Pencemaran Udara 1

 • View
  78

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nota

Text of Pencemaran Udara 1

 • PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97)

  NIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  CATATAN : * **

  k esis ini perlu

  ra p kan, atau L

  003 Tarikh :

  Nama Penyelia EN. MUZAFFAR BIN ZAINAL ABIDEEN

  PONTIAN, JOHOR.

  81500 PEKAN NENAS,

  BATU 31, KG. PT. BARU,

  (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

  AD

  (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di PerpustakaanUniversiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut : 1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk

  tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan penukaran antara

  institusi pengajian tinggi. 4. **

  FARIDAH BINTI MOHMAD Saya

  2002 / 2003 SESI PENGAJIAN :

  AJIAN PENCEMARAN UDARA DI KAWASAN

  PERINDUSTRIAN DAN KAWASAN PERUMAHAN

  DI SENAI, JOHOR.

  G PENGESAHAN STATUS TESIS enyelidikan, atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidiaporan Projek Sarjana Muda (PSM).

  berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tdikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana seca

  Potong yang tidak berkenaan. Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada piha

  MAC 2Tarikh :

  MAC 2003

  Alamat Tetap :

  (TANDATANGAN PENYELIA) (TANDATANGAN PENULIS)

  Disahkan oleh

  TIDAK TERHAD TERH Sila tandakan ( ) SULIT

  (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan olehorganisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) U

  JUDUL : K

  BORAN

 • PENCEMARAN UDARA DI KAWASAN PERINDUSTRIAN DAN PERUMAHAN

  DI SENAI, JOHOR.

  FARIDAH BINTI MOHMAD

  Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi

  sebahagian daripada syarat penganugerah

  ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Alam Sekitar)

  Fakulti Kejuruteraan Awam

  Universiti Teknologi Malaysia

  MAC, 2003

 • AIR POLLUTION AT RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL AREA

  AT SENAI, JOHOR.

  FARIDAH BINTI MOHMAD

  This thesis is submitted

  as a partial fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor

  Degree in Civil Engineering

  Faculty of Civil Engineering

  Universiti Teknologi Malaysia

  MARCH, 2003

 • Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

  setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

  Tandatangan : ..

  Nama Penulis : Faridah binti Mohmad

  Tarikh : ...

 • Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan

  Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam-Alam Sekitar

  Tandatangan : ..

  Nama Penyelia : En. Muzaffar Bin Zainal Abideen

  Tarikh : ...

 • Teristimewa buat,

  Ayah yang dikasihi.

  Semoga rohmu sentiasa dicucuri rahmat dan di tempatkan

  di kalangan mereka yang bertaqwa lagi terpilih di sisi-Nya

  Untuk ibu yang tersayang..

  Sesungguhnya berkat doamu

  Menjulangkan daku ke menara ini.

  Untuk adik-beradikku dan

  seluruh ahli keluarga yang disayangi

  Terima kasih di atas sokongan dan dorongan kalian

 • PENGHARGAAN

  Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya

  panjatkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah

  kurnia-Nya dapatlah saya menyiapkan tesis ini dengan jayanya.

  Dikesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Fakulti

  Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia atas segala bantuan yang

  disalurkan bagi melicinkan perjalanan tesis ini. Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan

  buat Encik Muzaffar bin Zainal Abideen selaku penyelia yang banyak memberi tunjuk

  ajar, dan nasihat sepanjang projek ini dijalankan.

  Ucapan ribuan terima kasih kepada Encik Anisham bin Md Dom dan staf

  Makmal Alam Sekitar, Fakulti Alam Bina kerana memberikan kebenaran terhadap

  peminjaman peralatan dan jurnal yang berkaitan. Juga tidak dilupakan, rakan-rakan

  seperjuangan yang sentiasa memberikan sokongan dan inspirasi sewaktu saya di dalam

  kesusahan.

  Ucapan ini juga ditujukan buat seisi keluarga yang amat saya kasihi yang

  sentiasa memberi dorongan dan sentiasa mendoakan kejayaan saya. Sesungguhnya

  jasa mereka tidak saya lupakan.

  Akhir kata, semoga sumbangan yang kerdil ini dapat dijadikan bahan ilmiah

  dan rujukan yang berguna di masa hadapan. Wassalam.

 • ABSTRAK

  Pencemaran udara boleh didefinisikan sebagai kehadiran satu atau lebih bahan-

  bahan pencemar di dalam atmosfera dengan kuantiti serta jangka masa tertentu dan

  sebagainya yang boleh menyebabkan kecederaan dan kerosakan kepada manusia,

  tumbuh-tumbuhan, binatang dan harta benda dan sekaligus boleh mengganggu

  keselesaan dan ketenteraman. Projek sarjana muda ini dijalankan di kawasan

  perumahan dan perindustrian utama di Senai. Perbandingan tahap kualiti udaradi

  kedua-dua kawasan adalah penting untuk memastikan tahap kualiti udara dalam

  keadaan yang baik, stabil dan selamat kepada penduduk setempat. Data diperolehi

  dari proses soal selidik yang dijalankan ke atas 80 responden. Di samping itu,

  pengukuran bahan pencemar di kawasan kajian turut dibuat dengan menggunakan

  peralatan yang berkeupayaan mengukur gas pencemar dalam udara iaitu Penguji Gas

  Toksik (Toxic Gas Monitor) dan Toksimeter (Toximeter). Bahan-bahan pencemar

  yang dikaji ialah karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO2), nitrogen oksida

  (NO) dan sulfur dioksida (SO2) yang merupakan kandungan penting dalam

  pencemaran udara. Perbandingan data yang diperolehi di tapak dengan kualiti udara

  piawai dibuat bagi memastikan tahap keseriusan pencemaran udara di kawasan kajian.

  Kesimpulan yang boleh dibuat adalah kualiti udara di kawasan kajian adalah pada

  paras yang tercemar.

 • ABSTRACT

  Air pollution is the existence of one or more pollution substances in the

  atmosphere for instance the quantity of dust, smoke, gas and vapor after it take a

  period of time, it may hurt and damage the human being, plants, animals and materials

  that may disturb the comfortable and distract the life and estate (material). This

  research was done at residential area and main industrial area at Senai. Comparisons

  of air pollution level between two areas are important to make sure that the air quality

  level in a good condition, which safe and stable to the community. The research at the

  site was done by distributing questionnaire to 80 respondents. Meanwhile, experiment

  also has done by using the equipments provided which it able to measure the level of

  gases in the air there are Toximeter and Toxic Gas Monitor. The pollutants to be

  research are carbon monoxide (CO), nitrogen dioxide (NO2), nitrogen oxide (NO) and

  sulfur dioxide (SO2) which are important contents in air pollution. Comparison

  between the research result at the site with Malaysia Guideline definitely to estimate

  the serious level of air pollution. The result indicated that air quality at Senai was

  terribly polluted.

 • ISI KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  JUDUL i

  PENGAKUAN iii

  DEDIKASI iv

  PENGHARGAAN v

  ABSTRAK vi

  ABSTRACT vii

  ISI KANDUNGAN viii

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI RAJAH xii

  SENARAI SIMBOL xiv

  SENARAI LAMPIRAN xv

  BAB I PENDAHULUAN 1

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Takrifan Pencemaran Udara 3

  1.3 Matlamat Kajian 4

  1.4 Objektif Kajian 4

  1.5 Skop Kajian 5

 • BAB II KAJIAN LITERATUR 6

  2.1 Latar Belakang Kawasan Kajian 6

  2.2 Lokasi Kajian 8

  2.2.1 Taman Perindu 9

  2.2.2 Taman Bintang 9

  2.2.3 Kilang 1 (MOX Sdn Bhd) 9

  2.2.4 Kilang 2 (Panasonic Sdn Bhd) 10

  2.3 Bahan Pencemar Udara 10

  2.3.1 Karbon Monoksida (CO) 10

  2.3.2 Sulfur Dioksida (SO2) 12

  2.3.3 Oksida Nitrogen (NOX) 13

  2.3.3.1 Nitrogen Oksida (NO) 14

  2.3.3.2 Nitrogen Dioksida (NO2) 15

  2.4 Implikasi Terhadap Pencemaran Udara 15

  2.4.1 Kesan Bahan Pencemar Ke Atas

  Manusia 16

  2.4.1.1 Karbon Monoksida (CO) 17

  2.4.1.2 Sulfur Dioksida (SO2) 19

  2.4.1.3 Oksida Nitrogen (NOX) 20

  2.4.2 Kesan Ke Atas Tumbuh-tumbuhan 23

  2.4.3 Kesan Ke Atas Harta Benda 23

  2.4.4 Kesan Ke Atas Atmosfera 24

  2.4.5 Kesan Ke Atas Ekonomi 25

  2.5 Pola Penyerakan Bahan Pencemar 26

  BAB III METODOLOGI 28

  3.1 Pemahaman Kepada Asas Kajian 30

  3.2 Penentuan Matlamat Dan Objektif 30

  3.3 Pengumpulan Data Dan Maklumat 30

  3.3.1 Data Primer 31

  3.3.1.1 Peralatan 31

 • 3.3.1.2 Prosedur Penggunaan 34

  3.3.1.3 Soal Selidik 36

  3.3.2 Data Sekunder 36

  3.4 Penganalisaan Data 37

  3.5 Perumusan Kajian 37

  BAB IV KEPUTUSAN DAN ANALISIS 38

  4.1 Punca-punca Pencemaran Udara 39

  4.2 Tanggapan dan Maklum Balas

  Penduduk 40

  4.3 Perbandingan Pencemaran Udara Di

  Antara Lokasi Kajian 41

  4.3.1 Perbandingan Kepekatan CO 42

  4.3.2 Perbandingan Kepekatan SO2 45

  4.3.3 Perbandingan Kepekatan NO2 47

  4.3.4 Perbandingan Kepekatan NO 50

  4.4 Perbandingan Data Dengan Kualiti

  Udara Piawai 53

  BAB V KESIMPULAN DAN CADANGAN 54

  5.1 Kesimpulan 54

  5.2 Pola penyerakan bahan pencemar 55

  5.3 Langkah-langkah Kawalan 56

  RUJUKAN 57

  LAMPIRAN 61

 • SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

  1.1 Episod pencemaran udara 2

  2.1 Kawasan perindustrian terancang yang

  dimajukan oleh Perbadanan Johor 7

  2.2: Kesan-kesan CO dan COHb kepada

  kesihatan manusia 18

  2.3: Kesan-kesan SO2 terhadap kesihatan manusia 20

  2.4 Kriteria dan kesan yang dihasilkan oleh bahan

  pencemar 22

  4.1 Kepekaan penduduk terhadap pencemaran udara. 40

  4.2 Perbandingan kadar kepekatan antara udara bersih,

  udara tercemar dan hasil kajian yang diperolehi 52

 • SENARAI RAJAH

  NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT

  2.1 Lokasi kajian dijalankan. 8

  2.2 Ringkasan reaksi fotokimia. 14

  2.3 Kesan COhb ke atas manusia 19

  2.4 Perbezaan bentuk struktur arca di Herten

  pada sela masa 61 tahun 24

  2.5 Kestabilan udara dan hubungannya dengan

  bentuk asap 27

  3.1 Carta aliran kajian 29

  3.2 Penguji Gas Toksik yang dilengkapi dengan

  hos (gas sampling hose) dan kuar (probe)

  dari jenis piawai untuk mengukur gas CO 32

  3.3 Penguji Gas Toksik dilengkapi dengan hos dan

  kuar yang hanya boleh digunakan untuk

  mengukur gas NO . 32

  3.4 Toksimeter yang digunakan untuk menyukat gas

  NO2 dan SO2. 33

  3.5 Penguji Gas Toksik 34

  3.6 Toksimeter 35

  4.1 Punca-punca pencemaran udara ke atas

  80 responden 39

  4.2 Kepekaan penduduk terhadap pencemaran udara 41

  4.3 CO melawan masa pada waktu pagi. 43

  4.4 CO melawan masa pada waktu petang. 44

  4.5 CO melawan masa pada waktu malam 45

 • 4.6 SO2 melawan masa pada waktu pagi. 46

  4.7 SO2 melawan masa pada waktu petang. 46

  4.8 SO2 melawan masa pada waktu malam, 47

  4.9 NO2 melawan masa pada waktu pagi. 48

  4.10 NO2 melawan masa pada waktu petang. 49

  4.11 NO2 melawan masa pada waktu malam 50

  4.12 NO melawan masa pada waktu pagi. 51

  4.13 NO melawan masa pada waktu petang. 52

  4.14 NO melawan masa pada waktu malam. 52

 • SENARAI SIMBOL

  Cl2 - Klorin

  CO - Karbon monoksida

  COhb - Karboksihemoglobin

  HC - Hidrokarbon

  H2O - Air

  H2SO4 - Asid sulfurik

  H2SO3 - Asid sulfurus

  IPU - Indeks Pencemaran Udara (Air Quality Index)

