of 4 /4
1 G r a d u a t e S c h o o l January บัณฑิตวิทยาลัย รุกจับมือ สสวท. ผลิตครู ระดับปริญญาโท สาขาวิทย์ - คณิต 40 คน บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำา หน้าที่ดำาเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ซึ่งเป็นปีแรกท่เปิดสอน ระดับบัณฑิตศึกษา และดำาเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จนบัดนี้ครบรอบ 15 ปี บัณฑิตวิทยาลัย ยังคงทำาหน้าที่ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นเรื่องจำาเป็นเร่งด่วนสำาหรับท้องถิ่น เพราะการที่ท้องถิ่นจะพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด คือการให้การศึกษา ผลิตมหา บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพื่อออกไปพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญมากขึ ้น สอดคล้องกับสังคมของ การแข่งขันในปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นศูนย์เครือข่ายการผลิตครูวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท ของ สสวท. โดยในปีการ ศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา เปิดรับสมัครข้าราชการครูเพื่อ เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำานวน 40 คน ตามจำานวนดังนีบัณฑิตวิทยาลัย ท�าบุญครบรอบ 15 ปี ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวางแผน ดร.กฤตยา นาคประสิทธิรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ดร.สวียา ปรารถนาดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายพัฒนาบัณฑิต และกิจการพิเศษ นางธนภร จินตพละ หัวหน้าสำานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กองบรรณาธิการ : นายสรพงษ์ เปรมวิริยานนท์ นางสาวรชยา วราจิตเกษม นางศรีนวล สิงห์มะเริง นาวสาวศิราณี กรมโพธินาวสาวนิตรา น้อยภูธร นางสาวชลดา พ้นภัย นายศิริพงษ์ บริสุทธ นางสาวเกศินี ทองมาก สถานที่ติดต่อ : อาคาร 9 ชั้น 8 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 Tel. & Fax. : 0-4427- 2827 E-Mail : [email protected] www.facebook.com/pages/Graduate- School-NRRU หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ระบบการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา - แขนงวิชาเคมีศึกษา - 10 - แขนงวิชาฟิสิกส์ศึกษา - 10 - แขนงวิชาชีววิทยาศึกษา - 10 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา - 10 รวม - 40 ดูวิธีการและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.nrru.ac.th/grad/UserFiles/File/skwk.pdf ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน พร้อมชำาระค่าสมัคร ณ สำานักงาน บัณฑิต วิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ no7.indd 1 2/2/2556 19:30:24

No7 january2013

  • Upload
    -

  • View
    498

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of No7 january2013

Page 1: No7 january2013

1 G r a d u a t e S c h o o l

January

บัณฑิตวิทยาลัย รุกจับมือ สสวท. ผลิตครูระดับปริญญาโท สาขาวิทย์ - คณิต 40 คน

บัณฑติวทิยาลัยไดรั้บการจดัตัง้ขึน้เปน็หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย มีฐานะเทยีบเทา่คณะ ทำา

หน้าที่ดำาเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดสอน

ระดบับณัฑติศกึษา และดำาเนินการเร่ือยมาจนถงึปจัจบุนั จนบดันีค้รบรอบ 15 ป ีบณัฑิตวทิยาลยั

ยังคงทำาหน้าที่ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นเรื่องจำาเป็นเร่งด่วนสำาหรับท้องถ่ิน

เพราะการทีท่อ้งถิน่จะพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนษุยท์ีด่ทีีสุ่ด คอืการใหก้ารศึกษา ผลติมหา

บณัฑติและดษุฎบีณัฑติ เพือ่ออกไปพฒันาทอ้งถิน่ใหม้คีวามเจรญิมากขึน้ สอดคลอ้งกบัสงัคมของ

การแข่งขันในปัจจุบัน

ในฐานะทีเ่ปน็ศนูยเ์ครือขา่ยการผลิตครูวทิยาศาสตร์ ระดบัปริญญาโท ของ สสวท. โดยในปกีาร

ศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา เปิดรับสมัครข้าราชการครูเพื่อ

เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำานวน 40 คน ตามจำานวนดังนี้

บัณฑิตวิทยาลัย ท�าบุญครบรอบ 15 ปี

ที่ปรึกษา :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวางแผนดร.กฤตยา นาคประสิทธิ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการดร.สวียา ปรารถนาดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและกิจการพิเศษนางธนภร จินตพละหัวหน้าสำานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ :

