modul penyiasatan saintifik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

modules scince SPM

Citation preview

MEMBINA HIPOTESIS, MENGENALPASTI PEMBOLEHUBAH DAN DEFINISI SECARA OPERASI

AKTIVITI 1 :Panjang bandul (cm)benang

50 30

100 61

150 90

200 122

Tempoh bagi 10 ayunan lengkap (saat)

bandul Kaki retort

Eksperimen menunjukkan perkaitan antara jisim bandul dengan tempoh ayunan. a). Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini. ____________________________ _____________ __________________________ b). Kenalpastikan pembolehubah : Pembolehubah dimalarkan : ____________________________________ ____

Pembolehubah dimanipulasikan : ________________________________________ Pembolehubah bergerakbalas : ________________________________________

AKTIVITI 2 :

Eksperimen ini menunjukkan perkaitan antara jisim objek dan inersianya. a). Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini. _____________________________________________________________ ______

2

b).

Kenalpastikan pembolehubah : Pembolehubah dimalarkan : ________________________________________

Pembolehubah dimanipulasikan : ______________ __________________________ Pembolehubah bergerakbalas : c). ________________________________________

Nyatakan definisi secara operasi bagi inersia gerakan . ________________________________________ ___________________________

AKTIVITI 3 :

Ceper kosong

Eksperimen ini menunjukkan kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria a). Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini. _________________________________________ __________________________ b). Kenalpastikan pembolehubah : Pembolehubah dimalarkan : _______________________________________

Pembolehubah dimanipulasikan : _______________________________________ Pembolehubah bergerakbalas : c). _______________________________________

Nyatakan definisi secara operasi bagi antibiotik. ________________________________________ ___________________________

3

AKTIVITI 4 :

Masa (saat) 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Jarak dilalui (cm) 0 16 63 145 256 401

Eksperimen ini menunjukkan jarak yang dilalui kereta mainan pada masa tertentu. a). Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini. _________________________________________ __________________________ b). Kenalpastikan pembolehubah : Pembolehubah dimalarkan : ________________________________________

Pembolehubah dimanipulasikan : ________________________________________ Pembolehubah bergerakbalas : AKTIVITI 5 : ________________________________________

Bahan Rod Besi Rod Aluminium Rod Karbon

Masa (saat) 30 20 80

Eksperimen menunjukkan sifat kekonduksiaan haba.

4

a).

Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini. _________________________________________ __________________________

b).

Kenalpastikan pembolehubah : Pembolehubah dimalarkan : _______________________________________

Pembolehubah dimanipulasikan : _______________________________________ Pembolehubah bergerakbalas :MEMPLOT GRAF

_______________________________________

AKTIVITI 1 Seorang murid telah menjalankan satu eksperimen makmal untuk menentukan takat didih satu larutan. Suhu larutan itu dicatatkan setiap 2 minit sehingga ia mendidih. Jadual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen itu.

Masa/minit

0

2

4

6

8

10

Suhu/ C

28

48

68

88

102

102

(a) Berdasarkan Jadual yang diberikan, lukiskan graf suhu melawan masa. Suhu/ C

100 80 60

40 20

2

4

6

8

10

masa/minit

5

(b) Apakah hubungan antara suhu larutan itu dengan masa dalam 6 minit pertama? .

(c) Berdasarkan graf di (a), tentukan takat didih larutan itu. Tanda kan takat didih larutan itu pada graf. AKTIVITI 2 Rajah menunjukkan pita detik yang diperolehi daripada gerakan sebuah troli yang menuruni landasan condong. Troli itu mengambil masa 6 saat untuk turun daripada atas landasan ke bawah landasan itu.

Jadual menunjukkan maklumat tentang keratan pita detik di atas Keratan pita detik Panjang/cm 1 2.0 2 . 3 4.0 4 5.0

(a) Ukur panjang Keratan 2 pita detik itu dan catat dalam jadual di atas.

(b) Dengan menggunakan jadual diatas, lukis carta palang pa da kertas graf di bawah. Panjang/cm

6

4 2 6 Keratan pita detik

(c) Dengan menggunakan carta palang anda di (b), nyatakan jenis gerakan troli itu. ... (d) Keratan 5 pita detik adalah selepas keratin 4 dan juga mewakili jarak waktu 1 saat. Dengan menggunakan rajah di atas , ramalkan ukuran panjang Keratan 5. Panjang: . cm

AKTIVITI 3 Jadual dibawah menunjukkan momentum sebuah troli berjisim xkg pada halaju yang berlainan. Halaju (m/s) 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 Momentum (kgm/s) 0.10 0.15 0.25 0.40

(a) Dengan menggunakan data daripada jadual di atas, lukiskan graf momentum melawan halaju pada kertas graf berikut; an ang/ m Momentum(kgm/s)

0.5 0.4 0.3

0.2 0.1

4 2 [2 ma 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0. 0.7 0.8 Hala u(m/s)

[2 ma k e atan ta et k

(b) (i) Berdasarkan graf anda tentukan mome ntum troli itu pada halaju 0.6 m/s? ..

