PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA ROBE OD o nacinu uzimanja uzoraka...3 Član 7 Deklarant ili lice koje on odredi da prisustvuje uzimanju uzoraka dužan je da pruži carinskom organu potrebnu pomoć za olakšavanje uzimanja uzoraka

Embed Size (px)

Text of PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA ROBE OD o nacinu uzimanja uzoraka...3 Član 7 Deklarant ili...

 • 1

  PRAVILNIK O NAINU UZIMANJA UZORAKA ROBE OD STRANE

  CARINSKOG ORGANA

  ("Sl. glasnik RS", br. 96/2010 i 52/2012)

  lan 1

  Ovim pravilnikom propisuje se nain uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa.

  lan 2

  Uzorci robe uzimaju se ako, radi utvrivanja vrste i kakvoe robe u carinskom postupku, treba

  izvriti hemijsko-tehnoloko ili drugo ispitivanje.

  Uz uzorak robe uzima se tehnika dokumentacija (prospekti, uputstva, sertifikati, atesti ili sl.)

  koja sadri podatke o sastavu, tehnikim karakteristikama i drugim svojstvima robe, neophodnim

  za utvrivanje njene vrste i kakvoe.

  lan 3

  Uzorke uzima carinski organ.

  Ako carinski organ odlui da uzme uzorke o tome obavetava deklaranta ili njegovog zastupnika.

  Carinski organ moe, ako smatra to potrebnim, da zahteva da uzimanje uzoraka, pod njegovim

  nadzorom, uradi deklarant ili lice koje on odredi.

  lan 4

  Carinski organ uzima, po pravilu dva uzorka u koliini koja je potrebna za analizu ili detaljni

  pregled, ukljuujui i moguu kontrolu analize, i to za:

  1) robu u vrstom stanju:

  (1) otrove, korozivne i sline materije 50 g,

  (2) masti, voskove, granulate, aditive i slinu robu; 100 g

  2) robu u tenom stanju:

  (1) naftu i naftne derivate 2 l,

  (2) biljna ulja 250 ml,

  (3) eterina ulja, ekstrakte i koncentrate mirisa, vitamina i sl. 25 ml,

  (4) alkohol i alkoholna pia 1 l,

  (5) otrovne, korozivne i sline materije 50 ml,

  (6) ostalu robu u tenom stanju 100 ml;

  3) robu u listovima, ploama, folijama, trakama, ipkama i sl. i to za:

  (1) hartiju:

 • 2

  - u rolnama irine do 15 cm po celoj irini 50 cm

  po duini rolne,

  - u rolnama irine preko 15 cm po celoj irini 20 cm

  po duini rolne,

  - u listovima 2 arka,

  (2) karton i lepenku format A4,

  (3) kou, plastinu foliju, lim i drugu robu u tablama format A4,

  (4) metalne trake, ipke, profile i icu 10 cm;

  (5) metalne precizne cevi 1 m

  4) tekstilnu robu:

  (1) predivo i vlakna 50 do 150 g,

  (2) monofilamente 10 m,

  (3) metranu robu po celoj irini 10 cm

  po duini,

  (4) tkaninu za zavese po celoj irini 20 cm

  po duini;

  5) (brisana)

  Carinski organ je duan, na zahtev deklaranta, da uzme i trei uzorak robe, i preda ga deklarantu

  na uvanje.

  lan 5

  Ovlaeni carinski slubenik utvrenu koliinu robe, uzetu kao uzorak, oznaava na ambalai

  uzorka i unosi u zapisnik, koji sastavlja u tri primerka, prema obrascu iz Priloga 1, koji je

  odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

  Za uzorke robe koja se smatra opasnom materijom, uz zapisnik o uzimanju uzoraka koji je

  namenjen carinskoj laboratoriji mora biti priloen primerak uputstva za sigurnu upotrebu.

  Svaki uzorak robe oznaava se rednim brojem.

  Ako se radi o uzorku robe u originalnom pakovanju u zapisnik iz stava 1. ovog lana upisuju se i

  karakteristini podaci naznaeni na tom pakovanju.

  lan 6

  Za robu koja bi se pri uzimanju uzoraka mogla otetiti, ako bi se uzorci uzimali na mestu

  carinskog pregleda (npr. sterilna roba, roba osetljiva na svetlost, vlagu i dr.), carinarnica kojoj je

  roba dopremljena moe da odobri da se uzorci uzmu uz prisustvo radnika carinarnice nadlene

  prema mestu uzimanja uzoraka u prostorima deklaranta ili drugim odgovarajuim prostorima.

 • 3

  lan 7

  Deklarant ili lice koje on odredi da prisustvuje uzimanju uzoraka duan je da prui carinskom

  organu potrebnu pomo za olakavanje uzimanja uzoraka.

  Ako deklarant odbije da prisustvuje uzimanju uzoraka ili za to ne odredi drugo lice, odnosno ako

  carinskom organu ne prui potrebnu pomo, carinski organ odreuje rok za izvrenje te obaveze,

  odnosno nastavlja pregled robe na rizik i troak deklaranta i preduzima druge mere u skladu sa

  lanom 194. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom ("Slubeni glasnik RS", broj

  93/10).

  lan 8

  Carinski organ obezbeuje svaki uzorak od nepropisnog rukovanja stavljanjem carinske plombe

  ili na drugi pogodan nain.

  Tehnika dokumentacija iz lana 2. stav 2. ovog pravilnika overava se slubenim peatom.

