pravilnik o refraktometrima koji se koriste u prometu roba i ?· Refraktometri imaju ure đaj koji obezbe…

Embed Size (px)

Text of pravilnik o refraktometrima koji se koriste u prometu roba i ?· Refraktometri imaju ure đaj koji...

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

PRAVILNIK

O REFRAKTOMETRIMA KOJI SE KORISTE U PROMETU ROBA I USLUGA

("Sl. glasnik RS", br. 65/2015)

Predmet

lan 1

Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za rune, Abbe i automatske refraktometre koji se koriste u

prometu roba i usluga (u daljem tekstu: refraktometri), oznaavanje refraktometara, nain utvrivanja

ispunjenosti zahteva za refraktometre, nain ispitivanja tipa refraktometara, metode merenja, kao i nain i

uslovi overavanja refraktometara.

Primena

lan 2

Ovaj pravilnik primenjuje se na refraktometre koji mere i prikazuju indeks prelamanja i maseni sadraj

eera u tenom rastvoru (vodenom rastvoru eera ili iri), ukoliko su refraktometri snabdeveni

odgovarajuim skalama.

Znaenje pojedinih izraza

lan 3

Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju sledee znaenje:

1) refraktometar je merilo koje meri i prikazuje indeks prelamanja ili maseni sadraj eera u tenom

rastvoru unutar navedenih granica greke;

2) runi i Abbe refraktometar je reftarktometar kod koga se teni uzorak nanosi na mernu povrinu, a

pokazivanje se oitava na skali refraktometra;

3) automatski refraktometar je refraktometar kojim se meri i prikazuje indeks prelamanja svetlosti rastvora

eera ili prirodne ire pre fermentacije koja se zasniva na pojavi totalne refleksije svetlosti;

4) indeks prelamanja svetlosti homogene supstance definisan je odnosom brzine svetlosti u vazduhu i

brzine svetlosti u toj supstanci;

5) maseni sadraj eera je odnos mase eera u vodenom rastvoru, odnosno iri i mase tog rastvora koji

ima isti indeks prelamanja svetlosti odreene talasne duine;

6) greka merenja je izmerena vrednost indeksa prelamanja ili masenog sadraja eera koju prikazuje

refraktometar, umanjena za referentnu vrednost merene veliine;

7) najvea dozvoljena greka (u daljem tekstu: NDG) je ekstremna vrednost greke merenja, u odnosu na

poznatu referentnu vrednost indeksa prelamanja ili masenog sadraja eera u vodenom rastvoru,

propisana ovim pravilnikom;

8) referentna temperatura refraktometra je temperatura merne povrine refraktometra i uzorka. Referentna

temperatura iznosi 20 C;

9) vodeni rastvor eera je svee pripremljen referentni rastvor saharoze.

Drugi izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku, a nisu definisani u stavu 1. ovog lana, imaju

znaenje definisano zakonima kojima se ureuju metrologija i standardizacija.

Zahtevi

lan 4

Zahtevi za refraktometre dati su u Prilogu 1 - Zahtevi, koji je odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov

sastavni deo.

Rezultat merenja

lan 5

Rezultat merenja refraktometrom izraava se u procentima (%) i indeksu prelamanja (nD).

lan 6

Kod automatskih refraktometara rezultat merenja moe biti odtampan i/ili sauvan u memoriji

refraktometra.

Maseni sadraj eera u vodenom rastvoru eera izraava se u procentima, a jednak je broju grama

eera u 100 g rastvora.

U vidnom polju refraktometra nalaze se najvie dve skale meusobno jasno razmaknute ili odvojene

neprekidnom linijom razdvajanja. Ukoliko su refraktometri snabdeveni odgovarajuim skalama, koriste se

za odreivanje masenog sadraja eera u tenom rastvoru:

WB = 100 m1/m2

gde je:

- m1 masa eera u tenom rastvoru,

- m2 masa rastvora,

pod uslovom da su mase m1 i m2 izraene u istim jedinicama mase.

Skale su graduisane u jedinicama - indeksa prelamanja ili masenog sadraja eera.

Na skali sa masenim sadrajem eera u vodenom rastvoru nalazi se na jasan i vidljiv nain naneta

oznaka "%".

Rezultati merenja izraavaju se kao vrednost:

1) indeksa prelamanja ire ili vodenog rastvora eera;

2) masenog sadraja eera u iri ili vodenom rastvoru eera;

3) koncentracije eera u iri ili vodenom rastvoru eera;

4) veliine koja je u direktnom odnosu sa nekom od navedenih veliina (npr. stepenima Eksla (Oechsle),

Baboa (Babo)).

Tehnika dokumentacija i pratea oprema

lan 7

Proizvoa refraktometra sainjava tehniku dokumentaciju koja omoguava ocenjivanje usaglaenosti

refraktometra sa zahtevima iz lana 4. ovog pravilnika. Tehnika dokumentacija prati svaki pojedinani

refraktometar i tampana je na srpskom jeziku.

