POSTUPAK PRIVATIZACIJE

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • POSTUPAK PRIVATIZACIJE

  Novembar,2013.

 • POJAM PRIVATIZACIJE

  Privatizacija - proces transfera

  imovine, odnosno kapitala iz javne

  (dravne) u privatnu svojinu.

  U irem smislu moe oznaavati i

  privatno upravljanje dravnom

  imovinom.

  Agencija za privatizaciju jeste pravno

  lice koje prodaja kapitala, odnosno

  imovinu i promovie, inicira, sprovodi i

  kontrolie postupak privatizacije,u

  skladu sa zakonom.

 • TA JE FUNKCIJA AGENCIJE ZA

  PRIVATIZACIJU? Obavljanje poslova kontrole postupka

  privatizacije, u smislu propisa o

  privatizaciji, Agencija proverava:

  - procenjenu vrednost kapitala ili

  imovine subjekta privatizacije;

  - usklaenost programa privatizacije ili

  programa restrukturiranja sa propisima;

  - usklaenost priliva sredstava po

  osnovu izvrene prodaje sa ugovorom

  o prodaji I izvrenje ugovora o prodaji u

  kojem je Agencija ugovorna strana, kao

  i prenos akcija bez naknade

  zaposlenima.

  Centralni registar za hartije od

  vrednosti sadri jedinstvenu bazu

  podataka o izdatim akcijama, kao i o

  promenama tih podataka, u skladu sa

  zakonom.

  U Privatizacionom registru evidentira se

  deo kapitala subjekta privatizacije

  izraen u akcijama, koji se prenosi

  graanima bez naknade, u skladu sa

  ovim zakonom. Privatizacioni registar

  vodi se u ministarstvu nadlenom za

  poslove privatizacije.

 • MODELI PRIVATIZACIJE

  Modeli privatizacije jesu:

  1) prodaja kapitala;

  2) prenos kapitala bez naknade

  Prodaja kapitala, odnosno imovine subjekta privatizacije sprovodi se putem sledeih metoda:

  Javni tender Javna aukcija

  Prenos kapitala bez naknade obavlja se posle sprovedene prodaje kapitala, i to:

  prenosom akcija zaposlenima

  prenosom akcija graanima

 • KUPCI U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

  Kupac kapitala ili imovine

  moe biti domae ili strano

  pravno ili fiziko lice, u

  skladu sa Zakonom.

  Domaa ili strana pravna ili

  fizika lica mogu da se

  udrue, radi kupovine

  kapitala ili imovine

  subjekta privatizacije i da

  ovlaste jedno lice za

  zastupanje.

 • KO NE MOE BITI KUPAC

  Kupac kapitala ili imovine ne moe biti:

  1) domae pravno lice koje posluje

  veinskim drutvenim kapitalom;

  2) fiziko lice, pravno lice i osniva

  pravnog lica, koje prema subjektu

  privatizacije ima dospele obaveze

  neizmirene do dana podnoenja

  ponude na tender, odnosno prijave za

  uee na aukciji;

  3) fiziko lice, pravno lice i osniva

  pravnog lica sa kojim je raskinut

  ugovor o prodaji kapitala odnosno

  imovine zbog neizvrenja ugovorenih

  obaveza;

 • 4) fiziko lice koje je osuivano ili protiv koga se

  vodi postupak za sledea krivina dela:

  - krivina dela protiv privrede;

  - krivina dela protiv slubene dunosti;

  - teko ubistvo;

  - teka kraa, razbojnika kraa, razbojnitvo,

  utaja, prevara, neosnovano koriene kredita i

  druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenatvo;

  - neovlaena proizvodnja, dranje i stavljanje u

  promet opojnih droga, omoguavanje uivanja

  opojnih droga, proizvodnja i stavljanje u promet

  kodljivih proizvoda,

  zagaivanje vode za pie i ivotnih namirnica i

  teka dela protiv zdravlja ljudi;

  protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata

  i postrojenja koja zagauju ivotnu sredinu,

  unoenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno

  preraivanje, odlaganje I skladitenje opasnih

  materija i nedozvoljena izgradnja nuklearnih

  postrojenja;

  zloinako udruivanje, izraivanje i nabavljanje

  oruja i sredstava namenjenih za zvrenje krivinih

  dela, nedozvoljeno dranje oruja i eksplozivnih

  materija,

  nedozvoljeno prelaenje dravne granice i

  krijumarenje ljudi,

  Neovlaeno organizovanje igara na sreu i

  neovlaeno bavljenje odreenom delatnou

  organizovanog kriminala;

  krivino delo iz lana 149. stav 2. Zakona o

  planiranju i izgradnji

 • 5) Kupac kapitala ili imovine ne moe biti

  ni privredno drutvo u kojem se lice

  smatra kontrolnim lanom ili kontrolnim

  akcionarom, u smislu zakona kojim se

  ureuju privredna drutva.

  6) Kupac kapitala ili imovine matinog,

  odnosno zavisnog preduzea u kojem se

  sprovodi privatizacija ne moe da bude

  njegovo zavisno, odnosno matino

  preduzee.

