MD Comparison TR2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bb

Text of MD Comparison TR2

Sabit devirde alan sistemler(MGE / FGC / MGD / MGTL Modelleri)Deiken devirde alan sistemler(SD Modeli) Ma!naDrive "r#nleri Tork Transfer Dnyasna Temel $larak% na Se!mentte &i'met (ermek "'ere "retilmilerdir)Sabit Devirli Sistemler(Mekanik Kaplinler)Sabit Devirli Sistemler(Mekanik Kaplinler)Standart *a+linler,i-it modellerEsnek modellerDiskli modeller&idrolik (.al) modellerDierStandart *a+lin /'ellikleriMotor ve 0#k arasnda 1i'iksel bir balant vardr)(ibras0on23 4ok 0#kleri3 0ar kaklndan doan kaslmalar3 *alktaki demena-3 Termal !enleme !erilmelerini Motordan 0#ke ve0a 0#kten motora aktarrlar)Esnek / Elastomerik Kaplin modelleriEsnek / Elastomerik Kaplin modelleriRijitKaplin ModelleriRijitKaplin ModelleriFlexible Shaft Rbber !Tire" #a$ %eam !%ello$" &inRi'id (hain )ear )rid Dis*A s alK a k l kP a r a l e lK a k l kA k s i a l y n d e k iK a k l kT#m ka+linler bir dere5ede kakla m2tlaka mar2'd2rlar6Ma!naDrive ok /'el bir tasarma sa7i+tir6 Motor Mili.#k MiliSabit MknatslRotorSabit MknatslRotor+a,a %o-l. +a,a %o-l.%akr /letken Rotor%akr /letken RotorMotor Mili 0k MiliMotor Mili0k Mili Motor Mili 0k MiliMa'naDri,e&aralel Ka1klkta 1al-maya de,am eder2Ma'naDri,e&aralel Ka1klkta 1al-maya de,am eder2Ma'naDri,e3ksiyal y4ndeki Ka1klkta 1al-maya de,am eder2Ma'naDri,e3ksiyal y4ndeki Ka1klkta 1al-maya de,am eder2Ma'naDri,e31sal Ka1klkta 1al-maya de,am eder2Ma'naDri,e31sal Ka1klkta 1al-maya de,am eder2D-k sahip olma MaliyetiRijit ,e Elastik KaplinlerRijit ,e Elastik KaplinlerMa'naDri,e !M)E/F)(/M)D/M)T5"Ma'naDri,e !M)E/F)(/M)D/M)T5" Fi'iksel olarak balanan T#m Mekanik ka+linler aadaki ol2ms2' etkileri 0aratrlar6*a+lin a0ar kakl(ibras0on trans1eriEki+manlarn erkenar'a 0a+mas*a+lin a0ar kaklndan dola0 ek ener-i t#ketimi Ma!naDrive8n Temass' 9alantsnn (&ava 9ol22) sisteme !etirdii 1a0dalar6*a+lin a0arnda :dere5e0eve ;mm 0e kadar tolerans(ibras0on trans1erinin elimine edilmesi,2lman3 mekanik 5onta3 dili vb eki+mann /mr#n#n 2'amasMotor /.#k arasndakibalants'lktan ener-i ka'anm *2r2l2m 9akm ve $+eras0on *on2lar6La'er a0ariin 'aman ve eki+man 0atrmlarStandart bakm s#re ve mali0etleri"retimin d2rmasndan ka0naklanan maddi 'ararr 0#klere kar kor2ma salanmamas9a' modellerdeek mali0et olan 0a ve !res masra1larSistemdeki sert kalklarani 0#ksek !# ekimine ve eki+manda 0or2lma0a sebe+ ol2rSistemde 7' deiikliine olanak verme' *2r2l2m 9akm ve $+eras0on *on2lar6*a+lin a0ar iin 'aman ve 0atrm !erektirme'9akm onarm mali0etinin a'almasr'a d2r2larnda a'alma3 #retim s#rekliliinde artr 0#ke kar kor2maMa!naDrive !eri ka'anlm mater0al ileevre dost2d2rSert *alklar s/n#mle0erek eki+man /mr#n# 2'atr3 sk kalk 0a+an sistemlerde demena-klarn s/n#mle0i+ ek ener-i ka'anrSistem m#sait ise Ma!naDrive#r#nleri basit a0arla ek ener-i ka'anm sa!lar0ksek sahip olmamaaliyeti0a.l !+idrolik" Kaplinler0a.l !+idrolik" Kaplinler .al ka+linler 1i'iksel balant0 tam a0rama'lar ve aadaki ol2ms2' etkileri 0aratrlar 6*a+lin a0ar kakl (ibras0on trans1eriEki+manlarn erkenar'a 0a+mas *a+lin a0ar kaklndan dola0 ve ka+lin ii sv s#rt#nmesinden doan 1a'la ener-i t#ketimi Ma!naDrive n Temass' 9alantsnn (&ava 9ol22) sisteme !etirdii 1a0dalar6*a+lin a0arnda :dere5e0eve ;mm 0e kadar tolerans ve(ibras0on trans1erinin elimine edilmesi,2lman3 mekanik 5onta3 dili vb eki+mann /mr#n#n 2'amasMotor /.#k arasndakibalants'lktan ener-i ka'anm) &ava bol22ndan alan Ma!nadrive 7ti0a annda ta+a ar'alan+ 0a 7a+setmesi d2r2m2nda ka+lin +atlama0a 7a'r bir bomba0a d/n##r) *2r2l2m 9akm ve $+eras0on *on2lar6*a+lin a0ar iin 'aman ve 0atrm !erektirme'9akm onarm mali0etinin a'almasMa!naDrive 7idrolik ierme'3 da7a 7a1i1tir ve s/k#l#+ taklmas da7a kola0drMa!naDrive #r#nleri 7er d/n# 0/n#nde alrlarMa!naDrive 0a k2llanma0an evre dost2 bir teknolo-idirMa!naDrivetemel olarakar 0#k altnda ka0ma sala0arak sistemi kor2r) MGTL modeli sistemi tamamen motordan a0rarak eki+man kor2r)Ma'naDri,e !F)(/M)D/M)T5"Ma'naDri,e !F)(/M)D/M)T5"0ksek sahip olmamaaliyetiD-k sahip olma MaliyetiTrkiyede 6y'lamalarErdemir 72 S*ak +addehane Frn FanTrkiyede 6y'lamalarErdemir 72 S*ak +addehane Frn FanMGE3 birbiri0le 1i'iksel bir balants olma0an iki bileeni iermektedir) 9ir a1tn #'erinde3 !#l# ve sabit 0er mknats /'ellii olan bir al#min02m rotor vardr) Dier a1tn #'erinde ise3 elik ka1es iinde b2l2nan bir iletken b2l2nmaktadr) *a+linin tork iletme kabili0eti3 bakr iletken ile mknatslarn 7areketi son252 ol2t2r2l2r) 92 7areket3 sabit mknatslarla karlkl iletiime !een iletkende man0etik bir alan 0aratr3 b/0lelikle tork3 7ava bol22 ara5l0la iletilir) Ma!naDrive #r#nleri3 elektro man0etik +ara'iti (EM?) minimi'e ede5ek ekilde di'a0n edilmitir) &er bir eleme sevi0esinden !elen ak3 il!ili motor tara1ndan emilen EM? deerlerinden d##kt#r)MAGNADRI!72S8(3K +3DDE+39E D:;35)3< 7 9:56 F39 3058K %3