48
GRUPA 8201 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐ FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8201 Nr. crt. Domeniul Nr.matric/ Localitate domiciliu Finanţare, cetatenie Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc) Disciplina/ sesiune Matematici speciale Rezistenţa materialelor 1 Mecanisme Termotehnică şi maşini termice 2 Toleranţe şi control dimens. MEDIA pe sem.I Analiză numerică asistata de calc. Rezistenta materialelor 2 Organe de masini I Proiectare asist. de calculator Tribologie Vibratii Mecanice Practica 1 (120 ore - activitate independentă) Tratamente termice-facult. C(2C,1S)4K E(4C,3S,1L) 8K E(4C,2L,1P)8K E(2C,1S,2L) 6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3K E(2C,2S,1L)5 K E(3C,2L,2P) 7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3K E(2C,1S,1L )4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala 1 MR 7062/58 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 5 6 5 6 5.67 6 5 6 6 6 4 8 SM 60 5.850 sem.II-B.soc 4-15.09.17 5 GD 18,20.09.2017 DTI2 Vaslui 2 IA 7065/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 a 6 5 a ##### 9 6 5 5 7 a a DTI1 48 4-15.09.17 5 10 DTI2 18,20.09.2017 Sat. Ţibăneşti (Com. Ţibăneşti) 3 IM 7089/58 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 5 7 5 8 6.20 8 7 8 9 6 6 9 - 60 6.917 sem.II-B.soc 4-15.09.17 18,20.09.2017 Vaslui 4 IM 7103/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 3 6 5 a 5 3 5 4 7 3 a AGAD 43 4-15.09.17 5 6 9 DTI2 18,20.09.2017 Vaslui 5 IA 7114/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 6 9 10 8 8.40 10 7 10 7 10 9 9 10 - 63 8.714 4-15.09.17 18,20.09.2017 Com. Fălciu 6 MR 7140/58 an I 13/14 bg 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a Chim 5 sem.I-B.soc 4-15.09.17 9 SM sem.II-B.soc 18,20.09.2017 AGAD anul 4 cu taxa TM Hîrlău 7 IA 7141/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 5 6 5 7 6.20 9 5 7 8 9 7 10 - 60 6.933 4-15.09.17 18,20.09.2017 Iași Secretar facultate, RESTAN'E Sit.finala (media,K)

Nr. Domeniul Finanţare, cetatenie MEDIA pe sem.I A RESTAN ... · domiciliu Finanţare, cetatenie Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

GRUPA 8201 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8201

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

1 MR 7062/58 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 5 6 5 6 5.67 6 5 6 6 6 4 8 SM 60 5.850

sem.II-B.soc 4-15.09.17 5 GD

18,20.09.2017 DTI2

Vaslui

2 IA 7065/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 a 6 5 a ##### 9 6 5 5 7 a a DTI1 484-15.09.17 5 10 DTI2

18,20.09.2017

Sat. Ţibăneşti (Com. Ţibăneşti)

3 IM 7089/58 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 5 7 5 8 6.20 8 7 8 9 6 6 9 - 60 6.917

sem.II-B.soc 4-15.09.17

18,20.09.2017

Vaslui

4 IM 7103/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 3 6 5 a 5 3 5 4 7 3 a AGAD 434-15.09.17 5 6 9 DTI2

18,20.09.2017

Vaslui

5 IA 7114/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 6 9 10 8 8.40 10 7 10 7 10 9 9 10 - 63 8.7144-15.09.17

18,20.09.2017

Com. Fălciu

6 MR 7140/58 an I 13/14 bg 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a Chim 5

sem.I-B.soc 4-15.09.17 9 SM

sem.II-B.soc 18,20.09.2017 AGAD anul 4 cu taxaTM

Hîrlău

7 IA 7141/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 5 6 5 7 6.20 9 5 7 8 9 7 10 - 60 6.9334-15.09.17

18,20.09.2017

Iași

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8201 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8201

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

8 IA 7144/59 sem.I-B.merit 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 7 9 9 8 8.47 10 9 10 9 10 7 10 10 - 63 8.9524-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Văculești

9 MR 7156/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 7 9 7 8 7.93 10 7 9 9 9 8 9 10 - 63 8.3654-15.09.17

18,20.09.2017

Iași

10 IAtx 7162/59 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a 4 a a AM 54-15.09.17 9 SM

18,20.09.2017 GD

DTI2

Com. Grajduri

11 IA 7184/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 3 7 5 6 8 4 4 7 6 5 9 - 524-15.09.17 5 618,20.09.2017

Iași

12 IA 7185/59 sem.II-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 6 8 5 8 6.87 8 7 7 4 9 5 10 10 Mec 63 7.2384-15.09.17 518,20.09.2017

Sat. Maxut (Com. Deleni)

13 IA 7220/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 6 6 4 8 7 6 5 9 8 4 8 10 - 63 6.556

sem.II-B.soc 4-15.09.17 5 618,20.09.2017

Sat. Iugani

14 IA 7229/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 8 8 8 9 8.13 9 10 10 9 9 8 10 10 - 63 8.8414-15.09.17

18,20.09.2017

Sat Scobinți

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8201 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8201

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

15 IM 7246/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a 2 a 4 5 3 9 Chim 424-15.09.17 5 5 5 5 5 5 5 SM

18,20.09.2017 GD

DTI1

Sat. Tudora DTI2

16 IM 7251/60 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 7 7 7 8 7.13 7 5 8 9 9 5 10 10 - 63 7.4604-15.09.17

18,20.09.2017

Com. Vama

17 MR 7254/60 sem.I-B.merit 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 9 10 9 9 9.40 10 10 10 10 10 10 10 10 - 63 9.7144-15.09.17

18,20.09.2017

Sat Taula

18 IA 7266/60 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 8 9 7 9 8.47 7 7 10 10 9 9 8 10 - 63 8.6194-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Fetești

19 IM 7270/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 a 5 4 a a 2 a a a 4 a 9 GD 524-15.09.17 6 5 5 5 5 6 5 10 AGAD

18,20.09.2017 Mec

TM

Sat. Bălțați

20 IM 7294/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 5 6 5 6 5.40 5 5 5 4 4 4 a 9 Mec 564-15.09.17 7 9 TMT1

18,20.09.2017

sat Corod (com. Corod)

21 IA 7317/60 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 7 9 7 9 8.20 10 8 10 7 9 9 10 10 - 63 8.7304-15.09.17

18,20.09.2017

Liteni

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8201 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8201

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

22 IA 7319/60 sem.II-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 3 6 6 4 6 4 6 6 5 3 10 10 - 504-15.09.17 4 5 518,20.09.2017

Sat. Cozmești

23 IA 7322/60 sem.I-B.merit 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 8 10 8 9 8.93 10 7 10 10 9 6 9 10 - 63 8.8734-15.09.17

18,20.09.2017

Iași

24 IA 7323/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 3 6 a 6 10 5 7 8 7 7 10 SM 524-15.09.17 5 TMT1

18,20.09.2017

Iași

25 IA 7348/61 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 5 8 8 9 7.33 9 6 5 9 8 6 10 9 - 63 7.3654-15.09.17

18,20.09.2017

sat Dumbrăveni (com. Dumbrăveni) nr.199

26 IM tx 6989/57 I-bg 14/15 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a 5 a GD 9

II-bg 15/16-IS tx 4-15.09.17 9 DTI1

18,20.09.2017 DTI2

AGAD

Sat. Bar

27 IAtx 7359/61 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 a 8 7 8 ##### 5 5 9 7 8 5 10 10 - 63 7.2704-15.09.17 518,20.09.2017

Iași

28 IM 7361/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 a 8 6 6 ##### 5 3 4 5 8 5 8 10 AM 504-15.09.17 3 518,20.09.2017

Sat. Timișești

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

TAXA

GRUPA 8201 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8201

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

29 IA 7379/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a SM 04-15.09.17 AGAD

18,20.09.2017 TMT1

DTI2

Bârlad

30 IA- 7450/62 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 a 6 7 7 ##### 10 5 4 10 7 6 a - 484-15.09.17 518,20.09.2017

