144
¬Û±Í¬ ¬Ûø1fl¡äÚ± 2020ø˙鬱¬ı¯∏« ’¸˜œ˚˛± ˝◊√—1±Ê√œ ¬Ûø1Àª˙ ’±1n∏ ¸˜±Ê√ ø¬ı:±Ú ø¬ı:±Ú ·øÌÓ¬ ø˙äfl¡˘± ˝◊√øÓ¬˝√±¸ ˆ”¬À·±˘ ¸—¶‘®Ó¬ ø˝√μœ fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 ø¬ı:±Ú ’¸˜ Ê√±Ó¬œ˚˛ ø¬ı√…±˘˚˛ ø˙鬱 ¸—¸√ Ú≈Ú˜±øȬ, &ª±˝√±È¬œ-20

Path Parikalpana-2020 - assam jatiya bidyalay...8 ˜±‰«¬ [2] ø¬ı¬Û √1 ¬ıg≈, [7] Œ‰¬±˘± øÚø¬Ûg± ˜±Ú≈˝√Ê√Ú√ ^nÓ¬¬Û±Í¬ . [3] ≈√˝

 • Upload
  others

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • ¬Û±Í¬ ¬Ûø1fl¡äÚ± 2020ø˙鬱¬ı ∏̄«

  ’¸˜œ˚˛±˝◊√√—1±Ê√œ

  ¬Ûø1Àª˙ ’±1n∏ ¸˜±Ê√ ø¬ı:±Úø¬ı:±Ú·øÌÓ¬

  ø˙äfl¡˘±˝◊√√øÓ¬˝√√±¸ˆ”¬À·±˘¸—¶‘®Ó¬ø˝√√μœ

  fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 ø¬ı:±Ú

  ’¸˜ Ê√±Ó¬œ˚˛ ø¬ı√…±˘˚˛ ø˙鬱 ¸—¸√Ú≈Ú˜±øȬ, &ª±˝√√±È¬œ-20

 • ¸”‰¬œ¬ÛS

  ø¬ı¯∏˚˛ ¬Û‘ᬱ

  ’¸˜œ˚˛± ...... ...... 05

  ˝◊√√—1±Ê√œ ...... ...... 27

  ¬Ûø1Àª˙ ’±1n∏ ¸˜±Ê√ ø¬ı:±Ú ...... ...... 47

  ø¬ı:±Ú ...... ...... 65

  ·øÌÓ¬ ...... ...... 81

  ø˙äfl¡˘± ...... ...... 101

  ˝◊√√øÓ¬˝√√±¸ ...... ...... 107

  ˆ”¬À·±˘ ...... ...... 113

  ‹ø26√fl¡ ˝◊√√øÓ¬˝√√±¸ ...... ...... 117

  ¸—¶‘®Ó¬ ...... ...... 121

  ø˝√√μœ ...... ...... 125

  fl¡ø•Ûά◊Ȭ±1 ø¬ı:±Ú ...... ...... 137

  ˜”˘…  . 60.00 Ȭfl¡±

 • ŒÈ¬±fl¡±

  1˜ Œ|Ìœ1 ¬Û1± 8˜ Œ|ÌœÕ˘ ’¸˜ Ê√±Ó¬œ˚˛ ø¬ı√…±˘˚˛ Δ˙øé¬fl¡ ’±1n∏ ’±Ô«-¸±˜±øÊ√fl¡ Ú…±¸1¡Z±1± õ∂fl¡±ø˙Ó¬ ¬Û±Í¬…¬Û≈øÔ ’±1n∏ 9˜-10˜ Œ|̜Ӭ ’¸˜ ˜±Ò…ø˜fl¡ ø˙鬱 ¬Ûø1 ∏̄√1 ¡Z±1± õ∂dÓ¬fl¡1± ¬Û±Í¬…¬Û≈øÔ ¢∂˝√√Ì fl¡1± ø¬ı√…±˘˚˛¸˜”À˝√√ ¬ı…ª˝√√±1 fl¡ø1¬ı ¬Û1±Õfl¡ ¤˝◊√√ ¬Û±Í¬ ¬Ûø1fl¡äÚ± ˚≈&Ó¬fl¡1± Δ˝√√ÀÂ√º

  ’¸˜ Ê√±Ó¬œ˚˛ ø¬ı√…±˘˚˛ ø˙鬱 ¸—¸À√ [¤Ê√À¬ıfl¡] õ∂dÓ¬ fl¡1± Δ˙øé¬fl¡ ø√Ú¬Û?œ1 ’±Ò±1Ó¬õ∂øÓ¬ÀȬ± ˜±˝√√1 fl¡˜«ø√Ú1 ¸—‡…± øÚÒ«±1Ì fl¡1± Δ˝√√ÀÂ√º ¬Û±Í¬ ¬Ûø1fl¡äÚ± ¸Ù¬˘ 1+¬Û±˚˛Ì1 ¬ı±À¬ı¸˜±ôL1±˘ˆ¬±Àª ¤Ê√À¬ıfl¡1 Δ˙øé¬fl¡ ø√Ú¬Û?œ› ’Ú≈¸1Ì fl¡1±ÀȬ± õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛º

  ¬Û±Í¬ ¬Ûø1fl¡äÚ± ˚≈&Ó¬ fl¡À1“±ÀÓ¬ ¤È¬± øÚø«√©Ü Œ|Ìœ1 ¤È¬± øÚø«√©Ü ø¬ı¯∏˚˛1 ¬ı±À¬ı õ∂øÓ¬ ¸5±˝√√Ó¬’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı˘·œ˚˛± ø¬Ûø1˚˛Î¬1 ¸—‡…± øÚÒ«±1Ì fl¡ø1 Œ˘±ª± Δ˝√√ÀÂ√ [^©Ü¬ı…  . ¤Ê√À¬ıfl¡ øÚÀ«√˙Ú±¬Û≈øÔ , ¤øõ∂˘, 2019]º ø¬ı√…±˘À˚˛ Œ¸˝◊√√ ’Ú≈¸ø1 ¬Û±Í¬√±Ú1 1n∏øÈ¬Ú õ∂dÓ¬ fl¡ø1 Œ˘±ª±ÀȬ±õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛º

  Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±1 ¸—‡…± ¬Û“±‰¬È¬± ø¶ö1 fl¡1± Δ˝√√ÀÂ√º Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±Ó¬ õ∂øÓ¬ÀȬ± ø¬ı¯∏˚˛1 ¬ı±À¬ı øÚÒ«±ø1Ó¬˜≈ͬ ˜”˘…±—fl¡ 20º Œ·±È¬ ¬Û1œé¬± ¤È¬± ø¬Ûø1 ˛̊άӬ ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ıº ¬Û1œé¬± ‰¬ø˘ Ôfl¡±ø√ÚÀfl¡˝◊√√Ȭ±Ó¬ ¬ı±fl¡œÀfl¡˝◊√√Ȭ± ø¬Ûø1˚˛Î¬1 øÚ˚˛˜œ˚˛± ¬Û±Í¬√±Ú ‰¬ø˘ Ô±øfl¡¬ıº Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±1 ¸—‡…±Œfl¡±ÀÚ± ø¬ı√…±˘À˚˛ øÚÊ√1 ¸≈ø¬ıÒ± ’Ú≈˚±˚˛œ ¸±˘¸˘øÚ fl¡ø1¬ı ¬Û±À1 ˚ø√› ¬Û±Í¬ ¬Ûø1fl¡äÚ±1˘·Ó¬ ¸±˜?¸… 1鬱 fl¡1±ÀȬ± õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛º

  ø˚¸˜”˝√√ ¬Û±Í¬ ø˙鬱ԫœÀ˚˛ ø˙øfl¡-¬ı≈øÊ√ Œ˘±ª±1 ¬Û±Â√Ó¬ √œ‚«ø√Úœ˚˛± ’Ú≈˙œ˘Ú1 õ∂À˚˛±Ê√Ú,Â√˚˛˜±ø˝√√ø˘ ¬Û1œé¬±1 ¬Û±Í¬…Sê˜Ó¬ ¸øißøª©Ü ŒÓ¬ÀÚ øfl¡Â≈√ ¬Û±Í¬ ø˙鬱ԫœ1 ’Ú≈˙œ˘Ú1 ¶§±Ô«Ó¬¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±1 ¬Û±Í¬…Sê˜ÀÓ¬± 1‡± Δ˝√√ÀÂ√º

  ¬Û1œé¬± ’Ú≈˚± ˛̊œ ¬Û±Í¬1 Ó¬±ø˘fl¡± ø˙鬱¬ı ∏̄«1 ’±1yøÌÀÓ¬ ◊̋√√ ø˙鬱ԫœ Ó¬Ô± ’øˆ¬ˆ¬±ªfl¡fl¡Ê√ÀÚ±ª±ÀȬ± õ∂À˚˛±Ê√Úœ˚˛º

  ¬Û±Í¬√±Ú1 Œé¬SÓ¬ ¬Û1œé¬±1 ’±·Ó¬ ‡1À‡√±Õfl¡ ¬Û±Í¬ ¸•Û”Ì« fl¡1± Ò1Ì1 ’¬ı±ø>Ó¬ ‚ȬڱڂøȬ¬ıÕ˘ õ∂øÓ¬ÀȬ± ˜±˝√√1 Œ˙¯∏1ÀȬ± fl¡˜«ø√ÚÓ¬ ø¬ı√…±˘˚˛1 ’Ò…é¬˝◊√√ õ∂øÓ¬·1±fl¡œ ø˙é¬fl¡1 ¬Û1±¬Û±Í¬√±Ú1 ’¢∂·øÓ¬1 ‡øÓ¬˚˛±Ú øÚ˚˛˜œ˚˛±Õfl¡ Œ˘±ª±1 ¬ı…ª¶ö± fl¡ø1¬ı ¬Û±À1º

 • .

 • ¬Û±Í¬ ¬Ûø1fl¡äÚ±ø¬ı¯∏˚˛  . ’¸˜œ˚˛±

  õ∂Ô˜ Œ|Ìœ1¬Û1± √˙˜ Œ|ÌœÕ˘Àfl¡

 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 7

  Œ|Ìœ  . õ∂Ô˜øfl¡Ó¬±¬Û  . ’±À¬Û±Ú ¬Û±Í¬ [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]

  ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ÷Â√¬Û1 ¸±Ò≈ [õ∂Ô˜ ˆ¬±·] [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û±Í¬  . 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [Â√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı]ø¡ZÓ¬œ ˛̊ Œ·±È¬ ¬Û±Í¬  . 10, 11, 13, 14, 16 ˙˝√√±¬ÛU ’±1n∏ fl¡±Â√, ŒÈ¬„√√1œ fl¡±Î¬◊1œ, ŒÈ¬„√√± ’±„≈√√1,Ó‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û±Í¬  . 17, 18, 20, 22, 23 Œ˜Ã ’±1n∏ ˜±ø‡, ˘≈ˆ¬œ˚˛± fl≈¡fl≈¡1,

  fl≈¡fl≈¡1ÀÚ‰¬œ˚˛± ’±1n∏ Â√±·˘œº

  Â√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ ¬Û±Í¬  . 19, 21, 24, 25, 26, 27, 2 [¬ıÂ√À1fl¡œ ˛̊± ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı][˘·ÀÓ¬ 1˜, 2 ˛̊, 3˚˛ Œ·±È¬1 ¬Û±Í¬¸˜”˝√√] fl¡±Â√ ’±1n∏ ÷·˘, ø˙˚˛±˘ ’±1n∏ ¬ı·˘œ,

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û±Í¬  . 28, 29, 30 ø˜Â√˘œ˚˛± ·1‡œ˚˛±, fl¡±Î¬◊1œ ’±1n∏ ø˙˚˛±˘,¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û±Í¬  . 31, 32, 33, 12 ·“±ª1 ¤μ≈1 ’±1n∏ ‰¬˝√√11 ¤μ≈1,¬ıÂ√À1fl¡œ˚̨± ¬Û±Í¬  . 34, 35, 36, 1, 15 ‡ø1fl¡È¬œ˚˛± ’±1n∏ Ê√˘À√ªÓ¬±º

  [˘·ÀÓ¬ 4Ô«, 5˜ Œ·±È¬1 ¬Û±Í¬¸˜”˝√√]

  ¬Û1œé¬± ¬Û±Í¬ ^nÓ¬¬Û±Í¬

  ø¬ı.^.  . ¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±Ó¬ Â√˚˛˜±ø˝√√ø˘ ¬Û1œé¬±1 ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ õ∂ùü Ú±Ô±øfl¡À˘› ’±‡1 ’±1n∏ ¬ı±Ú±ÚÀ¬ı±1 ¬ı±√ ø√¬ıŒÚ±ª±ø1¬ıº 19 ’±1n∏ 33 Ú— ¬Û±Í¬1 ¬Û√… ≈√Ȭ±1¬Û1± ¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±Ó¬ ‡±˘œ ͬ±˝◊√√ ¬Û”1±¬ıÕ˘ ø√˚˛± ˝√√í¬ıºÂ√˚˛˜±ø˝√√ø˘ ’±1n∏ ¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±Ó¬ ë’±À¬Û±Ú ¬Û±Í¬í1 øSê˚˛±fl¡˘±¬ÛÓ¬ Ôfl¡± ëø˘À‡“± ’±˝“√√±í1¬Û1± |n∏Ó¬ø˘ø¬Û’±1n∏ ë¬ÛÀϬˇ“± ’±˝“√±í1¬Û1± ¬Û±Í¬¬ÛϬˇ± ’±ø˝√√¬ıº ^nÓ¬¬Û±Í¬1 Œ˜Ãø‡fl¡ ¬Û1œé¬± ˝√√í¬ıº

  Œ|Ìœ  . ø¡ZÓ¬œ˚˛øfl¡Ó¬±¬Û  . ’±À¬Û±Ú ¬Û±Í¬ [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]

  ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ÷Â√¬Û1 ¸±Ò≈ [ø¡ZÓ¬œ˚˛ ˆ¬±·] [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]

  Ê√±Ú≈ª±1œ [1] 1í√±ø˘ [¬Û√…], [3] Ù≈¬˘ ’±1n∏ Ù≈¬˘øÚ^nÓ¬¬Û±Í¬  . [1] ˝√√ø1Ìœ1 ø˙— ’±1n∏ ŒÍ¬— 4+4+4=12

  ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ [4] ¬ı±ÕϬˇÀȬ±fl¡± ¬ı±ÕϬˇÀȬ±fl¡±, [5] ’±˜±1 Ê√±Ó¬œ˚˛ ¬ÛÓ¬±fl¡± [¬Û√…] 5+4+4+4=17[6] ¬Û˘≈ ’±1n∏ &¬ı1n∏ª±^nÓ¬¬Û±Í¬  . [2] øÚ·øÚ1 Œ˜˘

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

 • 8

  ˜±‰«¬ [2] ø¬ı¬Û√1 ¬ıg≈, [7] Œ‰¬±˘± øÚø¬Ûg± ˜±Ú≈̋ √Ê√Ú√^nÓ¬¬Û±Í¬  . [3] ≈√˝◊√√ ¬ıg≈ ’±1n∏ ˆ¬±˘≈fl¡ 9+7+4=20

  ¤øõ∂˘ [8] ˙˝√√± ’±1n∏ ‚“ø1˚˛±˘, ^nÓ¬¬Û±Í¬  . [4] fl≈¡fl≈¡1± ’±1n∏ ˜≈fl≈¡Ó¬±[5] ˜Ó¬± Œ˜Ã-˜±ø‡ ’±1n∏ ˜±˝◊√√fl¡œ Œ˜Ã-˜±ø‡ 6+4+4=14

  Œ˜í [9] 1±˜ÀÒÚ≈ [¬Û√…], [10] ¬ı±˜≈Ìœ ’±1n∏ ŒÚά◊˘ 7+7+5=19[11] ¤Ê√±fl¡ fl¡À¬ÛÃ1 fl¡±ø˝√√Úœ

  Ê≈√Ú ^nÓ¬¬Û±Í¬  . [6] ˜”‡« Â√±·˘œ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 15

  ’±·©Ü [12] ¬Û≈Ó¬˘± Ú±‰¬, [13] ˚ø√ ˝√√í˘À˝“√√ÀÓ¬Ú [¬Û√…][14] ¸±˝√√¸œ ¬Û‡œ^nÓ¬¬Û±Í¬  . [7] :±Úœ Â√±·˘œ [8] Œ‚“±1± ’±1n∏ ¬ÛU 5+5+5+2+2=19

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 [15] ˝√√ø˘1±˜1 ø˙ø˘‡±ÀÊ√±¬Û±, [16] fl≈¡fl≈¡1 ’±1n∏ ˜„√√˝√√ [¬Û√…] 5+4+5+2+3=19[17] ¸—‚ø˜S±1 ’¸≈‡^nÓ¬¬Û±Í¬  . [9] fl¡Ì± ’±1n∏ Œ‡±1± [10] ø¸—˝√√ ’±1n∏ øÚ·øÚ