นายสรพงษ์ เปรมวิริยานนท์นางสาวรชยา วราจิตเกษมนางศรีนวล สิงห์มะเริงนาวสาวศิราณี กรมโพธิ์ นาวสาวนิตรา น้อยภูธรนางสาวชลดา พ้นภัยนายศิริพงษ์ บริสุทธนางสาวเกศินี ทองมาก

สถานที่ติดต่อ :

อาคาร 9 ชั้น 8 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000Tel. & Fax. : 0-4427- 2827E-Mail : [email protected] www.facebook.com/pages/Graduate- School-NRRU

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ระบบการศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

- แขนงวิชาเคมีศึกษา - 10

- แขนงวิชาฟิสิกส์ศึกษา - 10

- แขนงวิชาชีววิทยาศึกษา - 10

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา - 10

รวม- 40

ดูวิธีการและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.nrru.ac.th/grad/UserFiles/File/skwk.pdf

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน พร้อมชำาระค่าสมัคร ณ สำานักงาน บัณฑิต

วิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์

no7.indd 1 2/2/2556 19:30:24

Page 2: No7 january2013

2 G r a d u a t e S c h o o l

การประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 10 มกราคม 2556 ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บัณฑิตวิทยาลัยมอบกระเช้าปีใหม่ให้ Moremove Magazine

"ข่าวการประชุมวิชาการ"

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 47 ปีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ�าปี 2556 “พรมแดนใหม่ของการบริหารการพัฒนา” (The New Frontier of Development Administration) ในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09:00 น. – 17:00 น.ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://conference.nida.ac.th/rc2013/

BURAPHA UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE 2013 (BUU 2013)" Global Change: Human and Social Impacts" July 4-6, 2013, Pattaya, Thailand. Deadline for full paper submission: March 31, 2013 Oral presentation and poster presentationMore info: Mr.Khomsan Lamwilai. Research Promotion Center. Tel: 038-102561, 038-102623 www.buu2013.buu.ac.th

no7.indd 2 2/2/2556 19:30:26

Page 3: No7 january2013

3 G r a d u a t e S c h o o l

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยมอบกระเช้าปีใหม่ให้ Moremove Magazine

ควันหลงปีใหม่

แข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่

17-18 ตุลาคม 2556 ณ ม.สงขลานคริทร์ หาดใหญ่"สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์"

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์) โดยจะจัดขึ้นวันที่ 17-18 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คาดว่าจะมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากว่า 2,500 คน จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้น้ี ซึง่จะช่วยเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อันดกีบันกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษาระหว่างสถาบนัต่างๆ ท�าให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ นอกจากด้านวิชาการ เสรมิสร้างสขุภาพทีดี่ มคีวามสามคัคีในหมคูณะทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั และทีส่�าคญั ยังเป็นการด�ารงไว้ซึ่งเครือขายระดับบัณฑิตศึกษาในระดับประเทศ

บคุลากรบณัฑติท�าบญุตกับาตรต้อนรบัปีใหม่

no7.indd 3 2/2/2556 19:30:28

Page 4: No7 january2013

4 G r a d u a t e S c h o o l

การแข่งขันกีฬานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจ�าปีการศึกษา 2555

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-21.30 น. ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

“บัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ : สร้างความสามัคคี กระตุกต่อมฮากับกีฬาพื้นบ้าน”

การแข่งขันกีฬา ณ โรงยิมพลศึกษา9.00 น. นักกีฬาและกรรมการตั้งขบวน หน้าอาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ(อาคาร 9)9.20 น. ขบวนนักกีฬาเข้าสู่โรงยิมพลศึกษา9.55 น. พิธีเปิด และเริ่มการแข่งขัน

งานสปอตไนท์ ณ ลานอเนกประสงค์17.30 น. พร้อมกันที่ลานอเนกประสงค์ (การแสดงดนตรี)18.30 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี19.00 น. ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน• การมอบรางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ• การประกวดดาวเดือน ระดับบัณฑิตศึกษา

20.00 น. ประกาศผลการประกวดดาวเดือน ระดับบัณฑิตศึกษา21.30 น. ปิดงาน

no7.indd 4 2/2/2556 19:30:29