  JAS - Jabatan Alam Sekitar

  mg/m3 - milligram per meter padu

  NO - Nitrogen oksida

  N2O - Nitrus oksida

  NO2 - Nitrogen dioksida

  NOX - Oksida-oksida nitrogen

  O2 - Ion superoksida radikal

  O3 - Ozon

  PAN - Peroksiatil nitrat (peroxyacetyl nitrate)

  ppm - bahagian per juta (part per million)

  SO2 - Sulfur dioksida

  SO3 - Sulfur trioksida

  g/m3 - mikrogram per meter padu

 • SENARAI LAMPIRAN

  LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT

  A Data mentah yang diperolehi dari kajian

  yang dijalankan 61

  B Soalan soal selidik 64

 • BAB I

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Dewasa ini, pembangunan kian rancak membangun dengan pesat sekali.

  Pertumbuhan perusahaan kilang dan bahagian perkhidmatan akan menyumbangkan

  lebih banyak lagi peluang pekerjaan, sementara perkembangan kawasan dan pusat-

  pusat pertumbuhan yang baru akan mewujudkan lebih banyak lagi bandar yang

  mempunyai penduduk yang kian hari kian bertambah bagaikan cendawan tumbuh

  selepas hujan. Seiring dengan kerancakan pembangunan ini, isu-isu alam sekitar juga

  turut hangat diperkatakan terutamanya di kalangan pencinta-pencinta alam. Isu yang

  suatu masa dahulu dianggap sebagai satu isu yang remeh-temeh dan hanya dipandang

  sebelah mata, telah menjadi topik utama akibat daripada pembangunan yang tidak

  terkawal dan terancang dengan teliti.

  Tidak terkecuali di dalam masalah pencemaran ialah pencemaran udara yang

  semakin memburukkan keadaan dari masa ke masa seperti isu jerebu, penerokaan

  hutan, penggunaan bahan-bahan yang memusnahkan lapisan ozon, fenomena

  kepanasan bumi atau kesan rumah hijau, pembakaran terbuka, kepupusan flora dan

  fauna dan banyak lagi perkara yang semakin hari semakin menghantui kehidupan

  makhluk-makhluk di bumi.

 • Udara yang segar adalah salah satu elemen yang penting dalam membentuk

  kehidupan yang sihat dan selesa. Namun begitu, antara sedar dan tidak, sebahagian

  besar daripada tindakan manusia banyak mendatangkan kemusnahan kepada bumi dan

  memincangkan keseimbangan ekologi dunia. Kehadiran sumber-sumber pencemar

  sedikit sebanyak memberikan impak yang buruk terhadap kualiti udara dan

  persekitarannya.

  Sejak akhir kurun ke-19, beberapa malapetaka yang melibatkan pencemaran

  udara telah berlaku yang mana boleh dikatakan kesemua episod malapetaka ini

  melibatkan pengorbanan nyawa yang sungguh dahsyat. Jadual 1.1 menunjukkan

  sebahagian daripada episod kematian melibatkan pencemaran udara yang dianggap

  terburuk di dunia.

  Jadual 1.1: Episod Pencemaran Udara (Sham Sani, 1982)

  Haribulan Tempat Paras pencemaran

  (Purata 24 jam)

  Kelebihan

  kematian

  Nov 26-Dis 1, 1948

  Dis 5-9, 1952

  Jan 3-6, 1956

  Dis 5-10, 1962

  Jan 29-Feb 12,

  1963

  London

  London

  London

  London

  New York

  Partikel: 2800/m3 SO2: 0.75 ppm

  Partikel: 4500/m3 SO2: 1.34 ppm

  Partikel: 2400/m3 SO2: 0.55 ppm

  SO2: 1.98 ppm

  (purata 1 jam)

  Partikel: 7COH SO2: 0.5 ppm

  700-800

  4000

  1000

  700

  200-400

  Mengapa dan bagaimana semua ini terjadi? Di tahap manakah keseriusannya

  pada masa kini? Segala persoalan ini akan dikupas dalam bentuk maklumat, saranan

  dan idea secara terperinci di dalam Projek Sarjana Muda ini.

 • 1.2 Takrifan Pencemaran Udara

  Pencemaran udara berlaku apabila terdapat bendasing udara dalam kepekatan

  yang mengganggu atau membahayakan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan

  harta benda. Merujuk kepada Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara

  Bersih) 1978, bendasing udara termasuklah asap, jelaga, habuk, abu (termasuklah abu

  berterbang), arang, hancuran, kumin pejal dari apa-apa jenis, termasuklah kumin-

  kumin, gas-gas, wap-wap, kabus, bau dan bahan radioaktif yang terpancar dari

  pembakaran bahanapi dan bahan-bahan yang seumpamanya atau dari penggunaan

  letrik sebagai punca pemanas, atau dari sintisis, resolusi atau apa-apa pemulihan dan

  apa-apa bahan lain yang mungkin ditetapkan oleh Menteri sebagai bahan-bahan yang

  boleh menjejaskan kesihatan manusia atau kehidupan alam sekeliling.

  Perkins, 1972 telah mendefinisikan pencemaran udara sebagai kehadiran satu

  atau lebih bahan-bahan pencemar di dalam atmosfera. Contohnya debu, asap, gas-gas,

  wap dan sebagainya dengan kuantiti, ciri-ciri serta jangka masa tertentu dan

  sebagainya yang boleh menyebabkan kecederaan dan kerosakan kepada manusia,

  tumbuh-tumbuhan, binatang dan harta benda dan tanpa munasabah mengganggu

  keselesaan dan ketenteraman kehidupan dan harta benda.

 • 1.3 Matlamat Kajian

  Matlamat utama kajian ini secara umumnya ialah untuk memberikan gambaran

  tentang sejauh manakah manusia telah mempengaruhi atmosferanya melalui aktiviti

  pembandaran dan menunjukkan satu daripada kesan pembandaran iaitu isu

  pencemaran udara di kawasan perindustrian Senai, Johor.

  1.4 Objektif Kajian

  Antara objektif utama kajian ini ialah untuk:

  1) Mengenalpasti punca-punca pencemaran udara di kawasan perumahan dan

  perindustrian di Senai, Johor.

  2) Menilai tanggapan dan maklum balas masyarakat terhadap pencemaran udara

  di kawasan perumahan.

  3) Membandingkan tahap pencemaran udara di kawasan perumahan dengan

  kawasan perindustrian di Senai.

  4) Membandingkan tahap pencemaran udara di Senai dengan kualiti udara piawai.

 • 1.5 Skop Kajian

  Kajian bagi projek sarjana muda (PSM) ini dibuat di kawasan perumahan dan

  perindustrian utama di Senai. Perbandingan tahap pencemaran udara di kedua-dua

  kawasan tersebut yang mana kedua-duanya merupakan tempat tumpuan penduduk

  perlu diketahui untuk memastikan tahap kandungan udaranya dalam keadaan yang

  stabil dan selamat. Bahan-bahan pencemar yang akan dikaji ialah karbon monoksida

  (CO), nitrogen dioksida (NO2), nitrogen oksida (NO) dan sulfur dioksida (SO2) yang

  merupakan kandungan penting dalam pencemaran udara. Kajian di tapak dibuat

  dengan menggunakan borang soal selidik dan membuat ujian menggunakan peralatan

  yang berupaya untuk menyukat gas di udara iaitu Toksimeter (Toximeter) dan Penguji

  Gas Toksik (Toxic Gas Monitor). Toksimeter digunakan untuk mengukur gas NO2

  dan SO2 manakala Penguji Gas Toksik pula digunakan untuk menyukat gas CO dan

  NO. Perbandingan data kajian di tapak dengan nilai kualiti udara piawai dibuat bagi

  mengenalpasti tahap keseriusan pencemaran udara di Senai.

 • BAB II

  KAJIAN LITERATUR

  2.1 Latar Belakang Kawasan Kajian

  Strategi Pertumbuhan Berselerak Bertumpu masih lagi digunapakai sehingga

  kini dalam merancang pembangunan spatial negeri Johor. Secara khususnya kawasan

  kajian adalah terletak di dalam koridor pembangunan Johor Bahru-Kulai-Senai yang

  mana merupakan salah satu koridor pembangunan yang sedang pesat pada masa kini.

  Kajian yang dijalankan adalah tertumpu di kawasan perumahan dan perindustrian di

  Senai.

  Sehingga tahun 1991, Senai adalah antara 12 buah bandar di negeri Johor yang

  mempunyai penduduk melebihi 10,000 orang iaitu seramai 10,694 orang. Migrasi dan

  penghijrahan masuk penduduk yang berterusan ke kawasan kajian adalah kerana

  terdapatnya peluang pekerjaan yang luas dan kemudahan yang lengkap di samping

  kepesatan pembangunan dan perindustrian. Perindustrian adalah merupakan salah satu

  sektor penting yang mempengaruhi pembangunan dan perkembangan sesebuah bandar.

  Selaras dengan itu, kerajaan negeri menggunakan sektor perindustrian untuk

  memimpin pertumbuhan ekonomi di negeri ini.

 • Secara amnya, kawasan perindustrian di Senai adalah tertumpu kepada jenis

  industri ringan dan sederhana. Permintaan tanah-tanah untuk industri ringan dan

  sederhana adalah besar disebabkan terdapatnya kemudahan Lebuh Raya Utara-Selatan

  (PLUS) dan Laluan Kedua (Second Link) yang menyediakan laluan mudah untuk

  berulang-alik dari kawasan perindustrian ke Lapangan Terbang Antarbangsa Sultan

  Ismail dan juga pelabuhan Johor di Pasir Gudang. Jadual 2.1 menunjukkan kawasan

  perindustrian terancang yang dimajukan oleh Perbadanan Johor di bandar Senai.

