Plantilla CHC

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Protocol burocrcia de la mort.

  Circuits funeraris

  Data edici: Gener 2013 (2a edici)

  Data revisi: 2016

  Autors: Mireia Fernndez T. Social (aguts, UFISS i urgncies HCC

  Pilar Galve T. Social (U. ICTUS i sociosanitari) HCC

  Rosor Llorens T. Social (cures palliatives)

  Rosa Tarr Coordinadora de la U. de Treball Social

  Eullia Train T. Social HSS Blanes

  Collaboradors: Eva Diago Coordinadora dInfermeria HCC

  Ester Juanola Cap drea dHospitalitzaci HCC

  Carme Lpez Cap drea U. Sociosanitria HCC

  Merc Maixenchs Cap drea dHospitalitzaci HCB

  Elena Miana Metge. Coordinadora Assistencial HSS Blanes

  Antonio Urban Cap de Servei dAnatomia Patolgica

  Serveis funeraris Cabr i Junqueras, Funerria Mmora Poch i Funerria Sant

  Rom

  Equips sanitaris dUFISS i UMEP Palliatius de lHCC, PADES Alt Maresme, HSS de Blanes i HSS de Lloret de Mar

  Assessoria jurdica del Consorci de Salut i Social de Catalunya

  Aprovaci: Direcci Gerncia Nria Constans

  Direcci de Planificaci Xavier Conill

  Direcci Mdica Enrique Avendao

  Direcci dInfermeria Lourdes Mun

 • Protocol Burocrcia de la mort. Circuits funeraris

  Corporaci de Salut del Maresme i la Selva 2/35

  Contingut

  1. Introducci. Justificaci del protocol 3

  2. Marc normatiu i legislaci aplicable 4

  3. Aspectes principals del procs de defunci 6

  3.1. Trmits i gestions 6

  3.1.1. Certificaci de la defunci segons tipus de mort

  3.1.2. Procediments

  3.1.3. Restes fetals

  3.2. Circuits funeraris de la CSMS 11

  3.2.1. Unitats dhospitalitzaci daguts

  3.2.2. Unitats sociosanitries/residencia assistida

  3.2.3. Atenci domiciliaria

  3.3. Cures postmortem 14

  4. Altres aspectes 15

  4.1. Pluralitat religiosa 15

  4.2. Donaci drgans 19

  4.3. Sepeli per beneficncia 21

  4.4. Casament in articulo mortis 21

  5. Glossari 23

  6. Bibliografia 24

  7. Adreces i telfons dinters 25

  Annexes 26

  Annex 1. Certificat mdic de defunci i butllet estadstic de defunci.

  Annex 2. Comunicat Judicial de defunci.

  Annex3. Autoritzaci per a incineraci de restes humanes procedents de mutilacions

  i/o intervencions quirrgiques.

  Annex 4: Autoritzaci per a incineraci de restes fetals.

  Annex 5. Full de petici dautoritzaci de la necrpsia.

  Annex 6. Declaraci i comunicat de deslliurament de criatures avortives.

 • Protocol Burocrcia de la mort. Circuits funeraris

  Corporaci de Salut del Maresme i la Selva 3/35

  1. Introducci. Justificaci del Protocol.

  Histricament la mort s'ha envoltat de rituals segons l'poca, la creena i la religi a la

  que pertanyia el difunt. No hi havia presses perqu la vetlla, normalment, es feia al

  domicili i en l'entorn de la persona difunta. La famlia sencarregava de tota la burocrcia

  en relaci a lbit sense el suport de professionals sanitaris.

  Quan van comenar els equips interdisciplinars de suport a domicili es va iniciar un

  procs en que aquests podien acompanyar, durant letapa final de la vida, en els temes

  relacionats amb la salut, amb qestions emocionals i amb la burocrcia a gestionar.

  A mesura que latenci a la mort sha traslladat als centres sanitaris i assistencials, han

  entrat en joc professionals de diferents mbits i disciplines, recaient sobre aquests

  lacompanyament a la famlia en les gestions principals, a ms a ms, de fer les

  tcniques concretes i precises ja establertes en el procs de la mort.

  s important unificar les intervencions dels professionals de la Corporaci de Salut del

  Maresme i la Selva sobre la burocrcia i circuits funeraris que s'han de gestionar quan

  una persona mor, ja sigui als nostres centres o sigui en la poblaci que atenem a

  domicili. Aix doncs, considerem necessari que tots els professionals de la Corporaci de

  Salut del Maresme i la Selva coneguin quins sn els circuits a seguir, per tal de ser

  capaos d'identificar les necessitats i evitar comportaments i/o actituds que portin a la

  iatrognia en l'assistncia als usuaris.

  Per tal de facilitar el procs assistencial en letapa final de vida sha valorat la necessitat

  delaborar aquest protocol.

