of 21 /21
Mga bahagi ng pananaliksik Ang mga bahaging ito ng pananaliksik, ang nagbibigay linaw sa mga hakbangin o prosesong dapat sundin sa gawaing pananaliksik.

mga bahagi ng pananalisik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ulat sa Filipino 2

Text of mga bahagi ng pananalisik

Page 1: mga bahagi ng pananalisik

Mga bahagi ng pananaliksik

Ang mga bahaging ito ng pananaliksik, ang nagbibigay

linaw sa mga hakbangin o prosesong dapat sundin sa

gawaing pananaliksik.

Page 2: mga bahagi ng pananalisik

Kabanata Isuliranin at kaligiran

RASYUNAL

Dito tinatalakay ang mga sagot sa tanong na Ano at Bakit. Ano ba ang tungkol sa iyong pinag-aaralang paksa at Bakit kailangan pa itong pag-aralan. Sa mga mananalikaik na mag-aaral, ang isa’t kalahating pahina sa bahaging ito ay maari no o sapat na.

PAGLALAHAD NG SULIRANIN

Dito babanggitin ang sanhi o layunin ng pananaliksik na maaring sa anyong patanong o simpling paglalahad ng layunin. Iaanyo itong nangunguna ang pangkalahatang layunin na susundan ng 3 o higit pang mga tiyak na layunin.

Page 3: mga bahagi ng pananalisik

KAHALAGAHAN NG TALAKAY

Dito bibigyang kahulugan ang mga salitang mahahalaga o pili na ginagamit sa pananaliksik. Bibigyang linaw ang mga ito sa paraang kung paano ito ginamit sa loob ng pangungusap. Sa maikling sabi operational meaning ng salitang bibigyang katuturan sa paalfabetong anyo.

BATAYANG KONSEPTWAL

ilalantad ang teoryang pagbabatayan ng pag-aaral. Sa teorya ring ito iaangkala ng mananaliksik ang sariling pagtingin sa paksang pinag-aaaralan gayundin ang mga ideyang dapat palitawin sa ginawang pananaliksik.

SAKLAW AT LIMITASYON NG PAG-AARAL

ipinakikita sa bahaging ito ang lawak ng sangkop ng ginagawang pag-aaral. Ipinaaalam din dito ang mismong paksa ng pag-aaral gayundin ang katatagpuan ng mga datos na kakailanganin sampu ng populasyon o bilang ng mga respondente na sasagot sa inihandang mga tanong.

Page 4: mga bahagi ng pananalisik

Kahulugan ng mga KatawaganInililista rito ang mga salitang ginagamit sa pag-aaral. Tanging mga katawagan, salita, o pariralang may espesyal na gamit o natatanging kahulugan sa pag-aaaral ang bibigyan ng depinisyon. Ang pagbibigay ng kahulugan ay may dalawang paraan. Una, ang konseptwal na pagpapakahulugan na matatagpuan sa diksyonaryo. Ikalawa, ang operasyonal na pagpapakahulugan. Ipinaliliwanag o binibigyan ng kahulugan ang salita batay sa pagkakagamit nito sa paksang pnag-aaralan

Page 5: mga bahagi ng pananalisik

Kabanata IIMga Kaugnay na Literatura at

Pag-aaral

Sinasagawa dito ang paghahanap sa mga kaugnay na litertura na maaring magmula sa aklat, jornal, magazine, tesis, disertasyon at iba pang sanggunian na magagamit na batayan sa pagsusuri ng mga teorya.

Page 6: mga bahagi ng pananalisik

Kaugnay na LiteraturaAng bahagin ito ay nagtataglay ng mga datos mula sa binasang aklat, peryodiko, jornal, manual, term paper, magazine, brochure at iba pang sanggunian na may malapit na kaugnayan sa kasalukuyang pag-aaral. Ang ideya ng bawat awtor ay ipinapahayag at ang apelyido lamang ng awtor ang isinusulat matapos ang pahayag, karugtong ang taon ng publikasyon o pagkakalimbag ng pinagkunang sanggunian.

Page 7: mga bahagi ng pananalisik

Kaugnay na Pag-aaralAng bahaging ito ay mga kaugnay na pag-aaral na binubuo ng mga ideya mula sa binasang tesis at disertasyon na may kaugnayan sa kasalukuyang pag-aaral. Katulad din sa ginagawang pagpapakilala sa kaugnay na literatura ang pagpapakilala sa mga awtor sa mga sangguniang ginamit nito.

Page 8: mga bahagi ng pananalisik

Balangkas TeoretikalNagsasaad ito ng mga dahilan kung bakit ang mananaliksik ay humahanap ng mga bagong datos na susuriin, ipaliliwanag, at lalagumin. Ipinapahayag din sa bahaging ito ang teorya ng mga awtor na pinagbabatayan ng pag-aaral upang maipakita ang kaugnay ng mga baryabol sa pag-aaral.

