of 31 /31
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA 575 Na osnovu člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. OPĆE ODREDBE 1. Ovim pravilnikom se propisuje način uplate javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). 2. Javnim prihodima u smislu ovog Pravilnika smatraju se prihodi budžeta i vanbudžetskih fondova, zavoda, agencija i prihodi za druge javne potrebe koji se ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona. Brojevi depozitnih računa, otvorenih u poslovnim bankama, za prikupljanje javnih prihoda za budžet Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Budžet Federacije), za budžete kantona i op}ina, vanbudžetske fondove (Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, kantonalni zavodi za zdravstvenu za{titu i Zavod za zapo{ljavanje FBiH i kantonalne službe za zapo{ljavanje (u daljnjem tekstu: Fondovi), turističke zajednice (Federalna i kantonalne) i ostale korisnike javnih prihoda, kao i trocifrene {ifre dodijeljene op}inama, čine sastavni dio ovog Pravilnika. II. PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA 3. Prihodi od indirektnih poreza koji se upla}uju putem Jedinstvenog računa po osnovu carina i ostalih uvoznih taksi, akciza, poreza na dodatnu vrijednost i naknade za ceste iz cijene naftnih derivata doznačavaju se na Poseban račun za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa i to na račun: INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20003452-22 4. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa izme|u korisnika u Federaciji BiH vr{i se na osnovu koeficijenata utvr|enih u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09) koji iznose za: a) finansiranje funkcija Federacije 36,20% b) finansiranje funkcija kantona 51,48% c) finansiranje funkcija jedinica lokalne samouprave 8,42% d) Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine 3,90% Dinamika raspodjele prihoda iz stava 1. ovog Pravilnika vr{i se prema dinamici pražnjenja sredstava sa jedinstvenog računa, saglasno Zakonu o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04 i 34/07). 5. Nakon izvr{ene raspodjele sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa banka usmjerava:

Nacin Uplate Javnih Doprinosa

Embed Size (px)

Text of Nacin Uplate Javnih Doprinosa

Page 1: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA

575

Na osnovu člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH F ONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I. OPĆE ODREDBE

1. Ovim pravilnikom se propisuje način uplate javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

2. Javnim prihodima u smislu ovog Pravilnika smatraju se prihodi budžeta i vanbudžetskih fondova, zavoda, agencija i prihodi za druge javne potrebe koji se ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona. Brojevi depozitnih računa, otvorenih u poslovnim bankama, za prikupljanje javnih prihoda za budžet Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Budžet Federacije), za budžete kantona i op}ina, vanbudžetske fondove (Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, kantonalni zavodi za zdravstvenu za{titu i Zavod za zapo{ljavanje FBiH i kantonalne službe za zapo{ljavanje (u daljnjem tekstu: Fondovi), turističke zajednice (Federalna i kantonalne) i ostale korisnike javnih prihoda, kao i trocifrene {ifre dodijeljene op}inama, čine sastavni dio ovog Pravilnika.

II. PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG R AČUNA

3. Prihodi od indirektnih poreza koji se upla}uju putem Jedinstvenog računa po osnovu carina i ostalih uvoznih taksi, akciza, poreza na dodatnu vrijednost i naknade za ceste iz cijene naftnih derivata doznačavaju se na Poseban račun za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa i to na račun:

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20003452-22

4. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa izme|u korisnika u Federaciji BiH vr{i se na osnovu koeficijenata utvr|enih u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09) koji iznose za:

a) finansiranje funkcija Federacije 36,20%

b) finansiranje funkcija kantona 51,48%

c) finansiranje funkcija jedinica lokalne samouprave 8,42%

d) Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine 3,90%

Dinamika raspodjele prihoda iz stava 1. ovog Pravilnika vr{i se prema dinamici pražnjenja sredstava sa jedinstvenog računa, saglasno Zakonu o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04 i 34/07).

5. Nakon izvr{ene raspodjele sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa banka usmjerava:

Page 2: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

5.1. Pripadaju}i dio na ime finansiranja funkcija Federacije BiH u iznosu od 36,20% na račun: Račun javnih prihoda Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine: UniCredit Bank broj: 338-900-22115294-91

5.2. Pripadaju}i dio kantona na Poseban račun Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i to: INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH, broj: 154-001-20001532-59

Raspore|ivanje tih sredstava izme|u kantona vr{i se u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na osnovu Uputstva o odre|ivanju uče{}a kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspore|ivanja tih prihoda za 2009. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 73/08).

5.3. Pripadaju}i dio jedinica lokalne samouprave na Poseban račun Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i to: INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH, broj: 154-001-20004893-64

Raspore|ivanje tih sredstava izme|u jedinica lokalne samouprave vr{i se u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na osnovu godi{njeg Uputstva o odre|ivanju uče{}a kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspore|ivanja tih prihoda za 2009. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/08).

Sredstva za op}ine Kantona Sarajevo u skladu sa članom 24. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine doznačavaju se na račun javnih prihoda budžeta Kantona Sarajevo koji ih raspore|uje u skladu sa kantonalnim propisima.

5.4. Pripadaju}i dio Direkcija za ceste na Poseban račun budžeta Federacije, i to:

INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH, broj: 154-001-20002572-43

Raspore|ivanje sredstava sa ovog računa vr{it }e banka i to 40% na račun Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine i na račun kantonalnih direkcija cesta 60%, s tim da se uče{}e nadležnih kantonalnih organa za ceste utvr|uje u skladu sa Uputstvom o odre|ivanju uče{}a kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspore|ivanja tih prihoda za 2009. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 73/08).

Kantonalne direkcije cesta usmjeravaju 42% sredstava na račun op}inskih organa, {to čini 25% ukupno doznačenih sredstava.

Do formiranja direkcije za ceste na nivou kantona, 60% ukupne obaveze prenosi se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta.

6. Prihodi od indirektnih poreza

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji

717111

2. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima

717121

3. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta

717131

4. Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave

717141

Prilikom prijenosa sredstava na odgovaraju}e račune korisnika prihoda od indirektnih poreza, iz podtačke 5.1., banka upisuje oznaku vrste prihoda 717111, iz podtačke 5.2. oznaku 717121, iz podtačke 5.3. oznaku 717141, dok kod prijenosa sredstava na korisnike iz podtačke 5.4. , upisuje oznaku vrste prihoda 717131.

Page 3: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

III. POREZI

7. Porez na dobit

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Porez na dobit 711211

Porez na dobit upla}uje se prema sjedi{tu poreznog obvez- nika u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika, na nivou svake op}ine. Platni nalog popunjen za uplatu poreza na dobit treba da sadrži trocifrenu {ifru op}ine, upisanu prema sjedi{tu poreznog obveznika.

7.1. Ove prihode kantonalni trezor raspore|uje kantonalnim i op}inskim budžetima u omjeru i na način utvr|en kantonalnim propisima.

7.2. Porez na dobit

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Porez na dobit 711911

Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, dru{tva za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, po{te i telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sre}u kojima je to jedina djelatnost upla}uje se u cijelosti u korist računa javnih prihoda federalnog budžeta.

8. Porez na dohodak

8.1. Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti

716111

2. Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti

716112

3. Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava

716113

4. Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala

716114

5. Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sre}u

716115

6. Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav (4) Zakona o porezu na dohodak

716116

7. Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu

716117

Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica koji se odnose na dohodak od nesamostalne djelatnosti, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od ulaganja kapitala, dohodak od dobitaka ostvarenih uče{}em u nagradnim igrama i igrama na sre}u, obračunavaju se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08) i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/08), a upla}uju u korist računa javnih prihoda budžeta kantona, navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika, na nivou svake op}ine. Platni nalog popunjen za uplatu poreza na dohodak treba da sadrži trocifrenu {ifru op}ine, upisanu prema: prebivali{tu fizičkog lica-poreznog obveznika za prihode od nesamostalne djelatnosti, prema mjestu prebivali{ta odnosno sjedi{ta poreznog obveznika za prihode po osnovu dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i

Page 4: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

imovinskih prava, dohotka od ulaganja kapitala, dohotka od dobitaka ostvarenih uče{}em u nagradnim igrama i igrama na sre}u.

8.2. Ove prihode kantonalni trezor raspore|uje kantonalnim i op}inskim budžetima na način utvr|en Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i odgovaraju}im kantonalnim propisima.

9. Porezi gra|ana

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Porez na imovinu 714111 2. Porez na naslije|e i poklone 714121 3. Porez na promet nepokretnosti 714131

9.1. Porezi gra|ana upla}uju se prema mjestu prebivali{ta, odnosno sjedi{ta poreznog obveznika u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika, na nivou svake op}ine. Platni nalog popunjen za uplatu poreza gra|ana sadrži trocifrenu {ifru op}ine, upisanu prema mjestu prebivali{ta, odnosno sjedi{ta poreznog obveznika.