  ’"√√í¬ı1 [18] ’Ê≈«√Ú1 ˘é¬…Àˆ¬√, [19] fl¡±1 øfl¡ ˜±Ó¬ [¬Û√…], 5+4+5+2=16[20] ŒÊ√±fl¡1 Œˆ¬±fl¡ [Ú±øȬfl¡±]^nÓ¬¬Û±Í¬  . [11] ¬ı±À¬Ûfl¡, ¬Û≈ÀÓ¬fl¡ ’±1n∏ ·±Ò

  ÚÀª•§1 ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 7

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬  . [1] 1í√±ø˘, [3] Ù≈¬˘ ’±1n∏ Ù≈¬˘øÚ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . [1] ˝√√ø1Ìœ1 ø˙— ’±1n∏ ŒÍ¬—ø¡ZÓ¬œ ˛̊ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬  . [4] ¬ı±ÕϬˇÀȬ±fl¡± ¬ı±ÕϬˇÀȬ±fl¡±, [5] ’±˜±1 Ê√±Ó¬œ˚˛ ¬ÛÓ¬±fl¡± [¬Û√…],

  [6] ¬Û˘≈ ’±1n∏ &¬ı1n∏ª±, ^nÓ¬¬Û±Í¬  . [2] øÚ·øÚ1 Œ˜˘Ó‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬  . [2] ø¬ı¬Û√1 ¬ıg≈, [7] Œ‰¬±˘± øÚø¬Ûg± ˜±Ú≈̋ √√Ê√Ú,

  ^nÓ¬¬Û±Í¬  . [3] ≈√˝◊√√ ¬ıg≈ ’±1n∏ ˆ¬±˘≈fl¡Â√ ˛̊̃ ±ø˝√√ø˘ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 1 1¬Û1± 11 Δ˘ [˜”˘…±—fl¡  . 90],

  ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 4, 5 ’±1n∏ 6 [˜”˘…±—fl¡  . 10]‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬  . [12] ¬Û≈Ó¬˘± Ú±‰¬, [13] ˚ø√ ˝√√íÀ˘À˝“√√ÀÓ¬Ú [¬Û√…]

  ^nÓ¬¬Û±Í¬  . [7] :±Úœ Â√±·˘œ¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . [14] ¸±˝√√¸œ ¬Û‡œ, [15] ˝√√ø˘1±˜1 ø˙ø˘‡±ÀÊ√±¬Û±

  ^nÓ¬¬Û±Í¬  . [8] Œ‚“±1± ’±1n∏ ¬ÛU¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 12 1¬Û1± 20 Δ˘ [˜”˘…±—fl¡  . 90],

  ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 9, 10 ’±1n∏ 11 [˜”˘…±—fl¡  . 10]

 • 9

  Œ|Ìœ  . Ó‘¬Ó¬œ˚˛øfl¡Ó¬±¬Û  . ’±À¬Û±Ú ¬Û±Í¬ [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]^nÓ¬¬Û±Í¬  . ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¸±Ò≈ [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]

  Ê√±Ú≈ª±1œ [1] ’í Ù≈¬˘ ’í Ù≈¬˘ [¬Û√…], [2] ¬ı±‚1 ø¬ı˚˛± 4+4+2+2=12^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¸“‰¬±1 ø¬ıÕ˘, øÓ¬øÚ ˜”‡«

  ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ [3] ˙—fl¡1À√ª, [4] ‘̆·±„√√1 ’±Úμ 6+6+5=17^nÓ¬¬Û±Í¬  . Ê√·Ó¬1 øÚ˚˛˜

  ˜±‰«¬ [5] ˜±˝√√À¬ı±11 ·œÓ¬ [¬Û√…], [6] ˙˝√√± ’±1n∏ ˝√√±Ó¬œ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ‚1n∏ª± fl¡±˜ fl¡1± Œ˜fl≈¡1œ 6+7+7=20

  ¤øõ∂˘ [7] õ∂fl‘¡Ó¬ :±Úœ Œfl¡±Ú, [8] ¸1n∏ ¬ıd [¬Û√…] 5+5+4=14^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¸Ó¬Ó¬±1 ¬Û1œé¬±

  Œ˜í [9] Œ˜Ú˘í ¬Û±fl«¡1 ˚±≈√fl¡1, [10] ˜Ò≈1±˜ ¬ı±ÕϬˇ 6+7+6=19^nÓ¬¬Û±Í¬  . ˝√√±Ó¬œ ’±1n∏ È≈¬Úœ ‰¬1±˝◊√√

  Ê≈√Ú [11] ¸“±Ô1 ˆ¬„√√±1 ¸±Ò≈ 8+7=15¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ’±·©Ü [12] Œfl¡±ÀÚ [¬Û√…], [13] Ó≈¬˘¸œ1 Ó¬À˘ ˜‘· ¬ÛU ‰¬À1 5+5+5+4=19[14] ¬Û1n∏ª±À¬ı±1 fl¡±ø˜˘± ˝√√í˘ Œfl¡ÀÚÕfl¡^nÓ¬¬Û±Í¬  . Œ˘±ˆ¬1 ¬Ûø1̱˜, ¬ı≈øÒ˚˛fl¡ fl¡±Â√

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 [15] ˜±ø‡ ’±1n∏ ¬Û“˝◊√√Ó¬±À‰¬±1±, [16] ø˙ª¸±·1, 4+4+4+4[17] ¬ı±Ï¬ˇÚœ ’±1n∏ ¤Â√±ø1, ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ·±Òfl¡Ìœ˚˛± 1Ê√±, ≈√˝◊√√ ͬ· +2+1=19

  ’"√√í¬ı1 [18] ˜±Ú≈̋ √√fl¡ ˆ¬±˘À¬Û±ª± ˜±Ú≈̋ √√Ê√Ú 6+6+4=16[19] 1í√±ø˘ ¤í 1í√ Œ√^nÓ¬¬Û±Í¬  . øÚÀ¬ı«±Ò1 ¶§·«˚±S±

  ÚÀª•§1 ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 7

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 1 1 ¬Û1± 3Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 1 Ú— ¬Û±Í¬

  ø¡ZÓ¬œ ˛̊ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ۱ͬ 4 1 ¬Û1± 6Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 2 Ú— ¬Û±Í¬

  Ó‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ۱ͬ 7 1 ¬Û1± 9Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 3 Ú— ¬Û±Í¬

  Â√˚˛˜±ø˝√√ø˘ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 1 1 ¬Û1± 10Δ˘ [˜”˘…±—fl¡  . 72], ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 4 1 ¬Û1± 6Δ˘ [˜”˘…±—fl¡  . 10],1‰¬Ú±  . [˜”˘…±—fl¡  . 08], ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ õ∂fl¡ä  . [˜”˘…±—fl¡  . 10]

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ۱ͬ 11 1 ¬Û1± 13Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 7 Ú— ¬Û±Í¬

 • 10

  Œ|Ìœ  . ‰¬Ó≈¬Ô«øfl¡Ó¬±¬Û  . ’±À¬Û±Ú ¬Û±Í¬ [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]

  ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¬ı≈Ϭˇ±-¬ı≈Ϭˇœ ’±1n∏ ø˙˚˛±˘ [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]

  Ê√±Ú≈ª±1œ [1] ’±˜±1 ·“±› [¬Û√…], [2] ˝√√±Ó¬œfl¡ ·± Ò≈›ª±1 fl¡Ô± 5+5+2=12^nÓ¬¬Û±Í¬  . [1] ‡≈1œ Â√±·˘œ

  ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ [3] ’±Úμ1±˜ ŒÏ¬øfl¡˚˛±˘ Ù≈¬fl¡Ú, [4] fl¡±øÊ√1„√√±Ó¬ ¤ø√Ú 7+7+3=17 ^nÓ¬¬Û±Í¬  . [2] ŒÊ“√±ª±˝◊√√1 ¸±Ò≈

  ˜±‰«¬ [5] Œ¬Û±˝√√1 ¬Ûø‡˘± [¬Û√…], [6] ¬ı±√˘1 ø¬ı√…±˘˚˛ 6+8+3+3=20^nÓ¬¬Û±Í¬  . [3] ˝√√±Ó¬œ ’±1n∏ ¸±¬Û, [4] √œ‚˘ ŒÍ¬„√√œ ˛̊±

  ¤øõ∂˘ [7] Œ˜±˝√√Ú ’±1n∏ fl¡˘œ˚˛± 7+7=14[8] ¢∂±˝√√fl¡ ’±ø˝√√À˘ ‡— ά◊ͬ± Œ√±fl¡±ÚœÊ√Ú

  Œ˜í [9] Ó¬1± [¬Û√…] 7+4+4+4=19^nÓ¬¬Û±Í¬  . [5] Œˆ¬fl≈¡˘œ1 ø¬ı˚˛±, [6] fl¡Ì ’±1n∏ ˜Ú[7] ŒÓ¬˘œ˚˛± ¸±À1— ’±1n∏ ŒÙ“¬‰≈¬

  Ê≈√Ú [10] fl“¡±˝√√1 Œ˜˘ 8+7=15¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ’±·©Ü [11] ˝◊√√˚˛±ÀÓ¬ ˜±ø1À˘“± øȬ¬Û±, [12] ŒÏ¬±¬Û Œ‡˘1 ’±Úμ 7+8+4=19^nÓ¬¬Û±Í¬  . [8] ¬ı≈Ϭˇ±-¬ı≈Ϭˇœ ’±1n∏ ø˙˚˛±˘√√

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 [13] ¬ı1À¬Û±Ú±1 ˝√√±È¬ [¬Û√…], [14] ˜±ÒªÀ√ª1 &1n∏À¸ª± 7+7+3+2=19^nÓ¬¬Û±Í¬  . [9] Ê√1√·ª 1Ê√±1 ά◊¬Û±‡…±Ú, [10] ¸1ªÊ√±Ú

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

  ¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ۱ͬ 14 1 ¬Û1± 16Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 8 Ú— ¬Û±Í¬

  ¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 11 1 ¬Û1± 19Δ˘ [˜”˘…±—fl¡  . 72], ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 9 1 ¬Û1± 12Δ˘ [˜”˘…±—fl¡  . 10],1‰¬Ú±  . [˜”˘…±—fl¡  . 08], ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ õ∂fl¡ä  . [˜”˘…±—fl¡  . 10]º

 • 11

  ’"√√í¬ı1 [15] ¸“±Àfl¡±, [16] Œõ∂˜‰¬±μ 4+4+2+6=16^nÓ¬¬Û±Í¬  . [11] ¬ı≈øÒ˚˛fl¡ ø˙˚˛±˘, ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ÚÀª•§1 [17] Œ√›¬ı±1 ! Œ√›¬ı±1 ! [¬Û√…] [18] ø˙˘1 Œ‰¬±˘± [Ú±øȬfl¡±] 3+4=7

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 1 1 ¬Û1± 3Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¬Û±Í¬ 1

  ø¡ZÓ¬œ ˛̊ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 4 1 ¬Û1± 6Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¬Û±Í¬ 2

  Ó‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 7 ’±1n∏ 8, ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¬Û±Í¬ 3

  Â√ ˛̊̃ ±ø˝√√ø˘ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 1 1 ¬Û1± 10Δ˘ [˜”˘…±—fl¡  . 72], ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¬Û±Í¬ 4, 5 ’±1n∏ 6 [˜”˘…±—fl¡  . 10],1‰¬Ú± [˜”˘…±—fl¡  . 08], ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ õ∂fl¡ä [˜”˘…±—fl¡  . 10]

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 11 ’±1n∏ 12, ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¬Û±Í¬ 7

  ¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 13 1¬Û1± 15Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¬Û±Í¬ 8

  ¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 11 1¬Û1± 18Δ˘ [˜”˘…±—fl¡  . 72], ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 9, 10 ’±1n∏ 11 [˜”˘…±—fl¡  . 10],1‰¬Ú± [˜”˘…±—fl¡  . 08], ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ õ∂fl¡ä [˜”˘…±—fl¡  . 10]

  Œ|Ìœ  . ¬Û=˜øfl¡Ó¬±¬Û  . ’±À¬Û±Ú ¬Û±Í¬ [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]

  ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’fl¡øÌ1 1±˜±˚˛Ì

  Ê√±Ú≈ª±1œ [1] ˘±À˝√√ ˘±À˝√√, [2] Ê√˚˛˜Ó¬œ fl≈“¡ª1œ 4+5+3=12 ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’Ò…±˚˛  . 1

  ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ [3] ¬Û‡œ1 Œ˜fl≈¡1œ Œ¬Û±ª±ø˘, [4] Œˆ¬±·±˘œ ø¬ıU 6+6+5=17 ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’Ò…±˚˛  . 2

  ˜±‰«¬ [5] Œ¬Û±˝√√1, [6] ¬ıfl≈¡˘ Ú±ª1œ˚˛±, 5+5+5+2+3=20^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’Ò…±˚˛  . 3 [26-34 ¬Û‘á¬±Õ˘], 1‰¬Ú±˚¬ı…±fl¡1Ì

  ¤øõ∂˘ [7] ŒÊ√±Ú1 ˜1˜, [8] ’±Úμ1±˜ ¬ı1n∏ª± 5+5+4=14^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’Ò…±˚˛  . 3 [35-45 ¬Û‘á¬±Õ˘]

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

 • 12

  Œ˜í [9] ÷√-ά◊˘-ø٬Ȭ1, [10] ¬ı±ø1¯∏± 5+5+5+4=191‰¬Ú±˚¬ı…±fl¡1Ì

  Ê≈√Ú [11] ŒÏ¬±˘1 ˚±≈√fl¡1 [12] ≈√©Ü fl¡±Ú±˝◊√√ 7+8=15

  ’±·©Ü [13] ¸øg˚˛±, [14] ¬Û≈1øÌ ’¸˜œ˚˛± ¬ı¶a, [15] ’ˆ¬œfl¡1 ’¸≈‡ 5+5+4+3+2=19^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’Ò…±˚˛  . 4 [46-53 ¬Û‘á¬±Õ˘]1‰¬Ú±

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 [16] Œ¬Û“¬Û±, [17] ˆ¬Àͬø˘, 4+4+4+5+2=19^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’Ò…±˚˛  . 4 [54-60 ¬Û‘á¬±Õ˘]1‰¬Ú±˚¬ı…±fl¡1Ì

  ’"√√í¬ı1 [18] Œ¸±ÌÓ¬Õfl¡› ˜”˘…ª±Ú, [19] øÚ ˛̊1, [20] ά◊1n∏fl¡±1 1±øÓ¬ 4+4+4+4=16^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’Ò…±˚˛  . 5 [61-75 ¬Û‘á¬±Õ˘]

  ÚÀª•§1 ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’Ò…±˚˛  . 5 [76- Œ˙¯∏Õ˘] 3+4=7¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 1 1 ¬Û1± 3Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’Ò…±˚˛  . 1

  ø¡ZÓ¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 4 1 ¬Û1± 6Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’Ò…±˚˛  . 2

  Ó‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 7 1 ¬Û1± 9Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’Ò…±˚˛  . 3

  Â√ ˛̊̃ ±ø˝√√ø˘ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 1 1 ¬Û1± 10Δ˘ [˜”˘…±—fl¡  . 72], ^nÓ¬¬Û±Í¬ 1-3 Δ˘ [˜”˘…±—fl¡  . 10],1‰¬Ú± [˜”˘…±—fl¡  . 08], ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ õ∂fl¡ä [˜”˘…±—fl¡  . 10]

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 11 1 ¬Û1± 13 Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’Ò…±˚˛  . 4 [46-53 ¬Û‘á¬±Õ˘]

  ¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 14 1 ¬Û1± 16 Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’Ò…±˚˛  . 4 [54-60 ¬Û‘á¬±Õ˘]

  ¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 11 1 ¬Û1± 20Δ˘ [˜”˘…±—fl¡  . 72], ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’Ò…±˚˛  . 4 ’±1n∏ 5 [˜”˘…±—fl¡  . 10],1‰¬Ú± [˜”˘…±—fl¡  . 08], ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ õ∂fl¡ä [˜”˘…±—fl¡  . 10]

 • 13

  Œ|Ìœ  . ¯∏á¬øfl¡Ó¬±¬Û  . ’±À¬Û±Ú ¬Û±Í¬ [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]^nÓ¬¬Û±Í¬  . ˙—fl¡1À√ª [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]

  Ê√±Ú≈ª±1œ [1] ø¬ıU ’±√1øÌ√√, [2] ˘—fl¡±1 ¸•§±√ øfl¡∑ 4+4=8^nÓ¬¬Û±Í¬  . 1, 2 ’Ò…±˚˛ 2+2=4

  ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ [3] ˜˝√√ø¯∏« Ȭ˘©Ü˚˛, [4] Œˆ¬±˘±1 w˜Ì [5] Œ‰¬±Ó¬±˘ 5+4+5=14^nÓ¬¬Û±Í¬  . 3, 4 ’Ò…±˚˛ 2+1=3

  ˜±‰«¬ [6] ˜À˝√√±À˝√√±, [7] ˜„√√˘øÓ¬1 ˜„√√˘ 5+4=9 ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 5, 6, 7 ’Ò…±˚˛ 4+4+3=11