  Jadual 2.1: Kawasan perindustrian terancang yang dimajukan oleh Perbadanan

  Johor (Johor Technopark Sdn. Bhd.), 1999

  Kawasan

  perindustrian

  Tahun

  dibangunkan

  Kawasan

  dimajukan

  (ekar)

  Kawasan

  boleh dijual

  (ekar)

  Kawasan

  telah dijual

  (ekar)

  Baki

  (ekar)

  Senai I 1977 100.00 94.70 94.70 -

  Senai II 1988 173.40 135.29 135.29 -

  Senai III 1993 335.99 237.70 204.40 33.30

  Senai IV 1995 120.56 79.99 56.04 23.95

  Sumber: MDK (1998-2020).

 • 2.2 Lokasi Kajian

  Kajian pencemaran udara ini telah dijalankan di empat lokasi yang berlainan.

  Kajian melibatkan dua buah taman iaitu Taman Perindu dan Taman Bintang dan dua

  buah kilang. yang mana masing-masing terletak di Kawasan Perindustrian Senai I dan

  Senai III. Lokasi di mana kajian dijalankan ditunjukkan di dalam Rajah 2.1 di bawah.

  Rajah 2.1: Lokasi kajian dijalankan.

 • 2.2.1 Taman Perindu

  Taman ini dibina khas sebagai tempat penginapan pekerja kilang yang bekerja

  di kawasan perindustrian di Senai. Taman perumahan yang boleh dianggap sebagai

  asrama pekerja ini terletak di dalam kawasan perindustrian Senai I. Jalan utama untuk

  masuk ke taman perumahan ini menjadi laluan utama bagi kenderaan besar keluar dan

  masuk. Perkara ini secara tidak langsung akan memberikan gangguan kepada

  penduduk di taman perumahan ini.

  2.2.2 Taman Bintang

  Taman perumahan ini dipilih adalah berdasarkan kepada faktor lokasi dan

  tujuan taman perumahan tersebut dibina. Berbeza dengan Taman Perindu, Taman

  Bintang dibina bagi memberi penempatan kepada orang ramai iaitu bukan sahaja

  kepada pekerja kilang di kawasan ini. Kedudukan taman perumahan ini yang terletak

  di jalan utama menuju ke lapangan terbang dan ke kawasan perindustrian menjadikan

  laluan ini sentiasa sibuk dan penuh sesak. Malah laluan ini juga sentiasa menghadapi

  kesesakan trafik ketika waktu puncak terutamanya semasa waktu pertukaran pekerja

  (shift) bagi pekerja kilang.

  2.2.3 Kilang 1 (MOX Sdn Bhd)

  Kilang ini terletak di bahagian tengah Kawasan Perindustrian Senai III. Kilang

  yang terletak bersebelahan dengan Sunrise Integrated Sdn Bhd ini mengusahakan dan

  membekalkan oksigen sebagai bahan utama. Kajian dibuat di lokasi ini adalah

 • bertujuan untuk mendapatkan bacaan bagi bahan pencemar yang terhasil dari aktiviti

  perkilangan dan dari kenderaan bermotor yang keluar masuk di kawasan berkenaan.

  2.2.4 Kilang 2 (Panasonic Sdn Bhd)

  Kilang ini terletak di bahagian hadapan di kawasan perindustrian Senai I.

  Kilang ini memproses dan mengeluarkan barangan yang lebih berbentuk kepada

  komponen elektrik. Namun begitu, tujuan bacaan diambil di lokasi ini adalah tetap

  sama seperti di kilang 1.

  2.3 Bahan Pencemar Udara

  Pada masa yang lalu, pencemaran udara tidaklah dianggap sebagai satu

  masalah yang serius di Malaysia. Berlainan pula keadaannya pada hari ini, masalah ini

  semakin diberi perhatian dengan lebih mendalam oleh pelbagai pihak. Sumber utama

  pencemaran di Malaysia umumnya dihasilkan dari perindustrian (perkilangan) dan

  kenderaan bermotor. Di Amerika Syarikat, lima gas pencemar dikenalpasti sebagai

  bahan pencemar udara yang diberi perhatian utama iaitu karbon monoksida (CO),

  sulfur dioksida (SO2), oksida-oksida nitrogen (NO & NO2), hidrokarbon dan ozon

  (O3). Namun begitu dalam topik ini, gas yang akan dibincangkan ialah CO, SO2, NO2,

  dan NO sahaja. Ini kerana, gas yang akan dikaji terdiri daripada keempat-empat gas

  tersebut.

 • 2.3.1 Karbon Monoksida (CO)

  Gas karbon monoksida (CO) merupakan bahan pencemar yang paling utama di

  atmosfera bandar. Gas ini merupakan gas yang tidak berwarna. Ianya tidak

  mempunyai bau rasa dan ketumpatannya lebih ringan daripada udara. Gas ini bersifat

  toksik dan tiada gas pencemaran yang mempunyai potensi toksik seperti gas ini

  (Norhalim, 1998). Gas ini juga mudah terbakar dan berwarna biru terang apabila

  terbakar.

  Purata kepekatan CO secara amnya di dalam atmosfera ialah 0.1-0.2 ppm dan

  terdapat sedikit daripadanya yang wujud melalui proses biologi secara semulajadi

  (H.M.Dix, 1981). CO juga terhasil disebabkan oleh proses pembakaran petrol yang

  tidak lengkap dan sempurna. Pelepasan lebih daripada 70% gas CO datangnya dari

  kenderaan bermotor, menjadikan gas ini sebagai contoh yang terbaik bagi pencemaran

  udara. Kebanyakan bandar-bandar metropolitan dicemari oleh gas CO sebanyak 96%

  (World Health Organization, 1982).

  Karbon akan melalui proses pengoksidaan dan membentuk CO. Pengoksidaan

  seterusnya terhadap CO pula akan menghasilkan CO2 sepertimana persamaan di

  bawah.

  COOC 22 2 + 22 22 COOCO +

 • CO bertindak sebagai perantaraan dalam proses pembakaran karbon dan

  dilepaskan jika oksigen yang hadir tidak mencukupi untuk membentuk CO2.

  Pembakaran yang tidak lengkap yang menghasilkan CO berlaku sekiranya salah satu

  atau lebih daripada pembolehubah berikut tidak mencukupi (M. Rosli, 1994).

  Suhu nyalaan (flame temperature) Bekalan O2 (oxygen supply) Gelora kebuk pembakaran (combustion chamber turbulence) Masa mastautin gas (gas residence time) pada suhu tinggi

  2.3.2 Sulfur Dioksida (SO2)

  Sulfur dioksida (SO2) merupakan sejenis gas yang tidak bernyala

  (unflammable), tidak mempunyai warna dan tidak boleh meletus. Akan tetapi, gas ini

  membebaskan bau yang kurang menyenangkan seperti telur busuk. SO2 juga

  cenderung untuk menghakis bahan. Fenomena ini telah dibuktikan melalui satu

  percubaan yang menunjukkan panel besi yang didedahkan selama setahun kepada SO2

  (0.12 ppm) dan telah mengalami kekurangan berat disebabkan oleh hakisan sebanyak

  16 % (USHEW, 1969).

  Gas SO2 adalah lebih berat iaitu kira-kira sekali ganda berbanding udara dan

  mempunyai berat molekul sebanyak 64.06. Justeru itu, gas ini mampu berserakan dan

  mengampai di atmosfera. Proses pengampaian ini secara puratanya akan mengambil

  masa antara dua hingga empat hari. SO2 yang mengampai boleh dipindahkan sejauh

  1000 km dari sumber pelepasnya dengan bantuan angin.

  Gas SO2 juga boleh bertindak sebagai agen pengoksida atau agen penurunan

  kerana ianya berada dalam keadaan stabil semasa mengampai di atmosfera. SO2 juga

  boleh menghasilkan sulfur trioksida (SO3), titisan H2SO4 dan garam asid sulfurik

 • melalui tindak balas secara fotokimia atau tindak balas bermangkin dengan pelbagai

  sebatian di atmosfera. SO2 bereaksi dengan air untuk membentuk asid sulfurus

  (H2SO3) yang merupakan sejenis asid lemah yang bertindak balas dengan pewarna

  organik yang digunakan untuk mengesan SO2 di atmosfera.

  2.3.3 Oksida-oksida Nitrogen (NOX)

  Dua oksida nitrogen yang penting dalam kajian tentang pencemaran udara ini

  ialah nitrogen oksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO2). Dalam keadaan oksigen yang

  tinggi (lebih daripada 20000F), contohnya proses pembakaran, nitrogen dan oksigen

  dalam atmosfera bersatu membentuk sebahagian besar NO dan NO2. Walaupun NO

  tidak mempunyai kesan terhadap kesihatan manusia, tetapi ia boleh ditukarkan

  menjadi NO2 yang bersifat menghakis. NO2 akan menyerap sinar ultra violet dari

  matahari dan seterusnya meletuskan reaksi-reaksi fotokimia yang membawa kepada

  pembentukan asbut (smog). NO yang dikeluarkan itu akan ditukarkan menjadi NO2

  yang seterusnya mempengaruhi pembentukan ozon (O3).

  Di kawasan perbandaran, sebahagian besar dari jumlah NOx ini adalah

  dikeluarkan oleh kenderaan bermotor. Ini bermakna, jumlah NO (beserta hidrokarbon)

  akan dikeluarkan ke udara pada waktu pagi dan petang (sebelum dan selepas waktu

  pejabat) membolehkan sinaran matahari menukarnya menjadi asbut fotokimia

  sepanjang hari. Rajah 2.2 di bawah dapat menerangkan secara ringkas tentang reaksi

  fotokimia yang berlaku.

 • O2 O3

  HC O3 REAKSI KIMIA YANG KOMPLEK PAN dsb. NO

  NO2 NO+O NO2 Sinaran matahari

  NO2

  Rajah 2.2: Ringkasan reaksi fotokimia.

  2.3.3.1 Nitrogen Oksida (NO)

  Gas nitrogen oksida (NO) merupakan hasil tindak balas gas nitrogen dan

  oksigen akibat proses pembakaran pada suhu yang tinggi. Ia merupakan sejenis gas

  yang tidak berbahaya, tidak mempunyai warna, bau dan rasa. Pelepasan NO di seluruh

  dunia dianggarkan sebanyak 5 x 106 tan per tahun. Selain dari proses pembakaran, NO

  adalah keluaran sampingan akibat pemusnahan fotokimia sebatian nitrogen dalam

  stratosfera dan secara tabii dari proses biologi anaerobik dalam tanah dan air (Thad

  Godish, 1991).

  Pada tahap di atas troposfera dan stratosfera, atom oksigen bertindak balas

  dengan nitrus oksida (N2O) untuk membentuk NO seperti yang digambarkan dalam

  persamaan berikut:

 • NOOON 22 + Pengoksidaan N2 oleh oksigen dalam pembakaran udara terjadi melalui dua

  tindak balas berikut:

  ONOONNNOONO

  ++++

  2

  2

  2.3.3.2 Nitrogen Dioksida (NO2)

  Gas nitrogen dioksida (NO2) merupakan gas bukan organik yang mempunyai

  bau yang tajam (pungent) serta menyakitkan (irritating), terlampau toksik dan ianya

  sangat menghakis (corrosive) disebabkan kadar pengoksidaannya yang tinggi. Pada

  kepekatan yang tinggi, NO2 adalah berwarna coklat kemerahan.