Page 9: mga bahagi ng pananalisik

Balangkas ng Konsetwal at Paradigma ng Pag-aaralNagtataglay ang mga bahaging ito ng mga konsepto ng mananaliksik o mga ideya niya hinggil sa pag-aaral na isinasagawa. Kailangang bumuo ang mananaliksik upang maipakita ang kaugnayan ng mga konsepto at teorya sa paksang pag-aaralan. Dapat magkaroon ng paradigma ng pananaliksk na kinabibilangan ng pinagbatayan (input); proseso (process); kinalabasan (output). Ang paradigma ay kinakailangang ipaliwanag ng mananaliksik

Page 10: mga bahagi ng pananalisik

Kabanata IIIMetodolohiya ng

Pananaliksik

Page 11: mga bahagi ng pananalisik

NAHAHATI SA APAT NA BAHAGI ANG KABANATANG ITO

1. DISENYO NG PANANALIKSIK. Nililinaw sa bahaging ito ang ginamit na disenyo ng pananaliksik. Kadalasan desciptiv- analitik dahil di ito ang para sa mga baguhang mananaliksik dahil di ito nangangailangan ng paggamit ng masalimuot na gamit ng istalistik. Maaring suriin lamang lamang ito ng mga datos o informasyon na nakalap bunga ng isinagawang sarvey.

2. RESPONDENTE/RESPONDYANTE. Dito inalalahad ang eksaktong bilang ng mga sumagot sa inihandang kwesyoner- sarvey. Inihahayag dito ang maikling profyl ng mga respondente gayundin at paano sila pinili.

3. INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK. Dito makikita ang ginamit na mga kwestyuneyr sa pagkalap ng mga informasyon o datos na gagamitin ang deskriptiv- analitik. Ang instrumento sa pananaliksik ay maaaring sarvey kwestyuneyr intervyu o panayam.

Page 12: mga bahagi ng pananalisik

4. TRITMENT NG MGA DATOS. Inilalahad dito ang simpleng statistik na magagamit matapos maitala ang mga naging sagot sa sarvey- kwestyuneyr sa bawat respondente. Sa deskriptiv- analitik maaari ng gamitin ang pagpoporsyento/bahagdan matapos mai-tally ang numerikal datos ng mga kwestyuneyr. Dito na magsisimulang suriin ang kinalabasan ng pagpoporsyento/ pagbabahagdan.

Page 13: mga bahagi ng pananalisik

PANONGOLEKTA NG DATOS

Maraming paraan ang magagawa upang makapangolekta ng mga datos na lubhang kailangan sa

ginagawang pananaliksik.

Page 14: mga bahagi ng pananalisik

a. AKLAT SA LAYBRARI. Napakahalagang lugar ang laybrari sa pangangalap ng mga informasyong magagamit sa talakayan. Dito ka makakakuha ng mga teoryang mapagbabatayan ng mga ideya sa pananaliksik. Dito rin makakalap ang mga pahayag na magpapalakas sa inyong mga paliwanag, sa mga kinalap na informasyon lubhang mahalaga at kailangan na itala sa bahaging sanggunian o biblyografi sa kabuuan, ang pinaghanuan ng ideya. Ang hakbang na ito’y nagpapakita ng respeto sa paggamit ng ideya o kaisipan ng nagmamay-ari.

subject card- ito ay nakaayos paalpabetical.

author card- pinakapamagat na nakatala

b. INTERBYU/PAKIKIPANAYAM. Ito ay gawaing impormasyon ang mismong makukuha sa taong makatutulong sa ginagawang pananaliksik. Ang interbyu ay kailangan upang mapatotohanan ang katotohanan.

Page 15: mga bahagi ng pananalisik

PAANO ANG PAG-INTEBYU?1. Siguraduhin ang mga tao o taong iinterbyuhin. Kailangan ang taong iyon

ay makatutulong sa ginagawang pag-aaral at ang impormasyon na ibabahagi niya ay sadyang iyon ang kailangan.

2. Ihanda ang mga tanong na ibibigay o itatanong sa iinterbyuhin. Ihanay ang mga tanong ayon sa tamang pagkakasunod-sunod nito. Kung handa na ang itatanong sa kakapanayamin magiging maganda ang daloy ng usapan.

3. Iwasan ang tanong na tanging oo o hindi ang sagot kung maaari. Ang sagot na oo o hindi ay dadaan upang matigil na ang interbyu.

4. Sa pag-interbyu laging ihanda ang sulatang papel o di kaya’y ang tape recorder na magtatago ng resultang interbyu.

5. Huwag kalilimutan ang pasasalamat pagkatapos ng interbyu. Alalahaning inabala mo ang kanyang panahon. Hingin narin ang panahon na muli mo siyang mainterbyu kung kakailanganin pa. Ang papapaisnak sa interbyu ay maari ring maganap bilang porma ng pagtanaw ng utang na loob.