  ¤øõ∂˘ [8] ŒÏ“¬±1± fl¡±Î¬◊1œ ’±1n∏ øȬ¬Û‰¬œ ‰¬1± ◊̋√√ 6^nÓ¬¬Û±Í¬  . 8 ’Ò…±˚˛ , ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 4+4=8

  Œ˜í [9] ’¸˜1 ¸S ’Ú≈ᬱÚ, [10] Ù¬˘±Ù¬˘ 6+4=10^nÓ¬¬Û±Í¬  . 9, 10 ’Ò…±˚˛ 4+5=9

  Ê≈√Ú [11] ¬ı±ÀÔÃ, [12] ¬ı≈øX˚˛fl¡ ŒÈ¬ÀȬ±Ú 5+5=10^nÓ¬¬Û±Í¬  . 11, 12 ’Ò…±˚˛ , ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 2+2+1=5

  ’±·©Ü [13] ¬ı1À¬ÛȬ±, [14] ¬Û≈‡≈1œ1 fl¡Ô± [15] ¬Û≈Ó¬˘± Ú±‰¬ 4+5+5=14^nÓ¬¬Û±Í¬  . 13, 14 ’Ò…±˚˛ 3+2=5

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 [16] ˆ¬œ˜1 fl¡±G, [17] Œ√ά◊̆ 6+6=12^nÓ¬¬Û±Í¬  . 15, 16 ’Ò…±˚˛ 4+3=7

  ’"√√í¬ı1 [18] ¬Û±Úœ, [19] ¬ı1·œÓ¬ 6+4=10^nÓ¬¬Û±Í¬  . 17, 18 ’Ò…±˚˛ 3+3=6

  ÚÀª•§1 ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 19 ’Ò…±˚˛ 2¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 5

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 1 1 ¬Û1± 3Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¬Û±Í¬ 1 ’±1n∏ 2ø¡ZÓ¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 4 1 ¬Û1± 6Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¬Û±Í¬ 3 1 ¬Û1± 5Δ˘Ó‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 7 ’±1n∏ 8 , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¬Û±Í¬ 6 ’±1n∏ 7Â√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ ¬Û1œé¬±  . ø¬ıU ’±√1øÌ [ ”̃̆ …±—fl¡  . 5], ̆ —fl¡±1 ̧ —¬ı±√ øfl¡∑ [ ”̃̆ …±—fl¡  . 4], ̃ √̋√ø ∏̄« Ȭ˘©Ü ˛̊ [ ”̃̆ …±—fl¡  . 4],

  Œˆ¬±˘±1 w˜Ì [˜”˘…±—fl¡  . 4], Œ‰¬±Ó¬±˘ [˜”˘…±—fl¡  . 5], ˜À˝√√±À˝√√± [˜”˘…±—fl¡  . 4], ˜„√√˘øÓ¬1˜„√√˘ [˜”˘…±—fl¡  . 2], ŒÏ“¬±1± fl¡±Î¬◊1œ ’±1n∏ øȬ¬Û‰¬œ ‰¬1±˝◊√√ [˜”˘…±—fl¡  . 4], ’¸˜1 ¸S ’Ú≈ᬱÚ[ ”̆̃ …±—fl¡  . 5], Ù¬˘±Ù¬˘ [ ”̆̃ …±—fl¡  . 3] , ̂ nÓ¬¬Û±Í¬  . 8 1 ¬Û1± 10Δ˘ [ ”̆̃ …±—fl¡  . 10] , ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡¬ı…±fl¡1Ì [ ”̆̃ …±—fl¡  . 22], 1‰¬Ú± [ ”̆̃ …±—fl¡  . 08], |n∏Ó¬ø˘ø¬Û [ ”̆̃ …±—fl¡  . 10], ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ õ∂fl¡ä[ ”̃̆ …±—fl¡  . 10]

 • 14

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 11 1 ¬Û1± 13Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 11 1 ¬Û1± 13Δ˘¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 14 1 ¬Û1± 16Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 14 1 ¬Û1± 16Δ˘

  ¬ıÂ√À1fl¡œ ˛̊± ¬Û1œé¬±  . ¬ı±ÀÔà [ ”̃̆ …±—fl¡  . 4], ¬ı≈øX ˛̊fl¡ ŒÈ¬ÀȬ±Ú [ ”̃̆ …±—fl¡  . 4], ¬ı1À¬ÛȬ± [ ”̃̆ …±—fl¡  . 5], ¬Û≈‡≈1œ1 fl¡Ô±[ ”̃̆ …±—fl¡  . 5], ¬Û≈Ó¬˘± Ú±‰¬ [ ”̃̆ …±—fl¡  . 5], ̂ ¬œ˜1 fl¡±G [ ”̃̆ …±—fl¡  . 4], Œ√ά◊̆ [ ”̃̆ …±—fl¡  . 5],¬Û±Úœ [˜”˘…±—fl¡  . 5], ¬ı1·œÓ¬ [˜”˘…±—fl¡  . 3] , ̂ nÓ¬¬Û±Í¬  . 171 ¬Û1± 19Δ˘ [ ”̃̆ …±—fl¡  . 10] ,¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ ¬ı…±fl¡1Ì [˜”˘…±—fl¡  . 22], 1‰¬Ú± [˜”˘…±—fl¡  . 08], |n∏Ó¬ø˘ø¬Û [˜”˘…±—fl¡  . 10],¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ õ∂fl¡ä [ ”̃̆ …±—fl¡  . 10]

  Œ|Ìœ  . ¸5˜øfl¡Ó¬±¬Û  . ’±À¬Û±Ú ¬Û±Í¬ [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]

  ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ’fl¡øÌ1 ˜˝√√±ˆ¬±1Ó¬

  Ê√±Ú≈ª±1œ [1] ¶§À√˙ Œõ∂˜, [2] ëŒÊ√±Ú±fl¡œí1 Ê√ij fl¡±ø˝√√Úœ 5+5+2=12^nÓ¬¬Û±Í¬  . 1 1 ¬Û1± 5 ’Ò…±˚˛Õ˘

  ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ [3] ’±˝◊√√À√ά◊ ¸øμÕfl¡ [4] Œ˜øÒ Ó¬œÔ«Õ˘ ˚±˚˛ 6+5+3+2^nÓ¬¬Û±Í¬  . 6 1 ¬Û1± 10 ’Ò…±˚˛Õ˘ +1=171‰¬Ú±, ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ˜±‰«¬ [5] ’¸˜œ˚˛± ¬ı±À11˝√√Ìœ˚˛± ·œÓ¬-˜±Ó¬, 5+5+3+26] ά◊̋ ◊√√ø˘ ˛̊±˜ Œ˙… ◊̋√√flƒ¡Â√¬ÛœÀ ˛̊1 +5=20^nÓ¬¬Û±Í¬  . 11 1 ¬Û1± 15 ’Ò…±˚˛Õ˘ , 1‰¬Ú±, ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ¤øõ∂˘ [7] ̂ ¬√1œ, [8] fl≈¡•Û≈1 ̧ À¬Û±Ú  . ̂ ”¬Ó¬ Œ¬Û±ª±ø˘, 4+5+3+2=14^nÓ¬¬Û±Í¬  . 16 1 ¬Û1± 20 ’Ò…±˚˛Õ˘

  ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  Œ˜í [9] ›Ê√±¬Û±ø˘ 7+4+2+6=19^nÓ¬¬Û±Í¬  . 21 1¬ Û1± 30 ’Ò…±˚˛Õ˘1‰¬Ú±, ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  Ê≈√Ú [11] ¸≈‡ [¬Û√…] 5+10=15^nÓ¬¬Û±Í¬  . 31 1 ¬Û1± 32 ’Ò…±˚˛Õ˘¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

 • 15

  ’±·©Ü [10] ’Ú≈1±· ’±1n∏ ‰¬±1À˜Ú Sêí1 ˜±Ú≈˝√√À¬ı±1, 6+5+2+3[12] ŒÊ√±Úø¬ı˘ Œ˜˘± +3=19^nÓ¬¬Û±Í¬  . 33 1 ¬Û1± 37 ’Ò…±˚˛Õ˘, 1‰¬Ú±, ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 [13] ’Ê≈«√Ú-ˆ¬?Ú, [14] ¸œÓ¬±Ú±Ô ¬ıËp¡À‰¬ÃÒ≈1œ 4+5+3+2[15] fl¡±·Ê√-fl¡˘˜1 1Ì +5=19^nÓ¬¬Û±Í¬  . 38 1 ¬Û1± 43 ’Ò…±˚˛Õ˘,¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ’"√√í¬ı1 [16] ’¸˜1 ¸—¶‘®øÓ¬1 ø¬ıø˙©Ü ’—· ŒÏ¬±˘ 5+6+4+1=16[17] ‰¬1± ◊̋√√1 Ê√·Ó¬^nÓ¬¬Û±Í¬  . 44 1 ¬Û1± 55 ’Ò…±˚˛Õ˘1‰¬Ú±

  ÚÀª•§1 [18] ¿˙—fl¡1À√ª 3+4=7¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 1 ’±1n∏ 2 , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 1 1 ¬Û1± 5 ’Ò…±˚˛Õ˘

  ø¡ZÓ¬œ ˛̊ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 3 1 ¬Û1± 5Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 6 1 ¬Û1± 10 ’Ò…±˚˛Õ˘

  Ó‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 6 1 ¬Û1± 8Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 11 1 ¬Û1± 15 ’Ò…±˚˛Õ˘

  Â√˚˛˜±ø˝√√ø˘ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 1  . ¶§À√˙ Œõ∂˜ [˜”˘…±—fl¡  . 4], ¬Û±Í¬ 2  . ŒÊ√±Ú±fl¡œ1 Ê√ij fl¡±ø˝√√Úœ [˜”˘…±—fl¡  . 5],¬Û±Í¬ 3  . ’±˝◊√√À√ά◊ ¸øμÕfl¡ [˜”˘…±—fl¡  . 5], ¬Û±Í¬ 4  . Œ˜øÒ Ó¬œÔ«Õ˘ ˚±˚˛ [˜”˘…±—fl¡  . 4],¬Û±Í¬ 5  . ’¸˜œ˚˛± ¬ı±À11˝√√Ìœ˚˛± ·œÓ¬-˜±Ó¬ [˜”˘…±—fl¡  . 5], ¬Û±Í¬ 6  . ά◊˝◊√√ø˘˚˛±˜Œ˙…˝◊√√flƒ¡Â√¬ÛœÀ˚˛1 [˜”˘…±—fl¡  . 5], ¬Û±Í¬ 7  . ˆ¬√1œ [˜”˘…±—fl¡  . 5], ¬Û±Í¬ 8  . fl≈¡•Û≈1 ¸À¬Û±Ú  .ˆ”¬Ó¬ Œ¬Û±ª±ø˘ [˜”˘…±—fl¡  . 4], ¬Û±Í¬ 9  . ›Ê√±¬Û±ø˘ [˜”˘…±—fl¡  . 5], ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 16 1 ¬Û1±30 ’Ò…± ˛̊Õ˘ [ ”̃̆ …±—fl¡  . 10] , 1‰¬Ú± [ ”̃̆ …±—fl¡  . 8], ¬ı…±fl¡1Ì [ ”̃̆ …±—fl¡  . 20], ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡õ∂fl¡ä [˜”˘…±—fl¡  . 10], |n∏Ó¬ø˘ø¬Û [˜”˘…±—fl¡  . 10]

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 10 1 ¬Û1± 12Δ˘ , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 31 1 ¬Û1± 36 ’Ò…±˚˛Õ˘¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 13 ’±1n∏ 14 , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 37 1 ¬Û1± 42 ’Ò…±˚˛Õ˘¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 10  . ’Ú≈1±· ’±1n∏ ‰¬±1À˜Ú Sêí1 ˜±Ú≈˝√√À¬ı±1 [˜”˘…±—fl¡  . 5], ¬Û±Í¬ 11  . ¸≈‡

  [˜”˘…±—fl¡  . 4], ¬Û±Í¬ 12  . ŒÊ√±Úø¬ı˘ Œ˜˘± [˜”˘…±—fl¡  . 5], ¬Û±Í¬ 13  . ’Ê≈«√Ú-ˆ¬?Ú[˜”˘…±—fl¡  . 5], ¬Û±Í¬ 14  . ¸œÓ¬±Ú±Ô ¬ıËp¡À‰¬ÃÒ≈1œ [˜”˘…±—fl¡  . 5], ¬Û±Í¬ 15  . fl¡±·Ê-fl¡˘˜11Ì [ ”̃̆ …±—fl¡  . 4], ¬Û±Í¬ 16  . ’¸˜1 ¸—¶‘®øÓ¬1 ø¬ıø˙©Ü ’—· ŒÏ¬±˘ [˜”˘…±—fl¡  . 5], ¬Û±Í¬17  . ‰¬1± ◊̋√√1 Ê√·Ó¬ [ ”̃̆ …±—fl¡  . 5], ¬Û±Í¬ 18  . ¿˙—fl¡1À√ª [˜”˘…±—fl¡  . 4], ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 431 ¬Û1± 55 ’Ò…±˚˛Õ˘ [˜”˘…±—fl¡  . 10] , |n∏Ó¬ø˘ø¬Û [˜”˘…±—fl¡  . 10], 1‰¬Ú± [˜”˘…±—fl¡  . 8],’øˆ¬Ò±Ú õ∂fl¡ä [˜”˘…±—fl¡  . 10], ¬ı…±fl¡1Ì [˜”˘…±—fl¡  . 20]

 • 16

  Œ|Ìœ  . ’©Ü˜øfl¡Ó¬±¬Û  . ’±À¬Û±Ú ¬Û±Í¬ [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]

  ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ˜±Úª ¸ˆ¬…Ó¬±1 ø√·ƒ√˙«fl¡ [Œfl¡˝◊√√·1±fl¡œ˜±Ú ˜Úœ¯∏œ1 Ê√œªÚœ]

  Ê√±Ú≈ª±1œ [1] ¬ı1·œÓ¬√√, [2] ¸1¶§Ó¬œ1 ¬ı1 4+5+3=12^nÓ¬¬Û±Í¬  . Œ·ÃÓ¬˜ ¬ı≈X

  ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ [3] ‰¬ø1S, [4] ’¸˜1 ’˚˛-’˘—fl¡±1, [5] Ò”ø˘fl¡Ì± ˜˝◊√√ 5+5+4+3=17^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¤ø1©ÜȬ˘

  ˜±‰«¬ [6] Œ¸Ó≈¬¬ıgÚ, [7] 1±ˆ¬± Ê√ÚÀ·±á¬œ ’±1n∏ Ù¬±1fl¡±øôL ά◊»¸ª 6+9+3+2=20^nÓ¬¬Û±Í¬  . ˝√√Ê√1Ó¬ ˜˝√√•ú√, ˆ¬±À¶®± ά± ·±˜±

  ¤øõ∂˘ [8] øÚ˙±‰¬1 õ∂±ÌœÀ¬ı±1, [9] ø˝√√—¸± Úfl¡À1± fl¡±Àfl¡± 7+7=14

  Œ˜í [10] Œˆ¬±Àfl¡f ¬ı1n∏ª±, [11] ø˙q1 ¬ı±À¬ı 1ø‰¬Ó¬ ¸±ø˝√√Ó¬… 7+7+5=19^nÓ¬¬Û±Í¬  . ˚œq ø‡Ë©Ü

  Ê≈√Ú [12] Ó¬1n∏Ì1±˜ Ù≈¬fl¡Ú,√ 6+4+5=15^nÓ¬¬Û±Í¬  . ŒÚÀ¬Û±ø˘˚˛Ú Œ¬ı±Ú±¬Û±È«¬, fl¡±˘« ˜±'«

  ’±·©Ü [13] ŒÓ¬Ê√œ˜˘± [14] ¬Û≈1øÌ ’¸˜1 ø‰¬Sfl¡˘± 7+7+5=19^nÓ¬¬Û±Í¬  . ˘≈˝◊√√ ¬Û±©Ü≈1

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 [15] õ∂Ó¬…±·Ó¬ 8+6+5=19^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¶§±˜œ ø¬ıÀ¬ıfl¡±Úμ, ˜˝√√±R± ·±gœ

  ’"√√í¬ı1 [16] ˆ”¬ø˜fl¡•Û1 ø¬ı¯∏À˚˛ ’Ò…˚˛Ú 9+7=16^nÓ¬¬Û±Í¬  . ˜±√±1 ŒÈ¬À1Â√±

  ÚÀª•§1 ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 07

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 1 ’±1n∏ 2 , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . Œ·ÃÓ¬˜ ¬ı≈Xø¡ZÓ¬œ ˛̊ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 3 ’±1n∏ 4 , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¤ø1©ÜȬ˘Ó‘¬Ó¬œ ˛̊ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 5 ’±1n∏ 6 , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ˚œq ø‡Ë©ÜÂ√˚˛˜±ø˝√√ø˘ ¬Û1œé¬±  . ¬ı1·œÓ¬ [˜”˘…±—fl¡  . 4], ¸1¶§Ó¬œ1 ¬ı1 [˜”˘…±—fl¡  . 3], ‰¬ø1S [˜”˘…±—fl¡  . 4], ’¸˜1 ’˚˛-