  2.4 Implikasi Terhadap Pencemaran Udara

  Pelbagai aktiviti yang dilakukan baik di kawasan perindustrian mahupun

  kawasan perumahan, pastinya tidak terlepas dari belenggu pencemaran udara. Hanya

  pengawasan yang sempurna boleh mengurangkan kepada aktiviti pencemaran seperti

  ini daripada berlaku. Sikap sesetengah pihak yang memandang remeh tentang hal ini,

  seakan-akan sanggup menanggung akibat yang buruk dikemudian hari. Kini, kesan

  pencemaran udara semakin boleh dirasai dalam kehidupan kita.

 • 2.4.1 Kesan Bahan Pencemar Udara Ke Atas Manusia

  Pada bulan Disember 1930, satu kabus yang tebal meliputi kawasan

  perindustrian berat di Meuse Valley, Belgium. Enam puluh orang dilaporkan mati

  manakala 6000 orang lagi mengalami sakit tekak, batuk dan sesak nafas. Pada bulan

  Oktober 1948, kabus yang serupa menyelubungi Donora, Pennsylvania di mana

  selepas tempoh empat hari, 20 orang didapati mati dan 6000 orang lagi sakit akibat

  batuk, sakit tekak, mata terbakar, muntah-muntah dan sengau hidung. Dalam bulan

  Disember 1952, pengalaman London yang diliputi oleh kabus pea-soup selama

  empat hari telah menyebabkan 1600 orang mati sekaligus mengatasi rekod yang

  sebelumnya. Dalam ketiga-tiga episod di atas, kebanyakan yang mati mengalami

  penyakit kardiovaskular dan pernafasan manakala di London, bilangan yang mati

  adalah disebabkan oleh masalah radang paru-paru. (Dean A. Painter, 1974).

  Bencana-bencana seperti yang dilaporkan di atas telah membuktikan bahawa

  pendedahan kepada paras bahan cemar yang tinggi walaupun dalam jangkamasa yang

  pendek boleh menyebabkan kematian dan kecederaan yang serius. Pencemaran udara

  memberi kesan kepada manusia secara tidak langsung melalui penghadaman makanan

  yang mengandungi bahan cemar udara atau secara langsung melalui kemasukan gas

  dan partikel yang disedut melalui sistem pernafasan manusia. Namun begitu, para

  saintis percaya bahawa hubungan pencemaran udara dan penyakit lebih tertumpu

  kepada dua sistem organ manusia iaitu mata dan sistem pernafasan (Rajuna, 1996).

 • 2.4.1.1 Kesan CO Terhadap Manusia

  CO mempunyai pengaruh yang buruk kepada manusia. Ianya sering dikaitkan

  dengan kes-kes kematian sekiranya dihidu secara berlebihan. Kesan CO pada manusia

  selalunya bergantung kepada tahap pendedahan seseorang terhadap sumber tersebut.

  Tahap kepekatan CO dalam atmosfera terutamanya dalam persekitaran bandar yang

  terhasil menerusi kenderaan-kenderaan bermotor tidak banyak menunjukkan kesan

  yang negatif kepada tumbuh-tumbuhan dan harta benda berbanding dengan kesannya

  kepada manusia.

  Gas CO dalam udara persekitaran boleh menyebabkan masalah fizikal bukan

  sahaja boleh membawa kepada kematian tetapi juga masalah pening kepala,

  kehilangan daya penglihatan, hilang kemampuan menganggar sela masa dengan tepat,

  mengurangkan penyelarasan otot-otot badan dan kehilangan oksigen dalam darah. CO

  yang telah disedut mudah bertindak dengan hemoglobin dalam darah dan akan

  membentuk Karboksihemoglobin (COhb). Kemampuan hemoglobin untuk menyerap

  CO adalah melebihi 200 kali daripada oksigen, oleh itu CO akan lebih mudah diserap

  dari oksigen dan seterusnya mengurangkan keupayaan oksigen untuk mengalir dalam

  darah.

  Dengan kepekatan oksigen yang sedikit di dalam tubuh seseorang akan

  memberikan kesan pada organ-organ yang penting di dalam badan untuk berfungsi

  dengan baik. Kesan yang paling ketara adalah pada sistem otak yang begitu sensitif

  dengan kekurangan gas oksigen ini. Jadual 2.2 menunjukkan kesan CO dan COHb

  kepada kesihatan manusia. Rajah 2.3 juga turut membantu memberikan gambaran

  yang lebih jelas tentang kesan COhb terhadap kesihatan manusia. Jumlah COHb yang

  terbentuk dalam darah bergantung kepada tiga faktor yang utama iaitu:-

  1. Kepekatan CO

  2. Masa pendedahan terhadap CO

  3. Kadar pernafasan

 • Jadual 2.2: Kesan-kesan CO dan COHb kepada kesihatan manusia (Rajuna, 1996).

  Karbon Monoksida (CO)

  Keadaan persekitaran Kesan

  9 ppm, dedahan 8 jam

  50 ppm, dedahan 6 minggu

  50 ppm, dedahan 50 minit

  50 ppm, dedahan 8-12 jam

  Piawaian kualiti udara ambaian.

  Perubahan struktur jantung dan otak haiwan.

  Perubahan ambang kecerakan relatif dan kekuatan

  penglihatan.

  Gangguan perlakuan ke atas ujian psikomotor.

  Karboksihemoglobin (COHb)

  % COHb Kesan-kesannya

  < 1.0

  1.0-2.0

  2.0-5.0

  5.0-10.0

  10.0-80.0

  Tiada kesan ketara.

  Memperlihatkan sedikit kesan ke atas perlakuan.

  Kesan ke atas sistem saraf pusat. Gangguan pembesaran jeda-pusat,

  keakuan penglihatan, perbezaan kecerunan dan beberapa fungsi

  psikomotor yang lain.

  Perubahan fungsi jantung dan pulmonari.

  Pening kepala, letih, mengantuk, koma, tersekat pernafasan dan

  kematian.

 • Rajah 2.3: Kesan COhb ke atas manusia (Seinfeld, 1975).

  2.4.1.2 Kesan SO2 Terhadap Manusia

  Sebatian sulfur yang paling merbahaya ialah SO2. Kesan sulfur kepada

  kesihatan manusia banyak bergantung kepada kepekatan sulfur itu sendiri dan juga

  masa pendedahan manusia atau individu terhadap sulfur berkenaan. Punca kematian

  adalah disebabkan oleh pendedahan SO2 pada paras 1500 g/m3 selama 24 jam.

  Kesan-kesan SO2 terhadap kesihatan manusia ditunjukkan di dalam Jadual 2.3 di

  bawah.

 • Jadual 2.3: Kesan-kesan SO2 terhadap kesihatan manusia (Noor Isham, 1995).

  Kepekatan (ppm) Kesan-kesan

  0.037-0.092 (Purata tahunan)

  0.11-0.9 (Purata 24 jam)

  0.19 (Purata 24 jam)

  0.25 (Purata 24 jam)

  0.3 (8 jam)

  0.54 (Purata 24 jam)

  Jika disertai asap pada kepekatan 185 g/m3, maka

  gejala yang berkaitan dengan pernafasan akan

  bertambah.

  Ditambah dengan kepekatan zarahan, bilangan pesakit

  yang berkaitan dengan pernafasan akan bertambah.

  Kadar kakisan logam juga akan meningkat.

  Ditambah dengan sedikit kepekatan zarah, kadar

  kematian bertambah.

  Ditambah dengan kepekatan asap pada 750 g/m3,

  kadar kematian bertambah (contoh: kes di Britain),

  penyakit yang berkaitan juga akan meningkat.

  Keadaan di sini bukan sahaja memberi kesan kepada

  manusia malah banyak pokok terjejas.

  Ditambah dengan sedikit kepekatan zarah kadar

  kematian meningkat.

  2.4.1.3 Kesan NOX Terhadap Manusia

  NOX terbentuk apabila pembakaran pada suhu tinggi menghasilkan

  penyesuaian nitrogen dan oksigen. NO tidak mengganggu dan tidak dikira memberi

  kesan buruk kepada kepekatan atmosfera normal. Kepentingan NO ialah berkait rapat

  dengan kecenderungannya dioksidakan menjadi NO2. Tarikan hemoglobin untuk

  menyerap NO2 ialah 300,000 kali dari oksigen. Tarikan ini secara drastik

  mengurangkan keupayaan darah untuk mengangkut oksigen. Paras NO2 yang tinggi

  boleh membunuh. Pendedahan NO2 dalam masa kurang daripada 24 jam secara

  berterusan boleh memberi beberapa kesan bergantung kepada kepekatannya.

  Pendedahan kepada 9.4 mg/m3 (5 ppm) selama 10 minit menghasilkan pertambahan

 • sementara dalam airway resistance manakala pendedahan kepada 162.2 mg/m3 (90

  ppm) selama 30 minit menghasilkan bengkak berair (pulmonary edema).

  Pendedahan jangka panjang kepada NO2 pada kepekatan antara 117 dan 205

  g/m3 dan paras nitrat terampai min pada 3.8 g/m3 menghasilkan penyakit

  pernafasan. 95 peratus oksida nitrogen yang disedut tertahan di dalam badan, dimana

  ianya boleh mengahsilkan mutasi di dalam sel. NOX menyebabkan tisu paru-paru

  menjadi rapuh dan menjadi punca kepada kenser paru-paru dan emphysema (Dean

  A.Painter, 1974). Secara umumnya, kriteria dan kesan yang dihasilkan oleh bahan

  pencemar ditunjukkan dalam Jadual 2.4 di bawah.

 • Jadual 2.4: Kriteria dan kesan yang dihasilkan oleh bahan pencemar (Hasyimi, 1999).

  Pengkelasan Punca Bahan pencemar Kriteria Kesan

  Oksida karbon

  Kenderaan. Pembakaran

  terbuka.

  Industri pembinaan

  Karbon monoksida

  Karbon dioksida

  Tidak berbau. Tidak berwarna. Tidak ada rasa.

  Mengurangkan keupayaan hemoglobin

  membawa oksigen.

  Kesan rumah hijau.

  Oksida nitrogen Kenderaan. Industri

  perkilangan.

  Nitrogen oksida

  Nitrogen dioksida

  Nitrous oksida

  Berwarna kuning.

  Keperangan atau merah.

  Keperangan.

  Membantutkan pertumbuhan tumbuhan.

  Masalah pernafasan. Kegatalan pada mata.

  Oksida sulfur Loji janakuasa.

  Industri simen dan

  kertas.

  Sulfur dioksida

  Sulfur trioksida

  Gas tidak berwarna dan

  berbau kuat.

  Membantutkan pertumbuhan tumbuhan.

  Masalah pernafasan Menghakis cat dan besi.

 • 2.4.2 Kesan Ke Atas Tumbuh-tumbuhan

  Tumbuhan mengalami kerosakan akibat pencemaran udara melalui tiga cara:

  (i) Nekrosis (peruntuhan tisu daun), (ii) Klorosis (pelunturan atau lain-lain pertukaran

  warna), (iii) perubahan tumbuhan. Jenis kerosakan yang disebabkan oleh pelbagai

  bahan pencemar menunjukkan perbezaan yang jelas. SO2 menyebabkan tompok

  marginal atau urat yang berwarna kuning putih atau kuning pucat di kalangan daun

  lebar. Manakala rumput akan menunjukkan jaluran (perang kekuningan hingga putih)

  di kedua-dua belah urat tengah. Nekrosis perang berlaku di bahagian hujung jejarum

  konifer berdekatan kawasan klorotik. Spesis peka seperti alfafa, barli, kapas, gandum

  dan epal akan rosak apabila terdedah kepada kepekatan 780 g/m3 selama 8 jam.

