metodyka pcm

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of metodyka pcm

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI

  CO TO JEST PROJEKT ?

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI

  Projekt to ograniczone w czasie przedsiwzicie

  podejmowane w celu

  wytworzenia unikatowego wyrobu,

  dostarczenia unikatowej usugi

  lub

  uzyskania unikatowego rezultatu.

  rdo: A Guide to the Project Management Body of Knowledge Third Edition (PMBOK Guide), Project Management Institute

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI

  Projekt to sekwencja niepowtarzalnych zoonych i zwizanych ze sob dziaa przeznaczonych do wykonania w

  wyznaczonym terminie bez przekraczania ustalonego budetu i zgodnie z zaoonymi wymaganiami.

  rdo: R. Wysocki, R. Mcgary, Efektywne zarzdzanie projektami, Helion 2005

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI

  Projekt jest przedsiwziciem,

  ktre jest zasadniczo scharakteryzowane

  poprzez unikatowo swoich uwarunkowa,

  tzn. celw, czasu, kosztw, jakoci.

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI Wedug metodyki PRINCE 2 projekt to rodowisko zarzdcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub wikszej liczby produktw biznesowych zgodnie z okrelonym uzasadnieniem biznesowym. Projekt ma: - skoczony i okrelony cykl ycia, - zdefiniowane i mierzalne produkty biznesowe, - zwizane z tym dziaania, - zasoby umoliwiajce realizacj dziaa, - struktur organizacyjn wraz z rolami i przypisanymi im zakresami obowizkw, odpowiedzialnoci i uprawnie. PRINCE jest zastrzeonym znakiem towarowym OGC PRINCE2 jest zastrzeonym znakiem towarowym OGC

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI CECHY WSPLNE RNYCH DEFINICJI PROJEKTU

  CHARAKTERYZOWANE S POPRZEZ:

  - zasoby - czas

  - koszt

  - jako

  - zakres (dziaania)

  i s czynnikami sukcesu zarzdzania projektem.

 • TRJKT ZMIENNYCH PROJEKTU OKRELAJCY CZYNNIKI SUKCESU W PROJEKCIE

  ZAKRES JAKO

  CZAS

  ZASOBY

  KOSZT

  WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA PROJEKTAMI

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI A POZA TYM PROJEKTY...

  - wynikaj z potrzeb, problemw, ogranicze, wyzwa wystpujcych w regionie,

  - s mocno zorientowany na cel odpowied na problem,

  - realizujc powizane ze sob dziaania doprowadzaj do trwaych zmian

  (najczciej zmiany spoecznej),

  - maj okrelone zasoby: finansowe, ludzkie, rzeczowe,

  - maj specyficzny charakter dla konkretnych odbiorcw, na okrelonym

  terenie w okrelonym czasie, - s prowadzone przez ludzi i dla ludzi.

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI PROJEKT ZASADA W/H

  CO ma by rezultatem projektu? (what ?)

  DLACZEGO naley zrealizowa projekt - jakie s powody i korzyci? (why ?)

  JAKIE s pozostae ryzyka? (which?)

  CO moe mie wpyw na rezultat projektu? (what ?)

  KTO bdzie realizowa projekt? (who?)

  KIEDY projekt bdzie realizowany/zakoczony? (when?)

  JAK DUGO potrwa realizacja projektu? (how long ?)

  ILE bdzie kosztowa? (how much?)

  JAK projekt jest/bdzie realizowany? (how?)

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI

  YJEMY W ERZE ZARZDZANIA PROJEKTAMI...

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI RDA POMYSW NA PROJEKT

  Wewntrzne: - diagnoza potrzeb, - interesy spoeczne, - polityka, strategia wadz lokalnych. Zewntrzne: - wytyczne programw pomocowych, - wizyty studyjne, - partnerzy zewntrzni, - dobre przykady.

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI RDA POMYSW NA PROJEKT

  Aby mie pomys na projekt powinnimy:

  - zapozna si szczegowo z dokumentami programowymi,

  -zapozna si z wszystkimi strategiami i programami lokalnymi w swoim

  regionie,

  -przypomnie sobie o dobrych projektach z przeszoci, o ktrych syszelimy lub

  ktre realizowalimy.

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI

  FUNKCJE PROJEKTW:

  Narzdziowa - pozwala co wykona w sposb uporzdkowany. Promocyjna - pozwala informowa i pozyskiwa akceptacj. Kreacji - pozwala tworzy nowe rozwizania i dokonywa zmian.

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI KLASYFIKACJA PROJEKTW:

  - ze wzgldu na czas - krtkoterminowe (maks. do 1 roku), rednioterminowe i

  dugoterminowe (wieloletnie),

  - ze wzgldu na budet,

  - ze wzgldu na pochodzenie rde finansowanie - wewntrzne i

  zewntrzne,

  - ze wzgldu na sfer interwencji - projekty mikkie, projekty twarde,

  projekty mieszane,

  - ze wzgldu na orientacj zorientowane obiektowo i procesowo.

