15
Montážny návod autoalarmu Cobra AK46XX CAN/PLIP Verzia 1.1

Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

Montážny návod autoalarmu Cobra AK46XX CAN/PLIP

Verzia 1.1

Page 2: Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

Montážny návod autoalarmu AK46XX CAN/PLIP

2

Obsah:

1. OBSAH BALENIA

2. ÚVOD A METODIKA INŠTALÁCIE (ako získať prístup k špecifickej technickej dokumentácii vozidla, Data Linker,

Antares software, ako vybrať inštalačný postup)

3. KONFIGURÁCIA SYSTÉMU

4. AKO PRIPRAVIŤ KARTU PIN KÓDU

5. INŠTALÁCIA SYSTÉMU (poloha systémových komponentov, elektrické spojenia)

6. AKTÍVNE FUNKCIE (popis)

7. PROGRAMOVATEĽNÉ FUNKCIE (popis)

8. 8.PROGRAMOVANIE FUNKCIÍ, PRIHLÁSENIE DIAĽKOVÝCH OVLÁDAČOV/KARIET VODIČA

9. TEST FUNKČNOSTI

10. MANUÁLNY VÝBER INDEXU CAN

11. SAMO UČIACA PROCEDÚRA VYŽADOVANÁ PRI VÝMENE HLAVNEJ JEDNOTKY ALEBO BEZDRÔTOVEJ SIRÉNY

12. ODOVZDANIE DOKUMENTOV

13. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

14. SCHÉMY ZAPOJENIA

1. OBSAH BALENIA

Zoznam hlavných častí dodaných v balení:

Riadiaca jednotka alarmu.

Diaľkové ovládače a/alebo Karta vodiča(ak sú dodané)

Drôtová siréna alebo bezdrôtová siréna so záložnou batériou

Univerzálny káblový zväzok pre riadiacu jednotku

Káblový zväzok pre sirénu

Držiak sirény

Ultrazvukové snímače

Inštalačné príslušenstvo

LED/ovládacie tlačidlo

Užívateľský návod

PIN kód karta

2. ÚVOD

Riadiaca jednotka systému je vybavená rozhraním CAN (Controller Are Network), ktoré umožňuje čítať dáta z CAN siete vozidla.

Dá sa však nainštalovať aj nakonfigurovaná na režim PLIP, vo vozidlách, ktoré nie sú vybavené zbernicou CANBUS. V tomto reži-

me jednotka nie je napojená na CAN sieť, ale všetky potrebné signály je potrebné získať z vozidla vhodným analógovým zapoje-

ním.

Systém je možné aktivovať/deaktivovať originálnym diaľkovým ovládačom vozidla, diaľkovým ovládačom Cobra, alebo Kartou

vodiča (ak sú dodané).

Tento manuál obsahuje všetky informácie potrebné na nainštalovanie systému do vozidla s 12V akumulátorom, so záporným

pólom pripojeným na kostru vozidla.

AKO ZÍSKAŤ PRÍSTUP K MONTÁŽNYM NÁVODOM K JEDNOTLIVÝM VOZIDLÁM, DATA LINKER, ANTARES SOFTWARE

Montážne návody k jednotlivým vozidlám nájdete na stránke výrobcu www.cobra-at.com > Installer area, alebo na stránke

distribútora v SK www.autoalarmy-cobra.sk>partnerská zóna. Prístup k montážnym návodom je vyhradený pre autorizované

montážne firmy. Požiadajte svojho dodávateľa o sprístupnenie sekcie s technickou dokumentáciou. Programovací nástroj Data

Linker a software “Antares” sú potrebné na prispôsobenie produktu pre koncové vozidlo. Data Linker pozostáva z USB modulu,

12V sieťového adaptéra a CD obsahujúceho software “Antares” a potrebné inštrukcie. Dodaný je tiež špecifický káblový zväzok

pre pripojenie USB modulu na riadiacu jednotku alarmu.

Software Antares vám umožní nakonfigurovať/prispôsobiť a naprogramovať CAN/PLIP software pre koncové vozidlo pomocou

vášho počítača.

Page 3: Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

Montážny návod autoalarmu AK46XX CAN/PLIP

3

3. KONFIGURÁCIA SYSTÉMU

Uistite sa, že máte pripojené všetky súčasti Data Linkeru.

Spustite aplikáciu Antares.

Hneď pri spustení Antares skontroluje či ste pripojený na internet a či je nainštalovaná posledná dostupná verzia. Ak nie je,

navrhne aktualizáciu.

Doporučujeme vždy stiahnuť najnovšiu verziu.

Postupujte nasledovne:

1. Vyberte jazyk(napr. anglicky)

2. Vyberte “alarm and modules”.

3. Vyberte produkt “4600 “ ako “1 wire” alebo “2 wire”.

4. Vyberte procedúru “fi rmware update”.

5. Kliknite na “proceed”.

6. Vyberte značku.

7. Vyberte model vozidla.

8. Vyberte rok výroby vozidla.

9. Kliknite na “proceed”.

10. Potvrďte.

11. Počkajte pokiaľ sa objaví potvrdzujúce okno.

Ďalšie detaily k inštalácii software a používaniu nástroja sú dostupné v manuáli pre Data Linker.

4. AKO PRIPRAVIŤ KARTU S PIN KÓDOM

Odlepte štítok s PIN kódom, ktorý je na zadnej strane riadiacej jednotky alarmu a nalepte ho na dodanú Kartu PIN kódu.

5. POSTUP INŠTALÁCIE

Umiestnenie systémových komponentov

Čím viac nedostupne a bezpečne budú komponenty systému umiestnené, tým vyššia bude úroveň ochrany.

VAROVANIE: každý komponent musí byť umiestnený tak, aby nezasahoval do pohyblivých častí.

