Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

 • Upload
  aryzal

 • View
  234

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  1/27

  Pengurangan Kes-kes Kemalangan denganperlaksanaan AES dan Ops Sikap

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  2/27

  Norizan Zaini bin Rahman BOSH 1!"-#!$

  &s'andi bin &shak BOSH 1!"-#!1

  Hisham Arizal bin (uhammad BOSH 1!"-

   )asrulnizan bin Azmi BOSH 1!"-#!%1

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  3/27

  PengenalanKonsepE*olusi PenilaianKeberkesanan PenilaianPenilaian ProsesPenilaian &mpakPenilaian +asarPenilai +asarPermasalahan dalam penilaian dasar

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  4/27

  (enuru, Plan Keselama,an alan Ra.a (ala.sia $!se0ara pura,a kemalangan di (ala.sia berlaku dekadar 1" kes sehari dengan angka kema,ian seba/233 di0a,a,kan pada ,ahun $!11 .ang ,elah memkerugian hampir R("4! bilion kepada ekonomi neg

  Kemalangan 5alan ra.a ,elah men5adi 0abaran kes.ang serius kepada Negara dan akiba,n.a adalahkehilangan n.a'a manusia di kalangan penggunara.a

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  5/27

  Kaedah$ ,elah diperkenalkan seper,i

  Ops Sikap

  AES 6Au,oma,ed En7or0emen, S.s,em8

  Program Pendidikan Keselama,an alan Ra.a 9+emeri,: Sis,em 6pengenalan semula8

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  6/27

  Ops Sikap 6Operasi Sikap8 ialah sa,u operasi kesela 5alan ra.a .ang di5alankan oleh Polis +i Ra5a (ala.sbagi memas,ikan keselama,an pengguna 5alan di (semasa musim-musim pera.aan seper,i Hari Ra.a A+eepa*ali/ Hari Na,al dan )ahun Baru 'iki>Op?Sika

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  7/27

   )elah di,ukarkan ke Ops Selama, bermula ,ahun $!1$ sehingga sekarang4

  Ops Selama, .ang ke-2 ,erbaru dilan0arkapada )ahun Baru

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  8/27

    @&+EO

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  9/27

  Au,oma,ed En7or0emen, S.s,em adalah sa,u sis,e

  pengesanan dan merakam se0ara au,oma,ik kesalin,as menggunakan ala, pengesan .ang dipasang 5alan dan perakam ime5 kesalahan menggunakan 6gambar dan *ideo84

  Kolaborasi dari beberapa pihak seper,i ak,i*is kese 5alanra.a 6P/ P+R(/ KR/(&ROS/ KR84

  &a memberi ,umpuan kepada #E 6Engineering,Enforcement, Education and Enviroment).

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  10/27

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  11/27

  Adalah berdasarkan kadar kes kemalangan .semakin meningka, se,iap ,ahun4

  n,uk memban,eras ge5ala dan sikap peman,idak mengambil peduli keselama,an diri dan

  kenderaan se'ak,u memandu4

  n,uk mengurangkan kadar kerugian .angdi,anggung oleh Kera5aan .ang mengakiba,kperbelan5aan ke'angan4

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  12/27

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  13/27

  Pres,asi +asar6poli0.

  per7orman0e8

  Kesan +asar6poli0.Ou,0omes8

  (aklum balas+asar6poli0. 7eedba0k8

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  14/27

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  15/27

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  16/27

  Hasil kepu,usan program$ ini adalah posi,i7 6menimbuke,aku,an8 'alaupun ,idak dapa, diban,eras sepenuhn

  (a,lama, kepada pengurangan kemalangan 5alanra.aboleh ,er0apai 5ikalau rak.a, bersa,u padu un,uk men.program ini4

   ikalau program ini ber5a.a rak.a, akan dapa, mengurkerugian dari segi har,a benda dan n.a'a4