  2.4.3 Kesan Ke Atas Harta Benda

  Kesan pencemaran yang paling ketara ke atas harta benda ialah mengotorkan

  permukaan bangunan, pakaian dan benda-benda lain. Pengotoran berlaku akibat dari

  pengendapan asap di permukaan. Kesan pencemaran udara boleh meninggikan lagi

  kadar pengkakisan logam. Rajah 2.3 merupakan contoh terdekat yang boleh diberikan

  iaitu kerosakan yang berlaku pada sebuah arca akibat dari pencemaran udara.

  Perbezaan dua gambar tersebut dapat menggambarkan keadaan kualiti udara dalam

  jangkamasa 61 tahun di Herten, Jerman.

 • Rajah 2.4: Arca yang dibuat daripada batu pasir yang dibina pada tahun

  1702 ini terletak di istana di Herten, Jerman. Gambar di sebelah

  kanan telah diambil pada tahun 1908 manakala gambar di

  sebelah kiri diambil pada tahun 1969 yang menunjukkan

  kehilangan keseluruhan corak struktur arca tersebut (Nevers,

  2000).

  2.4.4 Kesan Ke Atas Atmosfera

  Kehadiran zarahan terampai di ruang atmosfera akan mengganggu dan

  mengurangkan jarak kebolehlihatan dan walaupun CO2 dianggap bukan sebagai bahan

  pencemar utama tetapi kepekatan gas ini di dalam atmosfera boleh bertambah

  disebabkan oleh pertambahan pembakaran bahan api fosil. Kadar kepekatan CO2 yang

  tinggi boleh menyebabkan peningkatan suhu atau dikenali sebagai kesan rumah kaca.

 • 2.4.5 Kesan Kepada Ekonomi

  Udara yang tercemar akibat daripada aktiviti yang dijalankan memungkinkan

  beberapa aktiviti terpaksa ditangguhkan ataupun dihadkan pada kadar yang tertentu

  yang akan menyebabkan kepada kelewatan terhadap kerja-kerja yang dilakukan dan

  mengurangkan produktiviti bagi aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Perkara sebegini

  sentiasa ingin dielakkan terutama oleh pemilik-pemilik premis perniagaan agar kos

  tidak meningkat dan keuntungan yang sepatutnya diperolehi berkurangan.

  Selain itu, penduduk yang tinggal di kawasan yang berdekatan juga turut

  menerima tempiasan kepada aktiviti ekonomi mereka kerana secara tidak langsung

  menyebabkan pendapatan mereka terjejas terutamanya bagi peniaga-peniaga kecil

  kerana kesihatan yang terjejas dan rasa was-was pembeli terhadap kebersihan produk

  yang dihasilkan oleh peniaga-peniaga tersebut. Ini bermakna, setiap golongan yang

  terbabit dalam aktiviti perniagaan sama ada kecil ataupun besar akan menerima kesan

  secara langsung atau tidak langsung dari pencemaran udara ini.

  Bukan sahaja perolehan pendapatan mereka akan merosot malah kualiti

  barangan yang dihasilkan juga akan terjejas apabila perkara ini tidak dapat ditangani

  dengan sempurna. Kos yang terpaksa ditanggung oleh penduduk apabila kualiti udara

  tercemar yang tidak dapat dikawal juga bertambah untuk mendapatkan kepuasan

  sebenar dalam kehidupan seharian.

 • 2.5 Pola Penyerakan Bahan Pencemar

  Terdapat tiga pola utama dan tiga pola perantaraan yang sering dikaitkan

  dengan keadaan tukaran suhu secara tegak yang berbeza. Tiga pola asas ini adalah

  dikenali sebagai looping, coning, dan fanning yang mana kesemuanya menghasilkan

  bentuk masing-masing bergantung kepada suhu dan ketinggian. Pola perantaraan pula

  ialah lofting, fumigation dan trapping.

  Looping lazimnya berlaku pada waktu siang hari, iaitu apabila langit cerah,

  keadaan angin agak tenang dan diikuti dengan kadar tukaran adiabatik lampau (super

  adiabatic lapse rate). Oleh kerana keadaan tidak stabil yang melampau serta

  percampuran perolakan yang hebat, asap yang dikeluarkan dari cerobong akan

  meresap ke udara dengan cepat dan tidak tentu hala.

  Coning selalunya berlaku apabila hari berawan dan berangin sementara

  suhunya tetap menurut ketinggian. Lazimnya ia dialami di kawasan yang beriklim

  lembap. Pola jenis ini akan menghasilkan bentuk sebaran seakan-akan kon.

  Fanning lazimnya diperhatikan berlaku pada waktu malam dan pada awal pagi

  apabila langit cerah dan tiupan angin tidak kuat, iaitu suatu keadaan yang

  menggalakkan pembentukan lapisan udara permukaan yang tebal dan stabil. Keadaan

  seumpama ini boleh berterusan di sepanjang hari terutamanya di garis lintang tinggi di

  mana terdapat litupan salji di permukaan. Masalah pencemaran yang dahsyat boleh

  berlaku sekiranya cerobong adalah lebih rendah berbanding dengan bangunan-

  bangunan atau objek yang berhampiran.

  Lofting berlaku apabila cerobong asap mempunyai ketinggian yang sama

  dengan lapisan olak suhu sementara di bahagian atas cerobong itu udaranya tidak

  stabil. Fumigation dan trapping berlaku apabila lapisan udara tidak stabil atau neutral

 • di bahagian permukaan itu diikuti oleh satu lapisan stabil olak suhu di bahagian

  atasnya. Rajah 5.1 menunjukkan kestabilan udara dan hubungannya dengan bentuk-

  bentuk asap.

  Rajah 2.5: Kestabilan udara dan hubungannya dengan bentuk-

  bentuk asap (Sham Sani, 1982).

 • BAB III

  METODOLOGI

  Metodologi kajian merupakan satu langkah permulaan yang penting dan

  menjadi tulang belakang kepada kajian ini. Ia dianggap sebagai suatu bentuk

  perancangan yang dibuat bermula dari sesuatu kajian itu hendak dijalankan hinggalah

  ke noktahnya. Perancangan yang teliti amatlah perlu agar dapat melicinkan lagi

  perjalanan kerja tersebut. Dalam kajian ini, beberapa peringkat yang terlibat ialah

  pemahaman kepada asas kajian, penentuan matlamat dan objektif kajian, pengumpulan

  data dan perumusan kajian. Rajah 3.1 menunjukkan carta aliran bagi kajian yang

  dibuat.

 • Pemahaman Kepada Asas Kajian

  Penentuan Matlamat Dan Objektif Kajian

  Data Primer

  Pengumpulan Data Dan Maklumat

  Data Sekunder

  Penganalisaan Data

  Perumusan Kajian

  Rajah 3.1: Carta aliran kajian.

 • 3.1 Pemahaman Kepada Asas Kajian

  Pemahaman kepada asas kajian adalah langkah pertama yang perlu dilakukan.

  Objektif dan matlamat kajian dirangka setelah kefahaman yang jelas diperolehi bagi

  memastikan kajian yang dijalankan tidak terpesong dengan kehendak tajuk tersebut.

  3.2 Penentuan Matlamat Dan Objektif Kajian

  Penentuan matlamat dan objektif merupakan langkah kedua di dalam kajian ini

  di mana ianya akan menentukan arah tuju kepada kajian yang dijalankan. Ini amat

  penting kerana objektif dapat memberi gambaran dalam bentuk idea terhadap kajian

  yang dibuat sebelum meneruskan langkah-langkah kajian yang seterusnya. Kaitan

  idea kajian dipastikan bersesuaian dengan keadaan semasa dari pelbagai aspek. Di

  dalam projek sarjana muda ini, empat objektif utama telah digariskan di dalam bab

  yang terdahulu bagi memudahkan kajian dijalankan.

  3.3 Pengumpulan Data Dan Maklumat

  Pengumpulan data dan maklumat adalah merupakan langkah ketiga di dalam

  kajian ini. Data yang diambil dapat menjadi maklumat dan bukti penting kepada

  kajian ini. Tanpa data tersebut, kajian yang dijalankan tidak dapat memberikan

  maklumat yang diperlukan berdasarkan objektif yang dijalankan. Peringkat ini

  bertindak menjadi intipati yang menarik kepercayaan masyarakat berkenaan kajian

  yang dibuat. Data-data berkaitan dikumpulkan dan diklasifikasikan kepada dua

  peringkat utama iaitu data primer dan data sekunder.

 • 3.3.1 Data Primer

  Data primer ialah data yang diperolehi melalui pemerhatian sendiri, ujian-ujian

  dan soal selidik yang dijalankan. Ujian pencemaran udara telah dijalankan dengan

  menggunakan alat ukur kualiti udara iaitu Penguji Gas Toksik (Toxic Gas Monitor)

  dan Toksimeter (Toximeter) yang berkeupayaan mengesan kualiti pencemaran udara

  di kawasan tersebut. Kedua-dua jenis alat ini digunakan untuk menyukat beberapa gas

  yang penting di dalam udara. Ujian dilakukan setiap hari dalam masa seminggu

  bermula pada hari Khamis, 24 Oktober 2002 dan berakhir pada hari Rabu bersamaan

  30 Oktober 2002. Bacaan diambil pada waktu pagi, petang dan malam. Data mentah

  yang diperolehi disertakan dalam Lampiran A.

  3.3.1.1 Peralatan

  a) Penguji Gas Toksik (Toxic Gas Monitor)

  Penguji Gas Toksik adalah merupakan alat yang digunakan untuk menyukat

  kepekatan bagi gas NO dan CO dalam udara. Alat ukur kualiti pencemaran udara

  keluaran Riken Keiki Co. Ltd ini adalah dari model SC-90 dan menggunakan

  empat bateri alkali bersaiz C berkuasa V. Namun begitu, terdapat pilihan dalam

  pembekalan kuasa pada alat. Penggunaan bateri yang boleh dicas semula atau

  menggunakan alat terubah suai (adaptor) juga dibenarkan. Kuasa bateri yang

  paling minimum yang membolehkan bacaan diambil ialah 4.6 V. Alat ini

  dilengkapi dengan hos (gas sampling hose) dan kuar (probe) yang membantu

  mendapatkan bacaan dengan lebih jitu. Bacaan yang diperolehi dipamerkan di

  paparan LCD digital. Bacaan diukur dalam unit bahagian per juta (ppm).

 • Rajah 3.2: Penguji Gas Toksik yang dilengkapi dengan hos (gas sampling

  hose) dan kuar (probe) dari jenis piawai untuk mengukur gas

  CO.

  Rajah 3.3: Penguji Gas Toksik yang dilengkapi dengan hos (gas sampling

  hose) dan kuar (probe) yang digunakan untuk mengukur gas

  NO.