Jednotka alarmu

Musí byť umiestnená vo vnútri vozidla, čo najďalej od zdrojov tepla. Hlavný konektor musí smerovať nadol.

Siréna

Môže byť nainštalovaná v motorovom priestore, čo najďalej od zdrojov tepla. Hlavný konektor musí smerovať nadol.

Ultrazvukový snímač

Ultrazvukové snímače musia byť pripevnené na vrch A stĺpikov, nasmerované na zadné okno, alebo na vrch C stĺpikov nasmero-

vané na čelné sklo. Ich smer by mal byť čo najviac paralelný s bočnými oknami.

Pohotovostná LED/ovládacie tlačidlo

Musí byť nainštalované na prístrojovú dosku tak aby bol na LED priamy výhľad. Tlačidlo by malo byť vodičovi ľahko prístupné.

Page 4: Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

Montážny návod autoalarmu AK46XX CAN/PLIP

4

Spínač kapoty

Inštalácia dodaného tlačidla je nevyhnutná, ak vozidlo taký snímač už neobsahuje z výroby.

Antény

Pozícia RF antén (riadiacej jednotky aj sirény) je kľúčová pre správnu funkciu systému. Antény nesmú byť skrátené, stočené ani

pripojené na žiadne iné vodiče alebo karosériu vozidla a musia byť oddelené od hlavného zväzku káblov a čo najďalej od kovo-

vých častí.

Elektrické zapojenie

VAROVANIE: Pred inštaláciou systému odpojte záporný vodič od batérie a nepripájajte ho, pokiaľ nie je inštalácia

dokončená.Tento systém je kompatibilný s vozidlami, ktoré majú 12 V batériu s uzemnením záporného vodiča.

Všetky káble pripojené k (+) musia byť chránené správnou poistkou, umiestnenou v blízkosti bodu (+).Výrobok umožňuje ovládať

smerovky dvoma spôsobmi, nazývanými POWER a LOGIC. Voľba „POWER“ alebo „LOGIC“ je definovaná v montážnom návode

vozidla, podľa typu platformy vozidla. V prípade riadiacej jednotky alarmu pripojte do série s červeným vodičom 15 A poistku, ak

je pripojenie smeroviek v režime POWER , alebo 5 A poistku, ak je v režime pripojenia smeroviek LOGIC. V prípade zálohovanej

sirény vložte do série s červeným vodičom 3A poistku. Poistky nie sú dodávané.

Zvýšenú pozornosť venujte spájaniu vodičov. Vyhnite sa “rýchlospojkám”, ktoré nezabezpečujú dobrú kvalitu. Vodiče autoalar-

mu umiestnite spoločne s originálnymi káblovými zväzkami vozidla. Všetky spoje musia byť vykonané kvalitne, pocínované

a izolované kvalitnou izolačnou páskou, alebo zmršťovacou bužírkou.

Popis funkcie jednotlivých vodičov káblového zväzku riadiacej jednotky autoalarmu nájdete v nasledujúcich tabuľkách. Funkcie

niektorých vodičov sú pevne dané, časť vodičov je programovateľná, ich funkcia je daná softvérom pre jednotlivé modely vozi-

diel. Popis zapojenia týchto vodičov(ak je to potrebné) nájdete v montážnom návode ku konkrétnemu vozidlu.

26 pinový konektor riadiacej jednotky autoalarmu 46xx

Pozícia Farba vodiča Funkcia v režime CAN

J-1 ZELENÝ Blokovanie zapaľovania: pre dosiahnutie maximálnej úrovne zabezpečenia, pripojte vodiče ako je na schéme, pre zabránenie spustenia štartéru. Zmerajte hodnotu prúdu v obvode, ktorý bol prerušený počas štartovania, aby ste sa uistili, že neprekračuje technickú špecifikáciu produktu. Nainštalujte prídavné relé, ak je to potrebné.

J-2 ZELENÝ

J-3 ŽLTO/BIELY „Logic blinker“ výstup

J-4 ŽLTÝ „Power blinker“ výstup

J-5 ŽLTO/ZELENÝ „Logic blinker“ spätná väzba, alebo „power blinker“ výstup

J-6 RUŽOVO/BIELY Analógový vstup (Pozri montážny návod k vozidlu)

J-7 FIALOVO/ČIERNY Analógový vstup (Pozri montážny návod k vozidlu)

J-8 ŽLTO/MODRÝ Zbernica Cobra bus: komunikačná linka pre pripojenie zálohovanej drôtovej sirény a ďalších

kompatibilných Cobra zariadení

J-9 ORANŽOVÝ CAN H

J-10 FIALOVÝ CAN L

J-11 ORANŽOVO/BIELY Záporný výstup na pager: nízkovýkonový riadiaci signál pre spúšťanie pagera alebo telematic-

kého zariadenia. Je zopnutý počas poplachu.

J-12 ORANŽOVÝ Záporný výstup odomykania: nízkovýkonový signál na odomknutie centrálneho uzamykania

dverí. Aktivuje sa diaľkovým ovládačom Cobra, ak je dostupný (viď schému F)

J-13 SIVO/ČIERNY Analógový vstup (Pozri montážny návod k vozidlu)

J-14 ČERVENÝ +30 napájanie 12V : kladné napájanie musí byť pripojené na kladný bod vozidla cez správne

dimenzovanú poistku

J-15 ČIERNY GND: pripojiť na originálny kostriaci bod, alebo priamo na záporný pól akumulátora.

J-16 HNEDÝ Záporný výstup pri zapnutom alarme: nízkovýkonový sinál pre napájanie prídavných modulov

J-17 BIELY Záporný výstup na nezálohovanú sirénu, alebo klaksón (programovateľné)

J-18 ZELENO/ČERVENÝ Kladný vstup: ak je pripojený na kladný pól, permanentne vypne funkciu automatickej deaktivá-

cie ultrazvukového snímača pri otvorených oknách.

