PERATUS KEHADIRAN 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hkjhjkhkjhnk

Text of PERATUS KEHADIRAN 2014

 • PEJABAT PENDIDIKANDAERAH JOHOR BAHRUJKR 6365,JALAN ABDUL RAHMAN ANDAK,8O1OO JOHOR BAHRU rH omepej : http : //www.ppdjb. e du.myE-Mail : admin@ ppdjb. edu.my

  Pegawai Pelajaran : A7 -2266377Timbalan PPD : 07 -2200685Pejabat Am : 07 -2200332

  : 07 -2200721No. Faks : 07 -2235875Menengah : 07 -2200339

  HEM : 07 -2200458Rendah : A7 -2200370Akademik : 07 -22A0369Pembangunan : 07 -22AU37Kewangan : 07 -220037 5ICT : A7 -220A357

  HUBIINGI KAMI : IINIT PEMBAIIIGIINAI,{ KEMANUSIAAN,PEI ABAT PENDIDIKAI{ D AERAH I OHOR BAHRU

  NO. TEL IINIT SPK:07 2200458 A E/.)(:07 22008t17

  Rtj. Kami : JPA1002.361100- lglIl2 Jilid.6 f /$lTarikh : !| November 201,4

  Pengetua dan Guru Besar,Sekolah Menengah dan RendatuDaerah ]ohor Bahru.

  Tuan,

  PENGHANTARAN PERATUS PURATA KEHADIRAN BULANAN MURID UNTUKSEKOLAH-SEKOLAH DAERAH IOHOR BAHRU TAHUN 2014

  Adalah denganhormabrya perkara di atas dirujuk.

  2. Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama pihak sekolah menghantar PeratusPurata Kehadiran Bulanan Murid bagi bulan ]anuari, Februari, Mac, April, Septemberdan Oktober dalam bentuk haritcipy te Unit Pembangunan Kemanusiaan PejabatPendidikan Daerah Johor Bahru ( u.p : En. Ahmad Taufik Bin Hamzah, pen. ppDPembangunan Kemanusiaan ) pada atau sebelum L6 November 20L4 ( Ahad ) jam 12.00tengahari.

  3. Peratus Purata Kehadiran Bulanan Murid bagi bulan November perlu dihantardalam bentuk hardcopy ke Unit Pembangunan Kemanusiaan Pejabat Pendidikan DaerahJohor Bahru ( u.P : En. Ahmad Taufik Bin Hamzah, Pen. PPD Pembangunan Kemanusiaan )pada atau sebelum 27 Novembet 2Ol4 ( Khamis ) jam L2.00 tengahari.

  4. Sekian untuk makluman dan perhatian tuan. Sebarang pertanyaan sila hubung E .Ahmad Taufik Bin Hamzah, Pen PPD Pembangunan tcemanuiiian di-talian 07 2200458 atau0127222686.

  Sekiaru terima kasih.

  ,BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

  Saya yang menurut perintah,

  Johor Bahru

  AT H :w an di siplinj ati diri spn U 4

 • BORANG PERATUS KEHADIRAN MURID TJNTUK SEKOTAH-SEKOIAH DAERAHIOHOR BAHRU TAHT N 2014

  N,+IT/ASEKOLAII ;

  KOD SEKOLAH :

  NAA4,f,.GURUBESAR ;

  PEIIAruS PUITATA KEHADIRAN BUTANAN

  * Perafirs Purata Bulanan = Iumlah Peratus HartanI umlah H ari P u s eko lah an

  * Dilwntar dalam bentuk hardcopy le llnit Pembnngunan kmnnusiaan PejabatPendidilun Daerah'lohor Bahru ( u.p : En. Ahmad Taufik Bin Hamznh, pen. pPDPembangunan Kemanusiaan ) paila atau sebelum 76 Nooembu 2074 ( Ahail ) jam 12,00tmgahari.

  Disediakan oleh, Disahkan oleh,

  Nama:Jawatan:

  Pengetua / Guru Besar

  BuIan

  PeratusPurata

  Kehadiran

  Ian Eeb Mac April Septenrber Oktober

 • BORANG PERATUS KEHADIRAN MURID UNTUK SEKOLAH-SEKOIAH DAERAHIOHOR BAHRU TAHUN 201.4

  NANIA SEI(OLAH :

  KOD SEKOLAH :

  NA]VIAGURU BESAR :

  PEIIATUS PUI?AT A KEIIADIIIAN B UTANAN

  Bulan

  P eratus P urata Keha diranNoaentber

  * Puafirs Purata Bulanan = Iamlah Peratus HarianI uml ah H ari P ers ek o lah an

  * Dilantar ilnlam 'bentuk hardcopy l@ Llnit Pembangunan Kemnnusiaan PejabatPendidilan Daerah lohor Bahra ( u.p : En. Ahrnad Taufik Bin Hammh, Pen. PPDPembangunan Kemnnusiann ) paila atau sebelum 27 Noaember 2074 ( Kh.amis ) jam 72,00tmgahari.

  Disediakan oleh, Disahkan oleh,

  Nama:|awatan:

  Pengetua / Guru Besar