R.Moldov

31 IM 7390/61 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 a 5 a a ##### a 5 4 8 a 3 a 10 AGAD 37

sem.II-B.soc 4-15.09.17 2 5 5 6 TMT1

18,20.09.2017 ed.f.2

Com. Coșula

32 MR 7393/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 4 7 5 8 10 5 6 9 8 8 8 Chim 524-15.09.17 TMT1

18,20.09.2017

Orș. Broșteni

33 IA 7394/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 a a a a ##### a 3 6 a 4 a 9 9 SM 484-15.09.17 8 5 5 5 5 5 DTI1

18,20.09.2017 AGAD

TMT2

Fălticeni

34 MR 7401/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 2 5 5 a 5 3 5 4 7 4 a SM 434-15.09.17 5 7 9 AGAD

18,20.09.2017 Mec

TMT1

Orș. Vicovu de Sus

35 IA- 7451/62 an I-FBFT 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 3 a 7 5 6 9 4 5 8 8 5 a - 434-15.09.17 4 1018,20.09.2017

R.Moldova

Secretar facultate,

burs

ier-

RM

dR

burs

ier

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8201 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8201

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

36 IA 7412/61 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 7 9 8 9 8.27 10 9 10 9 10 8 9 10 - 63 8.8414-15.09.17

18,20.09.2017

Focşani

37 IM 7414/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 3 6 5 4 5 4 6 4 4 5 9 9 AGAD 2 504-15.09.17 6 5 718,20.09.2017

Pașcani

38 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

39 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

40 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

41 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

42 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8202 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8202

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

1 MR 7070/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 2 5 5 4 6 2 a a 4 4 a Mec 404-15.09.17 2 6 3 8 6 5 1018,20.09.2017

Vaslui

2 IA 7076/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 3 6 4 5 5 3 6 6 4 4 10 AM 514-15.09.17 5 5 5 Chim

18,20.09.2017 AGAD

TMT1

Onești

3 MR 7079/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 6 7 5 7 6.33 10 5 6 5 8 4 a 10 - 584-15.09.17 618,20.09.2017

Gîrceni

4 IAtx 7093/58 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 3 a a 5 5 2 a 6 6 6 a - 52

sem.II-B.soc 4-15.09.17 5 5 5 a 1018,20.09.2017 5

Sat. Copălău

5 IA 7095/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 5 6 5 5 5.40 8 4 6 7 6 4 a - 50

o sem.I-B.ocaz4-15.09.17 6sem.II-B.soc 18,20.09.2017

Iași

6 IM 7099/58 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 a 6 a 5 ##### 8 3 5 5 5 4 a 9 AGAD 50

sem.II-B.soc 4-15.09.17 5 5 10 Mec

18,20.09.2017

Dolhasca

7 IM 7104/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 2 5 a 3 4 3 a 5 5 3 10 9 AM 474-15.09.17 6 5 4 3 6 5 GD

18,20.09.2017 DTI2

Botoșani

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8202 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8202

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

8 IA 7105/58 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 5 7 4 6 6 4 6 8 4 4 a - 43

o sem.II-B.soc 4-15.09.17 518,20.09.2017

9 MR 7107/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a 3 7 5 5 9 a 10 10 4 5 10 10 AM 434-15.09.17 SM

18,20.09.2017 Mec

Iași

10 MRtx 7112/58 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 a a a a ##### 7 3 a a 7 3 10 10 SM 51

sem.I-B.soc 4-15.09.17 6 5 5 5 5 5 DTI1

sem.II-B.soc 18,20.09.2017 AGAD

Bîrlad

11 IA 7121/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 4 6 7 4 6 5 6 4 a - 60 6.1504-15.09.17 5 5 5 5 1018,20.09.2017

12 IA 7130/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 5 6 6 4 a 8 9 5 10 10 - 63 6.5404-15.09.17 5 6 a18,20.09.2017 5

Sat. Sîrbi (Com.Vlăsineşti)

13 IM 7135/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 3 6 5 5 4 2 a 7 7 5 9 10 Chim 5 434-15.09.17 5 AGAD -5 st

18,20.09.2017 DTI2

Piatra Neamț

14 IA 7143/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 9 9 8 9 8.80 10 10 10 9 9 9 10 10 - 63 9.270

sem.I-B.ocaz4-15.09.17

18,20.09.2017

Com. Costești

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8202 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8202

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

15 MRtx 7152/59 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 a a a a ##### 5 3 a a a 3 10 10 SM 55

0 sem.II-B.soc 4-15.09.17 3 6 5 5 5 6 5 7 5 DTI1

18,20.09.2017

Bîrlad

16 IAtx 7157/59 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 3 6 4 6 5 4 5 8 5 5 10 Mec 474-15.09.17 518,20.09.2017

Vaslui

17 IM 7168/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 a 8 4 7 10 6 7 6 7 4 a 10 - 51

sem.II-B.soc 4-15.09.17 5 1018,20.09.2017

Sat. Dorobanți

18 MRtx 7173/59 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 a 4 4 7 2 a 9 4 3 10 10 AM 444-15.09.17 6 6 5 5 7 Chim

18,20.09.2017 Mec

TMT1

Bîrlad

19 IA 7188/59 I 14/15 bg ET 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 5 6 4 7 5 4 5 6 6 4 a - 60 6.0504-15.09.17 5 5 5 10 anul4 cu taxa18,20.09.2017

Bîrlad

20 IA 7210/59 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a AGAD 04-15.09.17 Mec

18,20.09.2017 TMT1

Sat. Dumbrăvița

21 MR 7212/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 4 8 4 6 10 5 4 4 6 8 10 10 GD 554-15.09.17 6 5 5 Mec

18,20.09.2017 TMT1

DTI2

sat Horpaz (com. Miroslava)

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8202 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8202

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

22 IA 7222/59 B.performanta14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 10 10 10 10 10.00 10 10 10 10 10 10 10 10 - 63 10.0004-15.09.17

18,20.09.2017

Iași

23 IM 7237/59 I 11/12 tx AC 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a TMT1 0

I 12/13 bg AC4-15.09.17

II 13/14 bg AC18,20.09.2017

Iași anul III la taxa24 MR 7247/60 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17

29.05-16.06.17 7 a 7 5 7 ##### 9 a a 7 6 6 10 10 Ed.f.1 43sem.II-B.soc 4-15.09.17 DTI2

18,20.09.2017

Sat. Vînători-Neamț

25 MR 7248/60 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 3 7 6 6 3 2 7 10 6 3 10 10 - 434-15.09.17

18,20.09.2017

Com. Poduri

26 IM 7265/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### 6 3 a a 7 5 10 9 AM 474-15.09.17 5 a 5 5 5 5 GD

18,20.09.2017 6 AGAD

DTI2

Iași

27 MR 7271/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 5 8 a 6 ##### 8 3 a 10 8 3 a Chim 444-15.09.17 6 5 Mec

18,20.09.2017 TMT1

Sat. Războieni

28 MR 7285/60 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 6 10 8 7 7.73 10 6 10 7 9 10 a 10 - 63 8.4134-15.09.17 1018,20.09.2017

Vatra-Dornei

Secretar facultate,

intr.st.16-18 cf.cer.nr.355/28.06.17 aprb. in Cons 28 06 17

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8202 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8202

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

29 IA 7292/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 3 9 6 6 8 5 8 9 9 7 10 10 Mec-6 63 7.5404-15.09.17 5 DTI2

18,20.09.2017

Iași

30 IA 7314/60 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 2 6 4 6 7 3 6 6 7 4 10 9 AGAD-6 st 50

sem.II-B.soc 4-15.09.17 5 4 518,20.09.2017

sat Gherăești (com. Gherăești)

31 IM 7333/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 4 7 7 4 5 5 7 5 10 10 - 504-15.09.17 4 5 418,20.09.2017

Fălticeni

32 MR 7345/61 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 a 7 4 6 7 a a 4 6 5 10 10 - 434-15.09.17 5 518,20.09.2017

Crihana Veche

33 IM 7347/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 3 a 4 6 7 3 6 8 7 5 10 AM 474-15.09.17 7 5 AGAD

18,20.09.2017 Mec

sat Stînca (com. Comarna) nr.38

34 MR 7351/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a 3 a 5 5 a 3 a 4 6 4 10 10 AM 474-15.09.17 5 3 a 5 5 5 SM