J-19 ORANŽOVO/ČIERNY Analógový vstup (Pozri montážny návod k vozidlu)

Page 5: Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

Montážny návod autoalarmu AK46XX CAN/PLIP

5

J-20 RUŽOVO/ČIERNY Analógový vstup (Pozri montážny návod k vozidlu)

J-21 MODRÝ

Záporný vstup na pripojenie spínača kapoty/ vstup do programovacieho režimu: Pri použití

drôtovej, alebo nezálohovanej sirény sa tento vstup použije na pripojenie spínača kapoty, ak

spínač kapoty nie je snímaný cez CANBUS. Ak je použitá bezdrôtová siréna, pre vstup do prog-

ramovacieho režimu je potrebné ukostriť tento vodič(nahrádza otvorenie kapoty).

J-22 MODRO/RUŽOVÝ Analógový vstup (Pozri montážny návod k vozidlu)

J-23 SIVÝ Záporný vstup pre prídavné moduly: použije sa na pre pripojenie kompatibilných modulov Cob-

ra.

J-24 FIALOVO/BIELY Nepoužitý

J-25 FIALOVÝ Záporný výstup uzamykania: nízkovýkonový signál na zamknutie centrálneho uzamykania dverí.

Aktivuje sa diaľkovým ovládačom Cobra, ak je dostupný (viď schému F)

J-26 ŽLTO/ČIERNY Analógový vstup (Pozri montážny návod k vozidlu)

26 pinový konektor riadiacej jednotky autoalarmu 46xx

Pozícia Farba vodiča Funkcia v režime PLIP

J-1 ZELENÝ Blokovanie zapaľovania: pre dosiahnutie maximálnej úrovne zabezpečenia, pripojte vodiče ako

je na schéme, pre zabránenie spustenia štartéru. Zmerajte hodnotu prúdu v obvode, ktorý bol

prerušený počas štartovania, aby ste sa uistili, že neprekračuje technickú špecifikáciu produktu.

Nainštalujte prídavné relé, ak je to potrebné.. J-2 ZELENÝ

J-3 ŽLTO/BIELY „Logic blinker“ výstup

J-4 ŽLTÝ „Power blinker“ výstup

J-5 ŽLTO/ZELENÝ „Logic blinker“ spätná väzba, alebo „power blinker“ výstup

J-6 RUŽOVO/BIELY Kladný vstup potvrdenia aktivácie/deaktivácie od smerových svetiel

J-7 FIALOVO/ČIERNY Negatívny vstup na vyradenie deaktivácie alarmu od mikrospínača odomknutia centrálneho

zamykania

J-8 ŽLTO/MODRÝ Zbernica Cobra bus: komunikačná linka pre pripojenie kompatibilných Cobra zariadení

J-9 ORANŽOVÝ Nepoužitý

J-10 FIALOVÝ Nepoužitý

J-11 ORANŽOVO/BIELY Záporný výstup na pager: nízkovýkonový riadiaci signál pre spúšťanie pagera alebo telematic-

kého zariadenia. Je zopnutý počas poplachu.

J-12 ORANŽOVÝ Záporný výstup odomykania: nízkovýkonový signál na odomknutie centrálneho uzamykania

dverí. Aktivuje sa diaľkovým ovládačom Cobra, ak je dostupný (viď schému F)

J-13 SIVO/ČIERNY Kladný vstup na odomykací signál servomotora centrál. zamykania

J-14 ČERVENÝ +30 napájanie 12V : kladné napájanie musí byť pripojené na stálych +12V, alebo priamo na

akumulátor, cez správne dimenzovanú poistku

J-15 ČIERNY GND: pripojiť na originálny kostriaci bod, alebo priamo na záporný pól akumulátora.

J-16 HNEDÝ Záporný výstup pri zapnutom alarme: nízkovýkonový sinál pre napájanie prídavných modulov

J-17 BIELY Záporný výstup na nezálohovanú sirénu, alebo klaksón (programovateľné)

J-18 ZELENO/ČERVENÝ +15/54 pripojte na signál zapnuté zapaľovanie. Kladný signál musí byť prítomný aj počas

štartovania motora.

J-19 ORANŽOVO/ČIERNY Negatívny vstup na vyradenie aktivácie alarmu od mikrospínača zamknutia centrál.zamykania

J-20 RUŽOVO/ČIERNY Nepoužitý

J-21 MODRÝ

Záporný vstup na pripojenie spínača kapoty/ vstup do programovacieho režimu: Pri použití

drôtovej, alebo nezálohovanej sirény sa tento vstup použije na pripojenie spínača kapoty. Ak je

použitá bezdrôtová siréna, pre vstup do programovacieho režimu je potrebné ukostriť tento

vodič (nahrádza otvorenie kapoty).

J-22 MODRO/RUŽOVÝ

Kladný/záporný perimetrický vstup: pripojte na dverné spínače, alebo stropné svetlo vozidla.

Systém automaticky nakonfiguruje polaritu vstupu po 10 sekundách od prvej aktivácie po

pripojení akumulátora. Test funkčnosti systému vykonajte po tejto konfigurácii.

Page 6: Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

Montážny návod autoalarmu AK46XX CAN/PLIP

6

J-23 SIVÝ Záporný vstup pre prídavné moduly: použije sa na pre pripojenie kompatibilných modulov

Cobra.

J-24 FIALOVO/BIELY Nepoužitý

J-25 FIALOVÝ Záporný výstup uzamykania: nízkovýkonový signál na zamknutie centrálneho uzamykania

dverí. Aktivuje sa diaľkovým ovládačom Cobra, ak je dostupný (viď schému F)

J-26 ŽLTO/ČIERNY Kladný vstup na zamykací signál servomotora centrál. zamykania

6. AKTÍVNE FUNKCIE

Ochrana interiéru priestorovým ultrazvukovým snímačom. Pokus o vstup do vozidla bude odhalený a alarm sa spustí.

