Obzornik 0107

 • View
  225

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.neviodunum.si/issuu/posavski_obzornik/2007_arhivi/Obzornik-0107.pdf

Text of Obzornik 0107

 • asopis za pokrajino Posavje, leto XI, t. 1, etrtek, 11. 1. 07, 24.000 izvodov

  IZVSEBINE

  2 Tudiletosbodovelikoinvestirali

  3 Obiskprivedeevalki: Sedmicaobetadobroleto!

  4 Zaposlenihe ve kot polovicapresenih celulozarjev

  6 AliSevnicanepotrebujeveje kulturne dvorane?

  10 Iz obine Sevnica

  11 Iz obine Breice

  12 Iz obine Krko

  13 port,Mladi16 Posavske

  glasbenenovike

  Potnina plaana pri poti 1102 Ljubljana

  HoLding sLovenske eLektrarne d.o.o.(za skupni podvig)

  koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

  JANA KRMPOTI, profesorica nemkega in anglekega jezika

  e se ukvarja z jezi-ki, si enostavno ne mo-re privoiti poiva-nja na lovorikah. Vsak dan je treba delati in se izpopolnjevati

  Na pogovor, str. 3

  SILVESTROVANJE V POSAVJU

  Praznina SevnicaSilvestrovanje v KrkemVoil jim je tudi ministerur leta Radia Energy

  Aktualno, str. 2 Zadnja stran, str. 16

  Novoletna novinarska konferenca posavskih upanov

  Bodonasmekomspetsledileigrevozadju?

  ker se je v preteklosti e iz-kazalo, da so nasmekom na tovrstnih sreanjih sledila prerekanja v ozadju, so po-savski upani izrazili svoje mnenje o posavski enotno-sti. sevniki upan Kristijan Janc meni, da morda vasih ni vse gladko, generalno gle-dano pa se dobro razumejo med sabo. Posavsko sredi-e ne more biti drugje kot v krkem, to je logino, vse ostalo pa se lahko deli, je preprian Janc. Breiki u-pan Ivan Molan poudarja do-bro sodelovanje predvsem s krkim upanom, glede dile-me o tem, kje bo sredie Posavja, pa zagovarja de-litev intitucij po razlinih posavskih krajih. krki u-pan Franc Bogovi je mne-nja, da je potrebno e na-prej sodelovati na projektih, ki Posavje povezujejo, kar se je e v preteklosti izka-zalo za uspeno, sicer pa bo potrebno upotevati princip policentrizma, saj Posavje nima izrazitega centra. ko-stanjeviki upan Mojmir Pustoslemek se zaveda, da je 50 let ivljenja v Posavju v kostanjevici pustilo peat, zato bo obina tudi v bodo-e vezana na Posavje.

  Asfaltinkvalitetnavodadovsakehie

  sevniki upan Janc za letos napoveduje veliko skrb ure-janju poslovnih con, lokalnih in krajevnih poti ter vodoo-skrbi, predvsem pa uravno-teenemu razvoju mesta in vasi: Moja velika elja je, da bi do konca tega mandata do skoraj vsake hie v obi-ni pripeljali asfaltno cesto in kvalitetno pitno vodo. naj-veji obinski projekt bo iz-gradnja istilne naprave, pa projekti, vezani na gradnjo hidroelektrarne Blanca, nov velik izziv, e veji kot gra-dnja hidroelektrarn, bo tre-tja razvojna os. Zadovoljen sem z gospodarskim vidikom

  obine, vendar je povprae-vanje po delovni sili bistveno veje od ponudbe v sevnici. Upam, da bodo delodajalci dobili delovno silo, e ne v sevnici, pa drugje.

  Sodelovanjeprivelikihdravnih projektih

  v obini Breice bodo letos konali obnovo glavne bre-ike ulice, gradnjo ole na Bizeljskem in parkiri pri zdravstvenem domu, ki ga elijo tudi dograditi, nada-ljevali z obnovo breikega gradu, ustanoviti elijo Fa-kulteto za turizem, zae-ti obnovo breike osnovne ole ter gradnjo kanalizacij-skega sistema, pa tudi kon-no sprejeti prostorski plan obine. Zelo pomembno je komunalno opremljanje industrijske cone Brezina, saj smo ena redkih obin, ki nima komunalno opremljene cone za industrijo. Pomemb-no bo tudi sodelovanje pri sprejemanju dravnih loka-cijskih nartov za hidroelek-trarno Breice, letalie cer-klje ob krki in poslovno cono Phoenix, poudarja Molan, ki se bo zavzemal tudi za ra-zvoj podeelja in podporo drutvom.