18,20.09.2017 5 GD

AGAD

Iași DTI2

35 IM 7368/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 2 6 4 6 5 3 5 5 6 5 10 9 AGAD-6 st 504-15.09.17 5 4 DTI2

18,20.09.2017

Sat. Săbăoani

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8202 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8202

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

36 MR-b 7449/62 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 6 8 6 7 6.93 8 7 10 8 9 6 10 - 60 7.7004-15.09.17

18,20.09.2017

R.Moldova

37 IM 7413/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 5 7 6 3 7 4 6 5 10 9 AM 474-15.09.17 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Botoșani

38 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

39 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

40 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

41 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

42 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

burs

ier-

RM

GRUPA 8203 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8203

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

1 MR 6706/54 I-bg 14/15 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a AM 0

II-bg 15/16 IS-bg4-15.09.17

18,20.09.2017

Mun. Botoşani

2 IA 7085/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 9 9 7 8 8.47 10 6 10 10 10 10 10 - 60 8.9004-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Nemțișor

3 MR 7094/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 7 8 6 7 7.33 10 6 10 10 9 9 10 - 60 8.2174-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Săveni

4 IAtx 7122/58 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 2 6 a a 5 2 a 7 6 5 10 9 AM 454-15.09.17 2 3 5 DTI1

18,20.09.2017 5

Suceava

5 MR 7532/62 I-bg 15/16 SV 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 3 7 5 7 4 4 5 5 7 4 10 9 dif 55

admis 16/17 4-15.09.17 4 6 5 6 TMT1-6

18,20.09.2017 DTI2-6

Dorna Candrenilor

6 IA 7142/59 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 2 6 6 7 6 3 6 7 7 5 a 10 Mec 58

sem.II-B.soc 4-15.09.17 5 718,20.09.2017

Sat. Agapia

7 IMtx 7160/59 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### 4 a a 8 6 3 a 10 AM 44

sem.I-B.soc 4-15.09.17 5 5 5 5 3 5 5 7 SM

sem.II-B.soc 18,20.09.2017 Mec

TMT1

Sat. Pîhnești

Secretar facultate,

Sit.finala (media,K)

intrer.stud.16-17 cf.cer.nr.9/16.01.17 aprob. in BC din 17 01 17

RES

TAN

'E

GRUPA 8203 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8203

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

8 IA 7170/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 3 6 7 8 9 a 6 7 6 5 a 10 Ed.f2 504-15.09.17 1018,20.09.2017

Rădăuți

9 IAtx 7179/59 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 3 7 6 7 6 5 7 8 10 6 10 10 AM 63 6.9524-15.09.17 5 AGAD-5

18,20.09.2017

Botoșani

10 IA 7190/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 6 6 7 9 3 6 9 7 5 10 554-15.09.17 518,20.09.2017

Iași

11 IM 6816/55 I-bg 14/15 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a Chim 0

II 15-17-IS bg 4-15.09.17

18,20.09.2017

Sat.Vînători-Neamţ (Com.Vînători-Neamţ)

12 IM 7200/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 2 a a a 7 3 a 9 7 5 6 SM 404-15.09.17 2 5 5 5 AGAD

18,20.09.2017 Ed.f.2

Sat Rusenii Vechi

13 IAtx 7213/59 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a - 0

O sem.I-B.soc 4-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Iacobeni

14 IM 7215/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 2 a a a 10 3 6 8 7 4 8 Chim -5 414-15.09.17 2 5 5 5 AGAD

18,20.09.2017 Mec

sat Poieni (com. Schitu Duca)

Secretar facultate,

Sit.finala (media,K)

IS15-17 cf.cer.369/14.07.15 in BC 8.09.15

RES

TAN

'E

GRUPA 8203 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8203

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

15 IA 7230/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a AGAD 04-15.09.17 Mec

18,20.09.2017 TMT1

Roman

16 IM 7234/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 8 7 9 8 8.20 10 7 8 9 10 10 10 - 60 8.5674-15.09.17

18,20.09.2017

Panciu

17 IA 7268/60 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 3 6 6 6 8 2 4 6 6 5 10 Mec 52

sem.II-B.soc 4-15.09.17 5 618,20.09.2017

Sat. Zăpodeni

18 MR 7269/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 5 6 6 5 6 6 6 6 9 - 60 6.1334-15.09.17 518,20.09.2017

Sat. Cordun

19 IM 7273/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a SM 04-15.09.17 AGAD

18,20.09.2017 TMT1

Sat. Războieni

20 MR 7275/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a AM 04-15.09.17 SM

18,20.09.2017 AGAD

TMT1

Roman

21 MR 6927/56 I-bg 14/15 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a AM 0

II-bg 15/16 IS-bg4-15.09.17 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Iaşi

Secretar facultate,

intrer.stud. cf.cer .nr.128/22.03.17 aprob. in BC 29.03.17+ prelung is 17/18 cf.cer. 552/19.09.17 aprb in Cons.19.09.17

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8203 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8203

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e, c

etat

enie

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

con

trol

di

men

s.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de m

asin

i I

Proi

ecta

re a

sist

. de

calc

ulat

or

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

e

Prac

tica

1 (1

20 o

re

- act

ivita

te

inde

pend

entă

)Tr

atam

ente

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

22 IAtx 7290/60 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 a 5 5 5 ##### a a a a a a a SM 404-15.09.17 6 5 6 a 10 DTI2

18,20.09.2017 5

Pașcani

23 IM 7304/60 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 4 7 5 7 8 a 6 9 7 5 a 9 TMT1 58

sem.II-B.soc 4-15.09.17 5 718,20.09.2017

Sat. Bogonos

24 IM 7310/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a AGAD 04-15.09.17 Mec

18,20.09.2017 Ed.f.2

Botoșani

25 MR 7325/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 2 6 6 6 4 3 6 6 6 5 10 9 AM 474-15.09.17 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Pașcani

26 MR 7330/60 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 a 10 7 8 8.64 8 6 10 10 10 7 10 10 - 63 8.4134-15.09.17 618,20.09.2017

Sat. Verșeni

27 IM 7337/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 4 7 7 7 10 3 4 7 9 5 10 10 AGAD 5 514-15.09.17 5 Mec

18,20.09.2017

Pașcani

28 MR 6980/57 I-bg 14/15 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a AM 0

II-bg 15/16 - IS-b4-15.09.17 AGAD

18,20.09.2017

Orş. Odobeşti

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

exmatriculat, la cerere cf.D.UTI nr. 2054/25.10.16

GRUPA 8203 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8203

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

29 MR 7357/61 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 a 6 6 6 6.55 9 3 a 6 7 6 10 - 534-15.09.17 5 518,20.09.2017

Sat. Ciprian Porumbescu

30 IA 7360/61 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 7 10 7 8 8.33 10 9 a 9 10 7 10 10 - 63 8.5564-15.09.17 718,20.09.2017

Orș. Tîrgu Neamț

31 IA 7373/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 a a 4 5 a a a a a a a Mec 84-15.09.17

18,20.09.2017

Tănăsoaia

32 IAtx 7375/61 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 8 6 7 7 3 5 9 8 4 a Mec 474-15.09.17 5 718,20.09.2017

Iași

33 IM 7383/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 6 8 7 7 7.00 9 6 7 10 9 6 10 10 - 63 7.5714-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Liteni

34 IM 7391/61 sem.II-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 a 6 5 6 ##### 4 a a 10 7 4 a AM 334-15.09.17 7 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Solca

35 IA 7410/61 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 7 8 5 8 7.13 10 7 5 10 8 7 10 - 60 7.4334-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Călărași

Secretar facultate,

intr.stud.16-17 cf.cer.nr.526/13.09.17 aprob. in BC 14.09.17

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8203 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8203

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

36 IA 7415/61 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 5 6 7 6 6.33 10 6 5 10 8 7 10 9 - 63 7.0484-15.09.17

18,20.09.2017

Iași

37 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

38 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

39 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

40 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

41 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

42 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8204 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8204

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

1 MR 7061/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a 4 a a a a 6 3 a 9 AM 464-15.09.17 5 5 5 5 a 5 5 a Chim

18,20.09.2017 5 10 AGAD

TMT1

Sat. Călărași

2 IA 7072/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 8 7 5 6 6.87 10 10 10 10 10 9 10 10 - 63 8.4444-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Zănești