  ’˘—fl¡±1 [˜”˘…±—fl¡  . 5], Ò”ø˘fl¡Ì± ˜˝◊√√ [˜”˘…±—fl¡  . 4], Œ¸Ó≈¬¬ıgÚ [˜”˘…±—fl¡  . 4], 1±ˆ¬±Ê√ÚÀ·±á¬œ ’±1n∏ Ù¬±1fl¡±øôL ά◊»¸ª [˜”˘…±—fl¡  . 5], øÚ˙±‰¬1 õ∂±ÌœÀ¬ı±1 [˜”˘…±—fl¡  . 3],^nÓ¬¬Û±Í¬  . ˝√√Ê√1Ó¬ ˜˝√√•ú√, ˆ¬±À¶®± ά± ·±˜±, ŒÚÀ¬Û±ø˘˚˛Ú Œ¬ı±Ú±¬Û±È«¬ [˜”˘…±—fl¡  . 10],¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ ¬ı…±fl¡1Ì [˜”˘…±—fl¡  . 15], 1‰¬Ú± [˜”˘…±—fl¡  . 8], ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ õ∂fl¡ä[˜”˘…±—fl¡  . 10], ‡˚· ’—˙ [˜”˘…±—fl¡  . 25]

 • 17

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 9, 10, 12, ^nÓ¬¬Û±Í¬  . fl¡±˘«˜±'«¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 11 ’±1n∏ 13 , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ˘≈˝◊√√ ¬Û±©Ü≈1¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±  . ø˝√√—¸± Úfl¡À1± fl¡±Àfl¡± [˜”˘…±—fl¡  . 3], Œˆ¬±Àfl¡f ¬ı1n∏ª± [˜”˘…±—fl¡  . 5], ø˙q1 ¬ı±À¬ı 1ø‰¬Ó¬

  ¸±ø˝√√Ó¬… [˜”˘…±—fl¡  . 4], Ó¬1n∏Ì1±˜ Ù≈¬fl¡Ú [˜”˘…±—fl¡  . 4], ŒÓ¬Ê√œ˜˘± [˜”˘…±—fl¡  . 4], ¬Û≈1øÌ’¸˜1 ø‰¬Sfl¡˘± [˜”˘…±—fl¡  . 5], õ∂Ó¬…±·Ó¬ [˜”˘…±—fl¡  . 3], ˆ”¬ø˜fl¡•Û1 ø¬ı¯∏À˚˛ ’Ò…˚˛Ú[ ”̃̆ …±—fl¡  . 4], ^nÓ¬¬Û±Í¬  . ¶§±˜œ ø¬ıÀ¬ıfl¡±Úμ, ˜˝√√±R± ·±gœ, ˜±√±1 ŒÈ¬À1Â√± [ ”̃̆ …±—fl¡  . 10],¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ ¬ı…±fl¡1Ì [˜”˘…±—fl¡  . 15], 1‰¬Ú± [˜”˘…±—fl¡  . 8], ’øˆ¬Ò±Ú õ∂fl¡ä[˜”˘…±—fl¡  . 10], ‡˚· ’—˙ [˜”˘…±—fl¡  . 25]

  Œ|Ìœ  . ’©Ü˜øfl¡Ó¬±¬Û  . ’±À¬Û±Ú ¬Û±Í¬

  ’¸˜œ ˛̊± ë‡í ’—˙

  Ê√±Ú≈ª±1œ [1] ˆ¬œ˜ ¬ıfl¡±¸≈11 ˚≈X, ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ ¬ı…±fl¡1̌٬¬ıËn∏ª±1œ˜±‰«¬

  ¤øõ∂˘ [2] &1n∏ ·‘̋ √√Ó¬ ̃ ±Òª, ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ ¬ı…±fl¡1ÌŒ˜í

  Ê≈√Ú [3] ¸œÓ¬±1 õ∂øÓ¬ 1±˜1 ¬ı‰¬Ú ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ ¬ı…±fl¡1Ì

  ’±·©Ü

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 [4] ˘±ø‰¬Ó¬ ¬ı1Ù≈¬fl¡Ú’"√√í¬ı1 ¬Û±Í¬…øˆ¬øM√√fl¡ ¬ı…±fl¡1ÌÚÀª•§1 ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 1 [¬Û‘ᬱ 107-108]

  ø¡ZÓ¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 1 [¬Û‘ᬱ 109 1 ¬Û1± ¬Û1ªÓ«¬œ ’—˙]

  Ó‘¬Ó¬œ ˛̊ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 2 [¬Û‘ᬱ 113]

  Â√ ˛̊̃ ±ø˝√√ø˘ ¬Û1œé¬±  . ˆ¬œ˜-¬ıfl¡± ≈̧11 ≈̊X [ ”̃̆ …±—fl¡  . 8], &1n∏ ·‘̋ √√Ó¬ ˜±Òª [ ”̃̆ …±—fl¡  . 7], ¬ı…±fl¡1Ì [ ”̃̆ …±—fl¡ 10]

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 3

  ¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬ 4 [¬Û‘ᬱ 121 1 ¬Û1± 123Δ˘]

  ¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±  . ¸œÓ¬±1 õ∂øÓ¬ 1±˜1 ¬ı‰¬Ú [˜”˘…±—fl¡  . 7], ˘±ø‰¬Ó¬ ¬ı1Ù≈¬fl¡Ú [˜”˘…±—fl¡  . 8], ¬ı…±fl¡1Ì[ ”̆̃ …±—fl¡ 10]

 • 18

  Œ|Ìœ  . ’©Ü˜øfl¡Ó¬±¬Û  . ¸—¶‘®Ó¬ ª±Ìœ ˜?1œ

  ’¸˜œ˚˛± ë·í ’—˙

  Ê√±Ú≈ª±1œ Œ√ªÚ±·1±é¬1¬Ûø1‰¬ ˛̊– ά◊2‰¬±1Ì:±Ú ƒ̃, ˙s1+¬Û-Ú1

  ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ fl¡ÀÔ±¬Ûfl¡ÔÚ˜ƒ Ò±Ó≈¬1+¬Û-·˜ƒ

  ˜±‰«¬ ¬Û1±·À˚±·–, ˙s1+¬Û→ ¬ı±ø˘fl¡±

  ¤øõ∂˘ ≈̧̂ ¬±ø ∏̄Ó¬±øÚ Œ˘±Àfl¡±Mê√ ˛̊(, Ò±Ó≈¬1+¬Û→ ̂ ”¬

  Œ˜í ’±¬ı‘øM√√fl¡1̱˚˛ Œù≠±fl¡±–, ˙s1+¬Û→ Ÿ¬ø¯∏

  Ê≈√Ú ˙s1+¬Û→ Ú√œ∏, Ò±Ó≈¬1+¬Û ‘√˙ƒ, ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±’±·©Ü Ó¬fl«¡¸ˆ¬±, Ò±Ó≈¬1+¬Û→ ¬Û̓¬, ˙s1+¬Û→ ø˙q

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 ¸œÓ¬±˝√√1̘ƒ, ˙s1+¬Û→ ø¬ÛÓ‘¬, Ò±Ó≈¬1+¬Û→ ’¸ƒ’"√√í¬ı1 ª±·ƒˆ”¬¯∏Ì— ˆ”¬¯∏̘ƒ, Ò±Ó≈¬1+¬Û → fl‘¡, ˙s1+¬Û→ ’¶úƒ√ÚÀª•§1 ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬

  ø¬ı.^.  . Ò±Ó≈¬1+¬Û → ˘Èƒ¬, Œ˘±Èƒ¬, ˘„ƒ√√, ø¬ıøÒø˘„ƒ√√, ˘‘ȃ¬, ˘-fl¡±1 ˘±ø·¬ıº

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . Œ√ªÚ±·1±é¬1 ¬Ûø1‰¬˚˛, ά◊2‰¬±1Ì :±Ú˜ƒ, ˙s1+¬Û→ Ú1

  ø¡ZÓ¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . fl¡ÀÔ±¬Ûfl¡ÔÚ˜ƒ, Ò±Ó≈¬1+¬Û→ ·˜ƒ

  Ó‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬Û1±·À˚±·–, ˙s1+¬Û→ ¬ı±ø˘fl¡±Â√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ ¬Û1œé¬±  . Œ√ªÚ±·1±é¬1 ¬Ûø1‰¬˚˛ [˜”˘…±—fl¡  . 3], ά◊2‰¬±1Ì :±Ú˜ƒ [˜”˘…±—fl¡  . 3], fl¡ÀÔ±¬Ûfl¡ÔÚ˜ƒ

  [˜”˘…±—fl¡  . 3], ¬Û1±·À˚˛±·– [˜”˘…±—fl¡  . 3], ¸≈ˆ¬±ø¯∏Ó¬±øÚ Œ˘±Àfl¡±Mê√˚˛( [˜”˘…±—fl¡  . 3],¬ı…±fl¡1Ì [10]

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ’±¬ı‘øM√√fl¡1̱˚˛ Œù≠±fl¡±–, Ò±Ó≈¬1+¬Û → ¬Û̓¬¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . Ó¬fl«¡¸ˆ¬±, ˙s1+¬Û → ø˙q¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±  . ’±¬ı‘øM√√fl¡1̱ ˛̊ Œù≠±fl¡±– [ ”̃̆ …±—fl¡  . 4], Ó¬fl«¡¸ˆ¬± [ ”̃̆ …±—fl¡  . 5], ¸œÓ¬± √̋√1Ì ƒ̃ [ ”̃̆ …±—fl¡  . 3],

  ª±·ƒˆ”¬¯∏Ì— ˆ”¬¯∏̘ƒ [˜”˘…±—fl¡  . 3], ¬ı…±fl¡1Ì [˜”˘…±—fl¡  . 10]

 • 19

  Œ|Ìœ  . Úª˜øfl¡Ó¬±¬Û  . ’¸˜œ˚˛± ¸±ø˝√√Ó¬… ‰¬˚˛øÚfl¡± [ÚÓ≈¬Ú]

  Ê√±Ú≈ª±1œ ’Ú…1 õ∂øÓ¬ ¬ı…ª˝√√±1√, ø˙q˘œ˘±, ^nÓ¬¬Û±Í¬ 8+2+2=12

  ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ ˚≈“Ê√, ˜±Úª ¬ıμÚ±, ^nÓ¬¬Û±Í¬ 5+4+3+5=17¬ı…±fl¡1Ì  . ÌQ ø¬ıøÒ ’±1n∏ ¯∏Q ø¬ıøÒ, ø¬ı¬Û1œÓ¬ ˙s,¸˜±Ô«fl¡ ˙s, 1‰¬Ú±

  ˜±‰«¬ ¸˜˚˛, ^nÓ¬¬Û±Í¬ 8+3+9=20¬ı…±fl¡1Ì  . ¸øg, ˚≈1œ˚˛± ˙s, ¡ZiZ ¸˜±¸

  ¤øõ∂˘ ’gø¬ıù´±¸ ’±1n∏ fl≈¡-¸—¶®±1, ·œÓ¬ ’±1n∏ Â√ø¬ı, ̂ nÓ¬¬Û±Í¬ 10+2+2=14¬ı…±fl¡1Ì  . ’Ú≈1+¬Û ˙s

  Œ˜í ˆ¬±1Ó¬1 Δ¬ıø‰¬S…1 ˜±Ê√Ó¬ ‹fl¡…, 6+4+9=19¬ı…±fl¡1Ì, 1‰¬Ú±

  Ê≈√Ú Œ¬Û±˝√√11 ¬ı±ÀȬÀ1 ’±·¬ıϬˇ± ·“±›‡Ú, ^nÓ¬¬Û±Í¬ 8+3+4=15’±À¬ı√Ú ø˘‡Ú

  ’±·©Ü Œ˜±1 Œ√˙, Œ˘±fl¡ ¸—¶‘®øÓ¬ 5+9+5=19^nÓ¬¬Û±Í¬

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 ø¬ı¬Û1œÓ¬ ø˘—·¬ı±‰¬fl¡ ˙s 10+5+4=19^nÓ¬¬Û±Í¬, 1‰¬Ú±, ¬ı±fl¡… 1‰¬Ú±, ˆ¬±ª ¸•x¸±1Ì

  ’"√√í¬ı1 õ∂‰¬G Ò≈˜≈˝√√±˝◊√√ õ∂ùü fl¡ø1À˘ Œ˜±fl¡, ^nÓ¬¬Û±Í¬ 6+3+7=16¬ı…±fl¡1Ì  . õ∂Ó¬…˚˛ [’¸˜œ˚˛± fl‘¡», Ó¬øXÓ¬, øÚÀ«√˙fl¡, ¶aœ õ∂Ó¬…˚˛],1‰¬Ú±

  ÚÀª•§1 ¸•Û”Ì« ¬Û±Í¬…Sê˜1 ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 07

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ’Ú…1 õ∂øÓ¬ ¬ı…ª˝√√±1, ø˙q˘œ˘±ø¡ZÓ¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ˚≈“Ê√, ˜±Úª ¬ıμÚ±, ¬ı…±fl¡1Ì  . ÌQ ø¬ıøÒ ’±1n∏ ¯∏Q ø¬ıøÒ, ø¬ı¬Û1œÓ¬ ˙s, ¸˜±Ô«fl¡ ˙sÓ‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¸˜˚˛, ·œÓ¬ ’±1n∏ Â√ø¬ı, ¬ı…±fl¡1Ì  . ¸øg, ˚≈1œ˚˛± ˙s, ¡ZiZ ¸˜±¸Â√˚˛˜±ø˝√√ø˘ ¬Û1œé¬±  . fl¡-’—˙  . ’Ú…1 õ∂øÓ¬ ¬ı…ª˝√√±1, ¸˜˚˛, ’gø¬ıù´±¸ ’±1n∏ fl≈¡¸—¶®±1 [˜”˘…±—fl¡  . 15] , ˆ¬±1Ó¬1

  Δ¬ıø‰¬S…1 ˜±Ê√Ó¬ ‹fl¡…, Œ¬Û±˝√√11 ¬ı±ÀȬÀ1 ’±·¬ıϬˇ± ·“±›‡Ú [˜”˘…±—fl¡  . 7] , ˚≈“Ê√ [˜”˘…±—fl¡  .5] , ø˙q˘œ˘±, ˜±Úª ¬ıμÚ±, ·œÓ¬ ’±1n∏ Â√ø¬ı [˜”˘…±—fl¡  . 13]¬ı…±fl¡1Ì  . ÌQø¬ıøÒ-¯∏Qø¬ıøÒ, ¸˜±Ô«fl¡ ˙s, ø¬ı¬Û1œÓ¬±Ô«fl¡ ˙s, ¸øg, ˚≈1œ˚˛± ˙s, ¡ZiZ ¸˜±¸,’Ú≈1+¬Û ˙s [˜”˘…±—fl¡  . 13] , ˆ¬±ª ¸•x¸±1Ì, ¬ı±fl¡… 1‰¬Ú±, ’±À¬ı√Ú ø˘‡Ú [ ”̃̆ …±—fl¡  . 4] ,1‰¬Ú±  . [˜”˘…±—fl¡  . 8] , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . [˜”˘…±—fl¡  . 10] , ‡˚· ’—˙1 ¬Û1± [˜”˘…±—fl¡  . 25]Ô±øfl¡¬ı

 • 20

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . Œ˜±1 Œ√˙, ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ ¬ı…±fl¡1̺¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . Œ˘±fl¡ ¸—¶‘®øÓ¬, ˆ¬±ª ¸•x¸±1Ì ’±1n∏ ¬ı±fl¡… 1‰¬Ú±º¬ıÂ√À1fl¡œ ˛̊± ¬Û1œé¬±  . fl¡-’—˙  . ’Ú…1 õ∂øÓ¬ ¬ı…ª˝√√±1, ¸˜ ˛̊, ’gø¬ıù´±¸ ’±1n∏ fl≈¡ ¸—¶®±1 [ ”̃̆ …±—fl¡  . 10] , ˆ¬±1Ó¬1

  Δ¬ıø‰¬S…1 ˜±Ê√Ó¬ ‹fl¡…, Œ¬Û± √̋√11 ¬ı±ÀȬÀ1 ’±·¬ıϬˇ± ·“±›‡Ú [ ”̃̆ …±—fl¡  . 8] , ≈̊“Ê√, Œ˘±fl¡¸—¶‘®øÓ¬[˜”˘…±—fl¡  . 7] , ¬Û√…  . ø˙q˘œ˘±, ˜±Úª ¬ıμÚ±, ·œÓ¬ ’±1n∏ Â√ø¬ı [˜”˘…±—fl¡  . 10] , õ∂‰¬GÒ≈˜≈˝√√±˝◊√√ õ∂ùü fl¡ø1À˘ Œ˜±fl¡, Œ˜±1 Œ√˙ [˜”˘…±—fl¡  . 8]¬ı…±fl¡1Ì  . ÌQø¬ıøÒ-¯∏Qø¬ıøÒ, ¸˜±Ô«fl¡ ˙s, ø¬ı¬Û1œÓ¬±Ô«fl¡ ˙s, ¸øg, ˚≈1œ˚˛± ˙s, ¡ZiZ ¸˜±¸,’Ú≈1+¬Û ˙s, õ∂Ó¬… ˛̊ [’¸˜œ ˛̊± fl‘¡» ’±1n∏ Ó¬øX» õ∂Ó¬… ˛̊, øÚÀ«√̇ fl¡ õ∂Ó¬… ˛̊, ’¸˜œ ˛̊± ¶aœ õ∂Ó¬… ˛̊[˜”˘…±—fl¡  . 10] , ˆ¬±ª-¸•x¸±1Ì, ¬ı±fl¡… 1‰¬Ú±, ’±À¬ı√Ú ø˘‡Ú [˜”˘…±—fl¡  . 4] , 1‰¬Ú±[˜”˘…±—fl¡  . 8] , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . [˜”˘…±—fl¡  . 10] , ‡˚· ’—˙1 ¬Û1± [˜”˘…±—fl¡  . 25] Ô±øfl¡¬ı