9.2. Ove prihode kantonalni trezor raspore|uje kantonalnim i op}inskim budžetima u omjeru i na način utvr|en kantonalnim propisima.

10. Ostali porezi

10.1. Ostali porezi upla}uju se prema prebivali{tu, odnosno sjedi{tu poreznog obveznika u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika, na nivou svake op}ine. Platni nalog popunjen za uplatu ostalih poreza sadrži trocifrenu {ifru op}ine, upisanu prema sjedi{tu poreznog obveznika.

Red. br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Ostali porezi 719111 2. Porezi na reklamu 719112 3. Porez na firmu 719113 4. Porez na potro{nju u ugostiteljstvu od

pravnih lica 715143

5. Porez na potro{nju u ugostiteljstvu od fizičkih lica

715144

10.2. Ove prihode kantonalni trezor raspore|uje kantonalnim i op}inskim budžetima u omjeru i na način utvr|en kantonalnim propisima.

11. Zaostale obaveze po osnovu poreza

11.1. Zaostale obaveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga

Red. br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda pla}a po op}oj stopi od 20% koja je propisana članom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji prema odredbama čl. 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o akcizama u BiH, podliježu obavezi pla}anja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda pla}a po drugim stopama.

715131

2. Porez na promet proizvoda iz člana 12. 715132

Page 5: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda pla}a po nižoj stopi, osim proizvoda iz člana 12. stav 1. tač. 1., 2., 4., 12., 13. i 16.

3. Porez na promet naftnih derivata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tač. 13. i 16. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

715912

4. Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tač. 4., Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

715913

5. Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku ishranu iz člana 12. stav 1. tač.1. i 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

715914

6. Porez na promet proizvoda za koje obveznik ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju

715136

7. Porez na promet osnovnih proizvoda za gra|evinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u gra|evinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz člana 18. tačka 5. Zakona

715915

8. Kaznena kamata 715137 9. Porez na promet usluga, osim usluga u

gra|evinarstvu 715141

11.1.1. Obaveze po osnovu poreza na promet proizvoda i usluga iz ove tačke, koje uključuju reprogramirane obaveze, utvr|ene obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvr|ene u inspekcijskoj kontroli pravnih lica koje se odnose na period do 31.12.2005. godine upla}uju se u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika, upisuju}i u platni nalog {ifru op}ine prema mjestu u kome je promet obavljen, odnosno usluga izvr{ena.

11.1.2. Ove prihode kantonalni trezor raspore|uje kantonalnim i op}inskim budžetima u omjeru i na način utvr|en kantonalnim propisima koji su regulirali raspodjelu prihoda od poreza na promet proizvoda i usluga.

11.2. Zaostale uplate poreza

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Porez na pla}u i druga lična primanja 713111 2. Porez na dodatna primanja 713113 3. Porez na dobit od privredne i

profesionalne djelatnosti 711111

4. Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti

711112

5. Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapre|enja

711113

6. Porez na ukupan prihod fizičkih lica 711114 7. Porez na prihod od imovine i imovinskih

prava 711115

8. Porez na dobitke od igara na sre}u 715211

11.2.1. Obaveze po osnovu poreza na pla}u i druga lična primanja, poreza na dodatna primanja, poreza na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti, poreza na dobit od poljoprivredne djelatnosti, poreza na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapre|enja, poreza na ukupan prihod fizičkih lica, poreza na dobitke od igara na sre}u, koje uključuju reprogramirane obaveze utvr|ene obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvr|ene u inspekcijskoj kontroli pravnih lica koje se odnose na period do 31.12.2008. godine, a upla}ivanje i raspore|ivanje istih vr{i se na način i prema propisima koji su važili do tog datuma.

Page 6: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

11.3. Obaveze po osnovu posebnog poreza za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Poseban porez na pla}u za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a

719114

2. Poseban porez za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova

719115

Obaveze iz ove podtačke, koje se odnose na period do 31.12.2008. godine, upla}uju se na račun javnih prihoda budžeta kantona prema priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika. Kantonalni trezor raspore|uje 20% ovog prihoda na račun federalnog budžeta, 30% na račun kantonalnog budžeta, i 50% na račun op}inskog budžeta u kojoj su ta sredstva ostvarena.

IV. NAKNADE I TAKSE

12. Naknade i takse

12.1. Naknade i takse

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Takse za deta{mane 722111 2. Federalne administrativne takse 722112 3. Putničke takse -naknade za unapre|enje

avio prometa u Federaciji BiH 722113

4. Federalna taksa za kori{tenje autocesta (cestarina)

722114

5. Posebna taksa za izmirenje duga za isporuku prirodnog gasa

722115

6. Federalne sudske takse 722211 7. Federalne takse i naknade za pokri}e

tro{kova kontrole kvaliteta poljoprivrednih proizvoda u vanjskom prometu

722411

8. Naknade za pokrivanje tro{kova i utvr|ivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta op}e upotrebe koji se uvoze

722412

9. Naknade tro{kova branilaca po službenoj dužnosti

722414

10. Naknade ostalih tro{kova krivičnog postupka

722415

11. Naknada od prisilnog izvr{enja putem drugog lica o tro{ku subjekta nadzora - FUZIP

722418

12. Naknada za kori{tenje cestovnog zemlji{ta i obavljanje prate}ih djelatnosti uz autoceste i brze ceste u Federaciji BiH

722417

13. Federalne naknade za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko teritorije Federacije

722512

14. Federalne naknade za izvr{eni veterinarsko-sanitarni pregled u prometu preko teritorije Federacije

722513

15. Naknada za tro{kove postupka distribucije bilateralnih transportnih dozvola dodijeljenih doma}im prijevoznicima

722517

16. Naknade po osnovi tehničkih pregleda 722518

Page 7: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

gra|evina i po osnovu stručnih ispita 17. Naknada za polaganje stručnih ispita

pred federalnim organima 722591

18. Naknade za obrasce koje izdaju kapetanije

722594

19. Naknade za baždarenje čamaca 722595 20. Naknade za pregled čamaca 722596 21. Federalna naknada od izdatih licenci,

uvjerenja, certifikata i stručnih publikacija

722597

22. Naknade za prire|ivanje igara na sre}u 722598

Naknade i takse iz ove podtačke upla}uju se u korist računa javnih prihoda federalnog budžeta u cijelosti.

Posebna taksa za izmirenje duga za isporuku prirodnog gasa upla}uje se u skladu sa Odlukom o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/09).

12.2. Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1 Kantonalne administrativne takse 722121 2. Kantonalne sudske takse 722221 3. Kantonalne komunalne takse 722311 4. Kantonalne naknade 722421 5. Naknada za kori{tenje poljoprivrednog

zemlji{ta u nepoljoprivredne svrhe 722422

6. Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloni{ta

722423

7. Ostale kantonalne naknade 722429

Ovi prihodi upla}uju se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta, navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio Pravilnika.

12.3. Prihod od naknade za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja upla}uje se prema Pravilniku o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/09) u cijelosti na račun ovla{tene veterinarske organizacije koja je izdala svjedodžbu. Ovla{tena veterinarska organizacija 10% sredstava mjesečno upla}uje na račun Budžeta Federacije i 20% sredstava na račun kantonalnog budžeta kojem teritorijalno pripada ovla{tena veterinarska organizacija koja je izdala svjedodžbu.

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Federalna naknada za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja

722511

12.4. Federalna naknada za izvr{ene veterinarsko- zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Federalna naknada za izvr{ene veterinarsko -zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji

722514

Federalna naknada za izvr{ene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji upla}uju se u skladu sa Pravilnikom o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/09) na način:

Page 8: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

• prihod od naknade za izvr{ene veterinarsko-sanitarne preglede i kontrolu u zemlji kad veterinarsko- zdravstveni pregled i kontrolu obavljaju nadležni veterinarski inspektori, pravna ili fizička osoba upla}uje u cijelosti na račun kantonalnog trezora. Kantonalni trezor raspore|uje 20% Budžetu Federacije i 80% kantonalnom budžetu.

• prihod od naknade za izvr{ene veterinarsko-sanitarne preglede u zemlji kad veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu obavljaju ovla{teni veterinari upla}uju se u cijelosti na račun ovla{tene veterinarske organizacije koja je dužna prikupljena sredstva upla}ivati 10% na račun Budžeta Federacije i 20% na račune budžeta kantona kojem teritorijalno pripada ovla{tena veterinarska organizacija.

12.5. Ovi prihodi upla}uju se u skladu s Privremenom Odlukom o naknadama za kori{tenje podataka premjera i katastra ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/05) i Privremenom Odlukom o naknadama za vr{enje usluga iz oblasti premjera i katastra ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/05).