 • b) Toksimeter (Toximeter)

  Toksimeter dari jenis TX 11 adalah merupakan alat mudah alih yang boleh

  memberikan amaran kepada pengguna terhadap peningkatan kepekatan gas toksik di

  kawasan yang dikaji. Alat yang dikeluarkan oleh OLDHAM FRANCE S.A ini direka

  dengan menggunakan komponen elektronik terkini dan padat. Alat ini juga

  menggunakan paparan LCD digital bagi mempamerkan bacaan yang diambil. Alat ini

  digunakan untuk mengukur gas NO2 dan SO2. Bacaan diukur dalam unit bahagian per

  juta (ppm). Alat ini berkeupayaan untuk mengukur kepekatan gas NO2 dan SO2 di

  antara 0 hingga 20 ppm.

  Rajah 3.4: Toksimeter yang digunakan untuk menyukat gas NO2 dan SO2.

 • 3.3.1.2 Prosedur

  a. Penguji Gas Toksik

  Untuk persediaan, kuar (probe) dan hos (gas sampling hose) disambungkan ke

  bahagian gas masuk yang tertera perkataan GAS IN. Setelah penyambungan disiap,

  suis ON/OFF ditekan dan bacaan akan dipamerkan beberapa saat kemudiannya

  melalui paparan LCD digital. Bacaan diambil selama 15 minit bagi setiap lokasi yang

  dipilih. Untuk mengembalikan bacaan kepada nilai sifar, suis ZERO ditekan dan

  bacaan akan berubah kepada sifar secara automatik. Untuk mematikan alat, suis

  OFF ditekan sehingga alat mengeluarkan bunyi blip sebanyak tiga kali sebagai

  tanda alat sedia untuk ditutup. Kedudukan suis ditunjukkan di dalam Rajah 3.5 di

  bawah.

  Rajah 3.5: Penguji Gas Toksik.

 • b. Toksimeter

  Komponen utama dalam alat ini ialah sel bateri kering yang akan menukarkan

  kepekatan gas toksik kepada tenaga elektrik. Sel ini dikawal dari kesan luaran dengan

  menggunakan acuan kekisi. Bacaan diperolehi dengan menekan butang ON yang

  terletak di bahagian atas alat dan dipamerkan pada paparan LCD digital. Rajah 3.6 di

  bawah menunjukkan kedudukan bahagian-bahagian penting dalam Toksimeter.

  Rajah 3.6: Toksimeter.

  3.3.1.3 Soal Selidik

  Kajian secara soal selidik telah dijalankan ke atas 80 orang responden yang

  mana setiap 40 orang responden diambil masing-masing dari Taman Perindu dan

  Taman Bintang. Sebanyak 10 soalan yang berkaitan dengan pencemaran udara telah

 • diajukan kepada responden. Faktor kaum, jantina dan umur juga turut diambilkira di

  dalam soal selidik ini. Soalan berkenaan dengan soal selidik ditunjukkan di Lampiran

  B.

  3.3.2 Data Sekunder

  Data sekunder diperolehi daripada kajian literatur dan sumber-sumber ilmiah

  yang lain seperti buku-buku yang berkaitan dengan kejuruteraan alam sekitar, kajian-

  kajian terdahulu, jurnal, laporan projek sarjana muda dan bahan-bahan lain yang

  berkaitan. Maklumat dan data-data yang diperolehi ditentukan kesesuaiannya di mana

  maklumat yang berkaitan dengan pencemaran udara dijadikan asas dan rujukan.

  Pelbagai data dan maklumat dapat dikumpulkan dengan kerjasama dari Jabatan

  Alam Sekitar (JAS). Selain mendapatkan maklumat berkenaan bahan pencemar,

  perkara lain yang turut diperolehi ialah nasihat dan pandangan dari pihak JAS sendiri

  terhadap kajian yang dijalankan.

  Selain itu, data-data juga diperolehi dari Majlis Daerah Kulai (MDK). Data

  yang diperolehi lebih menjurus kepada topografi dan perkembangan kawasan kajian

  dari pelbagai sektor.

 • 3.4 Penganalisaan Data

  Setelah data diambil dan dikumpulkan, data-data tersebut akan dianalisis.

  Tujuan penganalisaan dilakukan adalah untuk melihat perkaitan beberapa perkara

  berkenaan dengan objektif kajian ini.

  3.5 Perumusan Kajian

  Perumusan kajian adalah peringkat yang terakhir di dalam metodologi kajian

  ini. Dalam peringkat ini, segala maklumat melalui data yang dianalisis ataupun dari

  pembacaan iaitu kajian literatur dirumuskan.

 • BAB IV

  KEPUTUSAN DAN ANALISIS

  Di dalam bab ini, segala dapatan dan analisis daripada kajian berkenaan

  pencemaran udara di kawasan perumahan dan perindustrian di Senai dibentangkan.

  Analisis yang dibuat adalah meliputi segala keputusan yang diperolehi melalui proses

  soal selidik terhadap 80 responden dari dua buah taman perumahan dan pengambilan

  data yang menggunakan alat ukur kualiti udara iaitu Penguji Gas Toksik (Toxic Gas

  Monitor) dan Toksimeter (Toximeter) di lokasi kajian. Pengukuran dijalankan selama

  seminggu iaitu bermula pada hari Khamis (24 Oktober 2002) dan berakhir pada hari

  Rabu (30 Oktober 2002). Perbandingan data yang diperolehi dengan kualiti udara

  piawai juga turut dibuat sekaligus menjadi garis panduan terhadap keseriusan

  pencemaran udara di kawasan yang dikaji.

  4.1 Punca-punca Pencemaran Udara

  Punca-punca pencemaran udara di kawasan kajian iaitu yang melibatkan taman

  perumahan dikenalpasti melalui proses soal selidik yang dibuat. Keputusan yang

  diperolehi dapat digambarkan di dalam Rajah 4.1 di bawah. Berdasarkan soal selidik

  ke atas 80 responden, dua punca pencemaran yang mendapat peratusan besar ialah

 • pencemaran udara yang terhasil dari asap kenderaan bermotor dan asap yang berpunca

  dari aktiviti perindustrian.

  Merujuk kepada Rajah 4.1, didapati 70 % responden menyokong bahawa

  pencemaran udara yang berlaku adalah berpunca dari kenderaan bermotor manakala

  25 % pula menyatakan bahawa pencemaran udara yang utama adalah berpunca dari

  aktiviti perkilangan. Jika dilihat secara kasar, keputusan yang dibuat adalah lebih

  menjurus kepada faktor lokasi. Walaupun kedudukan taman perumahan adalah

  berhampiran dengan kawasan perindustrian, namun kesibukan lalu lintas adalah lebih

  ketara. Lokasi Taman Bintang yang terletak di jalan utama menuju ke kawasan

  perindustrian dan ke lapangan terbang membuatkan kenderaan sentiasa bertali-arus

  melalui jalan tersebut.

  70%

  25%

  4% 1%

  asap dari kenderaan

  asap dari kilang

  tempat pelupusansampahsistem pembetungannajis yang tidak baik

  Rajah 4.1: Punca-punca pencemaran udara berdasarkan soal selidik ke atas

  80 responden.

 • 4.2 Tanggapan Dan Maklum Balas Penduduk

  Merujuk kepada Jadual 4.1 dan Rajah 4.2, didapati penduduk di kedua-dua

  taman perumahan memberikan tanggapan kualiti udara di tahap yang kurang

  memuaskan. Satu perkara yang dapat dilihat di sini ialah tahap keprihatinan yang

  tinggi pada penduduk di Taman Bintang terhadap kualiti udara di sekitarnya.

  Berdasarkan soal selidik yang dibuat ke atas 40 responden dari Taman Bintang,

  sebanyak 55% daripadanya menyatakan tahap kualiti udara pada tahap yang teruk

  berbanding dengan Taman Perindu yang hanya mencatatkan sebanyak 52.5% sahaja.

  8 dari 40 orang responden di Taman Perindu menyatakan kualiti udara adalah masih

  dalam keadaan yang sederhana dan seorang menyatakan ia masih dalam keadaan yang

  terkawal.

  Jadual 4.1 Kepekaan penduduk terhadap pencemaran udara.

  Taman Bintang Taman Perindu

  Sangat teruk 13 10

  Teruk 22 21

  Sederhana 5 8

  Terkawal 0 1

  Jumlah 40 orang 40 orang

 • 0.0

  10.0

  20.0

  30.0

  40.0

  50.0

  60.0

  Per

  atus

  (%)

  sangat teruk teruk sederhana terkawalTahap pencemaran

  Taman BintangTaman Perindu

  Rajah 4.2: Kepekaan penduduk terhadap pencemaran udara

  Berdasarkan kepada soal selidik yang dijalankan, hanya 11.25% sahaja dari 80

  responden yang pernah tampil membuat pengaduan kepada pihak berkuasa tentang

  masalah pencemaran udara di kawasan ini yang mana keseluruhannya adalah

  responden dari Taman Bintang. Namun begitu, tiada seorang pun responden dari

  Taman Perindu yang berbuat demikian.

  4.3 Perbandingan Pencemaran Udara Di Antara Lokasi Kajian

  Bagi mencapai objektif yang seterusnya, data yang diperolehi dari pengukuran

  kualiti udara digunakan untuk melihat perbandingan di antara lokasi kajian. Namun

  begitu, perbandingan yang ingin ditunjukkan di sini ialah lebih tertumpu kepada

  perbandingan antara kawasan perumahan dengan kawasan perindustrian.

 • 4.3.1 Perbandingan Kepekatan CO Di Antara Lokasi Kajian

  Rajah 4.3, Rajah 4.4 dan Rajah 4.5 masing-masing menunjukkan kadar

  kepekatan gas CO di keempat-empat lokasi kajian pada waktu pagi, petang dan

  malam. Perbandingan utama yang ingin ditunjukkan adalah perbandingan antara

  Taman Perindu dengan kilang 1 (MOX Sdn Bhd) dan Taman Bintang dengan kilang 2

  (Panasonic Sdn Bhd). Merujuk kepada Rajah 4.3, bacaan yang diperolehi pada waktu

  pagi di Taman Perindu dan MOX Sdn Bhd adalah tinggi. Taman Perindu mencatatkan

  bacaan yang tinggi hampir setiap hari berbanding dengan tiga lokasi yang lain.

  Bacaan yang tertinggi diperolehi pada hari Isnin bersamaan dengan 28 Oktober 2002

  iaitu sebanyak 19 ppm. Panasonic Sdn Bhd pula menunjukkan kadar kepekatan CO

  yang lebih rendah dari Taman Bintang. Secara tidak langsung, kedua-dua taman

  perumahan menunjukkan bacaan yang lebih tinggi berbanding dengan kedua-dua

  kilang yang dipilih.

  Pada hari Ahad bersamaan 27 Oktober 2002, tiga lokasi mencatatkan bacaan

  yang rendah iaitu sebanyak 1 ppm. Keadaan ini adalah disebabkan kurangnya aktiviti

  luar di kedua-dua kilang terbabit seperti penghantaran barangan. Pada hari ini terdapat

  banyak perbezaan terutamanya dari segi jumlah kenderaan yang menggunakan jalan

  utama. Kebanyakan penduduk yang telah bekerjaya lebih gemar menjadikan hari ini

  sebagai masa untuk berehat dan meluangkan masa bersama keluarga. Oleh itu, ia

  adalah menjadi satu kelaziman jika tiada banyak kenderaan yang keluar pada waktu

  pagi. Namun begitu, Taman Perindu telah memperolehi bacaan sebanyak 9 ppm pada

  waktu dan hari yang sama. Keadaan ini adalah disebabkan pengangkutan bas pekerja

  yang membawa pekerja dari kilang-kilang lain yang menjadikan waktu ini sebagai

  waktu bekerja.