Perimetrická ochrana s rozpoznávaním otvorených dverí - alarm sa spustí pri otvorení dverí, alebo kapoty. Ak ste ne-

chali dvere otvorené počas aktivácie, systém to signalizuje troma bliknutiami smerových svetiel a troma zvukovými sig-

nálmi (piatimi zvukovými signálmi, ak sú zvukové signály aktivované).

Ochrana proti prestrihnutiu káblov (len pre systémy so záložnou batériou) - Alarm sa spustí v prípade odpojenia napá-

jania (odstrihnutie káblov) - signalizuje poškodenie.

Ochrana proti naštartovaniu - Ak je systém aktívny, nie je možné naštartovať.

Aktivácia systému s deaktivovaným ultrazvukovým snímačom - táto funkcia umožňuje aktivovať systém s dočasne vyp-

nutým ultrazvukovým snímačom. Funkciu použite stále, keď necháte vo vozidle osobu alebo zviera, a taktiež v prípade,

že chcete nechať otvorené okná. Zabránite tak falošným poplachom. Všetky ostatné spôsoby ochrany sú aktívne.

Pre deaktiváciu ultrazvukového snímača postupujte nasledovne:

Vypnite motor a uistite sa že prepínač zapaľovania je vo vypnutej polohe. V priebehu 5 sekúnd stlačte tlačidlo na pohotovost-

nom paneli a držte ho stlačené pokiaľ raz blikne, potvrdzujúc tak, že ultrazvukový snímač bol vypnutý. Držaním tlačidla vypnete

ďalší prídavný snímač (ak je zapojený na sivý vodič autoalarmu), čo systém potvrdí dvoma bliknutiami. Troma bliknutiami systém

potvrdí vypnutie oboch snímačov. Snímače zostanú vypnuté až do nasledujúcej deaktivácie systému. Pri ďalšej aktivácii systému

je automaticky obnovená ich činnosť.

Poznámka: v niektorých vozidlách systém automaticky deaktivuje ultrazvukový snímač v prípade, že je otvorené

niektoré z okien. Túto funkciu je možné trvale deaktivovať pripojením zeleno/červeného vodičav káblovom zväzku

autoalarmu na GND .

LED na pohotovostnom paneli - hlavnou úlohou LED je zobrazovanie, či je systém aktívny alebo neaktívny. Keď sa sys-

tém aktivuje, LED sa rozsvieti a svieti pokiaľ neuplynie 25 sekundová aktivačná doba. Následne začne blikať. LED zhasne

akonáhle je systém deaktivovaný.

Pamäť poplachu - Ak sa spustil alarm (zapla sa siréna) počas toho, čo bol systém aktivovaný, systém vás varuje troma

bliknutiami smerových svetiel a troma zvukovými signálmi (piatimi zvukovými signálmi, ak sú zvukové signály aktivova-

né). V pamäti ukladá dôvod, prečo sa alarm spustil a zobrazuje ho pomocou LED na pohotovostnom paneli. Spočítajte

počet bliknutí a skontrolujte si zodpovedajúci dôvod v tabuľke. Zapnutím kľúča zapaľovania sa pamäť zmaže.

POČET BLIKNUTÍ LED DÔVOD POPLACHU

1 bliknutie Poplach od dverí vodiča

2 bliknutia Poplach od ultrazvukového snímača

3 bliknutia Poplach od kapoty

4 bliknutia Detekcia zapnutého zapaľovania

5 bliknutí Poplach od kufra

6 bliknutí Poplach od dverí

7 bliknutí Poplach od prídavného snímača

8 bliknutí Siréna pripojená na zbernicu Cobra

9 bliknutí Ultrazvukový modul pripojený na zbernicu Cobra

10 bliknutí Modul pripojený na zbernicu Cobra

11 bliknutí Modul imobilizéru 1 pripojený na zbernicu Cobra

12 bliknutí Modul imobilizéru 2 pripojený na zbernicu Cobra

13 bliknutí Modul klávesnice pripojený na zbernicu Cobra

14 bliknutí Nepoužíva sa

Page 7: Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

Montážny návod autoalarmu AK46XX CAN/PLIP

7

Núdzová deaktivácia - Ak sa originálne diaľkové ovládanie stratí, alebo ak nefunguje, otvorte dvere mechanickým kľú-

čom a zapnite kľúč zapaľovania. Ak sa systém automaticky nedeaktivuje, deaktivujte ho PIN kódom, podľa postupu po-

písanom v užívateľskom návode

Blikajúce smerové svetlá - ak sa alarm spustí, rozozvučí sa siréna a smerové svetlá blikajú po dobu 28 sekúnd.

7. PROGRAMOVATEĽNÉ FUNKCIE

Pre aktiváciu týchto funkcií sa pozrite do “TABUĽKY PROGRAMOVATEĽNÝCH FUNKCIÍ”.

Aktivácia a úprava hlasitosti zvukových signálov pri aktivácii a deaktivácii - Táto funkcia umožňuje aktivovať krátke zvu-

kové signály pre potvrdenie aktivácie a deaktivácie systému.

Pasívna aktivácia - Systém sa automaticky aktivuje po 30 sekundách, od kedy bol kľúč zapaľovania vypnutý a dvere vo-

diča otvorené a zatvorené - teda 30 sekúnd po opustení vozidla.

Automatická reaktivácia - Systém sa automaticky reaktivuje, ak po 115 sekundách od deaktivácie nikto nevošiel do vo-

zidla (neboli otvorené žiadne dvere).

Automatická reaktivácia s uzamknutím dverí - Rovnako ako pre Automatickej reaktivácii, no naviac sa uzamknú dvere

(ak je pripojené ovládanie centrálneho zamykania od autoalarmu).