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Naknada za kori{tenje podataka izmjere katastra

722515

2. Naknada za vr{enje usluga iz oblasti premjera i katastra

722516

12.6. Ovi prihodi upla}uju se u skladu sa Pravilnikom o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/06 i 26/07).

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada budžetu Federacije

722416

2. Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima

722424

12.7. Ovi prihodi upla}uju se na račun javnih prihoda op}inskog budžeta u poslovnoj banci. Broj bankovnog računa svake op}ine je sastavni dio ovog Pravilnika.

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Op}inske administrativne takse 722131 2. Federalne takse za držanje pasa 722132 3. Op}inske sudske naknade 722231 4. Op}inske komunalne takse 722321 5. Ostale op}inske naknade u skladu sa

kantonalnim propisima 722439

13. Posebne naknade

13.1. Prihodi od vodnih naknada i zaostale obaveze po osnovu posebnih vodnih naknada

13.1.1. Prihodi od vodnih naknada

Red. br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Posebna vodna naknada za za{titu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate

722521

2. Posebna vodna naknada za za{titu voda (ispu{tanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vje{tačkih |ubriva i hemikalija za za{titu bilja)

722522

Page 9: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

3. Posebna vodna naknada za kori{tenje povr{inskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu

722523

4. Posebna vodna naknada za kori{tenje povr{inskih i podzemnih voda, za fla{iranje vode i mineralne vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene

722524

5. Posebna vodna naknada za kori{tenje povr{inskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključuju}i i termoelektrane

722525

6. Posebna vodna naknada za kori{tenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama

722526

7. Posebna vodna naknada za va|enje materijala iz vodotoka

722527

8. Posebna vodna naknada za za{titu od poplava

722528

9. Op}a vodna naknada 722529 10. Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra

na povr{inskim vodama I kategorije 721225

11. Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na povr{inskim vodama II kategorije

721226

Prihodi od vodnih naknada, utvr|eni Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) upla}uju se i raspore|uju na sljede}i način:

• na račun javnih prihoda kantonalnih budžeta koji su sastavni dio ovog Pravilnika, kantonalni trezor raspore|uje:

• 40% ovog prihoda "Agenciji za vodno područje rijeke Save", odnosno "Agenciji za vodno područje Jadranskog mora".

Brojevi računa Agencija za vode:

a) Agencija za vodno područje rijeke Save

1. Vakufska banka d.d. Sarajevo broj: 160-20000216791-35;

2. INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH, broj: 154-00120001331-80.

b) Agencija za vodno područje Jadranskog mora

1. UniCredit Bank, broj: 338-100-22003965-2 kantonalnom budžetu 45% i Fondu za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine 15%, na račun broj: 154-001-20005049-81, otvoren kod INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

osim prihoda od zakupa javnog vodnog dobra na povr{inskim vodama II kategorije (vrsta prihoda: 721226) koji se u cijelosti raspore|uju kantonalnom budžetu. Pripadnost prihoda Agencijama za vode po op}inama utvr|ena je Odlukom o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/07)".

13.1.2. Zaostale obaveze na osnovu posebnih vodnih naknada

Red. br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada

777776

Page 10: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

Zaostale obaveze na osnovu posebnih vodnih naknada koje su se prikupljale i raspore|ivale prema ranijem Zakonu o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98), upla}uju se i raspore|uju po propisima koji su bili na snazi u vrijeme nastanka obaveze.

13.2. Prihodi od posebnih naknada za ceste

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica

722531

2. Naknada za upotrebu cesta za vozila gra|ana

722532

Prihodi od posebnih naknada za ceste upla}uju se:

• na račun Direkcije cesta Federacije BiH jednim nalogom u visini 40% od ukupne obaveze. Račun Direkcije cesta Federacije BiH: Raiffeisen Bank d.d. BiH 161-000-00284400-23

• na račun kantonalnih direkcija cesta jednim nalogom u visini od 60% ukupne obaveze.

Kantonalne direkcije cesta usmjeravaju 42% sredstava na račun op}inskih organa, {to čini 25% ukupnih sredstava od naknada za ceste.

Do formiranja direkcije cesta na nivou kantona, 60% ukupne obaveze upla}uje se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta.

13.3. Cestovne naknade

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Posebna naknada za službu "Pomo}-informacije na cestama"

722535

2. Naknada za ceste {to se pla}aju za vanrednu upotrebu javnih cesta (vanredni prijevoz)

722536

3. Naknada za ceste {to se pla}aju za vanrednu upotrebu javnih cesta zbog optere}enja i učestalosti vozila (vanredni prijevoz)

722537

4. Naknada za kori{tenje cestovnog zemlji{ta

722538

5. Druga sredstva osigurana po posebnim propisima

722539

Ovi prihodi se upla}uju u skladu sa propisima i drugim aktima kojima je propisan način njihove uplate, na račun Direkcije cesta Federacije BiH i to: INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj: 154-001-20002139-81.

13.4. Prihodi iz tačke 13.3. pod rednim brojevima od 2. do 5. koji se odnose na lokalne ceste upla}uju se na račun nadležnog kantonalnog organa za ceste.

13.5. Op}inske naknade

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Naknada za osiguranje od požara 722432 2. Naknada za ure|enje gra|evinskog

zemlji{ta 722433

3. Naknada za kori{tenje gra|evinskog 722434

Page 11: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

zemlji{ta 4. Naknada po osnovu prirodnih

pogodnosti 722435

5. Naknada za zauzimanje javnih povr{ina 722436 6. Naknada za postupak legalizacije

gra|evina 722437

7. Komunalna naknada 722438

Ovi prihodi upla}uju se na račun javnih prihoda op}inskog budžeta, koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

13.6. Ovaj prihod upla}uje se na račun javnih prihoda jedinica lokalne samouprave, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Op}inske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene

722441

13.7. Prihod od članarine u turisti čkim zajednicama i od boravi{ne takse

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Članarine turističkih zajednica 722592 2. Boravi{na taksa 722593

Prihod od članarine u turističkim zajednicama upla}uje se na dva odvojena platna naloga i to: 80% prihoda na račun turističke zajednice kantona i 20% na račun turističke zajednice Federacije Bosne i Hercegovine.

Obaveze pla}anja članarine u turističkim zajednicama upla}uju se u skladu sa Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/09).

Prihod od boravi{nih taksi upla}uje se jednim nalogom u visini od 100% ukupne obaveze na račun turističke zajednice kantona. Kantonalna turistička zajednica usmjerava 20% sredstava na račun Turističke zajednice Federacije BiH.

Obaveze pla}anja boravi{ne takse upla}uju se u skladu sa Uredbom o boravi{noj taksi ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/09).

13.8. Naknade za kori{tenje {uma

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Naknada za kori{tenje op}e korisnih funkcija {uma

722541

2. Sredstva za pro{irenu biolo{ku reprodukciju {uma

722542

3. Naknada za krčenje {uma 722543 4. Naknada za ograničenje kori{tenja

{uma 722544

5. Sredstva za jednostavnu biolo{ku reprodukciju {uma

722545

6. Sredstva na promet {uma 722546

Prihodi od naknada za kori{tenje op}e korisnih funkcija {uma, sredstva za pro{irenu biolo{ku reprodukciju {uma, naknada za krčenje {uma, naknada za ograničenje kori{tenja {uma, sredstva za jednostavnu biolo{ku reprodukciju {uma i sredstva na promet {uma (Naknade za op}e korisne funkcije {uma) upla}uju se,

Page 12: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

obračunavaju i koriste u skladu sa Zakonom o {umama ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/02, 29/03 i 37/04), Zakonom o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/02, 19/03 i 79/07) i provedbenim aktom resornog ministarstva.

13.8.1. Naknada za kori{tenje op}e korisnih funkcija {uma i sredstva za pro{irenu biolo{ku reprodukciju {uma upla}uje se prema sjedi{tu obveznika na dva odvojena platna naloga i to:

20% ukupne obaveze na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH i 80% ukupne obaveze na račune javnih prihoda kantonalnog budžeta navedenih u priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika. Platni nalog popunjen za uplatu ovih naknada treba da sadrži trocifrenu {ifru op}ine, upisanu prema sjedi{tu obveznika.

13.8.2. Naknada za krčenje {uma upla}uje se na dva odvojena platna naloga u omjeru:

40% u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije i 60% u korist računa javnih prihoda budžeta kantona prema mjestu prebivali{ta, odnosno sjedi{tu obveznika. Platni nalog popunjen za uplatu ove naknade treba da sadrži trocifrenu {ifru op}ine, upisanu prema mjestu prebivali{ta, odnosno sjedi{tu obveznika.

13.8.3. Naknada za ograničenje kori{tenja {uma zbog izdvajanja {uma obavezu u cijelosti upla}uju pravna i fizička lica, podnosioci zahtjeva na propisan račun javnih prihoda budžeta kantona. Popunjavanje platnog naloga vr{i se na način propisan u prethodnoj podtački.

