Ovid - Art of Love PDF

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ovid - Art of Love PDF

Text of Ovid - Art of Love PDF

 • 29,'7+($572)/29($56$0$725,$

 • 7UDQVODWHGE\$6.OLQH$OO5LJKWV5HVHUYHG7KLVZRUNPD\EHIUHHO\UHSURGXFHGVWRUHGDQGWUDQVPLWWHGHOHFWURQLFDOO\RURWKHUZLVHIRUDQ\QRQFRPPHUFLDOSXUSRVH

 • %RRN,&RQWHQWV

  %RRN,3DUW,+LV7DVN %RRN,3DUW,,+RZWR)LQG+HU %RRN,3DUW,,,6HDUFK ZKLOH\RXUHRXW:DONLQJ %RRN,3DUW,92UDWWKH7KHDWUH%RRN,3DUW92UDWWKH5DFHVRUWKH&LUFXV %RRN,3DUW9,7ULXPSKVDUH*RRGWRR %RRN,3DUW9,,7KHUHVDOZD\VWKH'LQQHU7DEOH %RRN,3DUW9,,,$QG)LQDOO\7KHUHVWKH%HDFK %RRN,3DUW,;+RZ7R:LQ+HU%RRN,3DUW;)LUVW6HFXUHWKH0DLG%RRN,3DUW;,'RQW)RUJHW+HU%LUWKGD\%RRN,3DUW;,,:ULWHDQG0DNH3URPLVHV %RRN,3DUW;,,,%H:KHUH6KH,V %RRN,3DUW;,9/RRN3UHVHQWDEOH %RRN,3DUW;9$W'LQQHU%H%ROG %RRN,3DUW;9,3URPLVHDQG'HFHLYH %RRN,3DUW;9,,7HDUV.LVVHVDQG7DNHWKH/HDG%RRN,3DUW;9,,,%H3DOH%H:DU\RI

 • %RRN,,3DUW 9,,,)DYRXU+HUDQG&RPSOLPHQW+HU %RRN,,3DUW,;&RPIRUW+HULQ6LFNQHVV%RRN,,3DUW;/HW+HU0LVV
 • %RRN,%RRN,3DUW,+LV7DVN

  6KRXOGDQ\RQHKHUHQRWNQRZWKHDUWRIORYHUHDGWKLVDQGOHDUQE\UHDGLQJKRZWRORYH%\DUWWKHERDWVVHWJOLGLQJZLWKRDUDQGVDLOE\DUWWKHFKDULRWVVZLIWORYHVUXOHGE\DUW$XWRPHGRQZDVVNLOOHGZLWK$FKLOOHVVFKDULRWUHLQV7LSK\VLQ7KHVVDO\ZDVVWHHUVPDQRIWKH$UJR9HQXVDSSRLQWHGPHDVJXLGHWRJHQWOH/RYH,OOEHNQRZQDV/RYHV7LSK\VDQG$XWRPHGRQ,WVWUXH/RYHVZLOGDQGRQHZKRRIWHQIORXWVPHEXWKHVDFKLOGRIWHQGHU\HDUVILWWREHUXOHG&KLURQPDGHWKH\RXQJ$FKLOOHVSHUIHFWDWWKHO\UHDQGWHPSHUHGKLVZLOGVSLULWVWKURXJKSHDFHIXODUW+HZKRVRWHUULILHGKLVHQHPLHVDQGIULHQGVWKH\VD\KHJUHDWO\IHDUHGWKHDJHG&HQWDXU7KDWKDQGWKDW+HFWRUZDVGHVWLQHGWRNQRZZDVKHOGRXWDWKLVPDVWHUVRUGHUVWREHIORJJHG,DP/RYHVWHDFKHUDV&KLURQZDV$FKLOOHVVERWKZLOGER\VERWKFKLOGUHQRIDJRGGHVV