 • 024

  6

  810

  12

  14

  1618

  20

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Masa (20/10-30/10)

  CO (p

  pm) Taman Perindu

  MOX Sdn BhdTaman BintangPanasonic

  Rajah 4.3: Kepekatan CO melawan masa pada waktu pagi.

  Merujuk kepada Rajah 4.4, bacaan yang dicatatkan pada waktu petang di

  Taman Perindu adalah tinggi terutama pada 24 Oktober 2002 dan 28 Oktober 2002

  iaitu masing-masing pada hari Rabu dan hari Isnin. Jumlah kenderaan yang banyak

  dapat dilihat pada waktu ini terutamanya kenderaan berat seperti lori kontena. Ini

  disebabkan proses pengangkutan serta penghantaran barangan kilang ke lokasi yang

  dituju banyak dilakukan pada waktu ini. Bagi Taman Bintang dan Panasonic Sdn Bhd,

  bacaan yang diperolehi pada waktu petang sepanjang ujian dijalankan adalah antara 0

  ppm hingga 4 ppm. Ini disebabkan keadaan jalan yang agak terkawal dan tidak sibuk.

  Kadar kepekatan CO yang dicatat di semua lokasi pada 27 Oktober iaitu pada hari

  Ahad pula adalah rendah.

 • 02

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Masa (24/10-30/10)

  CO

  (ppm

  ) Taman PerinduMOX Sdn BhdTaman BintangPanasonic

  Rajah 4.4: Kepekatan CO melawan masa pada waktu petang.

  Rajah 4.5 menunjukkan kadar kepekatan CO yang diperolehi pada waktu

  malam. Pada 25 Oktober 2002, bacaan yang tinggi telah diperolehi di Taman Perindu

  dan MOX Sdn Bhd dengan masing-masing mencatatkan sebanyak 37 ppm dan 16

  ppm. Kedua-dua lokasi tersebut adalah dalam keadaan yang senyap sunyi dan jumlah

  kenderaan yang melalui kawasan kajian adalah sedikit sepanjang ujian dijalankan.

  Kebarangkalian satu fenomena yang disebut sebagai kestabilan atmosfera (stable

  atmosphere) berlaku pada ketika ini adalah besar.

 • 05

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Masa (24/10-30/10)

  CO

  (ppm

  ) Taman PerinduMOX Sdn BhdTaman BintangPanasonic

  Rajah 4.5: Kepekatan CO melawan masa pada waktu malam.

  4.3.2 Perbandingan Kepekatan SO2 Di Antara Lokasi Kajian

  Rajah 4.6 menunjukkan kadar kepekatan SO2 yang telah diperolehi di keempat-

  empat lokasi. Di sini boleh diperhatikan, bacaan SO2 dicatatkan pada lingkungan yang

  tinggi setiap hari. Ini kerana, gas SO2 lebih banyak dilepaskan oleh kenderaan dan

  enjin yang menggunakan diesel. Kenderaan yang menggunakan diesel seperti bas

  pekerja, lori kontena dan kenderaan-kenderaan berat yang lain adalah merupakan

  pengangkutan yang utama di kawasan perindustrian. Keadaan ini akan menyebabkan

  peningkatan yang tinggi terhadap kadar kepekatan SO2 di dalam udara. Di samping

  itu, SO2 juga banyak dijanakan dari aktiviti perindustrian.

 • 00.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Masa (24/10-30/10)

  SO2 (

  ppm

  ) Taman PerinduMOX Sdn BhdTaman BintangPanasonic

  Rajah 4.6: Kepekatan SO2 melawan masa pada waktu pagi.

  Rajah 4.7 dan Rajah 4.8 juga tidak menunjukkan perbezaan yang banyak di

  kesemua lokasi kajian pada waktu petang dan malam. Bacaan yang diperolehi

  sepanjang ujian dijalankan adalah antara 1 ppm hingga 2 ppm.

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Masa (24/10-30/10)

  SO2 (

  ppm

  ) Taman PerinduMOX Sdn BhdTaman BintangPanasonic

  Rajah 4.7: Kepekatan SO2 melawan masa pada waktu petang.

 • Rajah 4.8 di bawah menunjukkan kadar kepekatan SO2 pada waktu malam.

  Pada 25 Oktober 2002, bacaan yang dicatatkan di Taman Perindu dan MOX Sdn Bhd

  adalah tinggi iaitu sebanyak 1.9 ppm. Bacaan yang diperolehi ini dapat menguatkan

  lagi andaian berlakunya fenomena kestabilan atmosfera di kawasan ini. Tambahan

  pula, cuaca pada waktu petang yang hujan menyebabkan permukaan bumi pada malam

  hari menjadi sejuk. Fenomena ini boleh berlaku sekiranya tiada pergerakan jisim

  berlaku secara menegak (McCormac, et al., 1971).

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Masa (24/10-30/10)

  SO2 (

  ppm

  )

  Taman PerinduMOX Sdn BhdTaman BintangPanasonic

  Rajah 4.8: Kepekatan SO2 melawan masa pada waktu malam.

  4.3.3 Perbandingan Kepekatan NO2 Di Antara Lokasi Kajian

  Merujuk kepada Rajah 4.9, kadar kepekatan NO2 yang diperolehi di semua

  lokasi kajian adalah di antara 0.4 ppm dan 1.2 ppm. Bacaan purata yang boleh diambil

  dalam masa seminggu ialah pada 0.8 ppm. Walaupun nilai yang diperolehi adalah

  kecil namun ia adalah pada tahap yang berbahaya dan boleh mendatangkan sebarang

  kecederaan dan kemusnahan kepada makhluk dan harta benda. Bilangan kenderaan

 • yang menggunakan petrol adalah banyak dan sekaligus membawa kepada peningkatan

  penjanaan gas NO2 di kawasan kajian.

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  1.4

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Masa (24/10-30/10)

  NO

  2 (pp

  m) Taman Perindu

  MOX Sdn BhdTaman BintangPanasonic

  Rajah 4.9: Kepekatan NO2 melawan masa pada waktu pagi.

  Rajah 4.10 dan Rajah 4.11 menunjukkan kadar kepekatan NO2 pada waktu

  petang dan malam. Tiada perbezaan yang ketara yang dapat ditunjukkan di keempat-

  empat lokasi. Bacaan yang diperolehi juga adalah dalam lingkungan 0.4 ppm hingga

  1.2 ppm. Rajah 4.10 menunjukkan bacaan yang terendah dicatat sebanyak 0.4 ppm di

  Taman Perindu dan MOX Sdn Bhd pada 24 Oktober 2002.

 • 00.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  1.4

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Masa (24/10-30/10)

  NO2 (

  ppm

  ) Taman PerinduMOX Sdn BhdTaman BintangPanasonic

  Rajah 4.10: Kepekatan NO2 melawan masa pada waktu petang.

  Merujuk kepada Rajah 4.11, kadar kepekatan NO2 yang tinggi dicatat di Taman

  Bintang pada 24 Oktober 2002 sebanyak 1.2 ppm. Pada ketika ini, jumlah kenderaan

  adalah banyak. Kenderaan yang menggunakan minyak petrol sebagai bahan pelincir

  utama adalah salah satu penyumbang ke arah peningkatan gas NO2 dalam udara.

  Pemilikan kenderaan persendirian seperti kereta dan motosikal di Taman Bintang

  adalah lebih tinggi dari Taman Perindu. Malah kebanyakkan penduduk di Taman

  Perindu menggunakan bas sebagai pengangkutan utama.

 • 00.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  1.4

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Masa (24/10-30/10)

  NO

  2 (pp

  m) Taman Perindu

  MOX Sdn BhdTaman BintangPanasonic

  Rajah 4.11: Kepekatan NO2 melawan masa pada waktu malam.

  4.3.4 Perbandingan Kepekatan NO

  Rajah 4.13, 4.14 dan 4.15 menunjukkan kepekatan NO yang dicatatkan pada

  waktu pagi, petang dan malam. Panasonic Sdn Bhd mencatatkan bacaan 0 ppm

  sepanjang ujian dijalankan pada ketiga-tiga waktu. Bacaan yang tinggi dicatatkan

  pada pagi Isnin, 28 Oktober 2002 di Taman Perindu dan MOX Sdn Bhd dengan

  masing-masing mencatatkan sebanyak 3 ppm dan 2 ppm. Jumlah kenderaan yang

  banyak pada ketika ini menyebabkan bacaan yang diperolehi adalah tinggi.

 • 00.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  3

  3.5

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Masa (24/10-30/10)

  NO

  (ppm

  ) Taman perinduMOX Sdn BhdTaman Bintang

  Rajah 4.12: Kepekatan NO melawan masa pada waktu pagi.

  Rajah 4.13 menunjukkan kadar kepekatan NO yang diperolehi pada waktu

  petang di keempat-empat lokasi kajian. Bacaan yang diperolehi di Taman Bintang dan

  MOX Sdn Bhd adalah sifar sepanjang ujian dijalankan pada waktu ini. Situasi yang

  sama juga turut berlaku di Panasonic Sdn Bhd di mana semua bacaan mencatatkan

  nilai sifar pada ketiga-tiga waktu. Gas NOX sebahagian besarnya terjana dari

  kenderaan bermotor. Suasana kawasan kilang yang agak lengang dan diikuti dengan

  cuaca yang sering mengalami hujan pada waktu petang menyebabkan hasil bacaan

  yang diperolehi adalah sifar.

 • 00.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Masa (24/10-30/10)

  NO

  (ppm

  ) Taman PerinduMOX Sdn BhdTaman Bintang

  Rajah 4.13: Kepekatan NO melawan masa pada waktu petang.

  Merujuk kepada Rajah 4.14, kepekatan NO pada hari Jumaat bersamaan

  dengan 25 Oktober 2002 adalah tinggi di Taman Perindu iaitu sebanyak 6 ppm

  manakala MOX Sdn Bhd dan Taman Bintang mencatatkan bacaan yang sama iaitu

  sebanyak 1 ppm. Peningkatan mendadak kadar kepekatan bagi NO dari 0 ppm pada

  waktu petang kepada 6 ppm pada waktu malam dapat dilihat dengan jelas. Proses

  penyerakan bahan pencemar tidak berlaku dengan baik disebabkan oleh cuaca yang

  sejuk dan tiadanya pergerakan angin.

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Masa (24/10-30/10)

  NO

  (ppm

  ) Taman PerinduMOX Sdn BhdTaman Bintang

  Rajah 4.14: Kepekatan NO melawan masa pada waktu malam.

 • 4.4 Perbandingan Tahap Pencemaran Udara Di Senai Dengan Kualiti Udara

  Piawai

  Jadual 4.2 di bawah menunjukkan dengan lebih jelas perbandingan antara

  kualiti udara piawai, udara bersih, udara tercemar dengan hasil kajian yang diperolehi

  yang menjadi garis panduan tahap pencemaran bagi sesebuah tempat. Dari ujian yang

  dijalankan, didapati bacaan tertinggi yang dicatat oleh gas CO, NO2 dan SO2 dalam

  masa 15 minit masing-masing adalah sebanyak 37 ppm, 1.2 ppm dan 2.0 ppm.

  Didapati keempat-empat gas yang dikaji mencatatkan bacaan kadar kepekatan yang

  tinggi dalam tempoh hanya 15 minit.