  Poudarekposlovnimconaminnovifakulteti

  v obini krko, ki mora naj-prej opraviti delitveno bilan-co z odcepljeno kostanjevico, se bo spomladi zaela gradnja kroia, nato pa e mostu nad krkim, kar bo uvod v gra-dnjo hidroelektrarne krko in obvoznice. vse je pripravlje-no za gradnjo podjetnike-ga inkubatorja in infrastruk-ture v poslovni coni vrbina, v PC drnovo velika vas bodo v prvi polovici leta izdelani Pgd projekti, na vzhodnem delu omenjene cone je v izdelavi lokacijski nart za 19 ha ve-liko obmoje, zaela se bo iz-gradnja 600 m dolge vpadne ceste, ki bo zaetek priklju-ka drnovo Cerklje ob krki. Bogovi izpostavlja e celovi-to urejanje Podboja, uredi-tev trga v Leskovcu, zakljuek obnove ceste in iritve poko-palia v Brestanici, nadalje-vanje izgradnje kanalizacije na krkem polju in posege na kanalizacijskem sistemu seno-vo Brestanica. Pri Fakulte-ti za energetiko smo zamudi-li olsko leto 2007/08, a ne po

  STUDENEC V tamkajnji gostilni Janc je v ponedeljek potekalo zdaj e tra-dicionalno, etrto po vrsti novoletno sreanje novinarjev in upanov posa-vskih obin. Pred druabnim delom sreanja so svoje narte za pravkar za-eto leto prvi predstavili tirje upani, saj se je sevnikemu, krkemu in breikemu upanu pridruil tudi upan obine Kostanjevica na Krki Mojmir Pustoslemek, ob prvih moeh Posavja pa so sedeli e trije direktorji obin-skih uprav, trije sevniki in dva krka podupana. Breika podupanja ular-jeva, ki je pred kratkim postala mamica, je razumljivo manjkala.

  Na Studencu so se prvi sreali vsi tirje posavski upani.

  nadaljevanje na 2. strani

  SEVNICA Prehod iz starega v novo leto je tudi v Posavju mono zaznamovalo slovo tolarja. Posebno napeto je bilo pred bannimi avtomati, ko so iz njih prili prvi evri. Foto: T. Grabrijan

  VRHEK PRI TRIU tako so (na sliki od leve proti desni) u-pan obine radee Matja Han, upan obine entrupert Ru-pert Gole, sevniki upan Kristijan Janc, upan obine trebnje Alojzij Kastelic in upan obine Mokronog Anton Maver dvigni-li ae in nazdravili prvemu delovnemu sreanju, ki je potekalo 9. januarja v vrhku pri triu na temo tretje razvojne osi.

  ker je zadnja izdelana tudija z variantami poteka avtocestne povezave iz smeri dolenjske proti koroki zaobla navedene ob-ine, so se upani na sreanju poenotili v staliu, da mora tra-sa aC potekati po Mirnski dolini. to je zanje vitalnega pomena ne le zaradi hitreje povezave tako do novega mesta in v nada-ljevanju do prestolnice kot tudi preko sevnice in rade v sme-ri Celja in koroke, temve pomeni temeljni pogoj, da se bodo obine zaele tudi hitreje gospodarsko razvijati, saj so v seda-njem poloaju kot nekakno slepo revo odrezane od vseh hi-trih povezav in so zaradi pomanjkanja ustrezne infrastrukture povsem nezanimive za vlagatelje. sreanja so se udeleili tudi podupan obine sevnica Rudolf Dobnik, Rudi Bec kot pred-stavnik krajev sevnike obine, ki leijo v Mirnski dolini, in Robi Kee iz sevnike obinske uprave, ki je zbranim podal krono-loki pregled dosedanjih aktivnostih v zvezi z nartovanjem in umestitvijo tretje razvojne osi v prostor. B.M.