Pasívne blokovanie zapaľovania - Blokovanie zapaľovania sa aktivuje 115 sekúnd po vypnutí vozidla. Blokovanie zapaľo-

vania sa deaktivuje, ak je v blízkosti Karta vodiča, alebo po správnom vložení PIN kódu cez pohotovostný panel.

Táto funkcionalita je nezávislá na iných.

Komfortné zatváranie okien pomocou diaľkového ovládača Cobra – pre vozidlá, ktoré sú vybavené funkciou komfortné-

ho zatvárania, je to bežná funkcia niektorých vozidiel, najprv sa však presvedčte, či je dostupná u Vášho vozidla. Ak nie,

môžete montážne stredisko požiadať o inštaláciu doplnkového modulu zatvárania okien. Podržaním tlačidla “A” na diaľ-

kovom ovládači Cobra môžete zavrieť okná na diaľku.

Varovanie: Z bezpečnostných dôvodov odporúčame zatvárať okná v blízkosti vozidla.

Protiúnosový režim - Táto funkcia zabraňuje únosu vozidla počas jazdy. Ak vodič nie je systémom rozpoznaný, je pova-

žovaný za neautorizovaného pre vedenie vozidla. Systém spustí alarm a zabráni naštartovať vozidlo znova potom, čo

bolo vypnuté.

Počas normálnej prevádzky vozidla môže byť vodič rozpoznaný dvoma spôsobmi:

1. automaticky pomocou Karty vodiča, spárovanou so systémom (ak je dostupná)

2. manuálne vložením prvých dvoch čísel PIN kódu cez pohotovostný panel

Rozoznanie vodiča musí prebehnúť po každom zapnutí zapaľovania alebo v zapnutom stave zapaľovania potom, čo boli dvere

vodiča otvorené a zatvorené. Ak vodič nie je rozpoznaný do 60 sekúnd, LED na pohotovostnom paneli začne rýchlo blikať po

dobu 30 sekúnd, signalizujúc chýbajúcu identifikáciu vodiča. Po tejto dobe systém spustí alarm, aj keď motor beží. Táto situácia

teda môže nastať aj počas jazdy. Blokovanie motora sa aktivuje po najbližšom vypnutí zapaľovania, nasledujúci štart motora nie

je možný. Pre zrušenie funkcie proti únosu stlačte tlačidlo na Karte vodiča alebo zadajte kompletný PIN pomocou pohotovostné-

ho panelu.

Poznámka: produkt je dodávaný s touto funkciou vypnutou, keďže jej použitie porušuje podmienky európskej homo-

logizácie. Môže sa používať len v krajinách mimo Európy, kde táto funkcia nenarúša lokálne predpisy.

Servisný režim - Táto funkcia umožňuje dočasne vypnúť všetky ochranné funkcie systému. Môže byť použitá napríklad v

prípade, že potrebujete vozidlo nechať v servise, aby sa zabránilo automatickej aktivácii akéjkoľvek funkcionality. Keď je

aktivovaný režim, vodič môže 10 krát zapnúť zapaľovanie (naštartovať motor). Po 10 zapnutiach systém obnoví všetku

ochranu.

Aktivácia servisného režimu:

1. Otvorte dvere vodiča

2. Zapnite zapaľovanie

3. Vložte celý PIN kód pomocou pohotovostného panelu

4. Bliknutie smerových svetiel potvrdí aktiváciu

Deaktivácia servisného režimu

1. Zamknite a následne odomknite vozidlo s diaľkovým ovládačom

2. Bliknutie smerových svetiel a zvukový signál potvrdí deaktiváciu

Page 8: Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

Montážny návod autoalarmu AK46XX CAN/PLIP

8

8. AKO PROGRAMOVAŤ FUNCIE, DIAĽKOVÉ OVLÁDAČE COBRA A KARTY VODIČA

Programovanie funkcií, prihlásenie diaľkového ovládača a Karty vodiča

Dôležité: ak je jednotka alarmu naprogramovaná na režim PLIP, je potrebné po pripojení napájania aktivovať sys-

tém, počkať cca 20 sekúnd pokiaľ LED na pohotovostnom paneli začne blikať a potom deaktivovať systém. Až od tej-

to chvíle je možné vstúpiť do programovacieho režimu.

Ako vstúpiť do programovacieho režimu:

1. Otvorte dvere vodiča.

2. Otvorte kapotu, ak používate drôtovú sirénu. Ak nie, pripojte modrý vodič vo zväzku riadiacej jednotky alarmu na GND

(v prípade, že používate bezdrôtovú sirénu).

3. Zapnite zapaľovanie.

4. Vložte PIN.

5. Smerové svetlá bliknú 1x pre potvrdenie, že ste vtúpili do programovacieho režimu, na prvú tabuľku.

Poznámka: továrenské nastavenie pre každú funkciu je zobrazené so šedým pozadím.

TABUĽKA 1

Aktivácia/deaktivácia a nastavenie hlasitosti bzučiaka.

Upozornenie: aktivácia je zakázaná v krajinách EU.

Stláčajte tlačidlo pohotovostného panelu, pokiaľ dosiahnete požadovanú hlasitosť. Hlasitosť bzučiaka má sedem úrovní.

Keď dosiahnete najvyššiu úroveň, po opätovnom stlačení tlačidla začnete opäť od úrovne 0.

» PRE PRECHOD NA TBUĽKU 2 VYPNITE A ZAPNITE KĽÚČ ZAPAĽOVANIA.

Smerové svetlá bliknú 2x pre potvrdenie, že ste v 2. tabuľke. V tejto tabuľke je možné prihlásiť/zmazať diaľkové ovládače/Karty

vodiča, pridať/odstrániť zariadenia pripojené na zbernicu Cobra-žlto modrý vodič alarmu( zálohovaná drôtová siréna 4310, mo-

dul imobilizéra 8509...), zmeniť PIN kód.