  Œ|Ìœ  . Úª˜øfl¡Ó¬±¬Û  . ’¸˜œ˚˛± ¸±ø˝√√Ó¬… ‰¬˚˛øÚfl¡± [ÚÓ≈¬Ú]

  ’¸˜œ ˛̊± ë‡í ’—˙

  Ê√±Ú≈ª±1œ Œ‰¬±1Ò1±, ¸ij±ÚŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ ø¬ı¬Û1œÓ¬ ø˘—·¬ı±‰¬fl¡ ˙s, ’±Ò≈øÚfl¡ ’¸˜œ˚˛± ˙sÕ˘ 1+¬Û±ôL1˜±‰«¬

  ¤øõ∂˘ √̋√Ú≈̃ ôL1 ̆ —fl¡± √̇ «ÚŒ˜í ø¬ı¬Û1œÓ¬±Ô«fl¡ ˙s, ’±Ò≈øÚfl¡ ’¸˜œ˚˛± ˙sÕ˘ 1+¬Û±ôL1

  Ê≈√Ú ˚≈1œ˚˛± ˙s’±·©Ü ¸˜±Ô«fl¡ ˙s, ’±Ò≈øÚfl¡ ’¸˜œ˚˛± ˙sÕ˘ 1+¬Û±ôL1

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 ≈̧‡’"√√í¬ı1 ˚≈1œ˚˛± ˙s, ’±Ò≈øÚfl¡ ’¸˜œ˚˛± ˙sÕ˘ 1+¬Û±ôL1ÚÀª•§1

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . Œ‰¬±1Ò1±, ø¬ı¬Û1œÓ¬ ø˘—·¬ı±‰¬fl¡ ˙sø¡ZÓ¬œ ˛̊ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¸ij±Ú, ø¬ı¬Û1œÓ¬ ø˘—·¬ı±‰¬fl¡ ˙sÓ‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ˝√√Ú≈˜ôL1 ˘—fl¡± √˙«Ú, ø¬ı¬Û1œÓ¬±Ô«fl¡ ˙sÂ√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ ¬Û1œé¬±  . Œ‰¬±1Ò1±, ¸ij±Ú [˜”˘…±—fl¡  . 10] , ˝√√Ú≈˜ôL1 ˘—fl¡± √˙«Ú [˜”˘…±—fl¡  . 8]

  ¬ı…±fl¡1Ì  . ø¬ı¬Û1œÓ¬ ø˘—·¬ı±‰¬fl¡ ˙s, ø¬ı¬Û1œÓ¬±Ô«fl¡ ˙s, ¸˜±Ô«fl¡ ˙s, ≈̊1œ ˛̊± ˙s, ’±Ò≈øÚfl¡’¸˜œ˚˛± ˙sÕ˘ 1+¬Û±ôL1 [˜”˘…±—fl¡  . 7]

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ˝√√Ú≈˜ôL1 ˘—fl¡± √˙«Ú, ¸˜±Ô«fl¡ ˙s

 • 21

  ¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¸≈‡, ˚≈1œ˚˛± ˙s¬ıÂ√À1fl¡œ ˛̊± ¬Û1œé¬±  . Œ‰¬±1Ò1±, ¸ij±Ú [ ”̃̆ …±—fl¡  . 10] , ˝√√Ú≈˜ôL1 ˘—fl¡± √˙«Ú, ¸≈‡ [˜”˘…±—fl¡  . 8]

  ¬ ı…±fl¡1Ì  . ø¬ı¬Û1œÓ¬ ø˘—·¬ı±‰¬fl¡ ˙s, ø¬ı¬Û1œÓ¬±Ô«fl¡ ˙s, ¸˜±Ô«fl¡ ˙s, ≈̊1œ ˛̊± ˙s, ’±Ò≈øÚfl¡’¸˜œ˚˛± ˙sÕ˘ 1+¬Û±ôL1 [˜”˘…±—fl¡  . 7]

  Œ|Ìœ  . Úª˜øfl¡Ó¬±¬Û  . Ÿ¬Ê≈√ ˆ¬±1Ó¬œ

  ’¸˜œ˚˛± ë·í ’—˙

  Ê√±Ú≈ª±1œ ‚¢S∑Χà fláʸ◊Ê‹Ê, ˙s-1+¬Û  . Ÿ⁄U

  ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ Á‹¢ªôÊÊŸ◊˜ ∞∑§fløŸ¬˝ÿʪ◊˜ ø, Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . ÷Í

  ˜±‰«¬ ÁmfløŸ-’„ÈUfløŸ¬˝ÿʪ—, ˙s-1+¬Û  . ¬ÁÃ

  ¤øõ∂˘ ‹≈U˜-‹æ˜U - ‹Î≈U˜∑§Ê⁄UÊáÊÊ¢ ¬˝ÿʪ—, Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . ª◊˜

  Œ˜í ‚fl¸ŸÊ◊¬˝ÿʪ—-◊äÿ◊-©UûÊ◊¬ÈL§· ¬˝ÿʪ— ø, ˙s-1+¬Û  . ‹ÃÊ, Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . ¬Δ˜U

  Ê≈√Ú ˙s-1+¬Û  . ŸŒË, Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . ŒÎ‡Ê˜, ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ’±·©Ü Áfl÷ÁÄÃôÊÊŸ◊˜, ˙s-1+¬Û  . »§‹, Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . Á¡

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 ¬ÁˇÊ-flÊŸ⁄U∑§ÕÊ, ˙s-1+¬Û  . Á‡Ê‡ÊÈ, Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . flŒ˜U’"√√í¬ı1 ’¬ı…˚˛1 õ∂À˚˛±·

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ‚¢S∑Χà fláʸ◊Ê‹Ê, ˙s-1+¬Û  . Ÿ⁄Uø¡ZÓ¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . Á‹¢ªôÊÊŸ◊˜ ∞∑§fløŸ◊˜ ¬˝ÿʪ◊˜ ø, Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . ÷ÍÓ‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ‹≈U˜-‹æ˜U - ‹Î≈U˜∑§Ê⁄UÊáÊÊ¢ ¬˝ÿʪ—, ˙s-1+¬Û  . ¬ÁÃ, Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . ª◊˜Â√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ ¬Û1œé¬±  . i) ‚¢S∑Χà fláʸ◊Ê‹Ê, ii) Á‹¢ªôÊÊŸ◊˜ ∞∑§fløŸ¬˝ÿʪ◊˜ ø [˜”˘…±—fl¡  . 6], iii) ÁmfløŸ-

  ’„ÈUfløŸ¬˝ÿʪ— iv) ‹≈˜U-‹æU˜- ‹Î≈U∑§Ê⁄UÊáÊÊ¢ ¬˝ÿʪ [˜”˘…±—fl¡  . 6], v) ‚fl¸ŸÊ◊¬˝ÿʪ—-◊äÿ◊-©UûÊ◊¬ÈL§·¬˝ÿʪ— [ ”̃̆ …±—fl¡  . 3], ¬ı…±fl¡1Ì  . ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ ¬ı…±fl¡1Ì [ ”̃̆ …±—fl¡  . 3], ̇ s-1+¬Ûñ Ÿ⁄U, ¬ÁÃ, ‹ÃÊ, ŸŒË [˜”˘…±—fl¡  . 4], Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . ÷Í, ª◊˜, ¬Δ˜U, ŒÎ‡Ê˜ [˜”˘…±—fl¡  . 3]

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . Áfl÷ÁÄÃôÊÊŸ◊˜, ˙s-1+¬Û  . »§‹, Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . Á¡¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬ÁˇÊflÊŸ⁄U ∑§ÕÊ, ˙s-1+¬Û  . Á‡Ê‡ÊÈ, Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . flŒ˜U¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±  . i) ‚¢S∑Χà fláʸ◊Ê‹Ê, ii) Á‹¢ªôÊÊŸ◊˜ ∞∑§fløŸ¬˝ÿʪ◊˜ ø [˜”˘…±—fl¡  . 5], iii) ÁmfløŸ-

  ’„ÈUfløŸ¬˝ÿʪ— iv) ‹≈˜U-‹æU˜-‹Î≈U∑§Ê⁄UÊáÊÊ¢ ¬˝ÿʪ [˜”˘…±—fl¡  . 4], v) ‚fl¸ŸÊ◊¬˝ÿʪ—-◊äÿ◊-©UûÊ◊¬ÈL§·¬˝ÿʪ—, vi) Áfl÷ÁÄÃôÊÊŸ◊˜ vii) ¬ÁˇÊ-flÊŸ⁄U∑§ÕÊ [˜”˘…±—fl¡  . 6],¬ı…±fl¡1Ì  . ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ ¬ı…±fl¡1Ì [˜”˘…±—fl¡  . 3], ˙s-1+¬Ûñ Ÿ⁄U, ¬ÁÃ, ‹ÃÊ, ŸŒË, »§‹,Á‡Ê‡ÊÈ [˜”˘…±—fl¡  . 2], Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . ÷Í, ª◊˜, ¬Δ˜U, ŒÎ‡Ê˜, Á¡, flŒ˜ [˜”˘…±—fl¡  . 2], ’¬ı…˚˛1õ∂À˚˛±· [˜”˘…±—fl¡  . 3]

 • 22

  Œ|Ìœ  . √˙˜øfl¡Ó¬±¬Û  . ’¸˜œ˚˛± ¸±ø˝√√Ó¬… ‰¬˚˛øÚfl¡± [ÚÓ≈¬Ú], ^nÓ¬¬Û±Í¬  . Δ¬ıø‰¬S…˜˚˛ ’¸˜

  Ê√±Ú≈ª±1œ ¬ı1·œÓ¬, Â√±SÊ√œªÚ ’±1n∏ ¸˜±Ê√À¸ª± 3+5+3+1=12^nÓ¬¬Û±Í¬  . Ê√Ó≈¬ª± Í“¬±‰¬

  ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ øÊ√øfl¡1, ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¸—¶‘®øÓ¬ 3+6+4+2+2=17¸˜±¸, ¸øg, ’±À¬ı√Ú

  ˜±‰«¬ õ∂˙øô¶, ’1n∏ø̘± ø¸Úƒ˝√√± 4+5+3+2^nÓ¬¬Û±Í¬, 1‰¬Ú±, ˆ¬±ª ¸•x¸±1Ì +2+3+1=20¬ı±fl¡… ¬Ûø1ªÓ«¬Ú, ¤È¬± ˙sÓ¬ õ∂fl¡±˙ fl¡1±

  ¤øõ∂˘ ’1Ì… ̊ ±S± 7+5+2=14ÌQ ø¬ıøÒ-¯∏Q ø¬ıøÒ, ø¬ı¬Û1œÓ¬ ˙s-¸˜±Ô«fl¡ ˙s

  Œ˜í ◊̋√√∞I◊±1ÀÚȬ1 øÓ¬Ó¬±-ø˜Í¬± 8+5+4+2=19õ∂øÓ¬À¬ı√Ú, ^nÓ¬¬Û±Í¬, õ∂Ó¬…˚˛, ˚øÓ¬ ø‰¬Ú1 ¬ı…ª˝√√±1

  Ê≈√Ú ‘√̇ …±ôL1, ^nÓ¬¬Û±Í¬ 6+5+4=15¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ’±·©Ü ’¸˜1 Ê√ÚÀ·±á¬œ1 ·“±ÔøÚ ’±1n∏ ¸—¶‘®øÓ¬ 7+5+7=19^nÓ¬¬Û±Í¬, ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ ¬ı…±fl¡1Ì1 ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 ¬Û±1¸…Ó¬ ¤ˆ≈¬˜≈øfl¡, ^nÓ¬¬Û±Í¬ 10+5+4=191‰¬Ú±

  ’"√√í¬ı1 ¸•Û”Ì« ¬Û±Í¬…Sê˜1 ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 16

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ¬ı1·œÓ¬, Â√±SÊ√œªÚ ’±1n∏ ¸˜±Ê√À¸ª±, Ê√Ó≈¬ª± Í“¬±‰¬ø¡ZÓ¬œ ˛̊ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . øÊ√øfl¡1, ˆ¬±1Ó¬œ ˛̊ ¸—¶‘®øÓ¬Ó‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . õ∂˙øô¶, ¸˜±¸, ¸øg, ’±À¬ı√ÚÂ√ ˛̊̃ ±ø˝√√ø˘ ¬Û1œé¬±  . fl¡-’—˙ ¬Û±Í¬  . Â√±SÊ√œªÚ ’±1n∏ ¸˜±Ê√À¸ª±, ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¸—¶‘®øÓ¬ [12] , ˝◊√√∞I◊±1ÀÚȬ1 øÓ¬Ó¬±-

  ø˜Í¬±, ’1n∏ø̘± ø¸Úƒ˝√√± [12] , ’1Ì… ˚±S± [6] , ¬ı1·œÓ¬, øÊ√øfl¡1 [9] , õ∂˙øô¶ [4]^nÓ¬¬Û±Í¬  . [10] , 1‰¬Ú± [9]¬ı…±fl¡1Ì  . ˆ¬±ª-¸•x¸±1Ì˚õ∂øÓ¬À¬ı√Ú˚’±À¬ı√Ú ø˘‡Ú [4] ,Úª˜ Œ|Ìœ1 ¬ı…±fl¡1Ì1 ά◊¬Ûø1 ¸˜±¸, ¸øg, ¬ı±fl¡… ¬Ûø1ªÓ«¬Ú, ÌQø¬ıøÒ ’±1n∏ ¯∏Qø¬ıøÒ, ˚øÓ¬ø‰¬Ú1 ¬ı…ª˝√√±1, ‡G ¬ı±fl¡…, Ê√Ó≈¬ª± Í“¬±‰¬, ø¬ı¬Û1œÓ¬±Ô«fl¡-¸˜±Ô«fl¡ ˙s, ¤È¬± ˙sÓ¬ õ∂fl¡±˙,õ∂Ó¬…˚˛ [10], ‡˚· ’—˙1 ¬Û1± [˜”˘…±—fl¡  . 25] Ô±øfl¡¬ı

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ‘√˙…±ôL1, ’¸˜1 Ê√ÚÀ·±á¬œ1 ·“±ÔøÚ ’±1n∏ ¸—¶‘®øÓ¬

 • 23

  ¬Û=˜ Œ·±È¬ ∏ ¬Û1œé¬±  . ¬Û±1¸…Ó¬ ¤ˆ≈¬˜≈øfl¡õ∂±flƒ¡ ‰”¬Î¬ˇ±ôL ¬Û1œé¬±  . ¬Û±Í¬  . Â√±SÊ√œªÚ ’±1n∏ ¸˜±Ê√À¸ª±, ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ¸—¶‘®øÓ¬, ’¸˜1 Ê√ÚÀ·±á¬œ1 ·“±ÔøÚ ’±1n∏

  ¸—¶‘®øÓ¬ [10] , ◊̋√√∞I◊±1ÀÚȬ1 øÓ¬Ó¬±-ø˜Í¬±, ’1n∏ø̘± ø¸Úƒ̋ √√± [8] , ’1Ì… ˚±S±, ¬Û±1¸…Ó¬ ¤ ≈̂¬ ≈̃øfl¡[7] , ¬ı1·œÓ¬, øÊ√øfl¡1 [9] , õ∂˙øô¶, ˜ ◊̋√√ ’¸˜œ ˛̊±, ‘√̇ …±ôL1 [9] , ^nÓ¬¬Û±Í¬  . 10 , 1‰¬Ú± [8] ,¬ı…±fl¡1Ì1 ˜”˘…±—fl¡ Â√˚˛˜±ø˝√√ø˘1 Δ¸ÀÓ¬ ¤Àfl¡ Ô±øfl¡¬ıº ‡˚· ’—˙1 ¬Û1± [˜”˘…±—fl¡  . 25]Ô±øfl¡¬ı

  Œ|Ìœ  . √˙˜øfl¡Ó¬±¬Û  . ’¸˜œ˚˛± ¸±ø˝√√Ó¬… ‰¬˚˛øÚfl¡± [ÚÓ≈¬Ú]

  ’¸˜œ ˛̊± ë‡í ’—˙

  Ê√±Ú≈ª±1œ Ò1 Á¡±1n∏ Ò1 ˆ¬± ◊̋√√ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ ≈̂¬˘ ¬ı±fl¡…1 qÒ1øÌ, ά◊¬Û¸·«, ¸˜±Ô«fl¡ ˙s