  upani Mirnske doline o tretji razvojniosi

  Bo mestni avtobus draji ali ceneji?KRKO obinski svet obine krko se bo danes teden (18. januarja) sestal na 3. seji v tem mandatu. na dnevnem redu so predvsem toke s komunalnega in gospodarskega podro-ja, kot zanimivost pa izpostavljamo doloitev cene vozov-nice krkega mestnega avtobusa (predloga sta dva: iz dose-danjih 100 tolarjev navzgor na 0,5 evra ali navzdol na 0,4 evra). obinski svet bo predvidoma imenoval nadzorni od-bor obine krko, komisijo za ustanovitev in doloitev sede-a pokrajine Posavje in predstavnike obine v delovno sku-pino, ki se bo ukvarjala z delitveno bilanco med krko in kostanjeviko obino. P.P.

  KDO SO BILI NAJ-BOLJ VPLIVNI POSAVCI V LETU 2006?Prehod iz starega v novo leto je poln razlinih analiz in zakljukov...Posavska panorama, str. 8-9

  NAGRADNA ANKETAO POSAVSKEM OBZORNIKUIzpolnite vpraalnik in si morda prisluite eno izmed lepih nagrad!

 • Posavski obzornik - leto Xi, tevilka 1, etrtek, 11. 1. 20072 AKTUALNO

  godba sevnica je na predzadnji dan v letu sevniane poa-stila s tradicionalnim boino novoletnim koncertom, ki je bil tokrat v portnem domu sevnica. sobotni veer so god-beniki popestrili z utrinki z gostovanj v preteklem letu, po-seben ar pa je dodala Nua Derenda, ki se je godbenikom pridruila na odru ter zborek glasbene ole sevnica. ob upanu Kristijanu Jancu je navzoe pozdravil tudi dimni-kar Ivan Jelani.

  Zavod ktM je ponudil pestro praznino dogajanje pred Central's caffejem: koncert 6 Pack ukurja in skupine dan d, animacijsko dopoldne za otroke z Romano Kolenc ter sil-vestrovanjem z ansamblom Braneta klavarja. Za otroko popoldansko silvestrsko rajanje na prostem pa so poskrbeli lani salezijanskega mladinskega centra sevnica.

  Tanja Grabrijan

  Praznina SevnicaSEVNICA - Sevnica je v decembrskih dneh zaivela v udovitih srebrnih in modrih odsevih prazninih luk, obogatena z druabnimi prireditvami.

  Na trgu se je zbralo preko 4000 ljudi. Foto: Bla unta

  Dimnikar Ivan Jelani, upan Kristijan Janc, dirigent godbe Matic Nejc Krea, voditeljica Bernarda arn in Nua Derenda (Foto: Ljubo Motore).

  tevilni Sevniani so novo leto priakali na prostem pred Central's Caffejem (Foto: Vili Zupani).

  KRKO Radio Energy je e s tradicionalno najvejim koncertom v tem delu Slovenije dan pred silvestrovim e enkrat dokazal, da njegov glas see v deveto vas. Poslu-alci najbolj energine frekvence 89,3 so zapolnili vsak kot Trga Matije Gubca. Nekaj ve kot 4000 se jih je zbralo in skupaj z moderatorji praznovalo pravljini sedmi roj-stni dan radia Energy. Tako so se e tretje leto zapored prepriali, da je ur radia Energy najbolj nori ur leta, ki ga ne smejo zamuditi.

  ur leta v Posavju se je zael z nastopi mladih nadobudnih glasbenikov, kot sta skupi-ni rattlesnake, krema in nexys, za bolj vroe vzduje pa so s seksi plesom poskr-bele lanice plesne skupine s'n'H. Publiko so pred vrhun-cem veera ogrevali e sta-

  ri maki slovenske glasbene scene, kot so dadi daz, su-pernova in rudolf gas, novi vzhajajoi zvezdi nina Pu-lar in nina ter 'lokalci' Zve-rina Band, ki so imeli uver-turo pred zvezdami veera. okoli 22. ure so tako vsi e komaj akali, da na oder stopijo kingstoni. in so pri-li ... publika je ponorela ... v zraku je bilo 8.000 rok. vsi so plesali in prepevali njiho-ve najveje h