of 128 /128
126 Pocet stran Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove Igj celkom: pre disponovanie s majetkom mesta Mesto Presov Material na 2. riadne zasadnutie Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove pre disponovanie s majetkom mesta dna: 22. 1. 2013 Bod navrhu programu zasadnutia - poradove Nslo: 1 Navrh na schvalenie MAJETKOVYCH PREVODOV Obsah materialu: I. obal 2. navrh na uznesenie Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove pre disponovanie s majetkorn mesta 3. dovodova sprava 4. vlastny material Predkladatel' Meno a priezvisko: Ina, Miroslav Hudak FUnkciaJpracovne zaradenie: riaditel' sekcie maietkovei a ekonondckei MsU Datum: 11. 71]1) Podpis: "-:x I »> / I Podnet: plan prace MsR a MsZ IY Material bude predloteny no 2. riadne rokovanie Mestskej rady v Presove s datumom konania: 6. 3. 21113 Material bude predloieny no XXXlll. riadne sasadnutie Mestskeho zastupitel'stva v Presove s datumom konania: 27. 3. 20/3 Gestor: Oddelenie mestskeho maietku Veduci gestora Meno a priezvisko: JUDr. Katarina Jurlcova zaradenie: veduca oddelenia mestskeho maietku Podpis: lPJI Datum: 11 JAN 7n 1 ) Vvpraeoval Posudil Schvalilo Meno a priezvisko: Meno a pri zvisko: Mestske zastupitel'stvo JUDr. MrVDVa, v Presove uznesenim cislo .... lng. Bencfkova, Ing. Adam. Kicurova, Lichvarova, Vasil'ova A Funkcia/pracovne zaradenie: Funkcia/pracovne zaradenie: pravnicka, prednostka Mestskeho uradu odbomi referenti . v Presove Podpis: 13 (jil, . Podpis: Datum: I I. .II-\Il .' j Datum: Datum: 27. 3.2013 F-MsU/PPM-03/3/1

Návrhy na schválenie majetkových prevodov

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Materiál na zasadnutie majetkovej komisie MsZ v Prešove dňa 22. 1. 2013.

Text of Návrhy na schválenie majetkových prevodov

126 Pocet stran Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove Igj celkom: pre disponovanie s majetkom mesta Mesto Presov Material na 2. riadne zasadnutie Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove pre disponovanie s majetkom mesta dna: 22. 1. 2013 Bod navrhu programu zasadnutia - poradove Nslo: 1 Navrh na schvalenie MAJETKOVYCH PREVODOV Obsah materialu: I. obal 2. navrh na uznesenie Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove pre disponovanie s majetkorn mesta 3. dovodova sprava 4. vlastny material Predkladatel' Meno a priezvisko: Ina, Miroslav Hudak FUnkciaJpracovne zaradenie: riaditel' sekcie maietkovei a ekonondckei MsU Datum: 11. 71]1) Podpis: "-:x I > /I Podnet: plan prace MsR a MsZ IY Material bude predloteny no 2. riadne rokovanie Mestskej rady v Presove s datumom konania: 6. 3. 21113 Material bude predloieny no XXXlll. riadne sasadnutie Mestskeho zastupitel'stva v Presove s datumom konania: 27. 3. 