 • ,QHYHUFDXJKWVLJKWRI&OLRRU&OLRVVLVWHUVZKLOHKHUGLQJWKHIORFNV$VFUDLQ\RXUYDOOH\V([SHULHQFHSURPSWVWKLVZRUNOLVWHQWRWKHH[SHUWSRHW,VLQJWUXH9HQXVKHOSP\YHQWXUH)DUDZD\IURPKHUH\RXEDGJHVRIPRGHVW\WKHWKLQKHDGEDQGWKHDQNOHFRYHULQJGUHVV,VLQJRIVDIHORYHSHUPLVVLEOHLQWULJXHDQGWKHUHOOEHQRWKLQJVLQIXOLQP\VRQJ1RZWKHILUVWWDVNIRU\RXZKRFRPHDVDUDZUHFUXLWLVWRILQGRXWZKR\RXPLJKWZLVKWRORYH7KHQH[WWDVNLVWRPDNHVXUHWKDWVKHOLNHV\RXWKHWKLUGWRVHHWRLWWKDWWKHORYHZLOOODVW7KDWVP\DLPWKDWVWKHJURXQGP\FKDULRWZLOOFRYHUWKDWVWKHSRVWP\WKXQGHULQJZKHHOVZLOOVFUDSH%RRN,3DUW,,+RZWR)LQG+HU

  :KLOH\RXUHVWLOOIUHHDQGFDQURDPRQDORRVHUHLQSLFNRQHWRZKRP\RXFRXOGVD\

 • DQG7URMDQ3DULVVQDWFKHGKLVJLUOIURP*UHHFH5RPHZLOOJUDQW\RXORWVRIVXFKORYHO\JLUOV\RXOOVD\+HUHVHYHU\WKLQJWKHZRUOGKDVKDG
 • ZKHUHWKH$SSLDQZDWHUVSXOVHLQWRWKHDLUIURPXQGHU9HQXVVWHPSOHPDGHRIPDUEOHWKHUHWKHODZ\HUVRIWHQFDXJKWE\ORYHDQGKHZKRJXLGHVRWKHUVIDLOVWRJXLGHKLPVHOILQWKDWSODFHRIHORTXHQFHRIWHQKLVZRUGVGHVHUWKLPDQGDQHZFDVHVWDUWVKLV RZQFDXVHLVWKHEULHI7KHUH9HQXVIURPKHUQHLJKERXULQJWHPSOHVODXJKVKHZKRZDVRQFHWKHFRXQVHOQRZZDQWVWREHWKHFOLHQW%RRN,3DUW,92UDWWKH7KHDWUH

  %XWKXQWIRUWKHPHVSHFLDOO\DWWKHWLHUHGWKHDWUHWKDWSODFHLVWKHPRVWIUXLWIXO IRU\RXUQHHGV7KHUH\RXOOILQGRQHWRORYHRURQH\RXFDQSOD\ZLWKRQHWREHZLWKMXVWRQFHRURQH\RXPLJKWZLVKWRNHHS$VDQWVUHWXUQKRPHRIWHQLQORQJSURFHVVLRQVFDUU\LQJWKHLUIDYRXULWHIRRGLQWKHLUPRXWKVRUDVWKHEHHVEX]]WKURXJKWKH IORZHUVDQGWK\PHDPRQJWKHLUSDVWXUHVDQGIUDJUDQWFKRVHQPHDGRZVVRRXUIDVKLRQDEOHODGLHVFURZGWRWKHIDPRXVVKRZVP\FKRLFHLVRIWHQFRQVWUDLQHGE\VXFKULFKQHVV7KH\FRPHWRVHHWKH\FRPHWREHVHHQDVZHOOWKHSODFHLVIDWDOWRFKDVWHPRGHVW\7KHVHVKRZVZHUHILUVWPDGHWURXEOHVRPHE\5RPXOXVZKHQWKHUDSHG6DELQHVGHOLJKWHGXQPDUULHGPHQ7KHQQRDZQLQJVKXQJIURPWKHPDUEOHWKHDWUHWKHVWDJHZDVQWVWDLQHGZLWKVDIIURQSHUIXPHV7KHQZKDWWKHVKDG\3DODWLQHSURYLGHGOHDYHVVLPSO\SODFHG ZDVDOOWKHDUWOHVVVFHQH7KHDXGLHQFHVDWRQWLHUVPDGHIURPWXUI

