Penolong Pegawai Tadbir N27

 • View
  693

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diskripsi tugas Penolong Pegawai Tadbir N27 (Contoh dan Rujukan sahaja)

Transcript

 • FAIL MEJA

  PENOLONG PEGAWAI TADBIR

  GRED N27

  Disediakan oleh Disemak oleh

  Tandatangan : Tandatangan :

  Nama :NOR AIN BT ABDUL AZIZ Nama :

  Jawatan :PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N27

  Jawatan :

  Tarikh : Tarikh :

  BAHAGIAN DASAR KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN

  TEMPATAN

 • MAKLUMAT PEGAWAI

  NAMA : NOR AIN BT ABDUL AZIZ JAWATAN HAKIKI : PENOLONG PEGAWAI TADBIR

  GRED JAWATAN : N27

  BAHAGIAN/UNIT : BAHAGIAN DASAR TARIKH MEMEGANG : 20 MAC 2011 JAWATAN

  TARIKH PENEMPATAN : 20 MAC 2011

  EMAIL : norain@kpkt.gov.mt

  * Maklumat pegawai ini perlu dikemaskini setiap kali pertukaran pegawai berlaku.

 • KANDUNGANBil Tajuk

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  Latar Belakang

  Objektif / Visi / Misi / Piagam Pelanggan / Fungsi Bahagian Dasar

  Fungsi-Fungsi Utama Bahagian Dasar

  Carta Organisasi Kementerian

  Carta Organisasi Bahagian

  Senarai Tugas

  Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Bahagian Dasar

  Proses Kerja

  Senarai Semak

  Carta Aliran Kerja

  Senarai Undang-Undang/Peraturan/Peraturan Pentadbiran

  Senarai Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan Yang Diperlukan Oleh PPB (C) 1

  Norma Kerja

  Senarai Keahlian Jawatankuasa

  Senarai Tugas Harian

 • 1. LATAR BELAKANG DASAR

  Sebelum Penstrukturan Semula Organisasi KPKT 2007, tugas-tugas Bahagian Dasar kini merupakan sebahagian tugas-tugas Bahagian Perancangan Dasar dan Pembangunan (BPDP).

  Berikutan daripada Penstrukturan Semula Organisasi KPKT pada 2007, Bahagian dasar telah diwujudkan (Waran Perjawatan S11 yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2003).

  Bahagian ini diletakkan di bawah pengawasan Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) dan bertanggungjawab ke atas Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Persekitaran, Bomba dan Penyelamat, Perbandaran dan Landskap, dan Keurusetiaan dan Pentadbiran Bahagian Dasar.

  2. OBJEKTIF / VISI / MISI / PIAGAM PELANGGAN / FUNGSI BAHAGIAN DASAR

  2.1 Matlamat

  Menyediakan satu persekitaran hidup yang sihat, selamat, sejahtera dan indah dengan pertumbuhan sosio ekonomi bagi satu masyarakat Malaysia yang maju dan berdisiplin.

  2.2 Objektif

  Untuk bertindak sebagai Think Tank dan Strategic Integrator bagi memastikan dasar/program/projek dirancang dan digubal secara bersepadu dan berkesan untuk membangun persekitaran hidup dan penempatan manusia yang berkualiti dan mapan.

  2.3 Visi

  Menerajui penentuan hala tuju perancangan dan penggubalan dasar bagi membangun persekitaran hidup yang berkualiti dan mapan di seluruh negara.

  2.4 Misi

  Menjadi penasihat, penyelaras dan pakar rujuk dalam perancangan dan penggubalan dasar-dasar pembangunan persekitaran hidup yang berkualiti dan mapan di seluruh negara.