  ˜±‰«¬˚¤øõ∂˘ õ∂±‰¬œÚ ̂ ¬±1Ó¬œ ˛̊ ø˙鬱Œ˜í ¬Û≈1øÌ ˙s1 ’±Ò≈øÚfl¡ 1+¬Û, ’Ú≈¸·«

  Ê≈√Ú fl¡±Ú± ◊̋√√1 ‰¬±Ó≈¬1œ’±·©Ü Â√μ [ø˜S±é¬1-’ø˜S±é¬1]

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 ø¬ı¯∏±√ Œ˚±·’"√√í¬ı1 Â√μÚÀª•§1

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . Ò1 Á¡±1n∏ Ò1 ˆ¬±˝◊√√

  ø¡ZÓ¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ˆ≈¬˘ ¬ı±fl¡…1 qÒ1øÌ, ά◊¬Û¸·«, ¸˜±Ô«fl¡ ˙s

  Ó‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . õ∂±‰¬œÚ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ø˙鬱

  Â√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ ¬Û1œé¬±  . õ∂±‰¬œÚ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ø˙鬱 [10] , Ò1 Á¡±1n∏ Ò1 ˆ¬±˝◊√√ [8] , ¬ı…±fl¡1Ì  . Úª˜ Œ|Ìœ1 ¬ı…±fl¡1Ì1ά◊¬Ûø1 ≈̂¬˘ ¬ı±fl¡…1 qÒ1øÌ, ά◊¬Û¸·«, ’Ú≈̧ ·«, ¸˜±Ô«fl¡ ˙s, ¬Û≈1øÌ ˙s1 ’±Ò≈øÚfl¡ 1+¬Û [7]

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . fl¡±Ú± ◊̋√√1 ‰¬±Ó≈¬1œ

  ¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ø¬ı ∏̄±√À˚±·

  õ∂±flƒ¡ ‰”¬Î¬ˇ±ôL ¬Û1œé¬±  . ø¬ı¯∏±√ Œ˚±·, õ∂±‰¬œÚ ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ ø˙鬱 [8] , fl¡±Ú±˝◊√√1 ‰¬±Ó≈¬1œ, Ò1 Á¡±1n∏ Ò1 ˆ¬±˝◊√√ [8]

  ¬ı…±fl¡1Ì  . Úª˜ Œ|Ìœ1 ¬ı…±fl¡1Ì1 ά◊¬Ûø1 ˆ≈¬˘ ¬ı±fl¡…1 qÒ1øÌ, ά◊¬Û¸·«, ’Ú≈¸·«, ¸˜±Ô«fl¡˙s, ¬Û≈1øÌ ˙s1 ’±Ò≈øÚfl¡ 1+¬Û [5] , Â√μ [4]

 • 24

  Œ|Ìœ  . √˙˜øfl¡Ó¬±¬Û  . Ÿ¬Ê≈√ ˆ¬±1Ó¬œ

  ’¸˜œ˚˛± ë·í ’—˙

  Ê√±Ú≈ª±ø1 ‚È÷ÊÁ·ÃÊÁŸ, ˙s-1+¬Û  . Á¬ÃÎ

  ŒÙ¬¬ıËn∏ª±ø1 ∑§Ê⁄U∑§Áfl÷ÁÄà ¬Á⁄Uøÿ—, Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . •Œ˜

  ˜±‰«¬ ‚¢ÅÿÊflÊø∑§¬Í⁄UáÊflÊø∑§ ¬Œ¬˝ÿʪ—, ˙s-1+¬Û  . ‚Áπ

  ¤øõ∂˘ flÊÃʸ‹Ê¬—, Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . •‚˜

  Œ˜í ∑˝§Ë«∏UÊ •Á¬ •Êfl‡ÿ∑§Ë, ˙s-1+¬Û  . ªÊ

  Ê≈√Ú ˙s-1+¬Û  . ⁄UÊ¡Ÿ˜, •S◊Œ˜, ÿÈc◊Œ˜, Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . „UŸ˜, ŒÊ, ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ’±·©Ü ◊ÈÁŸ◊ÍÁ·∑§∑§ÕÊ, ˙s-1+¬Û  . ÃŒ˜ (¬È¢)

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . ∑Χ, ŸÎØ, ÁflŒ˜

  ’"√√í¬ı1 ¬ı…±fl¡1Ì, ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú±

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ‚È÷ÊÁ·ÃÊÁŸ, ˙s-1+¬Û  . Á¬ÃÎ

  ø¡ZÓ¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ∑§Ê⁄U∑§Áfl÷ÁÄà ¬Á⁄Uøÿ—, Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . •Œ˜

  Ó‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ‚¢ÅÿÊflÊø∑§¬Í⁄UáÊflÊø∑§ ¬Œ¬˝ÿʪ—, ˙s-1+¬Û  . ‚ÁπÂ√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ ¬Û1œé¬±  . i) ‚È÷ÊÁ·ÃÊÁŸ, ii) ∑§Ê⁄U∑§-Áfl÷ÁÄìÁ⁄Uøÿ— [˜”˘…±—fl¡  . 6], iii) ‚¢ÅÿÊflÊø∑§ ¬Í⁄UáÊflÊø∑§

  ¬Œ¬˝ÿʪ—, iv) flÊÃʸ‹Ê¬— [˜”˘…±—fl¡  . 6], v) ∑˝§Ë«UÊ •Á¬ •Êfl‡ÿ∑§Ë [˜”˘…±—fl¡  . 3],¬ı…±fl¡1Ì  . ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ ¬ı…±fl¡1Ì [˜”˘…±—fl¡  . 3], ˙s-1+¬Ûñ Á¬ÃÎ, ‚Áπ, ªÊ, ⁄UÊ¡Ÿ˜[˜”˘…±—fl¡  . 2], Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . •Œ˜, •‚˜, „UŸ˜, ŒÊ [˜”˘…±—fl¡  . 2], ø¬ıÀ˙¯∏…-ø¬ıÀ˙¯∏Ì [¬Û√¬Ûø1ªÓ«¬Ú] [˜”˘…±—fl¡  . 3]

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . ◊ÈÁŸ◊ÈÁ·∑§∑§ÕÊ, ˙s-1+¬Û  . •S◊Œ˜, ÿÈc◊Œ˜, ÃŒ˜ (¬È¢)

  ¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . ∑Χ, ŸÎØ, ÁflŒ˜ , ¬ı…±fl¡1Ìõ∂±flƒ¡-‰”¬Î¬ˇ±ôL ¬Û1œé¬±  . i) ‚È÷ÊÁ·ÃÊÁŸ, ii) ∑§Ê⁄U∑§-Áfl÷ÁÄìÁ⁄Uøÿ— [˜”˘…±—fl¡  . 5], iii) ‚¢ÅÿÊflÊø∑§ ¬Í⁄UáÊflÊø∑§

  ¬Œ¬˝ÿʪ—, iv) flÊÃʸ‹Ê¬— [˜”˘…±—fl¡  . 5], v) ∑˝§Ë«UÊ •Á¬ •Êfl‡ÿ∑§Ë, vi) ◊ÈÁŸ◊ÍÁ·∑§∑§ÕÊ [˜”˘…±—fl¡  . 5], ¬ı…±fl¡1Ì  . ¬Û±Í¬øˆ¬øM√√fl¡ ¬ı…±fl¡1Ì [˜”˘…±—fl¡  . 3], ˙s-1+¬Ûñ Á¬ÃÎ,‚Áπ, ªÊ, ⁄UÊ¡Ÿ, •S◊Œ˜, ÿÈc◊Œ˜, ÃŒ˜ (¬È¢) [˜”˘…±—fl¡  . 2], Ò±Ó≈¬-1+¬Û  . •Œ˜ •‚˜, „UŸ˜,ŒÊ, ∑Χ, ŸÎØ, ÁflŒ˜ [˜”˘…±—fl¡  . 2] , ø¬ıÀ˙¯∏…-ø¬ıÀ˙¯∏Ì [¬Û√ ¬Ûø1ªÓ«¬Ú] [˜”˘…±—fl¡  . 3]

 • 25

  Œ|Ìœ  . Ó‘¬Ó¬œ˚˛’¸˜œ˚˛± 1‰¬Ú± [˙s1 ¸—‡…±  . 150-200]

  Â√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ 1º ø¬ıU2º ·1n∏

  ¬ıÂ√À1fl¡œ˚̨± 3º ŒÓ¬±˜±1 ø¬ı√…±˘˚˛4º ˙—fl¡1À√ª

  ¬Û1œé¬± 1‰¬Ú±

  Œ|Ìœ  . ‰¬Ó≈¬Ô«’¸˜œ˚˛± 1‰¬Ú± [˙s1 ¸—‡…±  . 150-200]

  Â√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ 1º ¬ıÚÀˆ¬±Ê√2º ˜±ÒªÀ√ª

  ¬ıÂ√À1fl¡œ˚̨± 3º Ò±ÚÀ‡øÓ¬4º ”√1√˙«Ú1 ά◊¬Ûfl¡±ø1Ó¬± ’±1n∏ ’¬Ûfl¡±ø1Ó¬±

  ¬Û1œé¬± 1‰¬Ú±

  Œ|Ìœ  . ¬Û=˜’¸˜œ˚˛± 1‰¬Ú± [˙s1 ¸—‡…±  . 200-250]

  Â√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ 1º ¤ø¬ıÒ ‚1‰¬œ ˛̊± Ê√c2º ’¸˜1 ¬ı±Ú¬Û±Úœ3º ˜˝√√±R± ·±gœ

  ¬ıÂ√À1fl¡œ˚̨± 4º ŒÓ¬±˜±1 ’=˘Ó¬ ¶ö±Úœ˚˛ˆ¬±Àª ¬Û±˘Ú fl¡1± ¤øȬ ά◊»¸ª5º Œ1øά’í6º ·“±ª˘œ˚˛± Ê√œªÚ ’±1n∏ Ú·1œ˚˛± Ê√œªÚ

  ¬Û1œé¬± 1‰¬Ú±

 • 26

  Œ|Ìœ  . ¯∏ᬒ¸˜œ˚˛± 1‰¬Ú± [˙s1 ¸—‡…±  . 250-300]

  Â√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ 1º ŒÊ√…±øÓ¬õ∂¸±√ ’±·1ª±˘±2º ’¸˜1 õ∂±fl‘¡øÓ¬fl¡ ¸•Û√3º ŒÓ¬±˜±1 øõ∂˚˛ ¢∂Lö

  ¬ıÂ√À1fl¡œ˚̨± 4º ø¬ı:±Ú1 ά◊¬Ûfl¡±ø1Ó¬± ’±1n∏ ’¬Ûfl¡±ø1Ó¬±5º ŒÓ¬±˜±1 ø¬ı√…±˘˚˛Ó¬ ¬Û±˘Ú fl¡1± ¤øȬ ά◊»¸ª˚ø√ª¸6º ¬ı±Ó¬ø1 fl¡±fl¡Ó¬

  ¬Û1œé¬± 1‰¬Ú±

  Œ|Ìœ  . ¸5˜’¸˜œ˚˛± 1‰¬Ú± [˙s1 ¸—‡…±  . 300-350]

  Â√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ 1º ŒÓ¬±˜±1 øõ∂˚˛ ¬ı…øMê√2º ŒÓ¬±˜±1 øõ∂˚˛ Œ‡˘3º ø¬ı:±Ú ’±1n∏ õ∂˚≈øMê√ø¬ı√…± ø¬ı¯∏˚˛fl¡

  ¬ıÂ√À1fl¡œ˚̨± 4º ¤øȬ Ê√ÚÊ√±Ó¬œ ˛̊ ά◊»¸ª5º ’¸˜1 õ∂±fl‘¡øÓ¬fl¡ Œ¸Ãμ˚«6º ŒÓ¬±˜±1 Ê√œªÚ1 ˘é¬…

  ¬Û1œé¬± 1‰¬Ú±

  Œ|Ìœ  . ’©Ü˜’¸˜œ˚˛± 1‰¬Ú± [˙s1 ¸—‡…±  . 350-400]

  Â√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ 1º Ê√œªÚœ ”̃̆ fl¡2º ø¬ı:±Ú1 ’ª√±Ú3º õ∂fl‘¡øÓ¬ ø¬ı¯∏˚˛fl¡

  ¬ıÂ√À1fl¡œ˚̨± 4º ά◊»¸ª ø¬ı¯∏˚˛fl¡5º ’øˆ¬1n∏ø‰¬ ø¬ı¯∏˚˛fl¡6º ’Ú…±Ú…

  ¬Û1œé¬± 1‰¬Ú±

 • Lesson PlanSubject : EnglishClass : III to X

 • .

 • 29

  Class IIIBook : Our English

  Month Lesson NamePeriodsneeded

  January Lesson 1. Alphabet (Block Capitals) 2Lesson 2. Alphabet (Print Small Letters) 2Lesson 4. Alphabet (Cursive Capital Letters) 8

  February Lesson 3. Words with Pictures (In Print Letters) 3Revision for Unit Test 1 3Lesson 5. Alphabet (Cursive Small Letters) 8lesson 6. Join the Letters 3

  March Lesson 7. Words with Pictures (In Cursive Letters) 3Lesson 8. Rhymes 3Lesson 9. Names of Fruit 3Lesson 11. Numbers (1-20) 3Lesson 12. Names of Vegetables 4Revision for Unit Test 2. 4

  April Lesson 13. Rhymes 3Lesson 14. Names of Shapes 3Lesson 15. Names of Colours 3Lesson 16. Names of Birds 3Lesson 17. Rhymes 2

  May Lesson 19. Numbers (21 to 50) 5Lesson 20. Names of Animals 5Revision for Unit Test 3 5Lesson 21. Rhymes 4

  June Lesson 22. Names of Flowers 5Lesson 18. Revision for Half-yearly Examination 12

  July

  August Lesson 23. Names of Seasons 3Lesson 25. Days of the Week 5Lesson 26. Rhymes 4Revision for Unit Test 4 8

 • 30

  Month Lesson NamePeriodsneeded

  September Lesson 27. Months of the Year 7Reading Practice 7Revision for Unit Test 5 5

  October Lesson 28. Vowels and Consonants 7Lesson 29. Myself 8

  November Lesson 30. Revision for Annual Examination 7

  1st Unit Test Lesson 1 to Lesson 42nd Unit Test Lesson 5 to Lesson 93rd Unit Test Lesson 11 to Lesson 15

  Half-yearly Lesson 1 to Lesson 22Exam. Alphabet (Cursive) = 10, Numbers (1 – 50) = 10,

  Shapes = 07, Colours = 07Fruits = 06, Vegetables = 07Birds = 08, Fill in the blanks = 05Rearrange the words = 05, Rhymes and Reading (words) = (5 + 10) = 15,Spellings = 10, Handwriting = 10

  4th Unit Test Lesson 23, 25.5th Unit Test Lesson 26, 27.

  Annual Exam. Lesson 20 to Lesson 29)Animals = 06, Flowers = 06, Season = 04,Days of the Week = 07,Months of the year = 12, Vowels and Consonants = 10,Myself = 05, Fill in the blanks = 05, Rearrange = 05,Odd one = 05, Rhymes and Reading (words) = (10 + 5) = 15Hand writing = 10, Spellings = 10.All the unit tests will include oral tests Oral tests will be conductedthrough continuous evaluation.However, half-yearly and annual examinations will include reading andrhyme tests.

 • 31

  Class IVBOOK : OUR ENGLISH

  Month Lesson NamePeriodsneeded

  January Lesson 1 : A Village Named Krishnapur 8Lesson 2 : Let Us Meet Mukuta’s Friends 4

  February Lesson 3 : Gender 3Translation 1Revision 3Unit Test 1Lesson 4 : Neil’s Village 8Lesson 5 : Time to Rise 1Translation 1

  March Lesson 6 : ‘One’ to ‘More Than One’ 6Lesson 7 : A Red Flower Blooms 7Revision 7

  April Revision 1Unit Test 2Lesson 8 : Animals and Their Young Ones 4Lesson 9 : Raktim and His Butterflies 6Translation 3

  May Lesson 10 : Let Us Write Correctly 4Revision 7Unit Test 3Lesson 11 : Daisy and the Stars 1Lesson 12 : The Happy Girl 6Translation 1

  June Lesson 13 : My Home at 8 O’clock 7Revision 10Half-yearly Examination

  July

  August Lesson 14 : Let’s Know about Twinkle 6Lesson 15 : Opposite Words 3Translation 3Revision 8

 • 32

  1st Unit Test : Lesson 1, 2, 3, Translation.

  2nd Unit Test : Lesson 4, 6, 7, (Lesson 5 only Reading, not needed for examination)Translation.

  3rd Unit Test : Lesson 8, 9, 10, Translation.

  Half Yearly : Lesson 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 (70), Lesson 11 (only Reading, notneeded for examination), Translation (5), Handwriting (5), Reading (10),Spelling and dictation (10)

  4th Unit Test : Lesson 14, 15, Translation.