20/3 Gestor: Oddelenie mestskeho maietku Veduci gestora Meno a priezvisko: JUDr. Katarina Jurlcova zaradenie: veduca oddelenia mestskeho maietku Podpis: lPJI Datum: 11 JAN 7n1) Vvpraeoval Posudil Schvalilo Meno a priezvisko: Meno a pri zvisko: Mestske zastupitel'stvo JUDr. MrVDVa, v Presove uznesenim cislo .... lng. Bencfkova, Ing. Adam. Kicurova, Lichvarova, Vasil'ova A Funkcia/pracovne zaradenie: Funkcia/pracovne zaradenie: pravnicka, prednostka Mestskeho uradu odbomi referenti . v Presove Podpis: 13 (jil, . Podpis: Datum: I I. .II-\Il .' j Datum: Datum: 27. 3.2013 F-MsU/PPM-03/3/1 Navrh na schvalenie 1;:1 Vydanie: MAJETKOVYCH PREVODOV Mesto Presov Navrh na UZNESENIE z 2. riadneho zasadnutia Komisie Mestskeho zastupiterstva v Presove pre disponovanie s majetkom mesta dna: 22. 1.2013 cislo: 12013 k navrhu na schvalenie majetkovych prevodov Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove pre disponovanie s majetkom mesta po prerokovani vyssie uvedenej veei zaujima toto STANOVISKO dna: 21. 1. 2013 ~ I s l o : /2013 Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove pre disponovanie s majetkom mesta o d p o r u c a Mestskernu zastupitel'stvu v Presove majetkove prevody schvalit', F - MsU/SP-O1/21/1 Strana 1/1 Navrh na schvalenie~ Vydanie: MAJETKOVYCH PREVODOV Mesto Presov Dovodova sprava Predkladarne Komisii MsZ v Presove pre disponovanie s majetkom mesta na prerokovanie majctkove prevody: zrusenie uznesenia odkupenie predaj zarner predaja sposoborn priameho predaja zamer predaja sposobom obchodnej verejnej sut'aze zamer predaja sposobom ako pripad hodny osobitneho zretel'a F - MsU/SP-O 1/23/1 strana 1/1 Vydanie:Navrh1;;;1 na schvalenie majetkovych prevodov Strana Mesto Presov 1120 P. C. 1 (Ing. Bencikova) Ai Navrh na zrusenie uzneseoia Uzoesenie MsZ v Preove c. 105/2011 zo dna 29.6.2011 v casti schval'uje bod 4 Zriadenie vecneho bremena pre ulozenie kanalizacnej pripojky a vodovodnej pripojky a prava pristupu k nim cez pozemok pare. c. KNC 3110, zastavane plochy a nadvoria, k. u. Nizna Sebastova, zapisaneho na LV c. 1192, v rozsahu cca 150 bm (presny rozsah bude urceny po vyhotoveni porealizacneho geometrickeho zamerania) v prospech opravneneho: a.s.v.a. Presov, s. r. 0., Druzstevna 4017173, 080 06 Presov, leo: 36450928, in rem (s pravorn prechodu na tretiu osobu) - za [ednorazovu nahradu v zmysle VZN c. 142/2005 - 1,66 /bm Dovod: Po ukonceni predmetnej stavby kanalizacnej a vodovodnej pripojky a po porealizacnom zamerani tejto stavby sa zistilo, ze je dotknuta aj d'alsia parcela, ktora nebola schvalena uvedenyrn uznesenim, preto je nerealizovatel'ne, Vzhl'adom na skutocnost', ze prijatim "Vseobecne zavazneho nariadenia mesta Presov c. 9/2011, ktorym sa urcuju Zasady hospodarenia a nakladania s majetkom mesta Presov" zriadenie vecneho bremena na ulozenie inzinierskych sieti je v kompetencii prirnatora, bude zmena rozsahu zriadenia vecneho bremena v tejto veci zapracovana do zmluvy 0 zriadeni vecneho bremena vypracovanej v zmysle citovaneho VZN mesta Presov c. 9/20 II. F - MsU/SP-01l12/l Vydanie:Navrh1;;:1 na schvalenie majetkovych prevodov Strana Mesto Presov 2/20 P. c. 2 (JUDr. Mrvovd) AI Mesto Presnv kupuje: pozemok pare. c. KNC 1396/18 0 vymere 472 m,2 