  Kera5aan 5uga dapa, mengurangkan ba5e, un,uk perbeprogram dan sumber ke'angan dapa, digunakan pada.ang lebih pen,ing un,uk kepen,ingan rak.a,4

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  17/27

  Pada dasarn.a program ini ,idak men0apai ob5ek,i

  'alaupun ,erdapa, pengurangan kerana ,u5uan pradalah zero accident.

  alaupun begi,u dengan adan.a program ini keskemalangan dapa, di kurangkan4

  Pengenalan kepada PPKR 6Pendidikan Keselama,ara.a8 sea'al di peringka, sekolah mungkin dapa,memban,u kesedaran ,erhadap pemanduan berhesikap4

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  18/27

  Berkonsepkan penilaian kadar penurunan 65ikdan analisis kadar kemalangan .ang sedia ad (eliha, hubungan dian,ara kepu,usan/ pengu

  dan ke0enderungan ,erhadap sikap pemandupendidikan berkai,an kenderaan ka5ian beras

  6,iada buk,i pernah dilakukan84  Ka5ian dan analisis dari sumber ke,iga 6melal

  negara asing8 .ang membuk,ikan keupa.aansis,em dalam aspek Au,oma,ed En7or0emen, AES

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  19/27

   )anggung5a'ab digalas sepenuhn.a oleh badan b

  iai,u Polis +i Ra5a (ala.sia 6P+R(84

  Kemen,erian Pengangku,an sebagai pendokong unperlaksanaan program4

  Suruhan5a.a Pengangku,an A'am +ara, 6SPA+8

  Badan-badan sokongan .ang lain adalah seper,i aPengangku,an alan 6P8 dan aba,an Keselama,anRa.a 6KR84

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  20/27

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  21/27

  Perlun.a pengua,kuasaan .ang ber,erusan se,se,iap ka'asan dan bukann.a ,er,umpu pada hpera.aan saha5a4

  Pengumpulan da,a .ang ber,erusan

  Ban,uan dan ker5asama .ang komi,ed dari sembadan pengua,kuasaan4

  (e'u5udkan semula sis,em demeri, .ang dipanoleh pihak P dengan kolaborasi bersama P+R(

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  22/27

   )elah diperkenalkan sea'al ,ahun 1"2# dadidasarkan di ba'ah ak,a (o,or @ehi0les 6Poin,s8 Rules 1""34

  +iberhen,ikan pada ,ahun $!11 kerana

  kekurangan pengua,kuasaan

   )elah di,ambah baik dengan penambahankesalahan$ baru mengiku, kadar peredara

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  23/27

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  24/27

  Cak,or sikap a,au penge,ahuan ,idak boleh 5us,eru kegagalan mungkin ,imbul un,uk pini4

  Penilaian +asar .ang sedia ada adalah

  berdasarkan s,a,is,ik dari ,ahun ke ,ahun bberdasarkan ka5ian men.eluruh hari ke ha

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  25/27

  +a,a .g dikehendaki bg ,u5uan analisismenggunakan da,a .ang sedia ada iai,u s,,ahunan

  Kadang$ da,a$ .g diperolehi ,idak bersesu

  a,au menepa,i apa .g diperlukan un,uk kaimpak dasar ini4

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  26/27

  Han.a AES .ang mempun.ai 0ampur,angapoli,ik dimana pihak pembangkang kurangberse,u5u kerana dika,akan membebankan,eru,ama di ka'asan$ kampung4

 • 8/20/2019 Pengurangan Kes-kes Kemalangan Jalanraya Di Malaysia Dengan Pelaksanaan AES Dan Ops Sikap

  27/27

  Kos .ang ,inggi un,uk memberi kesedarankeselama,an 5alan ra.a seper,i bina/ pos,e 5uga kempen keselama,an4

  Pemasangan sis,em .ang baru iai,u AES .a

  menelan belan5a lebih kurang R(3!! 5u,a4