3 IA 7077/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a AM 04-15.09.17 DTI1

18,20.09.2017 AGAD

DTI2

Iași

4 IM 7090/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 5 6 5 4 6 4 5 9 7 5 8 AM 554-15.09.17 5 SM

18,20.09.2017 DTI1

Iași

5 MR 7111/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 5 9 9 9 7.93 9 5 a 7 10 8 10 - 60 7.9834-15.09.17 818,20.09.2017

Sat. Crucea (Com. Crucea)

6 IA- 7430/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 7 7 8 7 7.33 10 7 10 7 10 9 10 10 - 63 8.2864-15.09.17

18,20.09.2017

R.Moldova

7 IMtx 7123/58 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 2 a 6 5 4 2 a 6 4 5 10 9 AM 50

o 4-15.09.17 2 5 6 3 5 5 AGAD-5

18,20.09.2017 Mec

Secretar facultate,

rep.stud. cf. cer.nr.554/20.09.17 apb. BC22.09.17

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

burs

ier-

RM

GRUPA 8204 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8204

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

8 MR 7134/58 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 3 6 5 4 5 2 7 6 6 5 10 9 AM 46

sem.II-B.soc 4-15.09.17 Mec

18,20.09.2017 TMT1

Bucecea

9 MR<I 7136/58 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a 3 a a 4 a a a a 9 a a 9 AM 44

sem.I-B.soc 4-15.09.17 5 5 5 5 2 5 10 AGAD

sem.II-B.soc 18,20.09.2017 5 TMT1

TM

Darabani

10 IM- 7436/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 3 6 6 8 8 5 8 7 8 5 a 10 AM-5 504-15.09.17 Mec

18,20.09.2017 TMT1

R.Moldova

11 MRtx 7155/59 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a 8 5 6 ##### 7 a a 8 10 a 10 AM 43

I 11/12 bg AC4-15.09.17 8 8 Chim ANUL 3 LA TAXII 12/13 bg AC18,20.09.2017 SM

II 13/14 bg rep. GD

Iași II 14/15 tx, exm. TMT1

12 IM 7159/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 4 2 5 5 6 5 2 4 4 4 5 9 9 AM 474-15.09.17 5 3 5 4 6 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Sat. Cordun

13 IA 7174/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 6 9 9 8 8.20 10 a a 7 a 8 a 10 - 63 8.3024-15.09.17 6 9 7 1018,20.09.2017

Com. Popricani

14 MR 6802/55 13/14-bg.CMM14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 a a a a ##### a a a a a a 10 Chim 9

I-bg 14/15 4-15.09.17 GD

II-bg 15/16 -Istx 18,20.09.2017 Mec

TIT1

sat Dăm

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

FBFT

-RM

IS T

AXA

GRUPA 8204 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8204

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

15 IA 7177/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 7 5 7 5 6.20 9 10 10 10 10 9 10 9 - 63 8.4764-15.09.17

18,20.09.2017 7 8

Rășești

16 MR 7181/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 a 6 6 4 6 a 6 6 7 4 a 9 SM 464-15.09.17 6 8 Mec

18,20.09.2017 TMT1

DTI2

Sat. Gherăești

17 IA 7209/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 5 6 7 6 5.93 6 3 5 4 6 4 8 TMT1-5 564-15.09.17 5 5 Ed.F2

18,20.09.2017

Iași

18 IAtx 7211/59 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 a 6 6 4 5 a 4 6 8 4 8 9 AM 464-15.09.17 5 5 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Sat Vaduri

19 IA 7216/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 a 6 6 4 5 a 5 6 7 5 a 9 Mec 504-15.09.17 5 818,20.09.2017

Sat. Poiana

20 MR 7218/59 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 6 8 5 6 a 5 7 7 5 10 9 TMT1 50

sem.II-B.soc 4-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Coada Stîncii

21 IA 7227/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 5 6 6 7 5.87 9 5 5 4 6 5 10 - 60 6.2004-15.09.17 718,20.09.2017

Adjud

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8204 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8204

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

22 MCT 7873/66 I-bg 15/16 U.B14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 2 5 a 5 5 2 a a 4 a a dif 47

II-bg16/17 transf4-15.09.17 5 5 7 8 6 10 TMT1

18,20.09.2017 DTI2

BC

23 MR 7249/60 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a - 04-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Oprișița

24 IM 7274/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 a a 6 6 ##### 4 1 5 4 4 5 9 9 AM 444-15.09.17 6 7 AGAG

18,20.09.2017 Mec

Roman

25 MRtx 7313/60 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a 5 ##### 4 2 a 4 6 a a 9 DTI1 434-15.09.17 6 5 5 5 5 5 8 AGAD

18,20.09.2017 TMT1

DTI2

Sat Luminiș

26 MR 7331/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a 3 5 5 5 6 a a 4 6 a a AM 434-15.09.17 5 a a Chim

18,20.09.2017 5 7 AGAD

5Iași

27 IA 7335/60 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 7 9 9 7 8.20 10 8 10 9 10 10 10 10 - 63 8.9374-15.09.17

18,20.09.2017

Darabani

28 IM 7336/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 a a 5 3 4 1 4 4 6 3 a 9 AM 464-15.09.17 5 5 5 5 5 8 AGAD

18,20.09.2017 TMT1

Ed.fiz2

Roman

Secretar facultate,

exmatriculat, la cerere cf.D.UTI nr. 238/9.02.2017

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8204 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8204

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

29 IM 7338/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 a a a 4 4 2 4 4 9 4 9 10 AM 434-15.09.17 5 a 5 5 5 AGAG

18,20.09.2017 6 Mec

Roman

30 IA 7339/61 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 7 8 6 7 7.07 10 7 7 7 10 8 10 10 - 63 7.7624-15.09.17

18,20.09.2017

Darabani

31 MR 7344/61 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 5 6 7 7 6.07 8 5 6 9 9 5 10 9 - 63 6.7304-15.09.17

18,20.09.2017

Vaslui

32 MR 7353/61 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 8 8 7 8 7.93 10 10 9 10 10 10 a 10 - 63 8.9054-15.09.17 1018,20.09.2017

Sat Mădîrjeşti, com. Bălţaţi

33 MR 7366/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a GD 04-15.09.17 DTI1

18,20.09.2017 TMT1

DTI2

Hîrlău

34 IM 7372/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 4 6 5 4 6 3 5 4 8 a 8 Chim 434-15.09.17 5 5 SM

18,20.09.2017 GD

Ed.f1

Iași

35 IA 7378/61 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 2 a 6 6 4 2 a 7 5 3 a AM 42

sem.II-B.soc 4-15.09.17 6 4 5 4 5 8 TMT1

18,20.09.2017 DTI2

sat Frecăței (com. Movilița)

Secretar facultate,

Sit.finala (media,K)

intr.stud.16-17 cf.cer.nr.787/311.16 aprob. in BC din 7.11.16

RES

TAN

'E

GRUPA 8204 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8204

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

36 MRtx 7396/61 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 2 a 7 a 4 1 a a 7 3 a 10 AM 474-15.09.17 5 5 2 6 6 5 8 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Hîrlău

37 IA 7407/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 2 a 6 4 4 a a 8 4 4 a SM 404-15.09.17 6 5 5 6 10 AGAD

18,20.09.2017 Mec

TMT1

Iași

38 IMtx 7417/61 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 3 6 6 6 7 2 5 3 6 4 8 9 AM 464-15.09.17 8 Mec

18,20.09.2017

Sat. Cosmești

39 IA 7421/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 3 6 6 7 6 3 6 6 6 5 a 10 AM 554-15.09.17 5 8 AGAD - 6

18,20.09.2017 Mec

Sat. Sadova

40 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

41 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

42 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

Secretar facultate,

Sit.finala (media,K)

RES

TAN

'E

GRUPA 8205 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8205

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

1 IA 7057/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 7 8 8 7 7.73 9 7 6 5 10 7 10 10 - 63 7.7624-15.09.17

18,20.09.2017

Botoșani

2 IM 7068/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 6 9 9 8 8.20 9 9 5 9 10 6 10 10 - 63 8.1594-15.09.17

18,20.09.2017

sat Sascut (com. Sascut)

