opči akt o sprečavanju pranja novca

Embed Size (px)

Text of opči akt o sprečavanju pranja novca

OPI AKT o spreavanju pranja novcaNa osnovu l.2.,st.1Zakona o sreavanju pranja novca,dana 24.07.2006.godine tvrtka Arcano prometd.o.o. ( u daljnjem tekstu mjenja),na temelju odluke direktora eljko Juri-Grgi donosi opiakt o spreavanju pranja novca te imenovanju osobe i zamjenika koji uredu za spreavanje pranja novca pri Ministarstvu financija ( u daljnjem tekstu Ured) dostavljaju podatke i provode unutarnjukonrolu.lanak 1.Kao obveznik provoenja mjera i radnji radi otkrivanja i spreavanja pranja novca imenuje se eljko Juri-Grgi,Trnovica 24 za ovlatenu osobu koja e Uredu dostavljati podatke i provoditi unutarnju kontrolu.Kao zamjenik imenuje se Goran Kalim,Frane Cote 22,Dubec sa istim ovlastima i dunostimalanak 2.Mjenja je obvezan utvrditi identitet stranke prilikom: - svake transakcije otkupa ili prodaje strane gotovine u protuvrijednosti od 105,000,00 kn ili veoj - povezanih (uzastopnih) transakcija koje ukupno doseu vrijednost 105,000,00 kn ili veu - drugih gotovinskih transakcija za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca ili financiranju terorizmaMjenja utvruje identitet stranke koja trai navedene transakcije uvidom u osobne isprave (osobna Iskaznica ili putovnica ili druga odgovarajua javna isprava) utvrujui pri tome ime i prezime,adresu prebivalita ili boravita,datum roenja ili identifikacijski broj te podatke o ispravi na temelju koje jeutvren identitet strankelanak 3.Mjenja je obvezan obavijestiti Ured o svim transakcijama veim od 200,000,00 kn,transakcijamakojima je vrijednost od 105,000,00 kn do 200,000,00 kn na zahtjev Ureda te transakcijama koje jeodbio obaviti telefonom,telefaksom ili na drugi primjeren nain prije obavljanja istih te naznaiti rokkada e ih obaviti.Ako obavijest ne daje u pismenom obliku uiniti e to naknadno,najkasnije u roku3 dana.Ako zbog naravi transakcije nije mogue o njoj obavijestiti Ured prije njezina obavljanja,mijenja je duan to uiniti najkasnije za 24 sata nakon transakcije.Identitet stranke koja zahtjeva transakcije iz ovog lanka mjenja utvruje na nain naveden u lanku 2.ovog aktalanak 4.Mjenja je duan podatke prikupljnje na temelju ovog akta te dokumentaciju ili na temelju koje jeobavljena transakcija uvati najmanje 5 godina od njenog obavljanja te voditi kronoloki popis opodacima.Mjenja je duan sve podatke prikupljene na temelju ovog akta koristiti samo za njene propisanenamjene te ih drati povjerljivim i tajnima.Dostava podataka Uredu i drugim nadlenim dravnim tjelimane smatra se povredom tajnelanak 5.Ovaj akt stupa na snagu danom njegova donoenja.