Page 16: mga bahagi ng pananalisik

c. INTERNET. Matutong manaliksik sa internet upang lalong maging mayaman ang pahayag na maiugnay sa ginagawang pananaliksik. Sa anumang impormasong napakinabangan huwag kalilimutang pasalamatan ang pinagkunan sa pamamagitan ng pagtatala ng website sa biblyografi.

Page 17: mga bahagi ng pananalisik

Kabanata IVPagsusuri at Interpretasyon ng

mga Datos Kwaliteytiv man o kwantiteytiv ang ginawang pananaliksik

may pagsusuri at interpretasyon nagaganap sa resulta ng pag-aaral. Higit namang kailangan ang interpretasyon sa resulta ng istatistiks bilang pagpapatunay sa hipotesis na ginawa sa pag-aaral.

Pagsusuri

- ang pagsusuri ay nagaganap sa tulong ng malalim na pagpapahayag/ pagpapaliwanag ng kinalanasan ng pag-aaral. Lubos na nasusuri ang pinag-aaralan kung iuugnay ito sa teorya o pagdulog ng mapag-aanglahan. Maari pa ring iugnay ang pagsusuri sa kalagayan ng kapaligiran dahil maaaring makasagot ito sa resulta ng pag-aaral.

Page 18: mga bahagi ng pananalisik

-Interpretasyon

- sa pagbibigay interpretasyon ng kinalabasan ng pag-aaral, ipinahahayag nito ang pansariling implikasyon ng resulta ng pananaliksik. Gumaganda ang interpretasyon kung makatotohanan ang mga figyur na lumabas sa pag-aaral. Sa pagbibigay interpretasyon inihahayag muna ang paglalarawan ng mga datos at binabanggit din ang kaukalang tambilang bilang suporta sa gagawing interpretasyon. Ang ginagawan ng interpretasyon ay maaaring nakaanyong tabular o graf na ang parameter ay nasa gawaing itaas o kaya’y sa gawing kaliwa,pababa. Ang kaukalang tambilang naman ay nasa kabilang direksyon ng parameter na maaaring pababa o pahalang ang posisyon.

Paliwanag/ pagsusuri

- sa unang tanong na panlalalaki o pambababae ang karaniwang sanhi ng pambubugbog sa asawa, makikitang marami ang sumagot sa scale na 4 o sang-ayon, 11 o 35% ng kabuuang bilang ng mga respondente na sinusundan naman ng 5 o sang-ayon na may 9 o 29% at pinakakaunti ang scale na 2 o di-sang-ayon na walang sumagot o 0%

Page 19: mga bahagi ng pananalisik

Kabanata VPaglalahad ng Resulta ng

Pananaliksik

Sa bahaging ito ilalahad nang isa-isa at malinaw ang mga naging kasagutan sa bawat suliranin o tanong o layunin ng isinagawang pananaliksik.

iaanyo ito sa disenyong naaayon sa patakaran ng paaralan o di kaya’y maari rin namang ayon sa kagustuhan ng mananaliksik. Ang mahalaga makikita nang maayos ang sagot sa bawat tanong o layunin ng pag-aaral.

Page 20: mga bahagi ng pananalisik

Halimbawa ng teksto1. Bar graph- ito ay ginagamitan ng mga patayo at pahigang linya. Komon

ito sa mga paghahambing o comparativr studies. Ang pamagat nito ay nagsasabi kung tungkol saan ang graph. Matatagpuan naman sa gawing ilalim ang pinagkunan ng datos.

2. Pie chart- katulad ng bar graph, mayroon itong pamagat, legends at source. Dito ay hinahati sa bawat bahagi ang kabuuan.

3. Line graph- ito ay madalas gamitin upang ipakita ang pagbaba o pagtaas ng halaga ng mga pangangailangan sa pagdaan ng panahon. Bawat valyu ay kinakatawan ng mga tuldok na nagpapakita ng scale kapag naikonekta.

4. Pictograph- ito ay ginagamitan ng mga larawan na nagrerepresenta sa isang produkto, dito ay madaling makita ang pagkakaiba.

5. Flow chart- nagpapakita ito ng proseso o mga hakbang na kailangang isagawa mula umpisa hanggang huli. Layunin nito na makatipid sa oras o maging maayos o epesyente ang paggawa ng mga bagay-bagay.

Page 21: mga bahagi ng pananalisik

6. Istruktura ng organisasyon- pinapakita nito ang istruktura o ang pagkakasunod-sunod ng katugkulan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Madalas natin itong makita sa lobby ng mga tanggapan upang madali nating matukoy ang mga taong dapat puntahan sakaling mayroon tayong sadya sa isang tanggapan.

7. Talahanayan- ito ang pinakagamitin sa lahat ng larangangan o disiplina dahil ito ang pinakamadaling unawain. Makikita dito ang mga tiyak at aktuwal na impormasyon hinggil sa isinasagawang pananaliksik na maayos na nakahanay sa mga kolum.