MINISTERUL EDUCAJIEI NATIONALE ~I CERCETARII ~TIINTIFICE ... Facultatea de Stiinte Politice ~i Administrative,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • MINISTERUL EDUCAJIEI NATIONALE ~I CERCETARII ~TIINTIFICE UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IA~I

  infiintata prin Legea nr. 408 I 20.06.2002 CIF: 26596943

  Sediul Didactic: la~i. Bulevardul D. Mangeron, nr. 49 RECTORAT: Tel./fax: 0232 I 214.858; CENTRALA: 0232 I 210.474

  Sediul Social: Str. Gavriil Musicescu, nr. 6, bl. 7, sc. A, la~i Web: www.upa .ro; www.fapa.ro; E-mail: office@upa.ro; office@fapa.ro

  JOB OPENING FOR TI-lE PROFESSOR POSITION, SEVENTH POSITION IN THE TEACHING POSITIONS LIST, FACULTY OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE

  SCIENCES, • DEPARTMENT OF HUMANITIES,

  FIRST SEMESTER OF THE ACADEMIC YEAR 201612017

  I. Job description: Position: Professor Seventh position in the List of teaching positions (staff/personnel establishment) of the Department of Humanities, Faculty of Political and Administrative Sciences, specialization in Political Science, IF, providing the following courses: 1. Theory and practice of democracy (undergraduate studies); 2. Contemporary political systems (undergraduate studies);3. Contemporary political issues: nationalism and minorities in Europe (optional undergraduate course).

  II. Main duties and specific responsibilities the jobholder:

  );;;> Scientific activity (no. of course hours/seminars, year of study, number of study groups, number of conventional hours per each subject):

  ·o 1.2 hours of course, 3 rd year of study, 1 study group, 2 conventional hours per course;

  o 2.2 hours of course, 3rd year of study, 1 study group, 2 conventional hours per course;

  o 3.2 hours of course, 1 hour of seminar, 2nd year of study, 1 study group, 3 conventional hours per course.

  );;;> Academic research activity (number of hours, minimum number of published articles, papers, participation to scientific conferences and similar activities etc.):

  o Number of research hours : 540 hours of research ; o Minimum number of published articles: 3 articles per year published in BDI

  system reviews; o Minimum number of participations to scientific conferences: 2 scientific

  conferences per year.

  )" Evaluation activity (examinations, colloquies, projects, etc.): o Examination. o Examination. o Colloquium.

 • );;> Coordinating bachelor papers and major dissertation papers (if that be the case): o Coordinating bachelor papers.

  );;> Course materials and/or handbooks for each subject in the abovementioned list as part of the job description.

  o Course 1naterials and/or handbook for each of the courses enlisted above.

  III. The minimum wage for the job at the time of the employment: 1600 RON

  IV. The subjects and topics for the job competition:

  o Lecture regarding the presentation of the Development plan regarding the scientific and academic career.

  o Date and time of the lecture: 03.02.2017, 12.00 .

  V. The official address for posting the application files: Universitatea ,Petre Andrei" din Ia~i, Facultatea de $tiinte Politice ~i Administrative, Bld. Dimitrie Mangeron, Nr. 49, Ia~i, Romania .

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 51 CERCETARII STIINTIFICE , , , , UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IA~I

  infiintata prin Legea nr. 408 I 20.06.2002 CIF: 26596943

  Sediul Didactic: la!?i, Bulevardul D. Mangeron, nr. 49 RECTORAT: Tel./fax: 0232/214.858; CENTRALA: 0232/210.474

  Sediul Social: Str. Gavriil Musicescu, nr. 6, bl. 7, sc. A, la!?i Web: www.upa.ro; www.fapa .ro; E-mail: office@upa.ro; office@fapa.ro

  CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PROFESOR, POZITIA 7 DIN STATUL DE FUNCTII, FACULTATEA DE STIINTE POLITICE SI ADMINISTRATIVE,

  DEPARTAMENTUL DE STIINTE SOCIO-UMANE, SEMESTRUL I ALANULUI UNIVERSITAR 201612017

  I. Descrierea postului scos Ia concurs: Postul de Profesor, pozitia 7 din Statui de functii al Departamentul de Stiinte Socio-Umane, Facultatea de Stiinte Politice ~i Administrative, specializarea Stiinte Politice, IF, contine urmatoarele discipline: 1. Teoria ~i practica democrafiei (licenta); 2. Sisteme politice contemporane (licenta); 3. Probleme politice contemporane: na{ionalisme ~i minoritii{i fn Europa ( optionl, licenta).

  II. Atributiile I activiHitile aferente postului scos Ia concurs: >- Activitate didactica (nr. ore de curs I seminar, an de studiu, numar grupe, numar ore

  conventionale etc. pentru fiecare disciplina): o 1. 2 ore curs, anul III de studiu, 1 grupa, 2 ore de curs conventionale; o 2. 2 ore curs, anul III de studiu, 1 grupa, 2 ore de curs conventionale; o 3. 2 ore curs, 1 ora seminar, anul II de studiu, 1 grupa, 3 ore conventionale.

  >- Activitate de cercetare ~tiintifica (nun1ar de ore, numar minim de articole, lucrari, participari la manifestari ~tiintifice etc.):

  o Numar ore cercetare: 540 ore de cercetare; o Numar n1inim de articole: 3 articole indexate in BDI!an; o Numar miniln de participari la manifestari ~tiintifice: 2 participari/an.

  >- •Activitate de evaluare (examene, colocvii, proiecte etc.): o Examen. o Examen. o Colocviu.

  >- Activitate de coordonare a lucrarilor de licenta!disertatie ( daca este cazul): o Coordonarea lucrarilor de licenta.

  >- Suport de curs sau manual pentru fiecare disciplina din structura postului: o Suport de curs ori manual pentru fiecare disciplina.

  III.Salariul minim de incadrare a postului Ia momentul angajarii: 1600 RON

 • IV. Tematica probelor de concurs: o Prelegere privind prezentarea Planului de dezvoltare a carierei didactice ~i

  ~tiintifice o Data ~i ora sustinerii: 03.02.2017, 12.00.

  V. Adresa Ia care trebuie trimis dosarul de concurs: Universitatea ,Petre Andrei" din Ia~i, Facultatea de $tiinte Politice ~i Administrative, Bid. Dimitrie Mangeron, Nr. 49, Ia~i, Romania.

  -

  -