 • DQGFRYHUHGWKHLUVKDJJ\KDLUDVEHVWWKH\FRXOGZLWKOHDYHV7KH\ZDWFKHGDQGHDFKZLWKKLVH\HREVHUYHGWKHJLUOKHZDQWHGDQGWUHPEOHGJUHDWO\LQKLVVLOHQWKHDUW:KLOHWRWKHPHDVXUHRIWKHKRPHO\(WUXVFDQIOXWHWKHGDQFHUZLWKWULSOHEHDWVWUXFNWKHOHYHOOHGHDUWKDPRQJVWWKHDSSODXVHDSSODXVHWKDWZDVQHYHUDUWIXOWKHQWKHNLQJJDYHWKHZDWFKHGIRUVLJQDOIRUWKHUDSH7KH\VSUDQJXSVWUDLJKWDZD\VKRZLQJWKHLULQWHQWE\VKRXWLQJDQGHDJHUO\WRRNSRVVHVVLRQRIWKHZRPHQ$VGRYHVIOHHWKHHDJOHLQDIULJKWHQHGFURZGDVWKHQHZERUQODPEUXQVIURPWKHKRVWLOHZROIVRWKH\IOHGLQSDQLFIURPWKHODZOHVVPHQDQGQRWRQHVKRZHGWKHFRORXUVKHKDGEHIRUH1RZWKH\DOOIHDUDVRQHEXWQRWZLWKRQHIDFHRIIHDU6RPHWHDUWKHLUKDLUVRPHVLWWKHUHDOOZLOOORVWRQHPRXUQVVLOHQWO\DQRWKHUFULHVIRUKHUPRWKHULQYDLQRQHPRDQVRQHIDLQWVRQHVWD\VZKLOHWKDWRQHUXQVWKHFDSWLYHJLUOVZHUHOHGDZD\DMR\IXOSUL]HDQGPDQ\PDGHHYHQIHDULWVHOIORRNILWWLQJ:KRHYHUVKRZHGWRRPXFKILJKWDQGGHQLHGKHUORYHUKHKHOGKHUFODVSHGKLJKWRKLVORYLQJKHDUWDQGVDLGWRKHU:K\PDU\RXUWHQGHUFKHHNVZLWKWHDUV"DV\RXUIDWKHUWR\RXUPRWKHU,OOEHWR\RX5RPXOXVDORQHNQHZZKDWZDVILWWLQJIRUVROGLHUV,OOEHDVROGLHULI\RXJLYHPHZKDWVXLWVPH)URPWKDW,VXSSRVHFDPHWKHWKHDWUHVXVXDOFXVWRPVQRZWRRWKH\UHPDLQDVQDUHIRUWKHEHDXWLIXO

 • %RRN,3DUW92UDWWKH5DFHVRUWKH&LUFXV'RQWIRUJHW WKHUDFHVWKRVHQREOHVWDOOLRQVWKH&LUFXVKROGVURRPIRUDYDVWREOLJLQJFURZG1RQHHGKHUHIRUILQJHUVWRJLYHVHFUHWPHVVDJHVQRUDQRGRIWKHKHDGWRWHOO\RXVKHDFFHSWV
 • $QGWKH&LUFXVEULQJVDVVLVWDQFHWRQHZORYHDQGWKHVFDWWHUHGVDQGRIWKHJODGLDWRUVULQJ9HQXVER\RIWHQILJKWVLQWKDWVDQGDQGZKRVHHZRXQGVWKHPVHOYHV UHFHLYHDZRXQG:KLOHWDONLQJWRXFKLQJKDQGVFKHFNLQJWKHSURJUDPPHDQGDVNLQJKDYLQJEHWZKLFKRQHZLOOZLQZRXQGHGKHJURDQVDQGIHHOVWKHZLQJHGGDUWDQGKLPVHOIEHFRPHVDSDUWRIWKHVKRZKHVHHV:KHQODWHO\&DHVDULQPRFNQDYDOEDWWOHH[KLELWHGWKH*UHHNDQG3HUVLDQIOHHWVVXUHO\\RXQJPHQDQGJLUOVFDPHIURPHLWKHUFRDVWDQGDOOWKHSHRSOHVRIWKHZRUOGZHUHLQWKH&LW\":KRGLGQRWILQGRQHKHPLJKWORYHLQWKDWFURZG"$KKRZPDQ\ZHUHWRUWXUHGE\DQDOLHQORYH%RRN,3DUW9,7ULXPSKVDUH*RRGWRR