13.8.4. Sredstva za jednostavnu biolo{ku reprodukciju {uma, upla}uju se u skladu s propisima i drugim aktima kojima je propisan način njihove uplate.

• Sredstva za jednostavnu biolo{ku reprodukciju {uma kod državnih {uma do formiranja {umsko-privrednih dru{tava upla}uju se na izdvojeni račun javnih prihoda kantonalnog budžeta.

• Obveznici uplate sredstava za jednostavnu biolo{ku reprodukciju kod privatnih {uma i sredstva za područje kr{a u skladu sa članom 26. stav 3. i 4. Zakona o {umama, obavezu upla}uju na izdvojeni račun kantonalnog budžeta.

Do otvaranja izdvojenog računa budžeta kantona uplata sredstava iz ove podtačke vr{i se na račun javnih prihoda kantonalnog budžeta navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio Pravilnika.

13.8.5. Sredstva na promet {uma pla}aju se na osnovu provedbenog propisa resornog ministarstva i to putem dva odvojena platna naloga u slijede}em omjeru: 40% obaveze u korist računa javnih prihoda federalnog budžeta i 60% obaveze u korist javnih prihoda kantonalnog budžeta.

13.9. Naknade za za{titu okoli{a

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Naknada zaga|ivača okoli{a pravnih lica 722551 2. Naknada zaga|ivača okoli{a fizičkih lica 722552 3. Naknada korisnika okoli{a pravnih lica 722553 4. Naknada korisnika okoli{a fizičkih lica 722554 5. Posebne naknade za okoli{ koje pla}aju

pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila

722555

6. Posebne naknade za okoli{ koje pla}aju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila

722556

Naknade za za{titu okoli{a upla}uju se na račun Fonda za za{titu okoli{a FBiH, prema sjedi{tu pravnog lica, odnosno prebivali{ta fizičkog lica.

13.10. Naknade iz podtačke 13.9. Fonda za za{titu okoli{a raspore|ivat }e se srazmjerno prikupljenim prihodima iz svakog kantona posebno u sljede}em omjeru:

Page 13: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

• 30% Fondu za za{titu okoli{a FBiH i • 70% kantonalnim fondovima za za{titu okoli{a

Ukoliko nisu uspostavljeni kantonalni fondovi za za{titu okoli{a sredstva }e se raspore|ivati budžetima kantona.

Do dono{enja provedbenih propisa o načinu odre|ivanja i visini naknade za za{titu okoli{a, utvr|enih Zakonom o Fondu za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), uplata naknada }e se vr{iti po kantonalnim propisima.

13.11. Prihodi Crvenog križa/Crvenog krsta od organizacije manifestacija Crvenog križa/krsta "Tjedan/Nedjelja Crvenog križa" i "Tjedan/Nedjelja borbe protiv tuberkuloze" u skladu sa Zakonom o Crvenom križu/krstu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 28/06) upla}uju se na račun organizacije Crvenog križa /Crvenog krsta u op}ini gdje su ta sredstva prikupljena.

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Prihodi Crvenog križa/Crvenog krsta od naknada organiziranja manifestacija Crvenog križa/krsta "Tjedan/Nedjelja Crvenog križa" i "Tjedan/Nedjelja borbe protiv tuberkuloze"

722561

13.12. Naknada za utvr|ivanje osposobljenosti avionskog i drugog stručnog osoblja

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Naknada za pregled aerodroma radi dobijanja potvrde aerodromskog operatora

722571

2. Naknada za utvr|ivanje osposobljenosti avionskog i drugog stručnog osoblja, izdavanja odobrenja za rad organizacijama za obuku i zdravstvenim ustanovama koje obavljaju ljekarske preglede avionskog i drugog stručnog osoblja i organizacija za održavanje aviona

722572

3. Naknada za provo|enje operacija avionima u komercijalne svrhe

722573

4. Naknade za izvr{eni pregled aviona 722574

Prihodi od naknada za pregled aerodroma radi dobijanja potvrde aerodromskog operatora, naknada za utvr|ivanje osposobljenosti avionskog i drugog stručnog osoblja, izdavanja odobrenja za rad organizacijama za obuku i zdravstvenim ustanovama koje obavljaju ljekarske preglede avionskog i drugog stručnog osoblja i organizacija za održavanje aviona, naknada za provo|enje operacija avionima u komercijalne svrhe, i naknade za izvr{eni pregled aviona upla}uju se u korist računa javnih prihoda Budžeta Federacije BiH.

13.13. Ovi prihodi upla}uju se u skladu sa Odlukom o visini naknade za sigurnost plovidbe koju pla}aju strana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/07), na račun Javnih prihoda Budžeta Federacije BiH.

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Naknada za sigurnost plovidbe koju pla}aju strana plovila i naknada za odobrenje za plovidbu stranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine

722519

Page 14: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

13.14. Prilikom uplate sredstava od Naknade za sigurnost plovidbe koju pla}aju strana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine i Naknada za odobrenje za plovidbu stranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine, uplatilac naknade u polje broj 9. Identifikacioni broj poreznog obveznika i polje broj 14. Op}ina, u nalogu za pla}anje upisuje nule, dok polje broj 16. Poziv na broj, ne popunjava, s tim da je obavezan u polju broj 2. Svrha doznake, pored svrhe uplate upisati i oznaku registarskog broja plovila za koje se pla}a ova naknada.

13.15. Posebne naknade za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Posebna naknada za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a gdje je osnovica zbirni iznos neto pla}a

722581

2. Posebna naknada za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

722582

Posebne naknade za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a upla}uju se na račun javnih prihoda budžeta kantona prema priloženoj listi koja je sastavni dio ovog Pravilnika. Kantonalni trezor raspore|uje 20% ovog prihoda na račun federalnog budžeta, 30% na račun kantonalnog budžeta i 50% na račun budžeta op}ine u kojoj su ta sredstva ostvarena.

14. Neporezni prihodi

14.1. Neporezni prihodi upla}uju se na račun javnih prihoda federalnog, kantonalnog i op}inskog budžeta i vanbudžetskih fondova, otvorenog u poslovnim bankama u zavisnosti za koji su nivo vlasti namijenjeni.

14.1.1. Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Prihodi od dividendi i udjela u profitu u državnim preduze}ima i finansijskim institucijama

721111

2. Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava

721112

3. Prihod od finansijske i nefinansijske imovine - od Civilne avijacije

721113

4. Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine

721119

5. Povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita

721192

6. Ostali prihodi od imovine 721231 7. Prihodi ostvareni prodajom stanova 721232

Prihodi pod rednim brojem 7. odnose se na uplatu sredstava ostvarenih prodajom stanova u skladu sa Zakonom o vra}anju, dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/05 i 2/08).

14.1.2. Prihodi od zemlji{ne rente i iznajmljivanja

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Prihodi od zemlji{ne rente 721121 2. Prihodi od iznajmljivanja poslovnih

prostora i ostale materijalne imovine 721122

Page 15: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

14.1.3. Prihodi od kamata primljeni od pozajmica

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Kamate primljene od pozajmica gradovima

721315

2. Kamate primljene od pozajmica op}inama

721316

3. Kamate primljene od pozajmica mjesnim zajednicama

721317

4. Kamate primljene od pozajmica pojedincima

721321

5. Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama

721322

6. Kamate primljene od pozajmica javnim preduze}ima

721331

14.1.4. Prihodi od pozitivnih kursnih razlika

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 721511

14.1.5. Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta) i vlastiti prihodi

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Prihodi od pružanja usluga gra|anima 722611 2. Prihodi od pružanja usluga pravnim

osobama 722612

3. Prihodi od pružanja usluga drugima 722613 4. Prihodi od pružanja usluga drugim

nivoima vlasti 722621

5. Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti - za pritvorene osobe

722622

6. Vlastiti prihodi budžetskih korisnika 722631 7. Prihodi od mjenica 722632 8. Prihodi od prodaje taksenih maraka 722633 9. Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa 722634 10. Prihodi od izdanih poreznih markica 722635

14.1.6. Teku}e potpore (grantovi) i donacije

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Teku}e potpore iz inostranstva 731111 2. Teku}e potpore od Evropske Komisije za

projekt deminiranja 731112

3. Primljeni grantovi od države 732111 4. Primljeni grantovi od Federacije 732112 5. Primljeni grantovi od kantona 732114 6. Primljeni grantovi od gradova 732115 7. Primljeni grantovi od op}ina 732116 8. Primljeni grantovi od Republike Srpske 732113 9. Primljeni grantovi od mjesnih zajednica 732117 10. Donacije od fizičkih lica 732121