 • 2.5 Piagam Pelanggan

  Warga Bahagian Dasar berjanji akan:-

  i. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP) KPKT sekurang-kurangnya 6 kali setahun.

  ii. Mengeluarkan hasil kajian keberkesanan pelaksanaan dasar dalam tempoh

  yang ditetapkan seperti berikut:-

  (a) Kajian berbentuk empirikal dalam tempoh sembilan (9) bulan

  (b) Kajian berbentuk konsep dalam tempoh tiga (3) bulan

  (c) Kajian yang melibatkan pihak konsultan akan tertakluk kepada tempoh dalam terma kontrak

  2.6 Fungsi

  i. Menerajui perancangan dan penggubalan dasar-dasar baru berhubung dengan core-business kementerian.

  ii. Menilai keberkesanan pelaksanaan dasar dan peraturan selaras dengan hala

  tuju kementerian.

  iii. Menambahbaik secara berterusan dasar dan peraturan sedia ada berasaskan kepada amalan-amalan terbaik melalui penandaarasan.

  iv. Memberi khidmat nasihat dan perundingan dalam aspek perancangan dan

  penggubalan dasar-dasar berhubung dengan core-business kementerian.

  3. FUNGSI-FUNGSI UTAMA BAHAGIAN DASAR.

  3.1 FUNGSI

  Perancangan dan Penggubalan Dasar Baru

  Memastikan dasar-dasar baru adalah selaras dengan misi, visi dan objektif Kementerian

 • PROJEK/PROGRAM/ AKTIVITI PERLAKSANAAN / TINDAKAN

  1. Urusetia Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan KPKT

  Melaksanakan tugas-tugas urusetia.

  2. Mengulas kertas-kertas cadangan dan Kertas Jemaah Menteri

  Meneliti dan menganalisa setiap kertas cadangan dan menyediakan ulasan untuk pertimbangan Pengurusan Atasan

  3. Mengkaji keperluan mewujudkan Dasar Kebombaan dan Penyelamatan Negara

  Mengumpul maklumat dan mengenal pasti isu dan masalah

 • 3.2 FUNGSI

  Mengkaji Keberkesanan Pelaksanaan Dasar-dasar Kementerian

  Mengenalpasti isu-isu dan masalah dalam pelaksanaan dasar-dasar utama

  kementerian.

  PROJEK/PROGRAM/ AKTIVITI PERLAKSANAAN / TINDAKAN

  1) Mengkaji peningkatan penyampaian perkhidmatan program PBT dari segi pembangunan organisasi (struktur,perjawatan, sistem dan proses kerja)

  (i) Mengkaji peningkatan penyampaian perkhidmatan program PBT berasaskan kepada kajian-kajian dan laporan sedia ada.

  ii) Menganalisis dan mencadangkan penambahbaikan.

  (iii) Menyediakan laporan untuk pertimbangan pengurusan atasan

  2) Mengkaji keberkesanan program pembasmian kemiskinan bandar

  (i) Menganalisis dan mengenalpasti isu-isu berasaskan kepada pangkalan data dan maklumat yang sedia ada.

  ii) Menganalisis dan mencadangkan penambahbaikan

  (iii) Menyediakan laporan untuk pertimbangan pengurusan atasan.

 • 3.3 FUNGSI

  Menambahbaik Secara Berterusan Dasar-dasar Sedia Ada

  Dasar-dasar sedia ada perlu ditambahbaik secara berterusan berasaskan kepada perkembangan persekitaran dan amalan-amalan terbaik (Best Practices).

  PROJEK/PROGRAM/ AKTIVITI PERLAKSANAAN / TINDAKAN

  1) Mengimbas persekitaran untuk mengenalpasti isu-isu berhubung dengan kualiti kehidupan masyarakat.

  (i) Mengadakan sesi percambahan fikiran melibatkan semua kategori pegawai di KPKT.

  (ii) Merujuk kepada sumber-sumber penyelidikan dan bahan-bahan literature untuk mengenalpasti perkembangan semasa dan arah aliran dasar pembangunan negara.

  (iii) Mensintesiskan penemuan dan mengeluarkan laporan.

 • 3.4 FUNGSI

  Khidmat Nasihat/Perundingan, Penyelarasan Dan Penerbitan

  Memberi khidmat nasihat kepada Jabatan / Bahagian / Unit dalam penggubalan dasar, menyelaras pelaksanaan KPI dan mendokumentasikan hasil kajian.

  PROJEK/PROGRAM/ AKTIVITI PERLAKSANAAN / TINDAKAN

  1) Memberi khidmat nasihat dan perundingan.