ostatne plochy, k. u, Presov, LV c. 7302, lokalita UI. Murarska, od SR - Slovensky pozemkovy fond, Budkova cesta 36, 817 15 Bratislava II, ICO: 17335345. B/ Ueel majetkoveho prevodu: Kupa predrnetneho pozemku za ucelom majetkovopravneho vysporiadania dotknutych komunikacii a scelenia prislusneho uzernia s moznost'ou d'alsieho vyuzitia pre ucely mesta Presov. C/ Stanovisko oddelenia mestskeho majetku: Na uvedenej parcele je situovana stavba (brana) vo vlastnictve mesta Presov, S ohl'adom na caste poziadavky obcanov smerujuce k potrebe riesit' poriadok, bezpecnost' a korektne obcianske spolunazivanie v dotknutej lokalite marne za to, ze odkupenie predmetnej nehnutel'nosti do vlastnictva mesta Presov je ziaduce. Zaroven cast' predmetneho pozemku, ktora nebude priarno vyuzitel'na pre mesto Presov, rnaju zaujem odkupit' obyvatelia Murarskej ulice za ucelom rozsirenia zahrad svojich rodinnych domov. D/ Stanovisko VMC c. 3 zo dna 3.12.2012: (V prilohe.) E/ Stanovisko oddelenia hlavneho architekta mesta a uzemneho planovania zo dna 11. 1.2013: (V prilohe.) F/ Cena: Cena v zmysle znaleckeho posudku c. 6/2013 zo dna 14. I. 2013 vypracovaneho Ing. Dusanorn Kvaskom je 18 974,40 (40,20 /m\ G/ Prilohy: Ziadost' obyvatel'ov Murarskej ul. Graficka priloha LV c. 7302 Stanovisko VMC C. 3 Stanovisko OHAM Ndvrh na uznesenie: Odkupenie pozemku pare. c. KNe 13961180 vymere 472 m', ostatne plochy, k. u. Presov, LV c 7302, lokalita Ul. Murarska, od SR - Slovenskeho pozemkovehofondu, Budkova cesta 36. 81715 Bratislava 11, ICO' 173353-15 - za eenu 18974,-10 (40,20 lm2) F-MsU/SP-01l12/1 Gisplan" lL09i20i2M:42 Legenda N parcety C :",' vnutcrna kresbe N dblezlte uttce a cestv (J:(J doldlte ultce ill cesty c:A::?vyznamne ullce a narnestla M u/lce a cesty , , tne kemuntkacte a chodnlky 1396/8 994 \ , \ \ '\ '\ \ \ \ \\\ \, //::/ \ , \ \\ -,;:\ --r:"" \ \ , \\\ \'\ '\ \" \ \ \ \ \ \>"\..--"" \ '\ \ \ \ \ \ ' , . - . ,:,' -', - " Gisplan meste Presov, Miestopis: (e) Gistas-;r,o" GKO Bratislava vYPIS Z KATASTRA NEHNUTEL:NOSTi Vytvorene cez katast,illny portill Okres: Presov Obec: Dalum vyholovenia 10.01.2013 Katastralne uzemie: Presov Cas vyholovenia: 13:08:10 CIASTOCNY vYPIS Z L1STU VLASTNiCTVA C. 7302 CAst A: MAJETKOVA PODSTATA PARCELY registra "C" evidavane na katastralnej mape Parce'nI! Vymera v mZ Druh pozemku Sp6sob vyui. p. Umlest. pozemku Pravny vzn.h Druh ch.n. 1396/18 472 Ostatne plochy 37 2 Legends: Sp6sob vyuiivania pozemku: 37 - Pozemok, na ktorom su skaly, svahy, rokliny, vymote, vysoka meaze s krovim alebo kamenim a ina plochy, ktore neposkytuju trvalr utilak Umiesmenie pozemku: 2 - Pozemok js umiestneny mimo zastavaneho ozemi obce Ostatne parcely nevyiiadane CAst B: VLASTNlc/ A OPRA OSOBY Por. Priezvisko, mana (mJzov), rodne pn"ezvisko, drttum narodenla, roon (ICO) a Spoluvlastnicky podiel mlesto trvaleho pobytu (sldlo) vlastnlka pravneho vzt'ahu: Vlastnlk 1 Siovenski republika 1 f 1 Identifikoitor: Titul nadobudnutia Rozhodnutie Spravy katastra