  5th Unit Test : Lesson 17, 18, (Lesson 16 only Reading, not needed for examination).Translation.

  Annual : Lesson 14, 15, 17, 18, 19, 20 (70), Lesson 16 (only Reading, not neededfor examination), Translation (5), Handwriting (5), Reading (10), Spellingand Dictation (10)

  Reading : Half-yearly (10) and Annual (10).Reading will be evaluated continuously throughout the year. No Specialtests are needed.

  September Unit Test 4Lesson 16 : What Does the Bee Do ? 1Lesson 17 : Vehicles, Professions, Sports 5Lesson 18 : Is Your Name Riya ? 4Translation 2Revision 7

  October Revision 1Unit Test 5Lesson 19 : One Page from Bittu’s Diary 8Lesson 20 : Numbers (From 51 to 100) 7

  November Translation 3Revision 4Annual Examination

  Month Lesson NamePeriodsneeded

 • 33

  Class VBook : Our English

  Month Lesson NamePeriodsneeded

  January Lesson 1 : Holi, the festival of colour 10Lesson 2 : Thank You God 02

  February Lesson 3 : What Makes Us Humans ? 11Revision for Unit Test 1 03Lesson 4 : Tulips 03

  March Lesson 5 : Rip Van Winkle 12Lesson 6 : The Little Fish 04Revision for Unit Test 2 04

  April Lesson 7 : Magic 14May Lesson 8 : The Hawks and Their Friends 12

  Revision for Unit Test 3 04Lesson 9 : Health is Wealth 03

  June Lesson 9 : Health is Wealth 10Revision for Half-yearly examination 07

  July

  August Lesson 10 : I am a Little Penguin 03Lesson 11 : Pobitora Calling 14Revision for Unit Test 4 03

  September Lesson 12 : Thirty Days Hath September 03Lesson 13 : Malanna's Bull 13Revision for Unit Test 5

  October Lesson 14 : Swami's Grandmother 11Lesson 15 : Solomon Grundy 03Lesson 16 : A Letter to a Friend 02

  November Lesson 16 : A Letter to a Friend 04Revision for Annual examination 03

  1st Unit Test : Lesson 1, 2.2nd Unit Test : Lesson 3, 4.3rd Unit Test : Lesson 5, 6.

 • 34

  Half Yearly : Lesson 1 (06), Lesson 3 (06), Lesson 5 (05), Lesson 7 (05), Lesson 8 (05),Lesson 2, 4, 6 (8) Grammar : Different types of noun, Simple presenttense, Adjective, use of verbs like the different forms of the verb “be”,has / have as auxiliary and main verbs, Present continuous tense, Simplepast tense, Simple future tense, negative and interrogative sentences, useof auxiliary verb ‘do’, List of verbs, translation (30), Build up your vocabu-lary (Lesson 1 to Lesson 8) (05), Writing Activity (10), Reading (10),Spelling and dictation (10).

  4th Unit Test : Lesson 9, 10, 11.

  5th Unit Test : Lesson 12, 13.

  Annual : Lesson 9 (05), Lesson 11 (06), Lesson 13 (05), Lesson 14 (05), Lesson 16(06), Lesson 10, 12, 15 (08), all the grammar points completed before thehalf-yearly examination, present perfect tense, use of ‘always’,‘frequently’, ‘often’ etc, uses of introductory ‘There’, ‘It’, different typesof pronoun, adverb, preposition, subject and predicate, sentence pattern,translation (30), Build up your vocabulary (Lesson 9 to Lesson 16) (05),Writing Activity (10), Reading (10), Spelling and dictation (10).

  Reading : Half-yearly (10) and Annual (10). Reading will be evoluated continuouslythroughout the year. No special tests are needed.

  “Build up your vocabulary” sections are only for the Half-yearly andAnnual Examination.

 • 35

  Class VIBook : Our English

  Month Lesson NamePeriodsneeded

  January Lesson 1 : Robinson Crusoe 08Lesson 2 : Little Drops of Water 02Lesson 3 : The Merchant of Venice 02

  February Lesson 3 : The Merchant of Venice 05Revision 02Unit Test 1Lesson 4 : Florence Nightingale 08Lesson 5 : Revision Test 1 01

  March Lesson 6 : Parts of the Body 02Lesson 7 : Sri Surya Pahar 08Revision 10Unit Test 2

  April Revision 01Lesson 8 : Little Silver Fishes 02Lesson 9 : Chanakya 11

  May Lesson 10 : Revision Test 2 08Revision 03Unit Test 3Lesson 11 : Manas National Park 08

  June Lesson 12 : In a Zoo 02Lesson 13 : The Honest Woodcutter 08Revision 07Half-yearly Examination

  July

  August Lesson 14 : Changing Seasons 02Lesson 15 : Revision Test 3 04Lesson 16 : Children’s Day Celebration 08Revision 06

 • 36

  1st Unit Test : Lesson 1, 2, 32nd Unit Test : Lesson 4, 5, 6, 73rd Unit Test : Lesson 8, 9, 10Half Yearly : Lesson 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 (30),

  Grammar : Auxiliaries, Present / Past continuous tense, Present perfecttense, Past perfect tense, Degrees of comparison, Determiners, SentencesPatterns, Wh-question words, Interjection, Kinds of sentences, Negativequestion, Articles, Personal pronoun / case, adverbs, Present perfectcontinuous tense, Conjunction, Phrasal verbs, Translation (40), Build upyour vocabulary (Lesson 1 to Lesson 9) (05), Comprehension (05), Writingactivity (05), Reading (05), Spelling and dictation (10).

  4th Unit Test : Chapter 14, 15, 16.5th Unit Test : Chapter 17, 18.Annual : Lesson 14, 16, 17, 18, 19 (30)

  Grammar : All the grammar points completed before the Half-yearlyexamination, Modal auxiliaries, Transitive and Intransitive verbs, The useof same words as a verb and as a noun, Voice change, Correlatives,Narration, The use of seldom, rarely, hardly, Translation (40), Build up yourvocabulary (Lesson 11 to Lesson 19) (05), Comprehension (05), Writingactivity (05), Reading (05), Spelling and dictation (10).Reading : Half-yearly (05) and Annual (05)Reading will be evaluated continuously throughout the year. No specialtests are needed.“Build up your vocabulary” sections are only for the Half-yearly andAnnual Examinations.

  September Unit Test 4Lesson 17 : Indian Classical 09Music and Ravi ShankarLesson 18 : Mother Earth 02Revision 08

  October Revision 01Unit Test 5Lesson 19 : Practise Yoga 10Lesson 20 : Revision Test 4 05

  November Revision Test 1, 2, 3, 4 04Revision (Lessons 14, 15, 16, 17, 18, 19) 03Annual Examination

  Month Lesson NamePeriodsneeded

 • 37

  Class VIIBook : Our English

  Month Lesson NamePeriodsneeded

  January Lesson 1 : Love for Animals 10Lesson 2 : The Quarrel 02

  February Lesson 2 : The Quarrel 02Revision 05Unit Test 1Lesson 3 : The Adventures of Tom Sawyer 09Lesson 4 : Revision Test 1 01

  March Lesson 4 : Revision Test 1 05Lesson 5 : The Drum 10Revision 05

  April Revision 01Unit Test 2Lesson 6 : Stopping by Woods on a Snowy Evening 03Lesson 7 : Marie Curie 10

  May Lesson 8 : Antarctica 09Revision 02Unit Test 3Lesson 9 : Revision Test 2 08

  June Revision : (Revision Test 1, 2) 10Revision : (Lesson 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) 07Half-yearly Examination

  July

  August Lesson 10 : A Visit to Nainital 10Lesson 11 : Children of the Rainbow 04Revision 06

  September Unit Test 4Lesson 12 : Leonardo da Vinci 10Lesson 13 : Revision Test 3 08Revision 01

 • 38

  Month Lesson NamePeriodsneeded

  October Revision 01Unit Test 5Lesson 14 : The Longest Train Journey 10Lesson 15 : Try Again 04Lesson 16 : Revision Test 4 01

  November Lesson 16 : Revision Test 4 03Revision : (Revision Test 1, 2, 3, 4) 02Revision : (Lesson 10, 11, 12, 14, 15) 02Annual Examination

  Unit 1 : Lesson : 1, 2.

  Unit 2 : Lesson : 3, 4, 5.

  Unit 3 : Lesson : 6, 7, 8.

  Half Yearly : Lesson 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (25)

  Grammar : Revision Test 1, 2; Pronoun, Tense, Adjectives, Narration,Determiners, Voice change, Parts of Speech, Correlatives, Non-continuousverbs = (35), Translation = (10), Comprehension = (05), Writing activity =(10), Reading = (05), Spelling and dictation = (10).

  Unit 4 : Lesson : 10, 11.

  Unit 5 : Lesson : 12, 13.

  Annual : Lesson 10, 11, 12, 14, 15 (25).

  Grammar : All the grammar points completed before the Half-yarlyexamination, Revision Test 3, 4; Finite/Non-finite verbs, Modal Auxiliary,Phrase and clause, Subject verb agreement, Conditionals/If clauses,Common Errors = (35), Tranalstion = (10), Comprehension = (05), Writingactivity = (10), Reading = (05), Spelling and dictation = (10).

  Reading will be evaluated continuously throughout the year. No specialtests are needed.

  Questions from Build Up Your Vocabulary may be included in the Unit Tests.

 • 39

  Class VIIIBook : Our English

  Month Lesson NamePeriodsneeded

  January Lesson 1 : Stealing and Atonement 05Lesson 2 : The Miller of the Dee 03Grammar : Transitive and Intransitive verbs,Finite and Non-finite verbs 04

  February Transitive and Intransitive verbs, Finite andNon-finite verbs, Tense, Translation 07Unit Test 1Lesson 3 : Election in the Village 07Lesson 4 : Healthy Habits 03

  March Lesson 4 : Healthy Habits 04Grammar : Voice change, Determiners, Preposition,Phrasal verbs, Tense, Translation 10Lesson 5 : Casabianca 04Revision 02

  April Revision 01Unit Test 2Lesson 6 : Manipur, the Jewel of the North-East 07Grammar : Phrase and Clause, Narration 06

  May Lesson 7 : Why Was Tom Sick on Monday 07Narration, Translation 04Unit Test 3Lesson 9 : The Endangered Species 08

  June Lesson 8 : Song 04Grammar Revision : [Transitive and Intransitive verbs,Finite and Non-finite verbs, Voice change, Phrasal verbs,Vocabulary (Use of Noun and verb forms of samewords), Determiners, Preposition, Phrase and Clause,Narration, Correct sentence, Correlatives, Tense]Translation, Formal letter, Creative writing 13Half-yearly Examination

  July

 • 40

  Month Lesson NamePeriodsneeded

  August Lesson 10 : Home, Sweet Home 04Lesson 11 : The Spirit of Adventure 07Grammar : Co-ordinating and Subordinatingconjunctions, Simple, Compound, Complex sentence,Narration, Translation 09

  September Unit Test 4Lesson 12 : The Black Pearl 08Lesson 13 : Break, Break, Break 05Grammar : Suffix, Prefix, Noun and Adjective form,Voice change, Translation 06

  October Translation 01Unit Test 5Lesson 14 : To Err is Human 07Lesson 15 : The Arrow and the Song 04Grammar : Narration 04

  November Lesson 16 : The Ant and the Grasshopper 04Grammar Revision : Co-ordinating, Subordinatingconjuctions, Simple, Compound, Complex sentences,Narration, Voice change, Suffix, Prefix, Noun andAdjective forms, Punctuation, Determiners, Prepositions,Tense, Translation, Formal letter, Creative writing 03Annual Examination

  1st Unit Test : Lesson : 1, 2.

  Grammar : a) Transitive and Intransitive verbs, b) Finite and Non-finiteverbs, Tense, Translation.

  2nd Unit Test : Lesson : 3, 4, 5.

  Grammar : a) Voice b) Determiners c) Prepositions d) Phrasal verbse) Tense f) Translation

  3rd Unit Test : Lesson : 6, 7.

  Grammar : a) Phrase and clause b) Narration c) Translation.

  Half Yearly : Chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (34)Grammar : Transitive and Intransitive verbs, Finite and Non-finite verbs,Voice change, Phrasal verbs, Vocabulary (Use of Noun and Verb form of

 • 41

  same word), Determiners, Preposition, Phrase and Clause, Narration,Correct sentence, Correlatives, Tense (26), Creative writing (08), Formalletter (05), Comprehension (07), Project (05), Translation (10), Dictation(05).

  4th Unit Test : Chapter 10, 11.

  Grammar : a) Co-ordinating and subordinating conjunction, b) Simple,Compound, Complex sentence, c) Narration, d) Translation.

  5th Unit Test : Chapter 12, 13.

  Grammar : a) Suffix and Prefix b) Noun and Adjective forms c) Voicechange d) Translation.

  Annual : Chapter 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (35).

  Grammar : Co-ordinating and Subordinating conjunction, Simple,Compound, Complex sentences, Narration, Voice change, Suffix, Prefix,Nouns and Adjectives, Prepositions, Tense (25).

  Translation (10), Formal letter (05), Creative writing (08), Project (05),Dictation (05), Comprehension (07).

 • 42

  Class IXBook : Beehive (NCERT) &

  Supplementary Reader (Moments (NCERT)

  Month Lesson NamePeriodsneeded

  January Prose : The Fun They Had 09Poem : The Road Not Taken 03

  February Preposition, Voice change 04Translation 01Revision 02Special Test 1Prose : The Sound of Music 10Part I and II

  March Moments : The Adventures of Toto 06Poem : The Lake Isle of Innisfree 03Grammar : Narration, Word order,Tense 08Translation 02Revision 01

  April Revision 01Special Test 2Poem : A Legend of the Northland 03Prose : My Childhood 10

  May Grammar : Question Patterns, Tense 07Translation 02Revision 02Special Test 3Poem : No Men Are Foreign 04Amplification 02Story writing 02

  June Prose : The Bond of Love 08Grammar : Degrees of comparison 04Comprehension 01Translation 01Revision 03Half-yearly Examination

  July

 • 43

  1st Special Test : Prose : The Fun They Had, The Road Not Taken, Preposition,Voice, Translation.

  2nd Special Test : The Sound of Music Part I & II, The Adventures of Toto, TheLake Isle of Innisfree, Narration, Word order, Tense, Translation.

  3rd Special Test : A Legend of the Northland, My Childhood, Question Pattern,Tense, Translation.

  Half Yearly : Reading Comprehension (two prose passages : one seen, anotherunseen) (10), Writing (Amplification/Translation, Story writing (10).Grammar (Preposition, Voice change, Narration, Word orderTense, Degrees of comparison, Question Patterns & Textualgrammar) (30), Textbook : Beehive : Prose : The Fun They HadThe Sound of Music Part I & II, My Childhood, The Bond of Love(21), Poetry : The Road Not Taken, The Lake Isle of Innisfree, ALegend of the Northland, No Men Are Foreign (14), Moments :The Adventures of Toto (05), Internal Assessment a) Oral English(05), b) Project (05).

  August Moments : The Happy Prince 08Composition : Notice writing, Report writing 05Grammar : Tense 02Translation 02Revision 03

  September Special Test 4Prose : A Visit to Kaziranga and Sivasagar 08Moments : Weathering the Storm in Ersama 06Grammar : Narration, Voice 03Translation 01Revision 01

  October Revision 01Special Test 5Moments : A House Is Not a Home 09Poem : A Slumber Did My Spirit Seal 05Translation 01

  November Composition : Article writing 04Revision 03Annual Examination

  Month Lesson NamePeriodsneeded

 • 44

  4th Special Test : The Happy Prince, Notice writing, Report writing, Tense,Translation.

  5th Special Test : A Visit to Kaziranga and Sivasagar, Weathering the Storm inErsama, Narration, Voice Change, Translation.

  Annual : As per the design of question paper set by District Board.

 • 45

  Class XBook : First Flight

  Footprints without feet (Supplementary Reader)

  Month Lesson NamePeriodsneeded

  January A Letter to God 06A Tiger in the Zoo (Poem) 03Tense / Synthesis 03

  February Amanda ! (Poem) 03Determiners and Narration 04Revision of grammar 07Unit Test 1Letter writing 02Preposition 01

  March Nelson Mandela : Long Walk to Freedom 08The Ball Poem 03Voice 04Tense 03Translation 02

  April Revision 1+7=8Unit Test 2The Midnight Visitor 06

  May Tea from Assam 05Report writing 02Comprehension (seen) 02Voice 01Verb phrase 01Preposition 01Revision 07Unit Test 3

  June Coorg 06Story writing / Essay writing 02Sentence correction 02Narration 02Comprehension (unseen) 02Revision for Half-yearly Examination 03Half-yearly Examination

  }

  }

  }

 • 46

  July Vocabulary 01

  August Madam Rides the Bus 07Animals (Poem) 04Footprints without Feet 05Tense / Determiners 04

  September Revision 07Unit Test 4The Tale of Custard the Dragon (Poem) 04The Hack Driver 05Synthesis 01Sentence correction 02

  October Revision 1+7=8Unit Test 5Question of Trust 05Voice / Narration 03

  Month Lesson NamePeriodsneeded

  }

  }

  Unit Test 1 : A Letter to God, A tiger in the Zoo, Amanda, Grammar.