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI

  Fazy cyklu ycia projektu moemy wydzieli na podstawie ich efektw (np. podjcia istotnej decyzji, powstanie odrbnego dokumentu czy studium wykonalnoci, wykonania prototypu, powstania czciowego produktu itp.).

  Ujcie cyklu ycia produktu w poszczeglne fazy pomaga okreli, jaka praca powinna by wykonana w kadej fazie, kto powinien bra w niej udzia, a take

  pomaga w kontroli projektu.

 • FAZA WSTPNA FAZY POREDNIE FAZA KOCOWA

  POZIOM WYKORZYSTANIA ZASOBW

  CZAS

  rdo: Zarzdzanie projektami, IFC Press, Nowe Motywacje, 2003

  WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI

  CYKL YCIA PROJEKTU

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI CYKL YCIA PROJEKTU

  Wikszo cyklw charakteryzuje si:

  niskim uyciem zasobw na pocztku, ktre wzrasta z czasem, a w ostatniej fazie ostro spada,

  prawdopodobiestwo sukcesu jest najmniejsze na pocztku, a wic ryzyko poraki najwiksze; z czasem prawdopodobiestwo wzrasta,

  zdolno klientw do wpywu na ostateczne parametry wyrobu maleje z czasem; staje si to oczywiste, gdy wemiemy pod uwag, e koszt zmian i naprawy bdw wzrasta w kadej kolejnej fazie projektu.

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI CYKL YCIA PROJEKTU

  Cykl ycia projektu w szczeglnoci definiuje:

  - co powinno zosta zrobione w danej fazie (np. kiedy przeanalizowa

  problemy, jakie dotykaj naszych beneficjentw, a kiedy przygotowa

  szczegowy harmonogram dziaa),

  - w ktrych fazach bd powstaway poszczeglne produkty czstkowe, a co

  istotniejsze ,w jaki sposb bd one oceniane, weryfikowane i monitorowane,

  - kto bdzie zaangaowany w poszczeglne dziaania w ramach kolejnych faz,

  - jak monitorowa, kontrolowa poszczeglne fazy.

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI

  CYKL YCIA PROJEKTU

  W niektrych przypadkach jest jednak moliwe, e kolejna faza rozpocznie si, zanim poprzednia si zakoczy. Jest to dopuszczalne,

  gdy ryzyko niepowodzenia nie zakoczonej fazy jest niskie.

  Tak praktyk nazywa si "fast tracking" lub "overlapping".

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI

  CZYM JEST PROCES ZARZDZANIA PROJEKTEM ?

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI

  Zarzdzanie projektami jest definiowane jako

  planowanie, organizacja, monitorowanie i kierowanie wszystkimi

  aspektami projektu oraz motywowanie wszystkich jego uczestnikw, prowadzce do pewnego osignicia celw projektu,

  bezpiecznie i w ramach uzgodnionego czasu, kosztu i kryteriw wykonania.

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI

  Zarzdzanie projektami definiowane jest take jako

  takie zastosowanie wiedzy, umiejtnoci, narzdzi i technik do dziaa w projekcie, aby moliwe byo zaspokojenie lub rozwinicie

  potrzeb i oczekiwa adresatw projektu.

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI

  DLACZEGO PROJEKTY KOCZ SI KLSK LUB NIE DOBIEGAJ DO KOCA ?

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI PRZYCZYNY NIEPOWODZE PROJEKTW:

  - sztywno procedur,

  - ze planowanie,

  - nietrafieni partnerzy projektu,

  - saba motywacja zespou projektowego,

  - le skonstruowany budet,

  - ze zarzdzanie zmian w projekcie,

  - biurokracja,

  - inne obiektywne trudnoci.

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI

  PROJEKTY KOCZ SI NIEPOWODZENIEM Z POWODU ZEGO ZARZDZANIA !!!

 • WPROWADZENIE DO ZARZDZANIA

  PROJEKTAMI

  PROJEKTY KOCZ SI NIEPOWODZENIEM Z POWODU BRAKU ODPOWIEDNIEJ

  METODYKI ZARZDZANIA W PROJEKTEM

 • METODYKA PCM

  ZARZDZANIE CYKLEM PROJEKTU (ZCP)

  =

  PROJECT CYCLE MANAGEMENT (PCM)

  (ANG.)

 • METODYKA PCM

  HISTORIA METODYKI PCM

  Opracowana na podstawie dowiadcze z projektw realizowanych w

  amerykaskim sektorze publicznym, prywatnym i wojskowym (lata 60 .),

  Rozwinita na pocztku lat 90. w krajach Unii Europejskiej,

  W Polsce od czasu wdraania projektw w ramach funduszy PHARE,

  W 2001 roku pierwszy oficjalny, a zarazem profesjonalny podrcznik

  Zarzdzanie Cyklem Projektu,

  W 2004 aktualizacja podrcznika.

 • METODYKA PCM

  ZAOENIA METODYKI PCM