TABUĽKA 2

Prihlásenie nových diaľkových ovládačov Cobra a/alebo Karty vodiča (ak sú dostupné).

Poznámka: pre správne prevedenie procedúry nechajte anténu pripojenú na riadiacu jednotku alarmu.

a. Vložte znova PIN pre vstup do režimu prihlásenia diaľkových ovládačov/kariet vodiča, päť bliknutí smerových sve-

tiel potvrdí, že ste vstúpili do tohto režimu. Ak sa počas nasledujúcich 30 sekúnd nevykoná žiadna akcia, systém

vystúpi z tohto režimu.

b. Stlačte tlačidlo “A” na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo na Karte vodiča, pre ich uloženie do systému. Po 5 se-

kundách zabliká LED na pohotovostnom paneli a smerové svetlá zablikajú šesť krát pre potvrdenie, že nový diaľ-

kový ovládač alebo Karta vodiča boli uložené do systému. Všetky diaľkové ovládače, ktoré boli v systéme uložené

pred začatím tejto procedúry budú vymazané a musia byť uložené znova. Ak chcete uložiť ďalšie ovládače, alebo

Karty vodiča, opakujte procedúru od bodu b. Systém môže uložiť maximálne 4 zariadenia.

Detekcia zariadení pripojených na zbernicu Cobra bus.(Ak chcete pridať/odstrániť zariadenie na Cobra bus)

a. Počkajte 3 sekundy pokiaľ riadiaca jednotka alarmu rozozná zariadenia na zbernici Cobra.

b. Prepnite kľúč do polohy ZAPNUTÉ a VYPNUTÉ päť krát po sebe, aby ste sa dostali na programovaciu tabuľku 7,

sedem bliknutí smerových svetiel potvrdí, že ste na tabuľke 7.

VAROVANIE: uistite sa, že smerové svetlá zablikali 7 krát, predtým než vypnete kľúč.

Zmena PIN kódu

a. Vložte nové 4 číslice PIN kódu.

b. Vypnite a následne zapnite zapaľovanie.

c. Znova zadajte nové 4 číslice PIN.

d. Päť bliknutí smerových svetiel potvrdí, že nový PIN bol uložený.

Page 9: Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

Montážny návod autoalarmu AK46XX CAN/PLIP

9

» PRE PRECHOD NA TABUĽKU 3 VYPNITE A ZAPNITE KĽÚČ ZAPAĽOVANIA.

Smerové svetlá bliknú 3x pre potvrdenie, že ste v 3. tabuľke

TABUĽKA 3

Dlhé bliknutie Krátke bliknutie Pre prechod na ďalší riadok stlačte

MAXIMÁLNE po dobu 1 s

Pre aktiváciu/deaktiváciu

stlačte MINIMÁLNE po dobu 2 s

1 – pasívna aktivácia alarmu Aktívne Neaktívne

2 – automatická reaktivácia alarmu Aktívne Neaktívne

3 – automaticka reaktivácia s uzatvorením dverí Aktívne Neaktívne

4 – pasívna aktivácia imobilizéra Aktívne Neaktívne

5 – servisný režim Aktívne Neaktívne

6 – protiúnosový režim Aktívne Neaktívne

»PRE PRECHOD NA TABUĽKU 4 VYPNITE A ZAPNITE KĽÚČ ZAPAĽOVANIA.

Smerové svetlá bliknú 4x pre potvrdenie, že ste v 4. tabuľke

TABUĹKA 4

Dlhé bliknutie Krátke bliknutie Pre prechod na ďalší riadok stlačte

MAXIMÁLNE po dobu 1 s

Pre aktiváciu/deaktiváciu stlačte

MINIMÁLNE po dobu 2 s

1 – nepoužíva sa

2 - nepoužíva sa

3 – Konfigurácia výstupu nezálohovanej sirény

, alebo klaksónu(biely vodič autoalarmu) Klaksón Siréna

4 – stály, alebo prerušovaný výstup Prerušovaný Stály

5 - automatické komfortné zatváranie okien Aktívne Neaktívne

6 – manuálne komfortné zatváranie okien Aktívne Neaktívne

»PRE PRECHOD NA TABUĽKU 5 VYPNITE A ZAPNITE KĽÚČ ZAPAĽOVANIA.

Smerové svetlá bliknú 5x pre potvrdenie, že ste v 5. tabuľke

TABUĽKA 5

Dlhé bliknutie Krátke bliknutie Pre prechod na ďalší riadok stlačte

MAXIMÁLNE po dobu 1 s

Pre aktiváciu/deaktiváciu stlačte

MINIMÁLNE po dobu 2 s

1 - zákaz manuálneho výberu indexu CAN Aktívne Neaktívne

2 – riadiaci signál výstupu na pager Aktívne Neaktívne

»PRE PRECHOD NA TABUĽKU 6 VYPNITE A ZAPNITE KĽÚČ.

Smerové svetlá bliknú 6x pre potvrdenie, že ste v 6. tabuľke

TABUĽKA 6

1 – nepoužíva sa

»PRE PRECHOD NA TABUĽKU 7 VYPNITE A ZAPNITE KĽÚČ ZAPAĽOVANIA.

Smerové svetlá bliknú 7x pre potvrdenie, že ste v 7. tabuľke

Page 10: Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

Montážny návod autoalarmu AK46XX CAN/PLIP

10

TABUĽKA 7

ZOBRAZENIE PRIPOJENÝCH

MODULOV NA ZBERNICU

COBRA BUS

1 - bliknutie - siréna Každé zariadenie je identifikované

rôznym počom bliknutí, pauza

medzi jednotlivými sadami bliknutí sú

2 sekundy.