  Unit Test 2 : Nelson Mandela, The Ball poem, Grammar, Composition.

  Unit Test 3 : The Midnight Visitor, Tea from Assam, Grammar, Comprehension.Half Yearly : A Letter to God (08), A Tiger in the Zoo (06), Amanda (05), Nelson

  Mandela (08), The Midnight Visitor (10), Coorg (05), Tense (04),Determiners (02), Letter Writing (05), Preposition (02), Voice (04),Vocabulary (02), Sentence Correction (04), Narration (04), Translation(05), Story / Essay (06), Comprehension (10).Project (04), Oral (06)

  Unit Test 4 : Madan Rides the Bus, Animals, Footprints Without Feet, Grammar,Composition

  Unit Test 5 : The Tale of Custard the Dragon, The Hack Driver, Grammar,Composition.

  Pre-Final As per the design of H.S.L.C. Examination Question Paper.

 • ¬Û±Í¬ ¬Ûø1fl¡äÚ±ø¬ı¯∏˚˛  . ¬Ûø1Àª˙ ’±1n∏ ¸˜±Ê√ ø¬ı:±Úõ∂Ô˜ Œ|Ìœ1¬Û1± √˙˜ Œ|ÌœÕ˘Àfl¡

 • ..

 • 49

  Œ|Ìœ  . õ∂Ô˜øfl¡Ó¬±¬Û  . ’±ø˜ ’±1n∏ ’±˜±1 ¬Ûø1Àª˙ [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]

  Ê√±Ú≈ª±1œ 1º ’±fl‘¡øÓ¬1 Œ‡˘ 22º ¬Û˚«Àªé¬Ì  . Œ¬ıÀ¬ıø1¬ı±—, fl¡±1 øfl¡ Ú±˝◊√√ 2+23º ‚1n∏ª± ¸±-¸“Ê≈√ø˘ ’±1n∏ ’±Â√¬ı±¬ı 2+24º ‚1 ¸•Ûfl«¡œ˚˛ ’±ø˝«√√ õ∂ùü 2

  ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ 5º Ê√œª ’±1n∏ Ê√άˇ 56º ¬Û±‰¬ø˘ ’±1n∏ Ù¬˘ 47º ¬Û±Úœ 2¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 6

  ˜±‰«¬ 8º ¬Û±‰¬ø˘ ’±1n∏ Ù¬˘ø¬ı¯∏˚˛fl¡ ’±ø˝«√√ õ∂ùü 59º ‰¬1± ◊̋√√ 510º ¬Û˚«Àªé¬Ì  . ø˜À˘ ŒÚ øÚø˜À˘ 5 Œfl¡±ÚÀȬ± ¬ÛÀÔÀ1 ˚±¬ı11º ‚1 ¸•Ûfl«¡œ˚˛ ’±ø˝«√√ õ∂ùü 5

  ¤øõ∂˘ 12º ’±fl‘¡øÓ¬ ¸•Ûfl«¡œ˚˛ õ∂ùü 113º ø˘‡± fl¡±˜ 414º ‚1 1¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 8

  Œ˜í 15º ·Â√-·Â√øÚ 316º Ù≈¬˘ ’±1n∏ Ù≈¬˘1 Ú±˜ 317º Ù≈¬˘ ’±1n∏ ·Â√1 ’—˙ 4¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 9

  Ê≈√Ú 18º ¬ıÚ1œ ˛̊± Ê√c 519º ¬ıÚ1œ˚˛± Ê√c ø¬ı¯∏˚˛fl¡ ’±ø˝«√√ õ∂ùü 520º ˚±Ú-¬ı±˝√√Ú 5

  ’±·©Ü 21º ’±˜±1 ˙1œ1 ’±1n∏ ’—· 722º ¸˜˚˛ ’±1n∏ ‚άˇœ 323º ¬ı±1-˜±˝√√-Ÿ¬Ó≈¬ 224º ’±fl¡±˙ 425º ¬Ûø1‰¬˚˛ 3

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

 • 50

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 26º ˚±Ú-¬ı±˝√√Ú ¸•Ûfl«¡œ˚˛ ’±ø˝«√√ õ∂ùü 327º ’±fl¡±˙ ¸•Ûfl«¡œ˚˛ ’±ø˝«√√ õ∂ùü 328º ’±ø˜ ’±1n∏ ’±˜±1 ¬Ûø1˚˛±˘, ’±ø˝«√√ õ∂ùü 429º ¸±Úø˜˝√√ø˘ ’±ø˝«√√ õ∂ùü  . ’ˆ¬…±¸ 4¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 5

  ’"√√í¬ı1 30º ‚1‰¬œ˚˛± õ∂±Ìœ 231º ‚1‰¬œ˚˛± õ∂±Ìœ ø¬ı¯∏˚˛fl¡ ’±ø˝«√√ õ∂ùü 232º ’øÓ¬ø1Mê√ ¸±Úø˜˝√√ø˘ õ∂ùü 2+2¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 7

  ÚÀª•§1 ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 7

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . [1] ’±fl‘¡øÓ¬1 Œ‡˘, [2] ¬Û «̊…À¬ıé¬Ì  . Œ¬ıÀ¬ıø1¬ı±—, fl¡±1 øfl¡ Ú± ◊̋√√, [3] ‚1n∏ª± ¸±- “̧Ê≈√ø˘ ’±1n∏’±Â√¬ı±¬ıº

  ø¡ZÓ¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . [4] ‚1 ¸•Ûfl«¡œ˚˛ ’±ø˝«√√ õ∂ùü, [5] Ê√œª ’±1n∏ Ê√άˇ, [6] ¬Û±‰¬ø˘ ’±1n∏ Ù¬˘, [7] ‚1¸•Ûfl«¡œ˚˛ ’±ø˝«√√ õ∂ùüº

  Ó‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . [8] ¬Û±‰¬ø˘ ’±1n∏ Ù¬˘ ø¬ı¯∏˚˛fl¡ ’±ø˝«√√ õ∂ùü, [9] ‰¬1±˝◊√√, [10] ¬Û «̊…À¬ıé¬Ì  . ø˜À˘ ŒÚ øÚø˜À˘,Œfl¡±ÚÀȬ± ¬ÛÀÔÀ1 ˚±¬ıº

  Â√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ ¬Û1œé¬±  . [11] ·Â√-·Â√øÚ, [12] ø˘‡± fl¡±˜, [13] ‚1, [14] Ù≈¬˘ ’±1n∏ Ù≈¬˘1 Ú±˜, [15] Ù≈¬˘ ’±1n∏·Â√1 ’—˙, [16] ’±fl‘¡øÓ¬ ¸•Ûfl«¡œ ˛̊ õ∂ùü, [17] ¬Û±Úœº ά◊ø~ø‡Ó¬ ¬Û±Í¬Àfl¡ ◊̋√√Ȭ±1 ˘·ÀÓ¬ õ∂Ô˜,ø¡ZÓ¬œ˚˛ ’±1n∏ Ó‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±1 ¸fl¡À˘± ¬Û±Í¬1 ¬Û1± õ∂ùü Ô±øfl¡¬ıº

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . [18] ¬ıÚ1œ ˛̊± Ê√c, [19] ¬ıÚ1œ˚˛± Ê√c ø¬ı¯∏˚˛fl¡ ’±ø˝«√√ õ∂ùü, [20] ˚±Ú-¬ı±˝√√Úº¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . [21] ’±˜±1 ˙1œ1 ’±1n∏ ’—·, [22] ¸˜ ˛̊ ’±1n∏ ‚άˇœ, [23] ¬ı±1-˜± √̋√-Ÿ¬Ó≈¬, [24] ’±fl¡±˙,

  [25] ¬Ûø1‰¬ ˛̊º

  ¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±  . [26] ˚±Ú-¬ı± √̋√Ú ¸•Ûfl«¡œ ˛̊ ’±ø «̋√√ õ∂ùü, [27] ’±fl¡±˙ ¸•Ûfl«¡œ ˛̊ ’±ø «̋√√ õ∂ùü, [28] ’±ø˜ ’±1n∏’±˜±1 ¬Ûø1 ˛̊±˘, ’±ø «̋√√ õ∂ùü, [29] ¸±Úø˜ √̋√ø˘ ’±ø «̋√√ õ∂ùü, [30] ‚1‰¬œ ˛̊± õ∂±Ìœ, [31] ‚1‰¬œ ˛̊±õ∂±Ìœø¬ı¯∏˚˛fl¡ ’±ø˝«√√ õ∂ùü, [32] ’øÓ¬ø1Mê√ ¸±Úø˜˝√√ø˘ õ∂ùüº ά◊ø~ø‡Ó¬ ¬Û±Í¬Àfl¡˝◊√√Ȭ±1 ˘·ÀÓ¬øfl¡Ó¬±¬Û‡Ú1 ¸fl¡À˘± ¬Û±Í¬1 õ∂ùü Ô±øfl¡¬ıº

  ø¬ı.^.  . [1] Â√˚˛˜±ø˝√√ø˘ ¬Û1œé¬±Ó¬ Â√ø¬ı1 ’±fl¡±1Ó¬ õ∂ùü Œ¬ıøÂ√Õfl¡ Ô±øfl¡¬ıº ø˘ø‡¬ı˘·œ˚˛± õ∂ùü fl¡˜Õfl¡Ô±øfl¡¬ıº

  [2] ¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±Ó¬ õ∂±˚˛ ¸fl¡À˘± ¬Û±Í¬1 ¬Û1± ø˘ø‡Ó¬ õ∂ùü Œ¬ıøÂ√Õfl¡ Ô±øfl¡¬ıº Â√ø¬ı1’±fl¡±1Ó¬ õ∂ùü fl¡˜ Ô±øfl¡¬ıº

  [3] 15 ˜±‰«¬1 ø¬ÛÂ√1 ¬Û1±À˝√√ ¬ı˝√√œÓ¬ ø˘À‡±ª± fl¡±˜ ’±1y ˝√√í¬ıº

 • 51

  Œ|Ìœ  . ø¡ZÓ¬œ˚˛øfl¡Ó¬±¬Û  . ’±ø˜ ’±1n∏ ’±˜±1 ¬Ûø1Àª˙ [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]

  Ê√±Ú≈ª±1œ 1º Œ˜±1 ¬Ûø1‰¬˚˛ 62º ’±˜±1 ¬Ûø1˚˛±˘ 6

  ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ 3º ’±˜±1 ͬ±˝◊√√‡Ú ’±1n∏ ’±˜±1 ‰≈¬¬ı≈1œ˚˛±¸fl¡˘ 34º ’±˜±1 ø¬ı√…±˘˚˛ 75º ’±˜±1 ‡±√… 7

  ˜±‰«¬ 6º ’±˜±1 ¸±Ê√-¬Û±1 87º ’±˜±1 Ôfl¡± ‚1 8¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 4

  ¤øõ∂˘ 8º ’±˜±1 Œ‰¬Ã¬Û±˙1 ·Â√-¬ıÚ 8¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 6

  Œ˜í 9º ’±˜±1 Œ‰¬Ã¬Û±˙1 õ∂±ÌœÀ¬ı±1 1010º ¬ıÓ¬1 ’±1n∏ Ÿ¬Ó≈¬ 5¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 4

  Ê≈√Ú 11º ’±˜±1 ˚±Ú-¬ı±˝√√Ú 612º ’±˜±1 Œ‡øÓ¬-¬ı±øÓ¬ 5¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 4

  ’±·©Ü 13º ’±ø˜ ¬Û±˘Ú fl¡1± ά◊»¸ª ’±1n∏ ø√ª¸À¬ı±1 714º ¬ı±-¬ı±Ó¬ø1 615º ’±˜±1 ¬Û‘øÔªœ‡Ú ’±1n∏ ’±fl¡±˙1 fl¡Ô± 6

  ŒÂ√ÀõI◊•§1 16º ¸˜˚˛1 ø˝√√‰¬±¬Û 817º ¬Û±Úœ1 fl¡Ô± 8¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 3

  ’"√√í¬ı1 18º ’±˜±1 ˙1œ1 519º ¬Ûø1Àª˙ ’±1n∏ ¬Ûø1Àª˙ ø¬ı:±Ú 5¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 6

  ÚÀª•§1 ¬Û≈Ú1±À˘±‰¬Ú± 7

  ˜± √̋√ ¬Û±Í¬’±Ú≈̃ ±øÚfl¡

  ø¬Ûø1˚̨ά1 ¸—‡…±

 • 52

  õ∂Ô˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . [1] Œ˜±1 ¬Ûø1‰¬˚˛, [2] ’±˜±1 ¬Ûø1˚˛±˘, [3] ’±˜±1 ͬ±˝◊√√‡Ú ’±1n∏ ‰≈¬¬ı≈1œ˚˛±¸fl¡˘,

  ø¡ZÓ¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . [4] ’±˜±1 ø¬ı√…±˘˚˛, [5] ’±˜±1 ‡±√…º

  Ó‘¬Ó¬œ˚˛ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . [6] ’±˜±1 ¸±Ê√-¬Û±1, [7] ’±˜±1 Ôfl¡± ‚1º

  Â√̊ ˛̃ ±ø √̋√ø˘ ¬Û1œé¬±  . [1] Œ˜±1 ¬Ûø1‰¬˚˛, [2] ’±˜±1 ¬Ûø1˚˛±˘, [4] ’±˜±1 ø¬ı√…±˘˚˛, [5] ’±˜±1 ‡±√…, [6]’±˜±1 ¸±Ê√-¬Û±1, [7] ’±˜±1 Ôfl¡± ‚1, [8] ’±˜±1 Œ‰¬Ã¬Û±˙1 ·Â√-¬ıÚ, [9] ’±˜±1Œ‰¬Ã¬Û±˙1 õ∂±ÌœÀ¬ı±1, [10] ¬ıÓ¬1 ’±1n∏ Ÿ¬Ó≈¬, [11] ’±˜±1 ˚±Ú-¬ı±˝√√Úº

  ‰¬Ó≈¬Ô« Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . [12] ’±˜±1 Œ‡øÓ¬-¬ı±øÓ¬, [13] ’±ø˜ ¬Û±˘Ú fl¡1± ά◊»¸ª ’±1n∏ ø√ª¸À¬ı±1, [14] ¬ı±-¬ı±Ó¬ø1º

  ¬Û=˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±  . [15] ’±˜±1 ¬Û‘øÔªœ‡Ú ’±1n∏ ’±fl¡±˙1 fl¡Ô±, [16] ¸˜˚˛1 ø˝√√‰¬±¬Û, [17] ¬Û±Úœ1 fl¡Ô±º

  ¬ıÂ√À1fl¡œ˚˛± ¬Û1œé¬±  . 4Ô« ’±1n∏ 5˜ Œ·±È¬ ¬Û1œé¬±Ó¬ ˘·± ¬Û±Í¬¸ ”̃̋ √√1 ά◊¬Ûø1› [18] ’±˜±1 ˙1œ1, [19] ¬Ûø1Àª˙’±1n∏ ¬Ûø1Àª˙ ø¬ı:±Ú Ú±˜1 ¬Û±Í¬ ≈√Ȭ± ˘±ø·¬ıº

  ø¬ı.^.  . Â√ ˛̊̃ ±ø˝√√ø˘ ¬Û1œé¬±Ó¬ ¬ı…±ª˝√√±ø1fl¡ :±ÚÓ¬ ”̃̆ …±—fl¡ 10 ’±1n∏ ¬ıÂ√À1fl¡œ ˛̊± ¬Û1œé¬±Ó¬ ¬ı…±ª˝√√±ø1fl¡:±ÚÓ¬ ˜”˘…±—fl¡ 10 Ú•§1Õfl¡ Ô±øfl¡¬ıº

 • 53

  Œ|Ìœ  . Ó‘¬Ó¬œ˚˛øfl¡Ó¬±¬Û  . ¸˜±Ê√ ø¬ı:±Ú [’Ê√±ø¬ı Ú…±¸]

  Ê√±Ú≈ª±1œ 1º ’±˜±1 Œ‰¬Ã¬Û±˙1 ¬Ûø1Àª˙ 83º õ∂±Ôø˜fl¡ ø‰¬øfl¡»¸± 4

  ŒÙ¬¬ıËn∏ª±1œ 3º õ∂±Ôø˜fl¡ ø‰¬øfl¡»¸± 72º Ÿ¬Ó≈¬ ’±À˝√√ Ÿ¬Ó≈¬ ˚±˚˛ 10

  ˜±‰«¬ 4º ’±Ê√ø1 ¸˜˚˛1 ’±Úμ [õ∂Ô˜ ‡G] 20

  ¤øõ∂˘ 5º ’±˜±1 ά◊»¸ª 14

  Œ˜í 8º ’±‰¬1Ì 19

  Ê≈√Ú 6º õ∂fl‘¡øÓ¬Ó¬ ‚Ȭ± øfl¡Â≈√˜±Ú ‚Ȭڱ 87º ¬Û±˝