 • UEE NA AUKCIJI Ako uesnik na javnoj aukciji koji je proglaen kupcem ili koji istakne drugu najviu

  ponudu ne potpie zapisnik ili ne izvri plaanje u predvienom roku, gubi svojstvo

  kupca i pravo da uestvuje na buduim aukcijama koje se organizuju za taj subject

  privatizacije, kao i pravo na vraanje depozita. Lice uplauje na ime tete koja je nastala

  za subjekt privatizacije i za Agenciju novani iznos u visini od 30% prodajne cene na

  raun Agencije, od ega 15% pripada subjektu privatizacije.

  Pravo da uestvuje na buduim aukcijama koje se organizuju za subjekt privatizacije iz

  nema ni lan porodice lica koje je izgubilo svojstvo kupca, kao ni pravno lice iji je on

  osniva. lanovima porodice smatraju se potomci, brani ili vanbrani drug i roditelji

  kupca.

  Lice koje je izgubilo svojstvo kupca i lanovi njegove porodice, u skladu sa lanom 12a

  Zakona, nemaju pravo da uestvuju u buduim aukcijama koje se organizuju za bilo koji

  subjekt privatizacije i to u periodu od est meseci od dana odravanja aukcije na kojoj je

  izgubilo svojstvo kupca. Ako po isteku roka lice ponovo izgubi svojstvo kupca, gubi

  pravo da uestvuje u buduim aukcijama koje se organizuju za bilo koji subjekt

  privatizacije.

 • SREDSTVA PLAANJA U PRIVATIZACIJI Sredstva plaanja u privatizaciji mogu biti u domaoj i stranoj

  konvertibilnoj valuti. Sredstva plaanja mogu biti i u obveznicama

  po osnovu neisplaene devizne tednje graana koje dospevaju

  zakljuno sa danom prodaje kapitala ili imovine, izdatim fizikim

  licima koja su dravljani Republike Srbije.

  Sredstva plaanja mogu biti i u obveznicama po osnovu

  neisplaene devizne tednje graana izdatim fizikim licima koja

  su dravljani Republike Srbije, bez obzira na rok njihovog

  dospea.

  Sredstva plaanja ne mogu biti u obveznicama po osnovu

  neisplaene devizne tednje graana izdatim fizikim licima koja

  su dravljani Republike Srbije i koje nisu dospele na dan prodaje

  kapitala, odnosno imovine, ako se ugovorena cena plaa u

  najvie est godinjih rata.

 • POKRETANJE POSTUPKA PRIVATIZACIJE

  Postupak privatizacije pokree se

  inicijativom nadlenog organa subjekta

  privatizacije i pripremom prospekta za

  privatizaciju.

  Inicijativa za privatizaciju, u smislu ovog

  zakona, jeste akt subjekta privatizacije

  kojim se izraava namera za

  sprovoenje privatizacije i donosi se u

  pismenoj formi. I

  Inicijativa za privatizaciju dostavlja se

  organizacijama sindikata koje deluju u

  subjektu privatizacije, a zaposleni se o

  tome obavetavaju na nain utvren

  optim aktom subjekta privatizacije.

  Inicijativa za privatizaciju sa

  prospektom dostavlja se Agenciji u roku

  od pet dana od dana njenog

  donoenja. Postupak privatizacije moe

  se pokrenuti i inicijativom ministarstva

  nadlenog za poslove privatizacije i

  zainteresovanih kupaca. Subjekt

  privatizacije duan je da u roku od

  sedam dana od dana prijema inicijative

  za privatizaciju dostavi prospekt

  Agenciji.

  Inicijativu za privatizaciju u subjektima

  privatizacije sa veinskim dravnim

  kapitalom ministarstvo nadleno za

  poslove privatizacije dostavlja Vladi

  Republike Srbije radi davanja

  saglasnosti.

 • PROSPEKT Prospekt u smislu ovog zakona, jeste prikaz osnovnih

  podataka o subjektu privatizacije prema poslednjem

  finansijskom izvetaju. Obrazac prospekta propisae ministar

  nadlean za poslove privatizacije. Agencija oglaava prospekt

  u sredstvima javnog informisanja (tampa, internet ili

  televizija) najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja

  prospekta.

  Oglaavanje vri se radi prikupljanja podataka o broju

  potencijalnih kupaca.

  Potencijalni kupac svoju zainteresovanost za kupovinu

  kapitala odnosno imovine subjekta privatizacije izraava

  pismenim putem i o tome obavetava subjekt privatizacije i

  Agenciju u roku koji odredi Agencija u javnom oglasu.

  Trokove oglaavanja prospekta snosi subjekt privatizacije.

  Agencija u roku od pet dana od dana isteka roka za

  prikupljanje podataka o broju potencijalnih kupaca obavetava

  subjekte privatizacije o metodu prodaje.

 • Subjekt privatizacije koji se privatizuje

  metodom javnog tendera priprema

  dokumentaciju u skladu sa propisom iz

  lana zakona.

  Subjekt privatizacije koji se privatizuje

  metodom javne aukcije izrauje program

  privatizacije u skladu sa propisom iz

  zakona.

  Program privatizacije sadri naroito

  podatke o: poslovanju, vrednosti kapitala

  ili imovine i obliku organizovanja subjekta

  privatizacije.Program privatizacije donosi

  nadleni organ subjekta privatizacije.

  Program privatizacije dostavlja se Agenciji

  u roku koji ne moe biti dui od 90 dana