7

(ii) Hitungkan jisim troli itu

(c) Nyatakan hubungan antara momentum dengan halaju troli itu . AKTIVITI 4 Jadual menunjukkan keputusan eksperimen kajian kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Suhu/C 0 15 25 35 60 Saiz koloni bakteria selepas 24jam/mm 2 5 10 15 3

(a) Nyatakan satu hipotesis berdasarkan jadual 2 .. .. (b) (i) Berdasarkan jadual di atas, lukiskan graf menunju kkan hubungan antara saiz koloni bakteria dengan suhu. Saiz koloni bakteria/mm

20 16 12

8 4

10

20

30

8 40

50

60

Suhu/C

(ii) Bedasarkan graf, nyatakan suhu optimum untk pertumbuhan bakteria. .... (iii) Ramalkan saiz koloni bakteria pada suhu 70C. AKTIVITI 5 Satu eksperimen di lakukan untuk mengkaji Variasi saiz daun pada sejenis tumbuhan. 40 helai daun dikutip dan diukur panjangnya. Keputusan yang diperoleh adalah seperti berikut; 59cm 43cm 49cm 68cm 59cm 54cm 61cm 52cm 52cm 56cm 54cm 48cm 44cm 60cm 54cm 58cm 70cm 63cm 64cm 53cm 50cm 52cm 54cm 48cm 62cm 53cm 54cm 42cm 48cm 48cm 58cm 58cm 62cm 53cm 67cm 45cm 49cm 52cm 61cm 63cm Lukiskan carta bar untuk mengambarkan data yang diperoleh pada paksi -paksi yang disediakan pada graf di bawah; kekerapan12

10 0 8

6

4

2

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 - 60

61 - 65

66 - 70

Panjang daun (cm)

9

UJIAN

1.

Rajah di atas menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan untuk menyiasat kesan berat objek (w) terhadap pemanjangan getah tervulkan, (p) .

Jisim pemberat, m (g) Panjang asal, (cm) Panjang apabila pemberat digantung, (cm) Panjang apabila pemberat dialih, (cm) Pemanjangan, p (cm) a). b). Lengkapkan jadual di atas.

200 10 12 10

300 10 13 10

400 10 15 10

500 10 16 10

Nyatakan hipotesis bagi eksperimen di atas. ___________________________________ ________________________________ ____________________________________________ _______________________

c).

Nyatakan pembolehubah : i. Pembolehubah dimalarkan : _____________________________________ ii. Pembolehubah dimanipulasikan : _____________________________________ iii. Pembolehubah bergerakbalas : _____________________________________

10

d).

Berdasarkan data dalam jadual di atas lukis graf pe manjangan, p, melawan jisim pemberat, m pada graf yang disediakan.Pemanjangan getah tervulkan, (p), cm

Jisim pemberat, m( g)

e).

Nyatakan definisi kenyal secara operasi bagi keputusan eksperimen ini. _________________________________________________________________________

11

Jawapan

Aktiviti 1 (a) semakin panjang bandul semakin lama tempoh ayunan (b) p.malar: berat bandul p manipulasi : panjang bandul p.bergerak balas : tempoh bagi sepuluh ayunan lengkap Aktiviti 2 (a) semakin berat beban semakin susah ia digera kkan (b) P. malar : panjang tali dan saiz baldi P .manipulasi : berat beban P.bergerak balas : masa ayunan lengkap / bilangan ayunan sesaat (c) Semakin berat beban semakin besar inersia semakin sukar ayunan dihentikan Aktiviti 3 (a) Antibiotik menghalang pertumbuh an bacteria (b) P.malar : kultur bakteria P. manipulasi : kehadiran penisilin P.bergerak balas: pertumbuhan bakteria (c) Antibiotik menghalang pertumbuhan bacteria dengan membunuhnya Aktiviti 4 (a) Semakin lama tempoh masa semakin jauh jarak yang dilalui kere ta mainan (b) P.malar: jenis kereta mainan P. manipulasi : masa P.bergerak balas : jarak yang dilalui Aktiviti 5 (a) Paku tekan pada rod aluminium jatuh dalam masa yang paling singkat berbanding paku besi dan rod karbon (b) P.malar : jarak X ke Y P. manipulasi : jenis bahan P. bergerak balas ; tempoh masa paku tekan jatuh MEMPLOT GRAF Aktiviti 1 (a) Graf (b) suhu larutan semakin bertambah dengan masa/suhu larutan berkadar terus dengan Masa (c) takat didih larutan 102 0C

12

Aktiviti 2 (a) Graf (b) Graf (c) pecutan sekata (d) Graf 1(b)(i) 0.3 kgm/s (ii) Jisim = momentum Halaju = 0.3 = 0.5g 0.6

(c) semakin besar jisim dan halaju semakin besar momentum nya. 2. (a) Saiz koloni bakteria semakin bertambah apabila suhu bertambah (b)(i) graf (ii) 35 0C (iii) 1 mm Aktiviti 3 (Graf) Aktiviti 4 ( soalan struktur) 1 (a) pemanjangan 2, 3, 5, 6 (b) Semakin bertambah jisim pemberat semakin bertambah pemanjangan getah. (c) (i) P. dimalarkan jisim getah (ii) P. dimanipulasikan jisim pemberat (iii) P. bergerak balas : pemanjangan getah ( e) Getah tervulkan lebih kenyal kerana keupayaannya kembali kepa da panjang asal apabila regangannya dihentikan.

13