  (i) Menerima permintaan untuk nasihat/ perundingan. (ii) Mengenalpasti bidang

  kepakaran yang diperlukan. (iii) Memberi tugasan kepada

  pegawai yang bersesuaian

  2) Mengeluarkan penerbitan berkaitan dasar dan peraturan KPKT

  Mendokumentasikan hasil kajian, aktiviti penandaarasan dan kajian keberkesanan untuk dijadikan penerbitan KPKT.

  3) Menyelaraskan pelaksanaan sistem pengukuran prestasi (KPI) KPKT

  Melaksanakan tugas urusetia dan menyelaraskan pelaksanaan KPI di KPKT.

 • 3.5 FUNGSI

  Aktiviti Pengurusan Bahagian

  Melaksanakan aktiviti kualiti dan pendokumentasian tugas/tanggungjawab bahagian

  PROJEK/PROGRAM/ AKTIVITI PERLAKSANAAN / TINDAKAN

  1) Menyediakan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja.

  Mengadakan bengkel untuk sesi percambahan fikiran dan penyediaan MPK dan FM.

  2) Menyediakan dokumen ISO Bahagian

  Mengenalpasti proses-proses utama untuk dipersijilkan di bawah MS ISO 9001:2000.Contohnya, Proses keberkesanan pelaksanaan dasar-dasar Jabatan/Bahagian KPKT dicadang

  3) Menyediakan Petunjuk

  PrestasiUtama (KPI) Bahagian

  Mengenalpasti fungsi teras untuk diukur dari segi kecekapan dan keberkesanan

 • CARTAORGANISASIKEMENTERIANPERUMAHANDANKERAJAANTEMPATAN

  Y.BMENTERIY.B.MENTERI

  TIMB.MENTERI TIMB.MENTERI

  KETUASETIAUSAHA

  PERBADANANPENGURUSANSISAPEPEJAL

  PERBADANANPENGURUSANSISAPEPEJAL

  TIMB.MENTERI

  KETUASETIAUSAHA

  TIMB.MENTERISETIAUSAHAPARLIMEN

  TKSU(PENGURUSAN)

  BHG.INSPEKTORAT

  BHG.KORPORATUNITAUDITDALAMAN

  BHG.UNDANGUNDANGPERBADANANPENGURUSANSISAPEPEJAL

  JABATANBOMBA&PENYELAMAT

  JABATANPERANCANGANBANDAR&DESA

  INS.LATIHANPERUMAHAN&KERAJAANTEMPATAN

  JABATANPENGURUSANSISAPEPEJALNEGARA

  TRIBUNALTUNTUTANPEMBELIRUMAH

  JABATANLANDSKAPNEGARA

  JABATANKERAJAANTEMPATAN

  JABATANPERUMAHANNEGARA

  BAHAGIANSUMBERMANUSIA

  BAHAGIANKEWANGAN&PEROLEHAN

  TKSU(DASAR&PEMBANGUNAN)

  BAHAGIANPEMBANGUNAN&PELAKSANAAN

  PROJEK

  BAHAGIANDASAR

  BAHAGIANPPW&PPG

 • CARTA ORGANISASI BAHAGIAN DASAR, KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  BAHAGIAN DASAR

  SUB (D) JUSA C

  CAWANGAN KERAJAAN TEMPATAN

  CAWANGAN PERUMAHAN & KEBOMBAAN

  TSUB (KT) TSUB (PB) M54 M54

  SEKSYEN KERAJAAN TEMPATAN

  M52

  SEKSYEN PERANCANGAN

  BANDAR & LANDSKAP

  M52

  SEKSYEN KEURUSETIAAN &

  PENTADBIRAN

  SEKSYEN SEKSYEN BOMBA & SISA PERUMAHAN

  PEPEJAL

  M52 M52

  M48

  UNIT KEMAJUAN KERAJAAN

  TEMPATAN (1)

  M44

  UNIT KEMAJUAN KERAJAAN

  TEMPATAN (2)

  M44

  UNIT LANDSKAP

  M44

  - Akta 171 - LA21 - OSC/CCC/COB

  - Pinjaman dan Pajak Gadai

  - Perbandaran -