Page 16: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

11. Donacije od pravnih lica 732122

14.1.7. Neplanirane uplate - prihodi

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Povrat invalidnina iz ranijih godina 722711 2. Povrat pogre{no ispla}enih pla}a 722712 3. Povrat duplo pla}enih obaveza 722713 4. Povrat premija u primarnoj

poljoprivrednoj proizvodnji 722714

5. Povrati naknada tro{kova zaposlenih 722715 6. Ostali povrati 722719 7. Uplate za prekoračenje tro{kova PTT

usluga 722721

8. Uplata anuiteta za date kredite pojedincima

722731

9. Prihod od tro{kova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate

722732

10. Prihod od tro{kova zapljene u postupku prinudne naplate

722733

11. Naplata premije osiguranja 722741 12. Primljene namjenske donacije neplanirane

u budžetu 722751

13. Upla}ene refundacije bolovanja iz ranijih godina

722761

14. Ostale neplanirane uplate 722791 15. Prihodi od prekr{enog garantnog otpusta

(Prihodi od garancije) 722792

14.1.8. Prihodi od privatizacije

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Prihodi od privatizacije stanova 721611 2. Prihodi od privatizacije banaka 721612 3. Prihodi od privatizacije preduze}a 721613 4. Prihodi od privatizacije poslovnih

prostora 721614

5. Prihodi od ostalih vidova privatizacije 721615

14.1.9. Prihodi od obračunate premije i provizije za izdatu garanciju

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Prihodi po osnovu obračunate premije za izdatu garanciju

721711

2. Prihodi po osnovu obračunate provizije za izdatu garanciju

721712

14.2. Za neporezne prihode koji nisu obuhva}eni ovim pravilnikom primjenjivat }e se oznake prihoda propisane u kontnom planu za budžet i budžetske korisnike, a u skladu sa Uputstvom koje }e izdati ministar finansija FBiH.

V. NOVČANE KAZNE

15.1. Novčane kazne iz ove tačke upla}uju se u cijelosti na račun javnih prihoda federalnog budžeta.

Page 17: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

15.1.1. Vrste prihoda pod rednim br: 1, 2, 4, 5. i 6. odnose se na uplate novčanih kazni za prekr{aje izrečene po dosada{njim propisima, odnosno prije primjene Zakona o prekr{ajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/06). Uplata za ove vrste prihoda vr{i se odvojenim nalozima za novčane kazne i za tro{kove prekr{ajnog postupka izuzev tač. 6.

15.1.2. Novčane kazne pod rednim brojem 7. odnose se na uplatu novčanih kazni za prekr{aje i tro{kova prekr{ajnog postupka koji su registrirani u registru novčanih kazni i tro{kovi prekr{ajnog postupka koji su registrirani u registru novčanih kazni u skladu sa Zakonom o prekr{ajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/06) i uplata se vr{i jednim nalogom za novčane kazne i za tro{kove prekr{ajnog postupka.

15.1.3. Novčane kazne

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Novčane kazne za prekr{aje koje pripadaju Federaciji i tro{kovi prekr{ajnog postupka od fizičkih lica

723111

2. Novčane kazne za prekr{aje koje pripadaju Federaciji i tro{kovi prekr{ajnog postupka od pravnih lica

723112

3. Novčane kazne za krivična djela koje pripadaju Federaciji

723113

4. Novčane kazne za prekr{aje koje izriču federalni organi uprave i tro{kovi postupka

723114

5. Novčane kazne za privredne prestupe koje pripadaju Federaciji i tro{kovi postupka

723115

6. Novčane kazne za saobra}ajne prekr{aje 723116 7. Novčane kazne za prekr{aje koje su

registrirane u registru novčanih kazni i tro{kovi prekr{ajnog postupka

723117

8. Prihodi od prodaje oduzete robe po postupku Porezne uprave

723118

9. Prihodi od prodaje oduzete robe po pravosnažnim rje{enjima

723119

10. Novčane kazne koje su propisane u članu 16. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

723141

Ovi prihodi upla}uju se na račun javnih prihoda federalnog budžeta u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08)

15.2. Novčane kazne

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Novčane kazne po kantonalnim propisima 723121 2. Ostale kazne 723122 3. Novčane kazne za prekr{aje koje su

registrirane u registru novčanih kazni i tro{kovi prekr{ajnog postupka

723123

4. Ostali prihodi 723129

Novčane kazne iz ove podtačke upla}uju se na račun javnih prihoda budžeta Kantona u cijelosti.

15.2.1. Novčane kazne pod rednim brojem 1. i 2. odnose se na uplate novčanih kazni za prekr{aje izrečene po dosada{njim propisima, odnosno prije primjene Zakona o prekr{ajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/06).

Page 18: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

15.2.2. Novčane kazne pod rednim brojem 3. odnose se na novčane kazne i tro{kove prekr{ajnog postupka koje su registrirane u registru novčanih kazni u skladu sa Zakonom o prekr{ajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/06) i uplata se vr{i jednim nalogom za novčane kazne i za tro{kove prekr{ajnog postupka.

15.3. Novčane kazne

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Novčane kazne po op}inskim propisima 723131 2. Ostale kazne 723132 3. Novčane kazne za prekr{aje koje su

registrirane u registru novčanih kazni i tro{kovi prekr{ajnog postupka

723133

4. Ostali prihodi 723139

Novčane kazne iz ove podtačke upla}uju se na račun javnih prihoda op}inskog budžeta otvoren u poslovnoj banci i sastavni su dio ovog Pravilnika.

15.3.1. Novčane kazne pod rednim brojem 1. i 2. odnose se na uplate novčanih kazni za prekr{aje izrečene po dosada{njim propisima, odnosno prije primjene Zakona o prekr{ajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/06).

15.3.2. Novčane kazne pod rednim brojem 3. odnose na novčane kazne i tro{kove prekr{ajnog postupka koji su registrirani u registru novčanih kazni u skladu sa Zakonom o prekr{ajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/06) i uplata se vr{i jednim nalogom za novčane kazne i za tro{kove prekr{ajnog postupka.

VI. DOPRINOSI

16. Doprinosi

16.1. Doprinosi za obavezno, dodatno, dobrovoljno i pro{ireno osiguranje

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

712112

2. Dodatni doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje

712114

3. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koje za nezaposlene pla}a Zavod za zapo{ljavanje

712131

4. Doprinos za zdravstveno osiguranje 712111 5. Dodatni doprinos za zdravstveno

osiguranje 712115

6. Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika na radu u inostranstvu

712191

7. Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika

712132

8. Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 712113 9. Sredstva za volontere radi osiguranja za

slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti

712124

10. Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

712125

Page 19: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

Sredstva za ostvarivanje prava iz obaveznog, dodatnog, dobrovoljnog ili pro{irenog penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja upla}uju se u skladu s propisima o penzijsko-invalidskom i zdravstvenom osiguranju.

16.2. Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz pla}a i na pla}e vr{i se zajedno jednim platnim nalogom prema sjedi{tu pravnog lica.

Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje vr{i se tako {to se:

• 91% od ukupno obračunatog iznosa iz pla}a i na pla}e upla}uje jednim nalogom prema mjestu prebivali{ta zaposlenika na račune kantonalnih zavoda i

• 9% od ukupno obračunatog iznosa iz pla}a i na pla}e upla}uje jednim nalogom na račun: Union banka d.d. Sarajevo, broj: 102-050-00000640-18 - Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - izdvojena sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Uplata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti vr{i se tako {to se:

• 30% od ukupno obračunatog iznosa iz pla}a i na pla}e upla}uje jednim nalogom na račun Federalnog zavoda za zapo{ljavanje i

• 70% od ukupno obračunatog iznosa iz pla}a i na pla}e upla}uje jednim nalogom prema prebivali{tu zaposlenika na račune kantonalnih službi za zapo{ljavanje.

Dio doprinosa za zdravstveno osiguranje (91% od ukupno obračunatog iznosa iz pla}a i na pla}e) i dio doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti (70% od ukupno obračunatog iznosa iz pla}a i na pla}e zaposlenika iz Republike Srpske i Brčko Distrikta), pla}a se prema mjestu prebivali{ta zaposlenika na račune propisane u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu.

16.3. Sredstva po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje fizičkih lica na radu u inostranstvu upla}uju se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

16.4. Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti poslodavac pla}a nadležnoj službi za zapo{ljavanje 35% najniže pla}e za svakog volontera.

16.5. Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada vr{i se prema sjedi{tu pravnog lica, odnosno obveznika uplate doprinosa.

Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada vr{i se na račune kantonalnih zavoda prema prebivali{tu obveznika doprinosa.

