of 26/26

Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka MOWRiD.pdf · Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka swoją ofertę pomocy kieruje do wszystkich rodzin z terenu Łazisk przeżywających

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka MOWRiD.pdf · Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i...

Miejski Orodek Wspierania Rodziny i Dziecka

swoj ofert pomocy kieruje do wszystkich rodzin z terenu

azisk przeywajcych trudnoci w opiece i wychowaniu dzieci,

borykajcych si z rnorakimi kryzysami,

a take do rodzin pragncych jak najlepiej wypenia zadania

w obszarze rodzicielstwa, dcych do zrozumienia swych dzieci

na rnych etapach ich rozwoju.

WSPIERANIE RODZINY

PRACA Z RODZIN

PRACA Z DZIECKIEM

PORADNICTWOASYSTA

RODZINNAGRUPOWE

FORMY POMOCY

PLACWKA WSPARCIA DZIENNEGO

WSPIERANIE RODZINY

PRACA Z RODZIN

PRACA Z DZIECKIEM

PORADNICTWOASYSTA

RODZINNAGRUPOWE

FORMY POMOCY

PLACWKA WSPARCIA DZIENNEGO

PRACA Z DZIECKIEMPLACWKA WSPARCIA

DZIENNEGO

jest form pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka, w ramach ktrejdzieci objte s zajciami profilaktyczno-wychowawczymi, kulturalno-owiatowymi, rekreacyjnymi oraz sportowymi, realizowanymi w grupachwychowawczych

zajcia prowadzone s w 4 grupach wychowawczych dobranych wiekowo irozwojowo (grupy ok. 10 osobowe 2 w Siedzibie w aziskach rednich i 2 w Filiiw aziskach Grnych)

prowadzona jest staa wsppraca z rodzicami wychowankw i instytucjami praca procesem grupowym, poddawana regularnej konsultacji i superwizji

W placwce

nigdy si nie nudzimy

Wycieczka do Ogrodzieca

Festyn Rodzinny

Wyjazd rodzinny

Turniej pikarski Razem Raniej

Wspominamy

Woliska przygoda- Midzywodzie

Atrakcje podczas ferii Auchan. yj z pasj! - projekt

Turniej bowlingowy

WSPIERANIE RODZINY

PRACA Z RODZIN

PRACA Z DZIECKIEM

PORADNICTWOASYSTA

RODZINNAGRUPOWE

FORMY POMOCY

PLACWKA WSPARCIA DZIENNEGO

poradnictwo jest form obejmujc wsparcie w rnych obszarach emocjonalnego

funkcjonowania czowieka (m.in. w obrbie penionych rl, przeywanych relacji,

podejmowanych zada)

wiadczone jest z zachowaniem zasady poufnoci, w atmosferze bezpieczestwa i

akceptacji

jest dobrowoln i nieodpatn form wsparcia dla mieszkacw azisk

dostpno czasowa od godzin porannych do wieczornych

PRACA Z RODZIN PORADNICTWO

PORADNICTWO SKIEROWANE jest

do rodzin, par, osb indywidualnychprzeywajcych trudnoci w rnychsferach swojego ycia m.in. wobszarze relacji rodzinnych, penieniarl, funkcjonowania emocjonalnego

PORADNICTWO SKIEROWANE jest

do rodzin przeywajcych sytuacjekryzysowe, a take do rodzicwpragncych podnie swojekompetencje wychowawcze, by jaknajlepiej wypenia swoje zadaniaw obszarze rodzicielstwa

WSPIERANIE RODZINY

PRACA Z RODZIN

PRACA Z DZIECKIEM

PORADNICTWOASYSTA

RODZINNAGRUPOWE

FORMY POMOCY

PLACWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Spotkania w gronie osb, ktre czy ten sam etap ycia, wsplnezainteresowania, przeywane trudnoci t moliwo stwarza MOWRiDoferujc mieszkacom azisk tzw. grupowe formy pomocy. Prelekcje,szkolenia, warsztaty, spotkania tematyczne, grupy wsparcia organizowane sw zalenoci od zdiagnozowanych potrzeb rodowiska lokalnego.

PRACA Z RODZIN GRUPOWE FORMY POMOCY

PRELEKCJE . SZKOLENIA . WARSZTATY GRUPY WSPARCIA . SPOTKANIA TEMATYCZNE

Oferujemy m.in.:

Warsztaty podnoszce kompetencje wychowawcze rodzicw

Grupy wsparcia dla osb przeywajcych podobne trudnoci

Zajcia z zakresu komunikacji, radzenia sobie z emocjami, asertywnoci

Spotkania podnoszce umiejtno budowania konstruktywnych relacji

Istnieje moliwo zrealizowania grupowych form pomocy w nowych obszarach tematycznych w odpowiedzi na zgoszone zapotrzebowanie.

WSPIERANIE RODZINY

PRACA Z RODZIN

PRACA Z DZIECKIEM

PORADNICTWOASYSTA

RODZINNAGRUPOWE

FORMY POMOCY

PLACWKA WSPARCIA DZIENNEGO

na terenie azisk Grnych zatrudnionych jest 2 asystentw rodziny tworzcych

wraz z koordynatorem Zesp ds. Asysty Rodzinnej

asystent obejmuje pomoc maksymalnie 12 rodzin

asystenci cile wsppracuj z zespoem pracownikw socjalnych MOPS tworzc

midzyinstytucjonalny Zesp ds. Pracy rodowiskowej

zgodnie z zaoeniami ustawy asystent prowadzi bezporedni prac z rodzin w

rodowisku jej ycia, suc wsparciem w wypenianiu codziennych zada i

obowizkw, pracuje z rodzin za jej zgod i z jej aktywnym udziaem

PRACA Z RODZIN ASYSTA RODZINNA

KIEROWNIK ORODKA pan ukasz Gaeczka, tel. 32 721 89 10, e-mail: [email protected]

PLACWKA WSPARCIA DZIENNEGOSiedziba - aziska rednie, ul. Wyszyskiego 8, tel. 32 721 89 10

Filia - aziska Grne, ul. Jana Pawa II 1, tel. 32 224 42 15, tel. kom. 669 916 184

PORADNICTWO I GRUPOWE FORMY POMOCYpani Ewelina Majewska i pani Monika Wieczorek-Baka

tel. 32 721 89 10, e-mail: [email protected]

ASYSTA RODZINNA tel. kom. 727 582 463, 533 666 199 e-mail: [email protected]

KONTAKT

Miejski Orodek Wspierania Rodziny i Dzieckaw aziskach Grnych

ul. Wyszyskiego 8, 43-173 aziska Grne

tel./fax: 32/721 89 10, e-mail: [email protected] 635-16-53-742 Regon 276234988

www.mowrid.laziska.pl

RODZINAPOMOC

ROZWJ

MOTYWACJA AKCEPTACJA

W I

RELACJA

WSPIERANIE

MIOPORADNICTWO