  %HKROGQRZ&DHVDUVSODQQLQJWRDGGWRRXUUXOHZKDWVOHIWRIHDUWKQRZWKHIDU(DVWZLOOEHRXUV3DUWKLDZHOOKDYHYHQJHDQFH&UDVVXVVEXVWZLOOFKHHUDQGWKRVHVWDQGDUGVZLFNHGO\ODLGORZE\EDUEDULDQV7KHDYHQJHUVKHUHWKHOHDGHUSURFODLPHGRIWHQGHU\HDUVDQGDER\ZDJHVZDUVXQER\OLNHDJHQGD&RZDUGVGRQWFRXQWWKHELUWKGD\VRIWKHJRGVD&DHVDUVFRXUDJHIORZHUVEHIRUHLWVWLPH'LYLQHJHQLXVJURZVIDVWHUWKDQLWV\HDUVDQGVXIIHUVDVKDUPIXOHYLOVWKHFRZDUGO\GHOD\V+HUFXOHVZDVDFKLOGZKHQKHFUXVKHGWZRVHUSHQWVLQERWKKLVKDQGVDOUHDG\ZRUWK\RI-XSLWHULQKLVFUDGOH+RZROGZHUH\RX%DFFKXVZKRDUHVWLOODER\ZKHQFRQTXHUHG,QGLDWUHPEOHGWR\RXUURG"

 • ZKDWSODFHZKDWPRXQWDLQVDQGZKDWVWUHDPVGLVSOD\HG\RXFDQUHSO\WRDOODQGPRUHLIVKHDVNVDQGZKDW\RXGRQWNQRZUHSO\DVPHPRU\SURPSWV7KDWV(XSKUDWHVKLVEURZFURZQHGZLWKUHHGVWKDWOOEH7LJULVZLWKWKHORQJJUHHQKDLU,PDNHWKRVH$UPHQLDQVWKDWV3HUVLDV'DQDDQFURZQWKDWZDVDWRZQLQWKHKLOOVRI$FKDHPHQLD+LPDQGKLPWKH\UHJHQHUDOVDQGVD\ZKDWQDPHVWKH\KDYHLI\RXFDQWKHWUXH RQHVLIQRWWKHPRVWILWWLQJ%RRN,3DUW9,,7KHUHVDOZD\VWKH'LQQHU7DEOH

  7KHWDEOHODLGIRUDIHDVWDOVRJLYHV\RXDQRSHQLQJ7KHUHVVRPHWKLQJPRUHWKDQZLQH\RXFDQORRNIRUWKHUH2IWHQURV\/RYHKDVFODVSHG%DFFKXVVKRUQVGUDZLQJKLPWRKLVJHQWOHDUPVDVKHOD\WKHUH$QGZKHQZLQHKDVVRDNHG&XSLGVGUXQNHQZLQJVKHVVWD\HGZHLJKHGGRZQDFDSWLYHRIWKHSODFH,WVWUXHKHTXLFNO\VKDNHVRXWKLVGDPSIHDWKHUVWKRXJKVWLOOWKHKHDUWWKDWVVSULQNOHGE\ORYHLVKXUW:LQHURXVHVFRXUDJHDQGLVILWIRUSDVVLRQFDUHIOLHVDQGGHHSGULQNLQJGLOXWHVLW7KHQODXJKWHUFRPHVWKHSRRUPDQGRQVWKHKRUQVWKHQSDLQDQGVRUURZOHDYHDQGZULQNOHGEURZV7KHQZKDWVUDUHVWLQRXUDJHDSSHDUVWRRXUPLQGV6LPSOLFLW\DOODUWGLVSHOOHGE\WKHJRG2IWHQDWWKDWWLPHJLUOVFDSWLYDWHGPHQVZLWVDQG9HQXVZDVLQWKHYLQHIODPHLQWKHILUH'RQWWUXVWWKHWUHDFKHURXVODPSOLJKWRYHUPXFKQLJKWDQGZLQHFDQKDUP\RXUYLHZRIEHDXW\