3 IM 7087/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 4 8 8 8 6 4 5 7 7 5 10 10 AM 584-15.09.17 5 AGAD-6

18,20.09.2017

Tîrgu Neamț

4 IA 7091/58 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a 4 6 6 5 5 6 a 6 6 3 10 9 - 444-15.09.17 5 418,20.09.2017

5 MR 7097/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a 6 3 4 a a a a a a AM 64-15.09.17 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Iași

6 IA 7120/58 sem.I-B.merit 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 7 10 10 8 8.93 10 7 7 10 10 9 10 10 - 63 8.8574-15.09.17

18,20.09.2017

Tîrgu Neamț

7 MR 7127/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 9 9 8 8 8.67 7 9 7 6 10 8 10 10 - 63 8.5404-15.09.17

18,20.09.2017 7

Roman

Secretar facultate,

exmatriculat, la cerere cf.D.UTI nr. 1123/15.06.17

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8205 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8205

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

8 IAtx 7133/58 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 6 7 7 4 a 7 7 3 10 10 AGAD 63 6.5874-15.09.17 5 5 5 618,20.09.2017

Botoșani

9 IM 7150/59 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 7 6 6 5 3 6 4 5 10 10 AM 63 6.683

sem.II-B.soc 4-15.09.17 5 7 7 AGAD-5

18,20.09.2017 Mec-5

Negrești

10 MR 7161/58 sem.I-B.merit 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 8 10 10 8 9.20 10 8 10 10 10 8 10 10 - 63 9.3334-15.09.17

18,20.09.2017

Com. Ştefan cel Mare

11 IM 7163/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 5 8 8 8 7.33 6 6 6 6 8 7 10 10 - 63 7.3024-15.09.17

18,20.09.2017

Com. Cîrlibaba

12 IMtx 7186/59 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### 5 a a a 4 a a AM 34-15.09.17 GD

18,20.09.2017 DTI1

AGAD

Roman

13 IM 7193/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 6 5 6 6 4 5 4 4 4 10 10 AGAD 584-15.09.17 5 7 7 5 Mec

18,20.09.2017

Sat. Hărmăneștii Noi

14 IM 7196/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 4 7 6 8 7 4 a 9 5 4 10 10 AGAD 564-15.09.17 5 5 618,20.09.2017

Iași

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8205 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8205

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

15 IA 7198/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a 4 5 a a a a a a 6 a 10 10 SM 514-15.09.17 5 5 7 5 5 5 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Pașcani

16 MR 7205/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 7 9 8 8 7.87 10 6 9 10 10 5 a 10 - 63 8.2384-15.09.17 1018,20.09.2017

Sat. Rădășeni

17 IM 7219/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a AM 04-15.09.17 SM

18,20.09.2017 AGAD

Mec

Sat. Sîrbi

18 IAtx 7224/59 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 7 7 5 5 a 7 7 4 10 10 AGAD-5 63 6.7624-15.09.17 5 6 718,20.09.2017

Sat Hurjuieni

19 IAtx 7225/59 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 6 a 5 6 4 3 5 4 5 10 10 AM 514-15.09.17 5 6 6 AGAD-8

18,20.09.2017 Mec

Fălticeni

20 IA 7231/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 10 9 8 9 9.20 10 9 9 9 10 8 10 10 - 63 9.2544-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Mălini

21 IM 7238/59 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 6 7 4 6 3 5 6 7 4 10 10 AM 54

sem.II-B.soc 4-15.09.17 5 5 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Sat. Sîrbi

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8205 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8205

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

22 IA 7259/60 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 8 8 8 8 8.13 10 8 6 6 10 7 10 9 - 63 8.0794-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Cătămărești-Deal

23 MR 7278/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 4 5 a 5 4 a a 4 6 5 10 10 AM 454-15.09.17 5 5 AGAD

18,20.09.2017 Mec

GD

Sat. Prohozești

24 IM 7283/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 6 8 7 7 7.13 7 5 6 7 8 8 a - 60 7.1504-15.09.17 1018,20.09.2017

Piatra Neamț

25 IM 7284/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 4 6 7 7 7 4 a 6 4 3 10 9 AGAD-6 63 6.4604-15.09.17 5 5 5 7 5 Mec

18,20.09.2017

Adjud

26 IA 7286/60 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 8 9 8 8 8.40 10 6 10 9 9 6 10 10 - 63 8.5714-15.09.17

18,20.09.2017

Com. Dragomirești

27 MR 7287/60 sem.I-B.merit 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 7 10 10 9 9.07 9 9 8 10 10 8 10 10 - 63 9.0794-15.09.17

18,20.09.2017

Com. Independența

28 IM 7296/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a AM 04-15.09.17 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Pașcani

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

IS buget 16-18 cf.cer. nr. 621/16.09.16 apb BC 20 09 16

GRUPA 8205 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8205

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

29 IA 7297/60 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 6 8 7 7 7.00 6 7 a 6 10 6 10 10 AM 564-15.09.17 AGAD

18,20.09.2017

Sat. Vînători

30 IA 7305/60 sem.I-B.merit 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 9 10 9 9 9.40 10 7 10 8 10 6 10 10 - 63 9.1274-15.09.17

18,20.09.2017

Fălticeni

31 IMtx 7315/60 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 5 6 5 6 5.67 6 4 6 8 8 6 a 9 AGAD 584-15.09.17 518,20.09.2017

sat. Ciurea

32 IM 7324/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 9 6 8 3 a 7 7 6 10 10 AM 504-15.09.17 5 Chim

18,20.09.2017 AGAD

Mec

Iași

33 MR 7342/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 4 6 6 7 6 3 a 5 4 3 10 9 AM 564-15.09.17 5 5 7 6 Chim

18,20.09.2017 AGAD

Mec

Sat. Vișan

34 MR 7355/61 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 a 5 5 5 ##### 4 a 3 4 4 3 10 9 AM 50

sem.II-B.soc 4-15.09.17 5 5 5 7 5 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Botoșani

35 IA 7371/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 4 6 5 7 5 3 3 5 4 3 a 9 AM 514-15.09.17 5 5 7 5 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Iași

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8205 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8205

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

36 IA 7380/61 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 8 7 7 7 7.27 8 6 7 7 9 9 10 - 60 7.5834-15.09.17

18,20.09.2017

Piatra Neamț

37 IA 7376/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 8 7 6 7 4 3 8 9 5 10 10 - 63 7.1594-15.09.17 5 5 818,20.09.2017

Botoșani

38 IM 7381/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 5 a 6 6 3 3 6 6 4 10 9 AGAD 3 474-15.09.17 5 5 Mec

18,20.09.2017

Pașcani

39 IAtx 7397/61 an1 15/16 TX 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a AM 04-15.09.17 GD

18,20.09.2017 AGAD

Mec

Com. Vicovu de Jos

40 IA 7405/61 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 8 9 8 7 8.27 10 7 10 9 10 5 10 10 - 63 8.5714-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Dragova

41 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

42 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8206 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8206

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

1 IA 7056/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 4 a a 5 a a a 5 7 3 a 10 AM4 544-15.09.17 5 8 5 6 5 10 DTI1

18,20.09.2017 Mec

sat Muntenii de Jos (com. Muntenii de Jos)

2 MR 7058/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 7 9 8 7 7.87 9 7 a 10 9 8 10 10 - 564-15.09.17

18,20.09.2017

Bîrlad

3 IA 7069/58 sem.I-B.merit 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 7 9 9 8 8.33 10 9 10 10 10 10 10 10 - 63 9.127

O 4-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Adâncata

4 IA- 7423/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 7 9 7 7 7.80 10 7 8 10 9 3 10 9 AGAD -3/7 63 8.2064-15.09.17 718,20.09.2017

Ucraina

5 IA 7078/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 5 9 6 5 6.27 7 5 5 10 8 6 10 10 AGAD 6 63 6.7784-15.09.17

18,20.09.2017

Vatra-Dornei

6 IA 7083/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 6 10 8 9 8.40 10 8 9 10 10 9 10 10 - 63 8.9054-15.09.17

18,20.09.2017

Adjud

7 IM 7101/58 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 4 8 6 8 10 a a 9 8 a 10 10 AGAD 59

sem.II-B.soc 4-15.09.17 6 6 618,20.09.2017

Liteni

Secretar facultate,

burs

ier-

Ucr

.