  Ako deklarant ne raspolae odgovarajuom tehnikom dokumentacijom, carinski organ

  deklarantu odreuje rok od pet dana da podnese tu dokumentaciju.

  lan 9

  Ovlaeni carinski slubenik na uzete uzorke stavlja nalepnicu za uzorke, prema obrascu iz

  Priloga 2, koji je odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

  Carinski organ, po okonanju postupka uzimanja i obeleavanja uzoraka, jedan primerak

  zapisnika predaje deklarantu, jedan zajedno sa uzorkom zadrava, a jedan zajedno sa uzorkom,

  dostavlja carinskoj laboratoriji.

  Ako carinska laboratorija ne moe da izvri hemijsko-tehnoloko i slino ispitivanje uzorka,

  uzorak upuuje ovlaenoj laboratoriji uz navoenje metoda za analizu.

  Uprava carina utvruje metode za analizu uzoraka.

  lan 10

  Kada carinski organ uzima uzorke za analizu ili detaljniji pregled, on odobrava putanje robe bez

  ekanja na rezultate analize ili pregleda, osim ako postoje drugi razlozi da se to ne uradi, pod

  uslovom da su, kada je carinski dug nastao ili je izvesno da e nastati, te dabine ve proknjiene

  i plaene, odnosno da je obezbeeno njihovo plaanje.

 • 4

  lan 11

  Carinski organ je duan da deklarantu dostavi nalaz o rezultatima i analizi pregleda u roku od 30

  dana od dana uzimanja uzoraka.

  Deklarant se moe izjasniti u vezi sa laboratorijskim nalazom, u roku od pet dana od dana

  prijema nalaza.

  Ako deklarant, shodno lanu 174. stav 2. Zakona o optem upravnom postupku ("Slubeni list

  SRJ", br. 33/97, 31/01 i 30/10), zatrai da se hemijsko-tehnoloko ili slino ispitivanje uzorka

  izvri kod druge ovlaene laboratorije, carinski organ dostavlja uzorak robe toj laboratoriji uz

  navoenje metoda za analizu.

  Carinski organ uva uzorke i dokumentaciju do okonanja carinskog upravnog postupka.

  lan 12

  Koliine robe uzete za uzorke ne oduzimaju se od koliine robe prijavljene u deklaraciji.

  Carinski organ moe, u sluaju provere deklaracije za postupak izvoza ili deklaracije za postupak

  pasivnog oplemenjivanja, da odobri deklarantu, ako to doputaju okolnosti, da koliinu robe

  uzetu za uzorak, nadoknadi identinom robom.

  lan 13

  Carinski organ, posle sprovedene analize ili detaljnog pregleda, uzorke ija je vrednost vea od

  10 evra u dinarskoj protivvrednosti, ako vie nisu potrebni u postupku, ako nisu uniteni,

  utroeni ili ako nisu postali neupotrebljivi i u svakom sluaju nakon to su iscrpljena sva pravna

  sredstva koja je deklarant imao na raspolaganju protiv odluke carinskog organa donete na osnovu

  rezultata analize uzorka ili detaljnog pregleda, vraa deklarantu, na njegov zahtev i troak.

  Carinski organ moe uzorke, ako deklarant ne zahteva njihovo vraanje, ostaviti u zbirci uzoraka

  ili ih unititi, a moe od deklaranta da zahteva da preuzme sve uzorke koji su preostali.

  lan 14

  Ako su uzorci robe uzeti tokom prethodnog pregleda robe, u skladu sa lanom 67. Carinskog

  zakona ili su uzorci uzeti u postupku sprovoenja mera za zatitu prava intelektualne svojine

  pred carinskim organom, u skladu sa l. 11. i 12. Uredbe o uslovima i nainu primene mera za

  zatitu prava intelektualne svojine na granici ("Slubeni glasnik RS", broj 86/10), carinski organ

  na ispravi koja prati robu oznaava da su uzorci uzeti, kao i koliinu robe koja je uzeta za uzorak.

  Na postupak uzimanja uzoraka iz stava 1. ovog lana shodno se primenjuju odredbe ovog

  pravilnika.

 • 5

  lan 15

  Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vai Pravilnik o carinskim obelejima,

  nainu njihove upotrebe i nainu raspolaganja sa uzorcima carinske robe ("Slubeni glasnik RS",

  br. 117/03, 31/04, 72/04, 113/04, 134/04, 42/05, 114/05 i 102/06).

  lan 16

  Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2011. godine.

  Samostalni lan Pravilnik o izmenama i dopunama

  Pravilnika o nainu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa

  ("Sl. glasnik RS", br. 52/2012)

  lan 7

  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku

  Republike Srbije".

  Prilog 1.

  CARINARNICA _______________

  Broj ________________________

  Datum ______________________

  ZAPISNIK

  1. Deklaracija, broj

  2. Deklarant

  3. Carinski obveznik

  4. Redni broj naimenovanja u JCI

  5. Prijavljeni tarifni stav po Carinskoj tarifi

  6. Trgovaki naziv robe

 • 6

  7. Carinska obeleja

  8. Uzorci su uzeti na osnovu _____ lana Carinskog zakona

  9. Prilozi

  10. Napomena

  Odgovorno lice:

  Prisustvovao uzimanju uzoraka i

  primio primerak zapisnika

  Ovlaeni carinski slubenik

  _____________________________ ___________________________

  Prilog 2.

  NALEPNICA ZA UZORKE

  CARINARNICA ____________________________________ CI _______________________

  JCI br/datum __________________________________________________________________

  Trgovaki naziv ________________________________________________________________

  Roba prijavljena za carinjenje u tar. stav ____________________________________________