2 - nepoužíva sa

3 - nepoužíva sa

4 - bliknutia – imobilizér 1

5 - bliknutí – imobilizér 2

6 - nepoužíva sa

7 - nepoužíva sa

VAROVANIE: po tom, čo boli na zbernicu Cobra bus prihlásené moduly, ak sa niektorý z nich odpojí, systém to indi-

kuje 8 až 12 bliknutiami smerových svetiel a zodpovedajúcim počtom zvukových signálov pri aktivácii systému.

9. TEST FUNKČNOSTI

Počas prvých 25 sekúnd od aktivácie alarmu, môžu byť všetky ochranné funkcie otestované bez spustenia sirény.

Urobte nasledujúce testy počas 28 sekúnd blokovanej doby s aktivovaným systémom:

Otvorte a následne zatvorte po jednom všetky dvere a kapotu - Skontrolujte, či systém potvrdzuje každé otvorenie dve-

rí troma zvukovými signálmi.

Skontrolujte správnu funkciu ultrazvukového snímača objemu - Urobte pohyb na zadnom sedadlo, detekcia pohybu bu-

de potvrdená blikajúcou LED.

Poznámka: nekontrolujte funkcionalitu ultrazvukového snímača s otvorenými oknami, keďže mnoho CAN aplikácii

vypína túto funkcionalitu pri otvorených oknách.

Otvorte kapotu a následne zamknite vozidlo diaľkovým ovládačom - Systém indikujte otvorenie kapoty troma bliknu-

tiami smerových svetiel a zodpovedajúcimi zvukovými signálmi. Tento test je možné uskutočniť, len ak je signál deteko-

vaný na sieti CAN alebo ak sa používa drôtová siréna.

Skúste naštartovať motor - ak boli vodiče blokovania motora správne pripojené, motor nenaštartuje.

Varovanie: na niektorých vozidlách sa alarm po otočení kľúča deaktivuje (TP OK detekcia - kód transpondéra).

Skontrolujte, či núdzový PIN kód funguje správne - Správnym zadaním PIN kódu sa systém deaktivuje.

10. MANUÁLNY VÝBER INDEXU CAN

Riadiacu jednotku alarmu je možné nakonfigurovať na konkrétne vozidlo prostredníctvom programátora a softvéru „Antares“.

Po naprogramovaní jednotky na konkrétny model vozidla určitej značky, sú do pamäte jednotky automaticky uložené aj data

o všetkých vozidlách tejto značky, rozdelené do skupín(index). V každej skupine sú uložené data o vozidlách, ktoré pracujú na

spoločnej CAN platforme. V rámci naprogramovanej značky je možné vybrať určitú skupinu(index)aj bez programátora, manuál-

ne.

Pre výber inej CAN aplikácie (CAN indexu) postupujte nasledovne:

1. Hneď ako je systém pripojený na napájanie - v neaktívnom stave – LED na pohotovostnom paneli začne rýchlo blikať

po dobu 5 sekúnd.

2. Počas tejto doby stlačte a držte stlačené tlačidlo pohotovostného panela, pokiaľ LED nezhasne – uvoľnite tlačidlo.

3. Následne LED začne pomaly blikať taký počet krát, aký zodpovedá nastavenému CAN indexu (napr. 3 bliknutia pre CAN

index 3).

4. Pokiaľ LED pomaly bliká, krátko stlačte tlačidlo na pohotovostnom paneli pre presun na ďalší index, po každom stlače-

ním sa index zvýši. Ak je vybratý posledný index, po opätovnom stlačení systém pokračuje na začiatku zoznamu.

5. Keď sa dostanete na správny riadok (požadovaný model vozidla), je potrebné počkať, pokým systém ukončí signalizáciu

zvoleného riadku piatimi cyklami. Keď ukončíte funkciu programovania modelu vozidla, LED zhasne.

6. Skontrolujte, či zvolená konfigurácia systému funguje správne aktiváciou a deaktiváciou systému.

Poznámka 1: rovnaký CAN index môže byť použitý pre viac rôznych modelov vozidiel, skontrolujte tabuľku CAN in-

dexov na webe.

Poznámka 2: dostupné sú aj 4 PLIP indexy, skontrolujte špecifickú PLIP dokumentáciu vozidla alebo PLIP aplikačný

manuál na webe v sekcii “Aplikačné manuály”.

Page 11: Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

Montážny návod autoalarmu AK46XX CAN/PLIP

11

11. SAMOUČIACA PROCEDÚRA VYŽADOVANÁ PRI VÝMENE HLAVNEJ JEDNOTKY ALEBO BEZDRÔTOVEJ SIRÉNY

Siréna v balení je naprogramovaná na hlavnú jednotku. Ak by ste potrebovali sirénu vymeniť, je potrebné aby ste vykonali nasle-

dovnú procedúru:

DÔLEŽITÉ: nevykonávajte túto procedúru na dvoch rôznych vozidlách zaparkovaných blízko pri sebe. Môže sa stať,

že siréna sa uloží len do jednej hlavnej jednotky.

1. Zapnite hlavnú jednotku pripojením 26 vstupového konektora.

2. Otvorte kapotu ak je signál detekovaný na sieti CAN. Ak nie je, pripojte modrý vodič hlavnej jednotky na GND (len ak je

namontovaná bezdrôtová siréna).

3. Pripojte modrý vodič sirény na GND (ak nie je už uzemnený prídavným tlačidlom kapoty).

4. Odpojte a následne pripojte 6 vstupový konektor sirény.

5. Do 60 sekúnd Zapnite zapaľovanie, zvukový signál potvrdí, že siréna bola uložená do systému.

6. Vypnite zapaľovanie a odpojte modrý vodič hlavnej jednotky a sirény od GND (ak je modrý vodič sirény uzemnený cez

tlačidlo kapoty, jednoducho zatvorte kapotu.

7. Skontrolujte funkcionalitu systému jeho aktiváciou a spustením alarmu, aby ste sa uistili, že siréna pracuje správne.

12. ODOVZDANIE DOKUMENTOV

Uistite sa, že užívateľský manuál a karta s PIN kódom je vo vozidle. Predveďte funkcionalitu zákazníkovi.

13. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 4600

Nominálne napätie +12V DC

Operačné napätie +8V ÷ +16V DC

Odber prúdu (hlavná jednotka, LED a siréna), neak-

tívny stav 8mA

Odber prúdu (hlavná jednotka, LED a siréna), aktív-

ny stav 12mA

Operačná teplota hlavnej jednotky -40 °C +85 °C

Operačná teplota sirény -40 °C +85 °C

Záložná batéria sirény Lítiová batéria 6V 1300mAh

Citlivosť reproduktora >115 dB/1m

Citlivosť sirény >114 dB/1m

Rozmery riadiacej jednotky 91x69x35mm

Rozmery sirény 113x79x45mm

Batéria diaľkového ovládača/Karty vodiča Lítiová batéria 3V CR2032

Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek chyby, alebo nesprávnu funkčnosť zariadenia proti krádeži, alebo v elektrickom systéme

vozidla, spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nedodržaním technických špecifikácií.

Systém musí byť považovaný za zariadenie na odstrašenie proti pokusom o krádež.

Page 12: Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

Montážny návod autoalarmu AK46XX CAN/PLIP

12

14. SCHÉMY ZAPOJENIA

Page 13: Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

Montážny návod autoalarmu AK46XX CAN/PLIP

13

MOŽNOSTI ZAPOJENIA V REŽIME PLIP:

Autoalarm je možné prostredníctvom programátora DataLinker a softvéru Antares nakonfigurovať na režim PLIP pre

vozidlá, ktoré nie sú vybavené zbernicou CANBUS. V tomto režime je potrebné získať všetky informácie pre autoa-

larm vhodným analógovým zapojením vo vozidle. Popis funkcií jednotlivých vodičov v režime PLIP nájdete v tabuľke

na str. 5.

V režime PLIP je možné vybrať jeden zo štyroch módov(index 1-4), ktorý najlepšie vyhovuje požiadavkám pre kon-

krétne vozidlo.

Index 1,3 a 4 sú identické, líšia sa len spôsobom ovládania smeroviek.

Autoalarm sa v týchto režimoch deaktivuje, ak sa na sivo/čiernom vodiči objaví kladný impulz od servomo-

tora centrálneho zamykania a fialovo/čierny vodič nebol pred tým ukostrený mikrospínačom ovládania centrálneho

zamykania(napr . mechanicky kľúcom, alebo tlačidlom).

Autoalarm sa v týchto režimoch aktivuje, ak sa na žlto/čiernom vodiči objaví kladný impulz od servomotora

centrálneho zamykania a oranžovo/čierny vodič nebol pred tým ukostrený mikrospínačom ovládania centrálneho

zamykania(napr . mechanicky kľúcom, alebo tlačidlom).

V režime Index 2 sa autoalarm deaktivuje , ak sa na sivo/čiernom vodiči objaví kladný impulz od servomotora cen-

trálneho zamykania a zároveň sa na ružovo/bielom vodiči objaví kladný impulz od smerovky. Autoalarm sa aktivuje,

ak sa na žlto/čiernom vodiči objaví kladný impulz od servomotora centrálneho zamykania a zároveň sa na ružo-

vo/bielom vodiči objaví kladný impulz od smerovky.

Page 14: Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

Montážny návod autoalarmu AK46XX CAN/PLIP

14

Index 1 SIVO/ČIERNY Kladný odomykací impulz od servomotora vodičových dverí

ŽLTO/ČIERNY Kladný zamykací impulz od servomotora vodičových dverí

FIALOVO/ČIERNY Blokovací impulz od mikrospínača odomknutia

ORANŽOVO/ČIERNY Blokovací impulz od mikrospínača odomknutia

ŽLTÝ Silový výstup na smerovky

ŽLTO/ZELENÝ Silový výstup na smerovky

Index 2 SIVO/ČIERNY Kladný odomykací impulz od servomotora vodičových dverí

ŽLTO/ČIERNY Kladný zamykací impulz od servomotora vodičových dverí

RUŽOVO/BIELY Potvrdenie aktivácie/deaktivácie od smerovky

ŽLTÝ Silový výstup na smerovky

ŽLTO/ZELENÝ Silový výstup na smerovky

Index 3

Page 15: Motážy ávod autoalar mu Cobra AK46XX CAN/PLIP · V to uto reži-me jednotka nie je apojeá va CAN sieť, ale všetky potreb vé sigály je potreb vé získať z vozidla vhod vý

Montážny návod autoalarmu AK46XX CAN/PLIP

15

SIVO/ČIERNY Kladný odomykací impulz od servomotora vodičových dverí

ŽLTO/ČIERNY Kladný zamykací impulz od servomotora vodičových dverí

FIALOVO/ČIERNY Blokovací impulz od mikrospínača odomknutia

ORANŽOVO/ČIERNY Blokovací impulz od mikrospínača zamknutia

ŽLTO/BIELY Negatívny výstup na spínač výstražných svetiel - režim pulse : smerovky sa aktivujú negatívnym impulzom

a deaktivujú sa ďalším impulzom na spínač výstražných svetiel

ŽLTO/ZELENÝ Spätná väzba

Index 4 SIVO/ČIERNY Kladný odomykací impulz od servomotora vodičových dverí

ŽLTO/ČIERNY Kladný zamykací impulz od servomotora vodičových dverí

FIALOVO/ČIERNY Blokovací impulz od mikrospínača odomknutia

ORANŽOVO/ČIERNY Blokovací impulz od mikrospínača zamknutia

ŽLTO/BIELY Negatívny výstup na spínač výstražných svetiel – režim level : smerovky sa aktivujú trvalým negatívnym signálom

na spínač výstražných svetiel

ŽLTO/ZELENÝ Spätná väzba