 • 3DULVVDZWKHJRGGHVVHVLQWKHOLJKWDFORXGOHVVKHDYHQZKHQKHVDLGWR9HQXV9HQXV\RXZLQRYHUWKHPERWK)DXOWVDUHKLGGHQDWQLJKWHYHU\EOHPLVKLVIRUJLYHQDQGWKHKRXUPDNHVZKLFKHYHUJLUO\RXOLNHEHDXWLIXO-XGJHMHZHOOHU\DQGIDEULFVWDLQHGZLWKSXUSOHMXGJHDIDFHRUDILJXUHLQWKHOLJKW%RRN,3DUW9,,,$QG)LQDOO\7KHUHVWKH%HDFK

  :K\HQXPHUDWHHYHU\IHPDOHPHHWLQJSODFHILWIRUWKHKXQWHU"7KHJUDLQVRIVDQGJLYHZD\EHIRUHWKHQXPEHU:K\VSHDNRI%DLDHLWVVKRUHVSOHQGLGZLWKVDLOVZKHUHWKHZDWHUVVWHDPZLWKVXOSKXURXVKHDW"+HUHRQH UHWXUQLQJKLVKHDUWZRXQGHGVDLG7KDWZDWHUVQRWDVKHDOWK\DVWKH\FODLP%HKROGWKHVXEXUEDQZRRGODQGWHPSOHRI'LDQDDQGWKHNLQJGRPPXUGHUUXOHVZLWKJXLOW\KDQG6KHZKRLVYLUJLQZKRKDWHV&XSLGVGDUWVJLYHVSHRSOHPDQ\ZRXQGVKDVPDQ\WRJLYH%RRN,3DUW,;+RZ7R:LQ+HU

  6RIDUULGLQJKHUXQHTXDOZKHHOVWKH0XVHKDVWDXJKW\RXZKHUH\RXPLJKWFKRRVH\RXUORYHZKHUHWRVHW\RXUQHWV1RZ,OOXQGHUWDNHWRWHOO\RXZKDWSOHDVHVKHUE\ZKDWDUWVVKHVFDXJKWLWVHOIDZRUNRIKLJKHVWDUW:KRHYHU\RXDUHORYHUVHYHU\ZKHUHDWWHQGZLWKKXPEOHPLQGVDQG\RXPDVVHVVKRZ\RXVXSSRUWPHXVH\RXUWKXPEV)LUVWOHWIDLWKHQWHULQWR\RXUPLQGHYHU\RQHRIWKHP