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8206 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8206

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

8 IA 7106/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 8 9 7 8 8.07 10 7 8 10 10 7 10 10 - 63 8.4294-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Iugani

9 IA- 7425/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 7 7 7 5 8 9 8 6 10 9 AGAD-5 63 7.1114-15.09.17 518,20.09.2017

R.Moldova

10 IA 7110/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 7 8 7 7 7.27 7 7 8 9 8 5 9 9 - 63 7.5084-15.09.17

18,20.09.2017

sat Dîngeni (com. Dîngeni)

11 IA 7117/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 7 9 7 7 7.80 10 7 8 9 9 6 10 10 - 63 8.1434-15.09.17

18,20.09.2017

Botoșani

12 MR 7119/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 7 5 6 5 5 9 7 5 10 9 AGAD-5 63 6.4924-15.09.17 5 Mec

18,20.09.2017

Iași

13 MR 7131/58 I 12/13AC-bg 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 7 10 6 7 7.60 a a a a a a a 10 Mec 30

I 13/14 AC bg4-15.09.17 anul3 cu taxaI 14/15 AC tx 18,20.09.2017

Iași

14 IM-b 7432/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 6 6 4 6 4 5 10 8 6 9 AM 514-15.09.17 5 Chim 5

18,20.09.2017 DTI2

R.Moldov

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

FBFT

-RM

burs

ier-

RM

GRUPA 8206 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8206

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

15 IA- 7434/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 5 7 7 6 6.20 7 6 6 10 7 5 a 10 AM 584-15.09.17 AGAD 3

18,20.09.2017 Mec

R.Moldov

16 IA- 7435/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 4 7 6 6 5 6 6 8 7 3 a 10 AM 63 6.5874-15.09.17 5 7 9 AGAD 3/6

18,20.09.2017 Mec

R.Moldova

17 IA 7154/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 5 10 7 7 7.53 9 6 8 8 9 8 10 10 AGAD 6 63 7.9684-15.09.17

18,20.09.2017

Iași

18 IA 7164/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 6 10 7 7 7.53 8 8 10 10 10 9 10 10 - 63 8.508

O 4-15.09.17

18,20.09.2017

Vaslui

19 IM 7180/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 5 6 6 5 5.87 8 5 5 8 6 7 10 10 - 63 6.5084-15.09.17

18,20.09.2017

Comănești

20 IA 7189/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 5 6 7 6 6.20 10 5 8 10 9 8 a - 60 7.1834-15.09.17 918,20.09.2017

Huși

21 IM- 6437/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 5 7 8 8 6.80 7 7 3 10 9 4 9 10 AGAD 524-15.09.17

18,20.09.2017

R.Moldova

Secretar facultate,

burs

ier-

RM

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

FBFT

-RM

FBFT

-RM

GRUPA 8206 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8206

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

22 IA 7221/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 6 7 7 6 6.60 9 6 6 7 8 5 10 10 - 63 7.0164-15.09.17

18,20.09.2017

Iași

23 IA- 7439/62 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 8 9 7 7 8.07 10 8 10 7 10 10 9 10 - 63 8.9524-15.09.17 1018,20.09.2017

R.Moldova

24 IM 7226/59 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 5 6 6 5 5.60 10 6 5 7 7 5 9 9 AGAD 6 63 6.302

sem.II-B.soc 4-15.09.17

18,20.09.2017

Bălțățesți

25 IM 7240/60 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 7 7 7 6 7.27 10 7 9 6 9 7 10 10 - 63 7.9214-15.09.17

18,20.09.2017

Iași

26 IA 7242/60 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 8 9 5 7 6 8 7 8 a 9 - 60 7.1174-15.09.17 5 618,20.09.2017

Iaşi

27 IM- 7440/62 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 5 7 7 7 6.47 8 5 6 5 9 3 9 10 AGAD 5 63 6.7624-15.09.17 6 Mec 5

18,20.09.2017

R.Moldova

28 IM 7276/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 5 7 6 5 6.00 4 5 5 a 4 5 9 DTI1 7 60 6.3334-15.09.17 6 9 6 8 AGAD 5

18,20.09.2017 Mec 5

Huși

Secretar facultate,

Sit.finala (media,K)

burs

ier-

RM

RES

TAN

'E

burs

ier-

RM

GRUPA 8206 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8206

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

29 MR 7293/60 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 7 9 7 9 7.93 10 6 7 10 8 4 10 10 - 63 8.0794-15.09.17 718,20.09.2017

Orș. Broșteni

30 MR 7298/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 4 8 7 8 8 7 5 7 10 4 10 10 - 63 7.0954-15.09.17 5 518,20.09.2017

Sat. Frătăuții Noi

31 IA 7329/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 7 7 6 5 3 9 7 3 9 Mec 494-15.09.17 518,20.09.2017

Sat. Ciuturești

32 IA 7340/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 7 6 8 5 7 10 7 6 a AGAD-2 st 524-15.09.17 918,20.09.2017

Sat Tîrpești

33 IA 7343/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 6 6 7 7 5 5 7 4 5 10 9 SM 9 554-15.09.17 5 AGAD 5

18,20.09.2017 Mec

Ed.f2

Botoșani

34 IA 7352/61 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 7 10 8 8 8.27 9 9 10 10 10 6 10 10 - 63 8.7944-15.09.17

18,20.09.2017

Sat Mihăileni

35 MR<I 7447/62 an I, II 14/16IM 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 5 7 7 7 6.60 7 6 6 8 9 5 10 10 AGAD-5 63 7.016

anul III 17/18 MR4-15.09.17 Mec 5 trecut la MR cf D18,20.09.2017

R.Moldov

Secretar facultate,

Sit.finala (media,K)

FBFT

-RM

RES

TAN

'E

GRUPA 8206 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8206

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

36 IMtx 7363/61 an1 15/16 Tx 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 4 7 7 6 6 5 5 6 7 4 10 10 AM 554-15.09.17 5 AGAD

18,20.09.2017 Mec

sat Izvoare (com. Bahna)

37 IM- 7448/62 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 5 7 7 8 6.60 7 7 3 9 10 4 9 10 AGAD 524-15.09.17

18,20.09.2017

R.Moldova

38 MR 7385/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 5 6 a a ##### 8 7 8 10 7 a a 10 AGAD 6 594-15.09.17 5 5 9 Mec

18,20.09.2017

Sat Lunca Cetățuii

39 IM 7389/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 4 7 7 5 10 4 5 8 4 5 10 10 AGAD 3 554-15.09.17 6 Mec

18,20.09.2017

Sat Moțca

40 MR- 7452/62 an I-FBFT 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 8 9 7 8 8.07 10 6 8 10 10 8 10 10 - 63 8.4134-15.09.17

18,20.09.2017

R.Moldova

41 MR- 7453/62 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 4 7 8 7 7 5 5 8 8 5 a 9 - 63 6.4764-15.09.17 5 818,20.09.2017

R.Moldova

42 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

Secretar facultate,

burs

ier-

RM

burs

ier

FBFT

-RM

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8207 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8207

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

1 MR 7067/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a 3 7 a 6 5 4 6 10 7 4 a 10 AM 584-15.09.17 5 5 8 5 10 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Iași

2 IM 7071/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 7 9 a 6 ##### 6 7 9 9 7 7 10 10 - 63 7.8734-15.09.17 818,20.09.2017

sat Sabasa (com. Borca)

3 IM 7466/62 I-bg 15/16 U.S14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 6 a 5 6 5 5 5 7 7 a dif 60 6.200

admis 16/17 4-15.09.17 5 9 8 TMT1

18,20.09.2017 TM

BT

4 IA 7073/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 6 7 a 7 ##### 9 7 8 10 8 6 10 AGAD 6 60 7.6334-15.09.17 818,20.09.2017

Com. Frătăuţii Noi

5 MR- 7428/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 6 8 6 7 6.67 10 a 6 9 9 7 9 10 - 63 7.3654-15.09.17 718,20.09.2017

R.Moldova

6 MR 7116/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 7 8 8 9 7.60 8 6 3 10 8 5 a - 60 7.4674-15.09.17 6 1018,20.09.2017