Preiov C 11201 OIPe, zo dna 5.5.2010 Titul nadobudnutia Z 461712009 tiadosf 0 zapis Titul nadobudnutia PVZ 1220194 Titul nadobudnutia Z 188412007;,tiadosf 0 zapis do KN zo dna 16.5.2007, V.Z.4511/07 Titul nadobudnutia 2482 pod B 6) Titul nadobudnulia c.d.806511931,82011932 Titul nadobudnulia 82011932 (PKV 2482 pod B 6) Titul nadobudnutia 14 ods2zak.c.180195Z.z. Titul nadobudnutia 14 ods.1zak.c.180/95Z.z. Ueastnik pravneho vztahu: Spravca 2 Siovensky pozemkovj fond, Budkova cesta 36, 81715 Bratislava 11 f ICO: K vlastnikovi c.1 je sprava ku vietkym nehnutefnostiam K vlastnikovi por. f. 1 je pod per. c.2 sprllva na vietky parcely tohoto Iistu vlastnictva Informativny vypis 1/2 Aktualizacia katastraineho portalu: 03.01.2013 Z",pisnlca C. 12/2012 zo zasadnutla poslancov vYboru mestskel eastl c.3 zo dna 3.12.2012 Pritomnl: PhDr.Martin Lipka, PhD., Ing. Marta Kollarova, PhD., Mgr. Maria l::iiikova, MUDr. Peter Klein Program: MESTO PRESOV Mcstsk)" dead v Prdovt. 2 1. Pofiadavky obeanov trslo spllu Dotlo: 2. Stanovlsk", poslancov VMf k utvarom MsU K bodu t. 1. Pofladavky obeanov : CGIkom: p.Zavodny. Snencna uf. - poiiadal poslaneov 0 prihliadnutie na poplatku za odpad tak, aby sa znllil a zacalo sa urYeh/ene so zvYsenym zberom separovaneho odpadu na Sidlovei, a to v intervaloeh, - poukazal na neprejazdnosf na MK Jahodova a Slnecna kvOIl trvale odstavenvrn vozldlarn, najma vo vecernyeh hodlnach. . nevhodnv cas zberu llstla Stanovlsko poslaneov vmc: 310/2012 - vmc ilad.a zabezpeclf rozmiestnenie kontajnerov na Sidlovei a--N: Sebastovej na separovanv zber komodit ako je sklo, papier a plast a sucasne vvkonavaf castejsi zber v zastavbe rodlnnvch domov. 311/2012 - vmc, iiada pofladaf TSmP 0 zmenu harmonogramu pri zabezpecenl vYvozu Iistia a posunut termln na realnv. . 312/2012 - vmc iiada zabezpecit prejazdnost Mk ako Jahodova a Slnecna , kde prernava aj MHO v sucinnosti s MP a odkontrolovat vornu realnu sirku MK. p. Mikufokovci. Ducor, Murarsko uf. - poukazali na problemy v okoli Starej Tehelnl - caste porusovanle domovej slobody a neporiadku vo forme ciernyeh skladok v blizkosti Murarskej ul. - poliadali 0 urYehlene majetkove vysporiadanie vornyeh pozemkov na konei MK Murarska ul. - derazne iiadali 0 uzamknutie branicky tak, aby aj zahradkarska osada bola chranena, Stanovlsko poslaneov vme: 313/2012 - vmc llada 0 vykonanie vsetkyeh pravnvch ukonov spolenvch 5 vysporiadanim pozemkov vo vlastnictve SPF na MurarskeJ. MESTO Sekeia stavebneho uradu a urbanisliky Oddelenie hlavneho arehilekla a uzemneho planovania MsU Presov Sekcia majetkova a ekonomlcka Oddelenie rnestskeho majetku ViI list etsto ( zo Nae tlslo: vyoavule Ilinka Presov: M/18668/2012 BTl2013/585 Ing. arch. Kalarlna Slofanova 11.1.2013 l!! 05113100230 [email protected] Vee Presov, Murarska ulica, odkilpenie pozemku pare. c. KNC 1396/18 k.i1. Presov vo vlastnictve SR - stanovisko Na zaklade Vasej zladostl C. M/18668/2013, a po jej prehodnoteni zaujfma oddelenie hlavneho arehitekta