  Jadual 4.2: Perbandingan kadar kepekatan antara udara bersih, udara tercemar dan

  hasil kajian yang diperolehi (Seinfeld,1975).

  Komponen Piawai Udara bersih Udara

  tercemar

  Bacaan

  tertinggi

  CO 35 ppm < 1 ppm 5-200 ppm 37 ppm

  SO2 0.14 ppm 0.001-0.01

  ppm

  0.02-2 ppm 2 ppm

  NOX 0.25 ppm 0.001-0.01

  ppm

  0.01-0.5 ppm 1.2 ppm (NO2)

  6 ppm (NO)

 • BAB V

  KESIMPULAN DAN CADANGAN

  5.1 Kesimpulan

  Terdapat beberapa kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan kepada

  keputusan dan analisis kajian ini, iaitu:

  i. Dari soal selidik yang dijalankan, didapati penduduk bersikap prihatin terhadap

  kualiti udara di sekelilingnya. Namun begitu, hanya segelintir sahaja yang

  berani tampil untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa.

  ii. Kadar kepekatan bagi gas CO, NOX dan SO2 adalah dalam keadaan yang agak

  membimbangkan. Hasil kajian mendapati bacaan tertinggi bagi CO, NOX dan

  SO2 masing-masing adalah sebanyak 37 ppm, 1.2 ppm (NO2), 6 ppm (NO) dan

  2.0 ppm adalah berada dalam tahap yang berbahaya dan boleh mendatangkan

  kecederaan dan kemusnahan kepada makhluk dan harta benda.

  iii. Kajian yang dijalankan juga menunjukkan berlakunya satu fenomena yang

  dinamakan sebagai kestabilan atmosfera (stable atmosphere) pada 25 Oktober

  2002 iaitu pada waktu malam. Apabila permukaan bumi menjadi sejuk pada

 • waktu malam dalam keadaan tertentu, bahagian lapisan atasnya pula adalah

  agak panas. Kes sebegini adalah dikenali sebagai olak suhu di mana suhu

  bertambah menurut ketinggian manakala lapisan udara di mana suhunya

  meningkat menurut ketinggian dikenali sebagai lapisan olak suhu. Seperkara

  lagi yang perlu diambilkira bagi kes ini iaitu hakikat udara adalah satu bahan

  yang boleh mampat dan ianya boleh dipengaruhi oleh tekanan. Lazimnya

  udara bergerak dari kawasan yang bertekanan tinggi ke kawasan yang

  bertekanan rendah di mana pada ketika ini suhu udara akan menurun.

  5.2 Cadangan

  Terdapat beberapa cadangan yang boleh membantu meningkatkan mutu kajian

  di masa akan datang. Antaranya ialah:

  i. Menambahkan bilangan lokasi di sekitar kawasan kajian.

  ii. Mengkaji juga parameter-parameter yang lain seperti PM10 dan sebagainya

  terutamanya parameter yang digunakan dalam pengiraan Indek Pencemaran

  Udara (Air Quality Index).

  iii. Menggunakan peralatan yang terkini dan moden yang lebih peka terhadap

  pencemaran udara.

 • 5.3 Langkah-Langkah Kawalan Pencemaran Udara

  5.3.1 Meningkatkan Kesedaran Nilai Tanggungjawab Bersama Di Kalangan

  Masyarakat

  Memelihara kebersihan alam sekitar serta kepentingannya kepada kehidupan

  manusia perlu difahami oleh orang ramai. Perkara yang diperhatikan dalam program

  kesedaran alam sekitar ialah kurangnya pendedahan kepada semua lapisan masyarakat.

  Ini menyebabkan mesej pendidikan yang hendak disampaikan oleh program kesedaran

  alam sekitar tidak sampai kepada semua strata masyarakat. Langkah itu menyebabkan

  kejahilan orang ramai mengenai kualiti alam sekitar tidak berubah. Kesedaran orang

  ramai dapat diwujudkan melalui pelbagai cara seperti program pendidikan dan kempen

  kesedaran.

  5.3.2 Perundangan yang perlu dikemaskini dan dikuatkuasa

  Buat masa ini negara kita mempunyai Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi

  mencegah, mengurang, mengawal pencemaran serta memperbaiki mutu alam sekitar.

  Terdapat 15 Peraturan dan Perintah dalam akta ini yang merangkumi semua aspek

  alam sekitar. Tetapi, masih ada beberapa ketidakselarasan di antara Kerajaan Pusat

  dan negeri dalam pelaksanaan akta ini berbanding akta-akta negeri yang ada. Selain

  itu, hukuman kesalahan alam sekitar yang ada buat masa ini masih kurang memberi

  kesan. Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih), 1978 antaranya

  telah digubal bagi membantu menangani masalah pencemaran udara. Bagaimanapun,

  undang-undang tersebut perlu dikemaskini dan dikuatkuasa. Kawalan secara

  perundangan seperti denda dan saman yang dikeluarkan adalah merupakan tindakan

  terakhir dalam menangani masalah pencemaran udara.

 • 5.3.3 Menubuhkan Stesen Pengawasan Udara

  Penubuhan stesen-stesen pengawasan udara hendaklah ditambah dari masa ke

  masa terutamanya di kawasan yang jelas berpotensi mencemar seperti di kawasan

  perindustrian dan persimpangan jalan raya yang penuh sesak. Stesen-stesen ini

  hendaklah mampu mengukur pelbagai jenis bahan pencemar agar keadaan kualiti

  udara dapat digambarkan dengan lebih tepat. Penswastaan stesen-stesen pengawasan

  kepada Alam Sekitar Malaysia Sdn Bhd (ASMA) bermula pada tahun 1996 di

  beberapa buah negeri termasuk negeri Johor adalah sesuatu yang baik kerana peralatan

  pengawasan syarikat swasta pastinya lebih baik berbanding kerajaan kerana untuk

  menjaga imej syarikat (JAS, 1999).

  Stesen-stesen tetap seperti HVS dan DDG hendaklah dibantu juga oleh stesen-

  stesen bergerak agar tahap kualiti udara secara keseluruhan di beberapa lokasi dapat

  digambarkan dengan jelas. Stesen-stesen bergerak yang dimaksudkan ialah seperti

  yang diusahakan oleh Jabatan Alam Sekitar negeri Kedah yang menempatkan tiga

  kenderaan menyukat kualiti udara bergerak (Air Quality Monitoring Car) di beberapa

  kawasan strategik yang berupaya mengesan kualiti udara dalam lingkungan dua

  kilometer di sekelilingnya. Selain dapat mengesan tahap pencemaran udara dan

  kandungan gas, alat tersebut juga mampu mengesan kelajuan dan arah angan (Nor

  Halim, 1998).

 • RUJUKAN

  Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) & Peraturan-peraturan Dan Perintah-

  perintah, (2002). International Law Book Services, Kuala Lumpur.

  Billy M. McCormac, V.Robert, et. al, (1971). Introduction to The Scientific Study of

  Atmospheric Pollution. D. Reidel Publisihng Company, Dordrecht-Holland.

  Hendry C. Perkins, (1974). Air Pollution, Mc Graw Hill. New York.

  H. M. Dix, (1981). Environmental Pollution. John Wiley and Sons.

  Jabatan Alam Sekitar (JAS). Laporan Tahunan Kualiti Alam Sekeliling,

  Tahun1999. JAS, Johor.

  Parker, H.W. (1977). Air Pollution. Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New

  Jersey.

  Pearson, J.K.(2001). Improving Air Quality: Progress and Challenges for the Auto

  Industry. Society of Automotive Engineers, Inc. Warrendale

 • Majlis Daerah Kulai, (1998). Laporan Pemeriksaan : Rancangan Struktur

  (Pengubahan) Daerah Johor Bahru (1998-2020), Johor Bahru

  Md Rajuna Bin Ahmad Shakri, (1996). Kesan Aliran Lalu Lintas Terhadap Kualiti

  Udara Dan Kebisingan: Kajian Kes Di Taman Perling. FKA, Universiti Teknologi

  Malaysia : Tesis

  Mohd Hasyimi bin Hashim, (1999). Kesan Terhadap Alam Sekitar Akibat

  Pencemaran Udara: Satu Kajian Pematuhan Udara Di Kawasan Pembinaan dan

  Perindustrian. FKA, Universiti Teknologi Malaysia : Tesis

  Mohd Rosli Mohamed Azizi, (1994). Kajian Pencemaran Udara Di Pasir Gudang.

  FKA, Universiti Teknologi Malaysia : Tesis.

  Nevers, N.D. (2000). Air Pollution Control Engineering: Second Edition. McGraw-

  Hill Inc.

  Norhalim bin Mohd Horany, (1998). Kajian Pencemaran Udara: Kesan Jerebu

  Terhadap Masalah Kesihatan Di Johor Bahru. FKA, Universiti Teknologi Malaysia :

  Tesis

  Seinfeld, J.H.(1975). Air Pollution: Physical and Chemical Fundamentals.

  McGraw-Hill, Inc.

  Sham Sani. (1982). Pembandaran Iklim Bandar Dan Pencemaran Udara Dewan

  Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur

 • Thad Godish (1991). Air Quality. 2nd Edition. Lewis Publishers, Michigan, USA.

  Uda bin Saad, (1994). Kajian Pencemaran Udara Di Pasir Gudang. FKA, Universiti

  Teknologi Malaysia : Tesis

  Wayne, T.D., (1998). Air Pollution: Its Origin and Control United State of America.

  World Health Organization, (1982). Rapid assessment of Sources of Air, Water and

  Land Pollution. Geneva.

 • LAMPIRAN B

  Nama:

  Sila isikan maklumat di bawah.

  Sudah berapa lama anda menetap di kawasan ini?

  Lebih 20 tahun

  Lebih 10 tahun

  Lebih 5 tahun

  Kurang dari 5 tahun

  Pada pendapat anda bagaimanakah tahap pencemaran udara di kawasan ini?

  Sangat teruk

  Teruk

  Sederhana

  Terkawal

  Bilakah sering terjadinya pencemaran udara di kawasan kediaman anda?

  Pagi

  Tengahari

  Petang

  Malam

  Sepanjang masa

  Apakah bentuk kesan pencemaran udara ke atas keluarga anda?

  Terdapat kabus yang tebal

  Sering mengalami batuk dan sakit tekak

  Mengalami kegatalan pada kulit

  Kepedihan pada mata

  Sering sesak nafas

  Keadaan yang agak kelam kabut dan berhabuk

 • Jika ya, nyatakan kekerapan ia terjadi dan masa yang diperlukan untuk sembuh

  sepenuhnya pada setiap kali ianya berlaku.

  ..

  Apakah punca utama pencemaran udara di kawasan ini.

  Asap dari kilang-kilang

  Asap dari kenderaan

  Tempat pelupusan sampah

  Sistem pembetungan najis yang tidak berfungsi dengan baik

  Adakah anda tahu dari mana datangnya pencemaran tersebut? Jika tahu, nyatakan.

  Sebelum ini, pernahkah anda membuat sebarang pengaduan kepada pihak berkuasa

  tentang masalah pencemaran udara tersebut?

  .

  Jika ya, apakah tindakan mereka?

  .

  Pada pendapat anda, bagaimanakah cadangan yang terbaik untuk atasi masalah?

  Terima kasih atas kerjasama yang diberikan.

  Kesan Kepada EkonomiLAMPIRAN B