Com. Nicolae Bălcescu

7 IA 7128/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 8 8 6 7 7.60 10 9 9 9 8 8 10 10 AGAD 6 63 8.3974-15.09.17

18,20.09.2017

Botoșani

Secretar facultate,

burs

ier-

RM

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8207 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8207

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

8 IM 7129/58 sem.II-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 6 8 6 8 6.80 6 5 9 6 8 7 a AGAD 6 60 7.0004-15.09.17

18,20.09.2017 8

Liteni

9 IMtx 7137/58 an1 15/16 Tx 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 3 a a a a a 3 4 a 4 4 9 AM 464-15.09.17 5 5 5 6 5 5 6 5 GD

18,20.09.2017 AGAD

Mec

Câmpulung Moldovenesc

10 IM 7139/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 8 9 6 8 8.00 10 8 9 8 9 7 a 10 - 63 8.4444-15.09.17 1018,20.09.2017

Com. Belcești

11 IA tx 7553/63 05-14 abs.ETH 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 6 a a a ##### 7 a 5 5 6 a 10 dif 45

adm 16/17 4-15.09.17 5 6 Chim-5 SM

18,20.09.2017 GD

TMT1

Iasi TM

12 IAtx 7169/59 I 15/16 AC bg14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 5 8 7 6 6.87 10 6 5 6 8 6 10 - 60 6.950

II 16/17 bg AC 4-15.09.17

18,20.09.2017

Botoșani

13 IAtx 7172/59 an1 15/16 Tx 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a 3 a a 4 5 a 5 a 7 4 a AGAD 454-15.09.17 5 5 a 5 9 Mec

18,20.09.2017 6 TMT1

Sat. Mădîrjești (Com. Bălțați)

14 IA- 310 14/15 FBFT P14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 4 7 a a 7 5 7 9 6 5 a AM 45

II 15/16 TX 4-15.09.17 5 DTI1

18,20.09.2017 AGAD

DTI2

R.Mold.

Secretar facultate,

taxa

taxa

FBFT-RM

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8207 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8207

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

15 IA 7191/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 4 7 a 6 8 3 a 9 7 5 a 10 Chim 6 63 6.8574-15.09.17 5 9 5 6 9 AGAD-5

18,20.09.2017 Mec

Iași

16 MR 7194/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 3 7 a 5 5 4 4 6 7 5 9 10 AGAD-2 cerere 514-15.09.17 5 8 Mec

18,20.09.2017

Iaşi

17 IM 7217/59 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 6 8 a 7 ##### 9 7 8 8 8 6 10 AGAD 60 7.600

sem.II-B.soc 4-15.09.17 818,20.09.2017

Roman

18 IA 7244/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 3 7 a 7 6 7 5 9 7 5 a 10 AGAD -5 63 6.7464-15.09.17 5 7 9 Mec

18,20.09.2017

Sat. Mădei

19 IM 7262/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 6 a 5 6 5 6 6 7 5 9 AGAD-5 60 6.3174-15.09.17 5 918,20.09.2017

Focșani

20 MR- 7442/62 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 9 8 8 8 8.40 7 10 8 9 9 9 a - 60 8.6504-15.09.17 1018,20.09.2017

R.Moldova

21 IM 7277/60 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 8 9 7 7 8.20 9 7 8 10 10 5 a 10 - 63 8.317

O sem.I-B.ocaz4-15.09.17 1018,20.09.2017

Sat Todirești

Secretar facultate,

burs

ier-

RM

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8207 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8207

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

22 IM 7300/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a 3 a a a a a a a a a a AM 04-15.09.17 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Sat Ursărești

23 IM 7346/61 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 7 8 7 8 7.27 6 6 5 5 8 6 10 - 60 6.9004-15.09.17

18,20.09.2017

Sat Plugari

24 IA 7349/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 5 7 a 7 ##### 9 5 5 5 7 5 9 - 60 6.7334-15.09.17 1018,20.09.2017

Huși

25 MR- 7446/62 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 4 8 7 5 5 5 5 9 7 5 a AGAD 554-15.09.17 5 Mec

18,20.09.2017

R.Moldova

26 IA<IM 7362/61 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 8 9 6 8 8.00 10 8 8 10 9 9 10 10 - 63 8.5564-15.09.17

18,20.09.2017

Bucecea

27 MR 7364/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 6 a 6 6 4 a a 6 4 a AGAD-2 cerere 414-15.09.17 5 9 518,20.09.2017

Sat. Manolea

28 IA 7374/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a AGAD 04-15.09.17

18,20.09.2017

Com. Șcheia

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

FBFT

-RM

intrer.stud. cf.cer.nr858/29.11.16 aprob. in BC 5.12.16

exmatriculat, la cerere cf.D.UTI nr. 860/10.05.2017

GRUPA 8207 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8207

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

29 IAtx 7398/61 an1 15/16 Tx 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 a a a a ##### 4 a a a a 5 a AGAD 114-15.09.17 4 5 Mec

18,20.09.2017 TMT1

Sat. Găinești

30 IM 7400/61 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 8 7 8 6 8 4 8 8 7 a 10 AGAD-6 63 7.5564-15.09.17 5 8 1018,20.09.2017

Fălticeni

31 IMtx 7402/61 an1 15/16 Tx 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 4 6 a a 5 4 a a 6 4 a 9 Mec 484-15.09.17 5 7 5 5 1018,20.09.2017

Bicaz

32 IM 7403/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 a 6 8 5 6 6 7 4 a 10 AM 594-15.09.17 5 7 10 AGAD-5

18,20.09.2017 Mec

Sat. Bohotin

33 IA 7406/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 6 8 8 5 6.93 7 6 5 6 9 6 a Chim 6 60 6.8834-15.09.17 1018,20.09.2017

Vicovul de Sus

34 IA 7408/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 5 7 6 7 6.27 10 5 6 8 6 6 a AM 60 6.6834-15.09.17 1018,20.09.2017

Botoșani

35 IM 7409/61 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 9 9 7 8 8.60 9 8 10 10 10 6 a 10 - 63 8.8734-15.09.17 1018,20.09.2017

Sat. Tabăra

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

rep.stud. cf. cer.nr.551/19.09.17 apb. in Cons19.09.17

GRUPA 8207 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8207

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

36 IM-b 7454/62 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 6 6 5 6 6 3 4 7 7 a 10 Chim 5 534-15.09.17 5 9 Mec

18,20.09.2017

R.Moldov

37 IA 7419/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 a 7 a 4 5 a a a 7 a a SM 404-15.09.17 5 5 5 4 a AGAD

18,20.09.2017 8 Mec

Tîrgu Neamț

38 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

39 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

40 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

41 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

42 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

Secretar facultate,

burs

ier-

RM

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8208 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8208

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

1 IA 7059/58 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 5 7 a 4 6 5 a 4 7 6 10 9 AGAD 56

sem.II-B.soc 4-15.09.17 7 6 6 Mec

18,20.09.2017

Iași

2 IA 7100/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 4 6 6 5 5 4 5 6 4 4 10 - 60 6.1334-15.09.17 5 5 7 718,20.09.2017

Sat Fîntînele

3 MR 7096/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 6 a 6 4 6 6 5 6 4 6 a 9 Chim 554-15.09.17 7 6 10 Mec

18,20.09.2017

Zărnești

4 IM 7108/58 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 9 9 7 8 8.60 10 8 10 10 10 7 a 10 - 63 8.9844-15.09.17 1018,20.09.2017

Sat. Dumbrăveni

5 IM- 7427/61 an I-FBFT 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 5 7 6 8 6.27 7 5 6 7 6 5 a 10 AGAD-6 63 6.5084-15.09.17 918,20.09.2017

R.Moldova

6 IA- 7429/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 5 7 6 8 6.27 6 5 6 4 7 6 a Mec 5 574-15.09.17 918,20.09.2017

R.Moldova

7 IAtx 7118/58 an1 15/16 Tx 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a 3 a a 4 a a a a a a 9 AGAD 54-15.09.17 Mec