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

1. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

712126

2. Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

712116

VII. NA ČIN UPLAĆIVANJA PRIHODA BUDŽETA I FONDOVA

17.1. Svi obveznici uplate javnih prihoda reguliranih ovim Pravilnikom dužni su ispuniti nalog za pla}anje u cijelosti. Popunjavanje se vr{i na slijede}i način:

Page 20: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

1. Uplatio je (ime, adresa i telefon): Ime, odnosno naziv, broj telefona i adresa lica ili pravnog lica koje popunjava nalog.

2. Svrha doznake: Kratak opis svrhe uplate

3. Primalac/Primatelj: Ime lica ili pravnog lica kome se pla}a.

4. Datum uplate: Datum uplate

5. Račun po{iljaoca/po{iljatelja:

Gotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga uplatu vr{i gotovinom, ovo polje treba ostati nepopunjeno.

Bezgotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga vr{i bezgotovinsku uplatu, u ovo polje platnog naloga upisuje se broj bankovnog računa po{iljaoca.

6. Račun primaoca/primatelja: U ovom polju upisuje se broj bankovnog računa federalnog, kantonalnog ili op}inskog budžeta ili fonda otvorenog u poslovnoj banci radi prikupljanja javnih prihoda.

7. Iznos (KM): Iznos uplate je u konvertibilnim markama.

8. Hitno: Ukoliko po{iljalac želi da izvr{i uplatu putem RTGS sistema odmah nakon podno{enja platnog naloga banci, ovo polje bi trebalo biti označeno sa "X".

9. Indentifikacioni broj poreznog obveznika: Porezni obveznici, i to pravna lica, fizička lica koja samostalno obavljaju privrednu i profesionalnu djelatnost i nerezidenti, kojima je dodijeljen matični broj u Federalnom zavodu za statistiku, upisuju trinaestocifreni broj.

Prilikom uplate sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza ostvarenih prodajom imovine dužnika, kupac u ovo polje upisuje identifikacioni broj dužnika porezne obaveze.

Ukoliko je porezni obveznik fizičko lice-gra|anin, upisuje se trinaestocifreni jedinstveni matični broj gra|anina iz lične karte.

10. Vrsta uplate:

Uplata: Naznačiti da li je uplata redovna, prinudna ili je povrat sredstava, koriste}i sljede}e brojeve:

0 - Redovna - Redovna uplata

1 - Prinudna - Naplata po rje{enju ili odluci

Page 21: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

2 - Povrat - Svi povrati u skladu s tačkom 19.1. ovog Pravilnika

3 - Uplata sredstava u postupku prinudne naplate poreznih obaveza ostvarenih od prodaje imovine dužnika u skladu sa tačkom 19.3., stav 1., alineja 1 i 2. ovog Pravilnika.

11. Vrsta prihoda: Vrsta prihoda koji se pla}a

12. Porezni period - Od:

Uplata poreza: Ako se vr{i uplata poreza ovo polje i polje 13 obavje{tava poreznu upravu o periodu za koji se porez pla}a. Ovo polje predstavlja prvi dan perioda za koji se porez upla}uje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

13. Porezni period - Do:

Uplata poreza: Ako se vr{i uplata poreza, polje 13 obavje{tava poreznu upravu o periodu za koji se porez pla}a. Ovo polje predstavlja zadnji dan perioda za koji se porez upla}uje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

14. Op}ina: Prilikom uplate pojedinih vrsta poreza, porezni obveznik upisuje sljede}e {ifre op}ina:

a) kod uplate poreza na promet proizvoda po tarifnim brojevima i poreza na promet usluga, upisuje {ifru op}ine prema mjestu u kojem je promet obavljen, odnosno usluga izvr{ena; kod uplate poreza na pla}u upisuje {ifru op}ine u kojoj fizičko lice-osiguranik ima prebivali{te,

b) kod uplate doprinosa {ifru op}ine sjedi{ta pravne osobe, odnosno prebivali{ta fizičkog lica ako uplatu vr{i fizičko lice,

c) kod uplate naknada, taksa, novčanih kazni i neporeznih prihoda koje su:

• prihod federalnog budžeta upisuje se {ifra op}ine sjedi{ta pravnog lica, odnosno {ifra op}ine prebivali{ta fizičkog lica zavisno o tome da li upla}uje pravno ili fizičko lice;

• prihod kantonalnog budžeta upisuje se {ifra op}ine sa područja kantona na čiji račun javnih prihoda se naknade, takse, novčane kazne i neporezni prihodi upla}uju;

• prihod op}inskog budžeta {ifra op}ine sjedi{ta pravnog lica, odnosno prebivali{ta fizičkog lica zavisno o tome da li upla}uje pravno ili fizičko lice;

d) kod uplate članarina privrednim komorama {ifra op}ine sjedi{ta pravnog lica, odnosno prebivali{ta fizičkog lica zavisno o tome da li upla}uje pravno ili fizičko lice;

e) kod uplate turističkim zajednicama {ifra op}ine sjedi{ta pravnog lica, odnosno prebivali{ta fizičkog lica zavisno o tome da li upla}uje pravno ili fizičko lice;

15. Budžetska organizacija: Za prihode upla}ene u korist budžeta Federacije ili budžeta kantona uplatioci ne popunjavaju polje 15.

Izuzetno, za uplatu prihoda koji se smatraju prihodima od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta), vlastite prihode, prihode na osnovu teku}ih potpora, primljenih grantova i donacija, na prihode po osnovu izrečenih prekr{ajnih naloga inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove, i prihode po osnovu ostalih budžetskih naknada i ostalih naknada za koje postoji zahtjev korisnika javnih prihoda da se prate po organizacionom kodu, uplatilac je dužan, po nalogu primaoca sredstava, upisati kod budžetske organizacije.

16. Poziv na broj:

Page 22: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

Uplate poreza na pla}u i doprinosa: Ako se vr{i uplata poreza na pla}u i doprinosa, u ovo polje upisuje se osmocifreni porezni djelovodni broj koji dodjeljuje Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine + dvocifreni broj mjeseca za koji se porez ili doprinos pla}a.

Uplata poreza na promet proizvoda po tarifnim brojevima i poreza na promet usluga: Ako se vr{i uplata poreza na promet proizvoda po tarifnim brojevima i poreza na promet usluga, u ovo polje upisuje se osmocifreni porezni djelovodni broj koji dodjeljuje Porezna uprava Federacije BiH +00 (dvije nule).

Uplata novčane kazne za prekr{aje koje su registrirane u registru novčanih kazni i tro{kova prekr{ajnog postupka: Ako se vr{i uplata novčane kazne za prekr{aje koje su registrirane u registru novčanih kazni i tro{kova prekr{ajnog postupka po vrsti prihoda 723117, 723123 i 723133, u ovo polje upisuje se desetocifreni Jedinstveni standardni broj dokumenta od{tampan na obrascu prekr{ajnog naloga, odnosno unesen od strane suda koji je donio rje{enje o prekr{aju. Takav broj je obvezno unijeti i mora zadovoljavati provjeru po modelu 11 sa ponderima "987698769 .

17. Potpis i pečat po{iljaoca/po{iljatelja: To je potpis lica ili potpis ovla{tenog pravnog lica koje podnosi platni nalog. Potpis ovla{tenih potpisnika mora biti deponovan u banci. Ako je po{iljatelj pravno lice na platnom nalogu mora biti i pečat pravnog lica.

18. Potpis bankovnog službenika: To je potpis službenika banke ili PTT koji primi platni nalog.

19. Pečat banke: To je pečat banke ili PTT kojoj se podnosi platni nalog.

VIII. RASPORE\IVANJE PRIHODA

18.1. Kantoni su dužni svaki dan vr{iti raspore|ivanje prikupljenih javnih prihoda u skladu sa zakonskim propisima i voditi evidenciju o izvr{enim preraspodjelama javnih prihoda.

Kantonalni trezori su dužni osigurati mjesečne izvje{taje o primljenim i raspore|enim prihodima i te izvje{taje dostaviti Federalnom ministarstvu finansija i op}inama, a mjesečne izvje{taje Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

IX. OSTALE ODREDBE

19.1. Povrat vi{e ili pogre{no upla}enih prihoda u teku}oj godini vr{i se sa računa javnih prihoda (depozitnog računa) iz teku}eg priliva korisnika prihoda, putem naloga za pla}anje iz tačke 17.1. ovog Pravilnika uz obavezno popunjavanje polja 10. Vrsta uplate, koriste}i broj 2 - Povrat. Nalog za prijenos potpisuje zakonom ovla{teno lice na temelju rje{enja o odobravanju prava na povrat koje donosi korisnik prihoda.

Povrat vi{e ili pogre{no upla}enih prihoda koji nisu upla}eni u teku}oj godini vr{i se sa transakcijskog računa korisnika javnih prihoda putem platnog naloga potpisanog od zakonom ovla{tenog lica, na temelju rje{enja o odobravanju prava na povrat koje donosi korisnik prihoda.