 • FDQEHZRQ\RXOOZLQKHULI\RXRQO\VHW\RXUVQDUHV%LUGVZLOOVRRQHUEHVLOHQWLQWKH6SULQJFLFDGDVLQVXPPHUDQ$UFDGLDQKRXQGWXUQKLVEDFNRQDKDUHWKDQDZRPDQUHIXVHD\RXQJPDQVIODWWHULQJZRUGV(YHQVKH\RXPLJKWWKLQNGLVOLNHVLWZLOOOLNHLW6HFUHWORYHVMXVWDVSOHDVLQJWRZRPHQDVPHQ0HQSUHWHQGEDGO\VKHKLGHVKHUGHVLUH,ILWZDVSURSHUIRUPHQQRWWREHWKHILUVWWRDVNZRPDQVUROHZRXOGEHWRWDNHWKHSDUWRIWKHDVNHU7KHFRZORZVWRWKHEXOOLQJHQWOHSDVWXUHVWKHPDUHZKLQQLHVWRWKHKRRIHGVWDOOLRQ'HVLUHLQXVLVPLOGHUDQGOHVVIUDQWLFWKHPDOHILUHKDVLWVODZIXOOLPLWV5HPHPEHU%\EOLVZKREXUQHGZLWKLQFHVWXRXVORYHIRUKHUEURWKHUDQGEUDYHO\SXQLVKHGKHUVHOIZLWKWKHQRRVH"0\UUKDORYHGKHUIDWKHUEXWQRWDVDGDXJKWHUVKRXOGDQGWKHQZDVKLGGHQE\WKHFRYHULQJEDUNRR]LQJ WKRVHWHDUVWKDWSRXUIURPWKHWUHHDVIUDJUDQFHDQGZKRVHGURSOHWVWDNHWKHLUQDPHIURPWKHJLUO2QFHLQWKHVKDG\YDOOH\VRIZRRGHG,GDWKHUHZDVDZKLWHEXOOJORU\RIWKHKHUGRQHVPDOOEODFNPDUNVHWEHWZHHQKLVKRUQVLWWKHVROHEOHPLVKWKHUHVWZDVPLON\ZKLWH7KHKHLIHUVRI&QRVVRVDQG&\GRQORQJHGWRKDYHKLPPRXQWXSRQWKHLUEDFNV3DVLSKDHMR\HGLQDGXOWHU\ZLWKWKHEXOOVKHKDWHGWKHKDQGVRPHKHLIHUVZLWKMHDORXV\,VLQJZKDWLVZHOONQRZQQRWHYHQ&UHWHWKHKXQGUHGFLWLHG

 • FDQGHQ\LWKRZHYHUPXFK&UHWDQVOLH7KH\VD\WKDWZLWKXQSUDFWLVHGKDQGVVKHSOXFNHGIUHVKOHDYHVDQGWHQGHUHVWJUDVVHVIRUWKHEXOO6KHZHQWDVRQHRIWKHKHUGXQKLQGHUHGE\DQ\FDUHIRUWKDWKXVEDQGRIKHUV0LQRVZDVRXVWHGE\DEXOO:K\SXWRQ\RXUILQHVWFORWKHV3DVLSKDH"
 • DQGLVQWLWKDUGWRIRUHJRHYHQRQHPDQ"WKH6XQZRXOGQRWKDYHYHHUHGIURPKLVFRXUVHPLGZD\DQGWXUQHGEDFNKLVFKDULRWDQGKRUVHVWRZDUGV'DZQ7KHGDXJKWHUZKRVDYDJHG1LVXVVSXUSOHORFNSUHVVHVUDELGGRJVGRZQZLWKKHUWKLJKVDQGJURLQ$JDPHPQRQZKRHVFDSHG0DUVRQODQG1HSWXQHDWVHDEHFDPHWKHYLFWLPRIKLVPXUGHURXVZLIH:KRZRXOGQRWZHHSDW&RULQWKLDQ&UHXVDVIODPHVDQGWKDWPRWKHUEORRGVWDLQHGE\KHUFKLOGUHQVPXUGHU"3KRHQL[$P\QWRUVVRQZHSWRXWRIVLJKWOHVVH\HV+LSSRO\WXVZDVWRUQE\KLVIHDUPDGGHQHGKRUVHV3KLQHXVZK\EOLQG\RXULQQRFHQWVRQV"7KDWSXQLVKPHQWZLOOUHWXUQRQ\RXURZQKHDG$OOWKHVHWKLQJVZHUHGULYHQE\ZRPDQVOXVWLWVPRUHILHUFHWKDQRXUVDQGPRUHIUHQ]LHG6RRQDQGQHYHUKHVLWDWHLQKRSLQJIRUDQ\ZRPDQWKHUHV