a uzernneho planovania nasledovne stanovisko: Podl'a UPN SU Presov je pozemok pare. C. 1396/18 k.u. Presov urceny ako ploeha urbanistiekej zelene. Pozemok pare. C. 1396/18 k.u. Presov je sueastou pesieho prlstupu k zahradkarskej osade Vukov a prilahlym pozernkom, . Nemame namietky k odkupeniu pozemku pare. C. KNC 1396/18 k.u, Presov za ucelom zabezpecenia pristupu k zahradkarskej osade Vukov, zahradarn radovych rodinnych domov na Murarskej ulici a prltahlyrn pozemkom. .l t :": Ing. Ma an Harearlk riaditer Sekcie stavebneho uradu a urbanistil rcalizuje il1\ cstor stavbu ..Apurtrnauy Atlantidu na ulici Sahinovskcj v Prcsovc. Prcdbezne 1'001l'a stuvcbncho povolcniu c. B/2lJ08/21'.>51-Mk bola vybudovana obsluzna kornunikucia na pare.c.1154/4 (250 m2) a 1155/9 (751 1112) KLJ Prcsov s pripojcnim na miestnu komunikaciu - ul. Subinovsku na pare. c. '.>782/6 sse Bratislava KIJ Prcsov a prifahlc chodniky na pare.c.1154/3 (41 m2). 1155/12 (11 m21. 1155/11 (45 m2). 1155/10 (53 m2) KI) Prcsov, Kulaudacnyrn rozhoduutim c. B/20 I0/15666-Mk - l.etapa mesiu Prcsov zo dna .,0.9.2010 bola dana UO uzivania a porncuovana prislusnymi organrni mesta Prcsov ako ulica HORSKA. Vzhladorn k tomu, zc vybudovuna komunikucia a chodniky su urcene a sluzia obcanorn mcsta Prcsov, navrhujcme, aby uvcdcne parccly boli zahrnutc UO mujctku mesta Presov a komunikacia s pril'ahlymi chodnikmi do ccstnc] siete mcsta Presov. Inu, l.ubomh Sekerak /' / A/ / AI' /'/ 080 o1/1' r.19v;I'rilohy:- Kornunikacic a chodnik y gral. plan Stavebnc povolcnic Bi200X/22(,1 ,-.laTH) Sravcbnc povolcnie ()51-Mk Koluudacne rozhodnutie Bi21O/15666-Mk- I. etupa - oddelenie verejnoprospesnych cinnosti -MsU Sekeia majetkova a ekonomicka Oddelenie mestskeho majetku Vas list lislo I zo dna" Na!e llslo: VybavlJje Ilinka Presov: M/2012/17915 Ing. Vrbensky 26.11.2012 C.Z. 120904 Vee Stanovisko Na zaklade Vasej ziadosti 0 zaujatie stanoviska k odkupeniu miestnej kornunikacie na Horskej uliei do majetku mesta Presov Yam zasielame toto stanovisko. Oddelenie verejnoprospesnych cinnosti (d'alej len oddelenie VPC) preskumalo Vasu ziadost' ako aj dorucene prilohy. a k odkupeniu kornunikacie na Horskej uliei zaujima nasledovne stanovisko. Miestna komunikacia je vybudovana na pozemkoeh pare. c. KNC 1154/3, pare. c. KNC 1155/12, pare. c. KNC 1155/11 a pare. c. KNC 1155/10 v k.u. Presov, vedenych na LV c. 14440 vo v1astnietve spolocnosti SANKoR - real S.LO., Konstantinova 17,08001 Presov. Oddelenie VPC ako spravca miestnyeh korriunikacii v sucasnosti neodporuca odkupenie kornunikacie do majetku "rnesta z dovodu, ie tato kornunikacia je slepa, sluzi ako obsluzna kornunikacia len pre pristup obcanov k bytovyrn domom, nie je tam vybudovana obcianska vybavenost', ktoru by vyuzivala aj siroka verejnost' aje predpoklad vyuzivania tejto komunikacie pre pokracovanie vystavby bytovych domov v d'alsej etape, pricom bude dochadzat' k poskodzovaniu kornunikacie t'azkymi stavebnymi meehanizmami pocas vystavby, Ivie .... '