18,20.09.2017

Dorohoi

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

burs

ier

FBFT

-RM

GRUPA 8208 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8208

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

8 IMtx 7132/58 an1 15/16 Tx 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a GD 64-15.09.17 5 AGAD

18,20.09.2017 Mec

DTI2

Huşi

9 IM 7126/58 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 3 7 a 6 6 4 3 4 4 5 9 9 AGAD 434-15.09.17 5 5 7 Mec

18,20.09.2017

Sat. Cătămărești-Deal

10 IMtx 7138/58 an1 15/16 Tx 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 a 6 a 5 ##### 4 a 5 3 6 3 10 9 AM 564-15.09.17 5 7 5 5 4 Mec

18,20.09.2017

sat Horpaz (com. Miroslava)

11 IA- 7433/61 an I-FBFT 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 5 a 6 6 ##### 5 4 5 6 7 5 a - 524-15.09.17 5 918,20.09.2017

R.Moldova

12 IMtx 7151/59 abs.bg.F.Liter14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 a a a a a ##### a a a a a a a DTI1 04-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Malu

13 IM 7166/59 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 5 7 6 7 6.27 7 6 6 6 8 6 9 10 - 63 6.698

sem.II-B.soc 4-15.09.17

18,20.09.2017

Com. Bărăganul

14 IA 7171/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 3 a 6 a 4 a a 6 5 3 a GD 414-15.09.17 5 6 5 9 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Fălticeni

Secretar facultate,

Sit.finala (media,K)

burs

ier

taxa

RES

TAN

'E

rep.stud. cf. cer.nr.565/22.09.17 apb. BC22.09.17

GRUPA 8208 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8208

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

15 IM 7182/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 a 6 a 7 ##### 7 5 4 4 5 4 a 10 AM 63 6.7144-15.09.17 5 9 7 8 5 9 AGAD-6

18,20.09.2017

Sat. Schineni

16 IM 7195/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 3 6 6 6 8 3 a 9 7 5 9 10 - 51

O 4-15.09.17 518,20.09.2017

Sat. Mironeasa

17 IAtx 7206/59 an I-tx 15/16 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 a 6 a 5 ##### 5 5 3 7 6 3 10 9 AM-5 564-15.09.17 6 8 5 SM

18,20.09.2017 Ed.f1

Mec

Sat. Războieni

18 IA 7207/59 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 a 7 6 3 5 4 6 5 9 9 AGAD 504-15.09.17 8 7 Mec

18,20.09.2017 TMT1

Sat. Cornu Luncii

19 IA 7208/59 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 7 6 6 6 6.53 7 7 9 9 7 a 10 - 60 7.2174-15.09.17 518,20.09.2017

Sat Fetești

20 MR- 7438/62 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 5 a 5 6 ##### 7 a 6 10 8 5 a - 524-15.09.17 5 918,20.09.2017

R.Moldov

21 IM 7252/60 sem.I-B.stud. 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 7 10 7 8 8.20 8 6 8 9 9 7 a 10 - 63 8.2224-15.09.17 1018,20.09.2017

Sat. Rotunda

Secretar facultate,

burs

ier-

RM

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8208 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8208

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

22 IMtx 7263/60 an I-tx 15/16 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 5 8 a 7 ##### 6 6 6 6 6 5 a GD 60 6.6504-15.09.17 8 9 AGAD-5

18,20.09.2017 Mec

Tecuci

23 MR 7267/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 4 8 7 7 6 6 5 9 9 4 a 10 - 63 7.1594-15.09.17 5 6 1018,20.09.2017

sat Tisăuți (com. Ipotești)

24 IA 7279/60 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 5 8 6 8 6.93 10 6 a 10 9 7 a 10 AGAD 7 63 7.683

O sem.II-B.soc 4-15.09.17 8 918,20.09.2017

Sat. Ciuturești

25 IA- 7443/62 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 10 10 10 7 9 9.27 10 10 10 a 10 10 9 - 574-15.09.17

18,20.09.2017

R.Moldova

26 IA-tx 319 I 14/15 bursier 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 5 a 6 6 6 ##### 6 a 6 9 7 5 a AM 42

II 15/16 bursier-4-15.09.17 AGAD

18,20.09.2017 TIT1

DTI2

R.Mold.

27 IA 7303/60 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 3 a a 6 5 5 5 4 7 5 10 10 AM 494-15.09.17 6 7 GD

18,20.09.2017 AGAD

Sat. Viișoara (Com. Alexandru cel Bun)

28 IA 7306/60 I 12/13 bg AC14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 7 10 7 8 8.20 10 8 8 6 10 5 a - 60 8.083

sem.I-B.stud. 4-15.09.17 918,20.09.2017

Huşi

Secretar facultate,

burs

ier-

RM

TAXA-RM rep.

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)

GRUPA 8208 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8208

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

29 IA 7307/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 9 5 9 8 7 7.47 6 7 5 5 7 6 a 10 AGAD 6 63 7.1754-15.09.17 1018,20.09.2017

Dorohoi

30 IM 7311/60 sem.II-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 a a 6 6 ##### 5 5 3 6 6 3 a 10 AM 564-15.09.17 5 7 5 9 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Com. Zăpodeni

31 IM- 7444/62 an I-FBFT 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 4 7 7 7 3 6 5 7 8 6 a Mec-5 574-15.09.17 5 918,20.09.2017

R.Moldova

32 MRtx 7316/60 an I-tx 15/16 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 3 a a 7 5 6 8 7 9 5 a - 60 6.7004-15.09.17 5 7 6 918,20.09.2017

Iași

33 MR 7350/61 sem.I-B.soc 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 6 8 a 7 ##### 7 6 4 6 6 5 a - 60 6.900

sem.II-B.soc 4-15.09.17 8 6 918,20.09.2017

Huși

34 IM 7354/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 6 8 6 7 6.80 10 5 6 8 7 6 10 10 AGAD 6 63 7.1434-15.09.17

18,20.09.2017

Sat. Protopopești

35 IA- 7445/62 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 8 5 7 6 5 6.13 7 5 5 8 8 3 a - 60 6.3004-15.09.17 5 918,20.09.2017

R.Moldova

Secretar facultate,

burs

ier

burs

ier-

RM

Sit.finala (media,K)

RES

TAN

'E

GRUPA 8208 ‐ ANUL II, 2015/2016 ‐  FACULTATEA DE MECANICĂ, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Grupa 8208

Nr. crt.

Dom

eniu

l

Nr.matric/ Localitate domiciliu

Fina

nţar

e,

ceta

teni

e

Observaţii asupra situaţiei studentului (transferat, străin, TBC, repetare etc)

Disciplina/ sesiune

Mat

emat

ici

spec

iale

Rez

iste

nţa

mat

eria

lelo

r 1

Mec

anis

me

Term

oteh

nică

şi

maş

ini t

erm

ice

2

Tole

ranţ

e şi

co

ntro

l dim

ens.

MED

IA p

e se

m.I

Ana

liză

num

eric

ă as

ista

ta d

e ca

lc.

Rez

iste

nta

mat

eria

lelo

r 2

Org

ane

de

mas

ini I

Proi

ecta

re a

sist

. de

cal

cula

tor

Trib

olog

ie

Vibr

atii

Mec

anic

ePr

actic

a 1

(120

or

e - a

ctiv

itate

in

depe

nden

tă)

Trat

amen

te

term

ice-

facu

lt.

C(2C,1S)4KE(4C,3S,1L)

8K E(4C,2L,1P)8KE(2C,1S,2L)

6K C(2C,1L)4K C(2C,2L)3KE(2C,2S,1L)5

KE(3C,2L,2P)

7K C(1C,2L)3K E(2C,1L)3KE(2C,1S,1L

)4K C(120ore)5K C(2C,1L)3K K media, s.finala

36 IM 7411/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 7 a 7 a 5 ##### 5 7 a 4 7 3 10 9 Chim-5 564-15.09.17 5 7 5 7 Mec

18,20.09.2017

Sat. Bivolari (Com. Bivolari)

37 MR 7416/61 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 6 3 7 a 5 6 4 7 4 7 3 9 10 AM 63 6.4444-15.09.17 5 6 5 6 6 AGAD

18,20.09.2017 Mec

Com. Trifești

38 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

39 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

40 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

41 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

42 14.01-5.02.17 29.05-16.06.17 04-15.09.17

18,20.09.2017

Secretar facultate,

RES

TAN

'E

Sit.finala (media,K)