Povrat vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda vr{i se na osnovu dokumentacije sa kojom raspolaže korisnik prihoda koji su vi{e ili pogre{no upla}eni i rje{enja o utvr|ivanju pogre{no ili vi{e upla}enih prihoda koje izdaje nadležni organ za kontrolu javnih prihoda.

Za vi{e upla}eni iznos može se vr{iti i umanjenje obaveze za uplatu u narednom periodu.

Ministri finansija posebnim pravilnikom odre|uju procedure povrata vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda budžeta Federacije i budžeta kantona.

19.2. Banka je dužna voditi evidenciju o izvr{enim uplatama i rasporedu prihoda za svaki račun otvoren prema ovom pravilniku.

19.3. Uplata sredstava napla}enih u postupku prinudne naplate poreznih obaveza i to:

Page 23: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

• uplate sredstava ostvarenih od prodaje imovine dužnika vr{i kupac imovine dužnika na odgovaraju}e uplatne račune korisnika prihoda kojim pripadaju dužni iznosi napla}eni u postupku prinudne naplate poreznih obaveza, a na osnovu rje{enja o prinudnoj naplati i instrukcija porezne uprave koje se odnose na popunjavanje naloga za pla}anje od strane kupca.

• uplata depozita za učestvovanje u javnom nadmetanju u slučaju da kupac ne obavi pla}anje u skladu sa članom 67. stav 5. tačka 2. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza, vr{i se na račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH i to: "UniCredit Bank", broj 338-900-22115294-91 i upisivanjem u platnom nalogu u polju 11. Oznaka vrste prihoda - oznaku 722613 i polju 15 -Budžetska organizacija, broj iz Organizacione klasifikacije za budžet i budžetske korisnike Federacije BiH, nadležnih kantonalnih poreznih ureda.

• Tro{kove naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate i tro{kove zapljene, obveznik je dužan uplatiti na račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH i to: UniCredit Bank", broj 338-900-22115294-91 i upisivanjem u platnom nalogu u polju 11. Oznaka vrste prihoda za uplatu tro{kova naplate - oznaku 722732, i za uplatu tro{kova zapljene oznaku - 722733.

19.4. Op}ine su dužne da izvje{taje o prihodima upla}enim na račun javnih prihoda op}inskog budžeta dostavljaju Federalnom ministarstvu finansija i Poreznoj upravi Federacije BiH, a istovremeno i banke koje vode navedene račune dužne su postupiti po postoje}im zakonskim propisima.

19.5. Federalno ministarstvo finansija }e izraditi dodatne propise o načinu izvje{tavanja.

19.6. Za sve prihode koji nisu obuhva}eni ovim pravilnikom primjenjivat }e se oznake prihoda propisane u kontnom planu za budžet i budžetske korisnike, a u skladu sa Uputstvom koje }e izdati federalni ministar finansija.

19.7. Za svaku izmjenu broja računa javnih prihoda iz ovog Pravilnika, korisnici prihoda su dužni na vrijeme obavijestiti Federalno ministarstvo finansija, koje }e izraditi izmjene i dopune ovog Pravilnika.

19.8. Prilikom uplate sredstava, koju vr{e strani državljani u postupku odobrenja za plovidbu stranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine, po osnovu federalnih administrativnih taksi u gotovom novcu - vrsta prihoda 722112, sredstava od naknada za sigurnost plovidbe koju pla}aju strana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine - vrsta prihoda 722519, sredstava od naknada koju izdaju kapetanije - vrsta prihoda 722594 i sredstava od naknada za odobrenje za plovidbu stranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine - vrsta prihoda 722599, uplatitelj ovih prihoda u polje broj 9. Identifikacioni broj poreznog obveznika i polje broj 14. Op}ina, u nalogu za pla}anje upisuje nule, dok polje broj 16. Poziv na broj, ne popunjava, s tim da je obavezan u polju broj 2. Svrha doznake, pored svrhe uplate upisati i oznaku registarskog broja plovila za koje se pla}a ova naknada.

20. Računi javnih prihoda

Račun javnih prihoda Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine

1. " UniCredit Bank" broj: 338-900-22115294-91

DEPOZITNI RA ČUNI ZA PRIKUPLJANJE JAVNIH PRIHODA

I - KANTONI

KANTONI Banka Broj ra čuna 1) Unsko-sanski kanton

UniCredit Bank 338-000-22100058-77

2) Posavski kanton UniCredit Bank 338-000-22000022-67 3) Tuzlanski kanton NLB Tuzlanska banka

d.d. Tuzla 132-100-02560000-80

4) Zen-dob. kanton Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica

134-010-00000016-72

5) Bos-podrinjski NLB Tuzlanska banka 132-731-04102931-54

Page 24: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

kanton d.d. Tuzla 6) Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank 338-000-22100209-12

7) Herceg.- neretv. kanton

UniCredit Bank 338-000-22000059-53

8) Zapadnohercegov. kanton

UniCredit Bank 338-000-22000040-13

9) Sarajevski kanton UniCredit Bank 338-000-22100192-63 10) Kanton 10 Raiffeisen bank d.d.

BH (Centrala Sarajevo)

161-020-00335600-61

II - JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Red.br. Op}ina Banka Broj ra čuna UNSKO-SANSKI KANTON

1. BIHAĆ UniCredit Bank 338-500-22001632-31

2. BOSANSKA KRUPA

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-035-00102700-14

3. BOSANSKI PETROVAC

UniCredit Bank 338-500-22004835-25

4. BUŽIM Raiffeisen bank d.d.BiH, glavna podružnica Biha}

161-035-00175606-31

5. CAZIN HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-062-00007592-55

6. KLJUČ ABS banka d.d Sarajevo

199-044-00020504-84

7. SANSKI MOST ABS banka d.d Sarajevo

199-044-00019626-02

8. VELIKA KLADU[A

Komercijalno Investiciona Banka d.d. Velika Kladu{a

198-00110300002-12

POSAVSKI KANTON 9. ORA[JE UniCredit Bank 338-000-

22000228-31 10. ODŽAK UniCredit Bank 338-330-

22003324-84 11. DOMALJEVAC-

[AMAC UniCredit Bank 338-180-

22002004-45 TUZLANSKI KANTON

12. BANOVIĆI NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-130-02961000-59

13. GRAČANICA NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-180-02955000-89

14. GRADAČAC NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-190-02900000-87

15. KALESIJA NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-140-02917000-37

16. KLADANJ NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-160-02950000-64

17. ČELIĆ ABS banka d.d Sarajevo

199-050-00064895-89

18. LUKAVAC Raiffeisen banka d.d. BiH

161-025-00233000-29

19. SREBRENIK NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-150-02992800-97

20. TUZLA NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-100-01850601-97

21. ŽIVINICE Po{tanska Banka 187-015-

Page 25: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

BiH d.d. Sarajevo, Filijala Živinice

00000082-95

22. DOBOJ-ISTOK NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-280-03092308-74

23. SAPNA NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-290-03092085-59

24. TEOČAK NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-270-03092694-85

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 25. BREZA UniCredit Bank 338-900-

22110342-09 26. USORA INTESA

SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50004336-67

27. KAKANJ Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica

134-020-00000091-36

28. MAGLAJ ABS banka d.d Sarajevo

199-046-00032516-34

29. OLOVO UniCredit Bank 338-000-22100272-17

30. TE[ANJ UniCredit Bank 338-550-22000080-06

31. VARE[ UniCredit Bank 338-000-22100174-20

32. VISOKO ABS banka d.d Sarajevo

199-047-00040183-70

33. ZAVIDOVI ĆI UniCredit Bank 338-000-22100138-31

34. ZENICA Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica

134-010-00000429-94

35. ŽEPČE UniCredit Bank 338-310-22000223-85

36. DOBOJ JUG UniCredit Bank 338-550-22005398-57

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON 37. GORAŽDE NLB Tuzlanska

banka d.d. Tuzla 132-731-04103196-35

38. PALE-PRAČA Union banka d.d. Sarajevo, Ekspozitura Goražde

102-007-00000188-86

39. FOČA-USTIKOLINA

Raiffeisen bank d.d. BiH

161-030-00021100-37

SREDNJOBOSANSKI KANTON 40. TRAVNIK UniCredit Bank 338-000-

22100290-60 41. N.TRAVNIK INTESA

SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50004299-81

42. BUGOJNO Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

101-130-00000372-21

43. VITEZ UniCredit Bank 338-000-22000255-47

44. KISELJAK UniCredit Bank 338-340-22000450-68

45. JAJCE HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar, poslovnica Jajce

306-02500004808-35

46. D.VAKUF Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

101-133-00000069-07

47. G.VAKUF Privredna banka 101-131-

Page 26: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

Sarajevo d.d. Sarajevo

00000024-46

48. KRE[EVO HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-042-00000079-03

49. FOJNICA UniCredit Bank 338-900-22083675-82

50. BUSOVAČA Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica

134-040-00000083-50

51. DOBRETIĆI HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-045-00000009-66

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON 52. ČAPLJINA Raiffeisen bank d.d.

