -t e l e c a u z e m e n t i n a t o a r e d e f a p t n u e x i s t . P e n t r u a e x p l i c aa c e s t e a f i r m a t i u n i , m A v o i