 • Protocol Burocrcia de la mort. Circuits funeraris

  Corporaci de Salut del Maresme i la Selva 4/35

  2. Marc normatiu i legislaci aplicable

  Amb la finalitat d'entendre millor el tema i el contingut de que tracta aquest protocol,

  farem referncia a la legislaci vigent i especfica. El conjunt d'aquestes lleis i normatives

  determinar les mesures necessries en relaci a tota la burocrcia que produeix la mort.

  Per tant la legislaci aplicable s la segent:

  1. Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de

  Polica Sanitaria Mortuoria

  Aquest decret s a nivell estatal, i regula tot all relacionat amb el trmit funerari,

  trasllats, enterrament, conducci de cadvers, etc. Per tenim normativa especfica

  catalana pel que passarem a desenvolupar aquesta legislaci especfica que regula

  l'mbit territorial de Catalunya.

  2. Decret 297/1997, de 25 de Novembre, pel qual s'aprova el reglament de

  Policia Sanitria Morturia

  Al 1979, mitjanant Reial Decret, es van transferir a la Generalitat de Catalunya

  funcions i competncies quant a l'acci pblica sanitria. A partir d'aquell moment la

  Generalitat va iniciar un procs d'adaptaci de la normativa reguladora en matria de

  sanitat morturia a la realitat epidemiolgica i social.

  Aquest Decret regula, de manera global, les actuacions de policia sanitria morturia,

  establint els procediments i les condicions sanitries de les prctiques sobre cadvers i

  restes cadavriques, dels cementiris i dels serveis funeraris pblics i privats, en l'mbit

  de Catalunya, agilitzant i simplificant els trmits per al transport i la inhumaci de

  cadvers determinant les mesures per a la protecci de la salut pblica.

  Tamb preveu la prctica social (sales de vetlla, costums arrelats a la poblaci, etc.) i

  introdueix els criteris epidemiolgics ms recents, com la llista de malalties de perill

  sanitari.

  El Decret est organitzat en 6 captols:

  Captol I: Disposicions generals.

  Captol II: De la destinaci final dels cadvers i de la seva classificaci.

  Secci 1 Disposicions generals

  Secci 2 Inhumaci

  Secci 3 Incineraci

  Secci 4 Exhumaci

  Captol III: Conducci i trasllat.

  Captol IV: Embalsamament, conservaci transitria i altres prctiques sobre cadvers

  i restes cadavriques.

  Captol V: Cementiris.

  Captol VI: Infraccions i sancions.

  3. Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris

  Aquesta llei t per finalitat establir el marc d'actuaci competencial de les entitats

  locals en relaci a aquests serveis i determinar les condicions mnimes que han de

  reunir les entitats prestadores de serveis funeraris, tant pel que fa a la submissi a la

  normativa sanitria aplicable com a la garantia dels principis d'universalitat,

  d'accessibilitat, de continutat i de respecte dels drets de les persones usuries. Hem

  d'apuntar que la Llei prescriu la plena subjecci a les normes de policia sanitria

  morturia.

 • Protocol Burocrcia de la mort. Circuits funeraris

  Corporaci de Salut del Maresme i la Selva 5/35

  Per tant, els municipis, o si s'escau, els consells comarcals, sn l'administraci

  competent en matria de serveis funeraris i sn els responsables de garantir-ne

  l'existncia i la prestaci a tota la collectivitat local.

  La Llei determina els drets dels usuaris en relaci al contingut bsic d'aquests serveis,

  als mitjans per a prestar-los i l'abast de la intervenci, la inspecci i el control de la

  Generalitat de Catalunya i dels ens locals, tipifica les infraccions i estableix les

  sancions.

 • Protocol Burocrcia de la mort. Circuits funeraris

  Corporaci de Salut del Maresme i la Selva 6/35

  3. Aspectes principals del procs de defunci

  3.1. Trmits i gestions

  Tant si lxitus es produeix en una instituci o a domicili ens podem trobar amb dues

  situacions:

  si s previsible, s recomanable que els professionals responsables del seguiment

  informin a la famlia o acompanyants de la situaci i els passos a seguir en cada

  moment, facilitant les dades de contacte dels serveis funeraris (veure adreces i

  telfons dinters) amb antelaci.

  si no s previsible la informaci es facilitar durant la visita per verificar la defunci.

  Davant la defunci dun pacient s important esbrinar quin ser el procediment a seguir

  amb el cos del difunt per facilitar la tasca dels professionals i el dol a la famlia. En tot

  cas, a la famlia li ser requerida la segent documentaci:

  DNI del/la difunt/a.

  DNI del familiar declarant.

  Plissa i ltim rebut de lassegurana de defunci (en cas que en tingui).

  Ttol del nnxol (si en tenen de propietat).

  Certificat de defunci (noms en cas de mort natural). Es facilita directament dels

  serveis sanitaris als serveis funeraris.

  Lempresa Funerria ser lencarregada de gestionar els trmits administratius de tot el

  procs, subministrant el fretre o urna, fent les prctiques higiniques pertinents al

  cadver transportant-lo sempre segons la normativa establerta pel Reglament de Policia

  Sanitria Morturia.1

  Als efectes d'aquest Reglament, els cadvers es classifiquen en dos grups, segons