Penemuan Dan Penyiasatan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  1/18

  KAEDAH & TEKNIKDALAM MATEMATIK(PENYIASATAN & PENEMUAN)

  Mohd Zuhri Bin DaudFlora Yap Zhi YingSue Ernest Richard

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  2/18

  MENU

  PENYIASATAN PENEMUAN

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  3/18

  Penyiasatan? Asas kepada bidang Matematik.

  Asas untuk faham bagaimana Matematik digunakan untuk

  mengembangkan pengetahuan dan menyelesaikan masalah.

  Salah satu langkah dalam kaedah penemuan.

  Murid akan cuba faham masalah, susun langkah dan

  selesaikan masalah.

  Perbincangan penting terhadap hasil siasatan dan proses

  yang terlibat.

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  4/18

  Dalam kaedah penyiasatan murid diberi

  peluang untuk berkongsi idea dan pengalaman

  serta berinteraksi antara murid dengan guruatau antara murid dengan murid.

  Penyiasatan merupakan suatu penerokaan.Penerokaan melibatkan cara murid belajar

  menghadapi soalan-soalan tak berstruktur yang

  bersifat terbuka, menilai dan membuat hujahsesuatu pernyataan dan hujah secara logik

  serta menggunakan contoh secara konstruktif.

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  5/18

  Penerokaan bukan sahaja melibatkan

  seseorang itu sedang mencuba untuk

  menyelesaikan sesuatu masalah tertentutetapi juga mempertingkatkan

  kefahaman tentang sesuatu situasi

  tertentu.

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  6/18

  Kegunaan Penyiasatan

  Memainkan peranan yang penting dalam

  menentukan kurikulum matematik.

  Memberi peluang kepada guru sendiridalam memberi penerangan yang baik.

  Dapat mengadakan perbincangan antara

  guru dengan pelajar atau pelajar denganpelajar.

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  7/18

  Membina kemahiran berfikir aras tinggi dan

  kemahiran penyelesaian masalah.

  Memberi peluang kepada pelajar membina

  penemuan sendiri dan mengaplikasikan

  matematik dalam semua situasi dengan

  menunjukkan proses secara matematikal

  strategi penyelesaian masalah tersebut.

  Membina perlakuan positif dan berfikiransecara terbuka.

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  8/18

  Langkah Penyiasatan:

  Kenali masalah asas

  Guru akan cuba menanam minat/ motivasi pelajar dengan

  mewujudkan situasi yang menarik dan relevan.

  Mentafsir masalah

  Soalan dibina daripada masalah yang diberikan untuk mencari

  kata-kata kunci di dalam masalah yang diberi.

  Merancang penyiasatan

  Guru membimbing pelajar memilih kaedah yang sesuai untuk

  menyelesaikan masalah tersebut.

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  9/18

  Melaksanakan penyiasatan

  Murid membuat hipotesis dan generalisasi. Manakala guru

  membimbing pelajar dengan bertanyakan beberapa soalan.

  Membuat kesimpulan

  Murid akan menerangkan hasil penyiasatan dan

  menerangkan bagaimana dan kenapa mereka

  menggunakan sesuatu teori tersebut. Di samping itu,

  soalan-soalan yang dikemukakan oleh murid yang lain

  dapat membantu mencapai penghasilan penyiasatan yang

  baik.

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  10/18

  Kelebihan Menggabungkan murid daripada pelbagai

  kebolehan.

  Menggalakkan pemikiran kreatif.

  Memberi kepuasan intrinsik kepada murid.

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  11/18

  Sukar untuk disesuaikan dengan silibus lama

  Perlukan banyak bantuan daripada guru

  Mengambil masa yang lama.

  Kelemahan

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  12/18

  Kaedah Penemuan

  Kaedah penemuan merupakan kaedah

  saintifik. Ia menganjurkan penyiasatan

  dalam keadaan atau fenomena sebenar.

  Ianya perlu melalui beberapa fasa.

  Setiap fasa mempunyai satu siri tugasyang akan melengkapkannya kepada fasa

  yang seterusnya atau ke arah kesimpulan

  kepada penyiasatan.

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  13/18

  Proses ini meliputi strategi inkuiri

  yang menggunakan soalan danmencari jawapan (merancang,

  menyiasat, menganalisa dan

  menemui).

  Biasanya guru akan memberi satu

  situasi. Murid yang perlu tentukan

  konsep yang terlibat.

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  14/18

  Pembelajaran melalui kaedah ini

  memerlukan kemahiran-kemahiran sepertimembuat perbandingan dan mencari ciri-

  ciri yang sama untuk membuat

  generalisasi.

  Kaedah penemuan boleh dilakukan dalam

  dua bentuk iaitu, penemuan kreatif atau

  penemuan terpimpin (Sobel & Maletsky,

  1972).

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  15/18

  Dalam matematik banyak konsep, rumus dan

  hukum boleh dipelajari dengan menggunakankaedah penemuan. Contohnya , murid-murid

  boleh menemui teorem Pythagoras, rumus

  luas segitiga, pemfaktoran ungkapan kuadratikdan sebagainya.

  Penggunaan kad imbasan dengan sedikitpembayang (bahan manipulatif) amat

  membantu.

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  16/18

  KEBAIKAN

  Galakkan kerjasama

  Galakkan perasaan ingin tahu

  Bina pengetahuan dan kefahaman asas murid

  Galakkan sikap berdikari dan autonomi

  Murid bertanggungjawab terhadap masalah

  dan keputusan yang terhasil

  Memberi motivasi

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  17/18

  KELEMAHAN

  Menyebabkan kekecewaan, hilang fokus

  Mengambil masa yang lama

  Perlukan kemahiran tinggi guru

  Bagaimana untuk menyusun dan

  mempersembahkan data

  Tahu pengetahuan sedia ada murid-murid

 • 8/22/2019 Penemuan Dan Penyiasatan

  18/18

  Contoh aktiviti penemuan dan

  penyiasatan

  Aktiviti hands-on

  Aktiviti minds-on

  Mencari maklumat daripada sumber

  rujukan

  (media cetak, media eletronik, guru)