BiH 161-020-00382800-81

53. ČITLUK HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-002-00001906-71

54. JABLANICA Vakufska banka d.d. Sarajevo, Poslovnica Jablanica Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo

160-460-00468351-79

55. KONJIC Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-460-04463315-22

56. PROZOR-RAMA UniCredit Bank 338-000-22000139-07

57. STOLAC UniCredit Bank 338-000-22000200-18

58. NEUM UniCredit Bank 338-000-22000219-58

59. GRAD MOSTAR Raiffeisen bank d.d. BiH

161-020-00099506-49

60. RAVNO UniCredit Bank 338-170-22000366-17

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON 61. GRUDE UniCredit Bank 338-140-

22001923-17 62. [IROKI BRIJEG UniCredit Bank 338-220-

22001203-03 63. LJUBU[KI UniCredit Bank 338-000-

22000442-68 64. POSU[JE UniCredit Bank 338-200-

22001010-10 KANTON SARAJEVO

65. HADŽIĆI UniCredit Bank 338-000-22100254-71

66. ILIJA[ Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-200-00007106-45

67. CENTAR UniCredit Bank 338-000-22100227-55

68. ILIDŽA UniCredit Bank 338-000-22100245-98

69. NOVO SARAJEVO

UniCredit Bank 338-000-22100236-28

70. VOGO[ĆA UniCredit Bank 338-000-22100165-47

71. TRNOVO Vakufska banka d.d. Sarajevo

160-200-00005016-10

72. NOVI GRAD UniCredit Bank 338-000-22100325-52

73. STARI GRAD INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-001-11006631-41

Page 27: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

KANTON 10 74. GRAHOVO INTESA

SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50000002-71

75. DRVAR INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50005395-91

76. TOMISLAVGRAD HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar, poslovnica Tomislavgrad

306-005-00001471-65

77. GLAMOČ INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50001593-51

78. KUPRES INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50000005-62

79. LIVNO INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH

154-999-50000003-68

III. DRU[TVENI FONDOVI

A) Zavodi za zdravstveno osiguranje

1. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Union banka d.d. Sarajevo, broj: 102-050-00000640-18

2. Kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje

Red.br. Kantonalni zavodi za zdravstveno

osiguranje

Banka Račun

1. 1) Unsko-san. kanton

Union Bank BiH d.d. Sarajevo

102-022-00000009-82

2. 2) Posavski kanton Raiffeisen Bank d.d. BiH, Filijala Ora{je

161-080-00026400-20

3. 3) Tuzlanski kanton

a)NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-100-02430000-43

b) UniCredit Bank 338-000-22100094-66

4. 4) Zen.-dob. kanton Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica

134-010-00000021-57

5. 5) Bosan.-podrinj. kanton

Raiffeisen bank d.d. BiH, Filijala Goražde

161-030-00049601-88

6. 6) Srednjo-bosanski kanton

UniCredit Bank 338-000-22100307-09

7. 7) Hercegovačko- neretvanski kanton

FIMA banka d.d. Sarajevo

137-500-60016794-72

8. 8) Zapadno- hercegovački kanton

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar

306-00300006482-68

9. 9) Sarajevski kanton

UniCredit Bank 338-000-22100085-93

10. 10) Kanton 10 INTESA SANPAOLO BANKA BH

154-999-50005394-94

B) Zavodi za zapo{ljavanje

Page 28: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

Red.br. Zavodi za zapo{ljavanje

Banka Broj ra čuna

1. Federalni zavod za zapo{ljavanje

Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-00285700-03

2. Kantonalne službe za zapo{ljavanje: 2.1. Unsko-San. kanton UniCredit Bank 338-000-22100129-

58 2.2. Posavski kanton Raiffeisen Bank

d.d. BiH, Filijala Ora{je

161-080-00028701-04

2.3. Tuzlanski kanton NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

132-100-03110200-32

2.4. Zeničko-dobojski kanton

IK banka Zenica 134-010-00001075-96

2.5. Bosansko- podrinjski kanton

Privredna banka Sarajevo Filijala Goražde

101-140-00004638-22

2.6. Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank 338-000-22100281-87

2.7. Hercegovačko- neretvanski kanton

Raiffeisen bank d.d. BiH Filijala Mostar

161-020-00138001-91

2.8. Zapadnohercegovački kanton

UniCredit Bank 338-000-22000102-21

2.9. Sarajevski kanton Raiffeisen Bank d.d. BiH

161-000-00274600-32

2.10. Kanton 10 UniCredit Bank 338-000-22000344-71

C) Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje

a) UniCredit Bank 338-000-22000077-96

b) Raiffeisen bank d.d. Sarajevo,

Glavna filijala Mostar 161-020-00357000-75

c) INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH 154-001-20003303-81

TURISTI ČKE ZAJEDNICE:

1) Federalna turistička zajednica

a) UniCredit Bank 338-000-22100110-18

b) UniCredit Bank 338-000-22000512-52

2) Kantonalne turističke zajednice:

Red.br. Turisti čka zajednica kantona

Banka Broj ra čuna

1. Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona

UniCredit Bank 338-000-22000530-95

2. Turistička zajednica Posavskog kantona

UniCredit Bank 338-000-22000549-38

3. Turistička zajednica Tuzlanskog kantona

Reiffeisen bank Filijala Tuzla

161-025-00025300-98

Page 29: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

4. Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona

IK banka Zenica 134-010-00000243-70

5. Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona

Union banka d.d. Sarajevo

102-007-00000214-08

6. Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona

UniCredit Bank 338-000-22100101-45

7. Turistička zajednica Hercegovačko- neretvanskog kantona

Raiffeisen Bank d.d.BiH poslovnica Mostar

161-020-00047400-03

8. Turistička zajednica Zapadnohercegovačkog kantona

Hypo Alpe Adria Bank, podružnica Ljubu{ki

306-024-00000193-58

9. Turistička zajednica Kantona Sarajevo

UniCredit Bank 338-000-22100156-74

10. Turistička zajednica Kantona 10

UniCredit Bank 338-0002-2000521-25

KANTONALNE DIREKCIJE ZA CESTE

1. Tuzlanski kanton NLB Tuzlanska banka d.d.Tuzla

132-100-03091552-07

2. Srednjobosanski kanton

UniCredit Bank 338-000-22100218-82

[ifre op}ina Op}ina [ifra op}ine

UNSKO-SANSKI KANTON Biha} 003 Bosanska Krupa 008 Bosanski Petrovac 011 Cazin 019 Ključ 048 Sanski Most 076 Velika Kladu{a 097 Bužim 124

POSAVSKI KANTON Ora{je 068 Odžak 066 Domaljevac-[amac 012

TUZLANSKI KANTON Banovi}i 001 Gračanica 035 Gradačac 036 Kalesija 044 Kladanj 047 Čeli} 056 Lukavac 057 Srebrenik 085 Tuzla 094 Živinice 106 Doboj-Istok 128 Sapna 138 Teočak 142

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Page 30: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

Breza 016 Kakanj 043 Maglaj 060 Olovo 067 Te{anj 090 Vare{ 096 Visoko 098 Zavidovi}i 102 Zenica 103 Žepče 105 Doboj-Jug 132 Usora 025

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON Goražde 033 Foča 134 Pale 136

SREDNJOBOSANSKI KANTON Bugojno 017 Busovača 018 Donji Vakuf 026 Dobrezi}i 050 Fojnica 030 Gornji Vakuf 034 Jajce 042 Kiseljak 046 Kre{evo 051 Novi Travnik 065 Travnik 091 Vitez 100

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON Čapljina 021 Čitluk 023 Grad Mostar 180 Jablanica 041 Konjic 049 Neum 107 Prozor-Rama 073 Ravno 207 Stolac 086

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON [iroki Brijeg 054 Grude 037 Ljubu{ki 059 Posu{je 070

KANTON SARAJEVO Hadži}i 038 Ilija{ 040 Centar 077 Ilidža 078 Novo Sarajevo 079 Vogo{}a 080 Novi Grad 108 Stari Grad 109

Page 31: Nacin Uplate Javnih Doprinosa

Trnovo 093 KANTON 10

Livno 055 Tomislavgrad 028 Kupres 052 Glamoč 032 Bosansko Grahovo 013 Drvar 027

X. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

21.1. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/06, 46/06, 8/07, 30/07, 51/07, 82/07, 97/07, 9/08, 28/08, 46/08, 48/08, 67/08, 86/08 i 26/09).

21.2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-3060/09 Juna 2009. godine

Sarajevo

Ministar

Vjekoslav Bevanda, s. r.