Tehnika dokumentacija sadri naroito:

1) opis opteg principa merenja refraktometra;

2) uputstvo za upotrebu refraktometra;

3) najnie i najvie temperature skladitenja, kao i druge relevantne mehanike i elektromagnetne uslove

sredine;

4) radne uslove;

5) verziju softvera etilometra (za automatske refraktometre);

6) uslove za bezbedan i siguran rad.

lan 8

Runi refraktometri su snabdeveni termometrom koji meri temperaturu ambijenta.

Abbe refraktometri se povezuju na cirkulacioni termostat da bi se obezbedilo termostatiranje merne

prizme i uzorka.

Automatski refraktometri imaju ugraenu automatsku temperaturnu kompenzaciju, kojom preraunavaju

trenutnu vrednost temperature uzorka na vrednost referentne temperature.

Refraktometri imaju ureaj koji obezbeuje da pokazivanja instrumenta odgovaraju mernim vrednostima

na temperaturi 20C. Temperatura se izraava u stepenima Celzijusa (C). Takav ureaj za temperaturnu

kompenzaciju signalizira uvek kad radna temperatura pree opseg kompenzacije.

Radna temperatura refraktometra treba da bude u granicama od +10C do +30C.

Oznaavanje

lan 9

Na refraktometar se postavljaju sledei natpisi i oznake:

1) naziv merila i oznaka tipa;

2) poslovno ime i/ili znak, odnosno naziv proizvoaa;

3) merena veliina i oznaka merene veliine;

4) proizvodni broj i godina proizvodnje;

5) referentna temperatura;

6) merni opseg.

Identifikacija softvera prikazana je na pokaznom ureaju automatskog refraktometra.

Ukoliko veliina refraktometra ne dozvoljava postavljanje svih navedenih natpisa i oznaka, natpisi i oznake

iz stava 1. ta. 5) i 6) ovog lana navode se u uputstvu za upotrebu.

lan 10

Refraktometar se overava samo ako je za to merilo izdato uverenje o odobrenju tipa, u skladu sa

propisom kojim se ureuju vrste merila za koje je obavezno overavanje i vremenski intervali njihovog

periodinog overavanja.

Overavanje refraktometra moe biti prvo, redovno ili vanredno, u skladu sa zakonom kojim se ureuje

metrologija.

Nain utvrivanja ispunjenosti zahteva

lan 11

Ispunjenost zahteva utvruje se ispitivanjem tipa refraktometra koje obuhvata sledee provere i ispitivanja:

1) proveru uputstva za upotrebu refraktometra;

2) vizuelni pregled refraktometra;

3) ispitivanja tanosti i ponovljivosti.

Nain ispitivanja tipa refraktometra, odnosno metode merenja i ispitivanja dati su u Prilogu 2 - Utvrivanje

ispunjenosti zahteva, koji je odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

Overavanje

lan 12

Overavanje refraktometra obuhvata:

1) vizuelni pregled i proveru funkcionalnosti refraktometra;

2) ispitivanje tanosti refraktometra.

Refraktometri se overavaju pojedinano.

Vizuelnim pregledom i proverom funkcionalnosti iz stava 1. taka 1) ovog lana proverava se da li je

refraktometar u potpunosti u skladu sa uverenjem o odobrenju tipa merila izdatim za taj tip refraktometra,

odnosno da nema oteenja pokaznog ureaja ili drugih delova koji mogu uticati na funkcionalnost

refraktometra.

Ispitivanje tanosti iz stava 1. taka 2) ovog lana vri se na nain opisan u taki 3.3.1 Priloga 2 ovog

pravilnika, s tim da se ispitivanjem proverava ispunjenost zahteva za NDG iz pododeljka 1.3 Priloga 1

ovog pravilnika, kada refraktometar radi u referentnim uslovima iz pododeljka 3.2 Priloga 2 ovog

pravilnika, za prvo, redovno i vanredno overavanje refraktometara.

Ispitivanje tanosti refraktometra vri se u tri take ravnomerno rasporeene prema mernom opsegu

refraktometra, uz obaveznu proveru nule refraktometra. Prilikom ispitivanja tanosti refraktometra za prvo,

redovno i vanredno overavanje koriste se referentni rastvori - vodeni rastvori eera ili ire.

Ukoliko se vizuelnim pregledom, proverom funkcionalnosti i ispitivanjem tanosti utvrdi da refraktometar

ispunjava propisane metroloke zahteve, refraktometar se igoe u skladu sa zakonom kojim se ureuje

metrologija, propisom donetim na osnovu tog zakona i uverenjem o odobrenju tipa merila izdatim za taj tip

refraktometra.

lan 13

Proizvoa automatskog refraktometra obezbeuje zatitno igosanje svih delova refraktometra koji nisu

na drugi nain zatieni od podeavanja, odnosno zamene delova kojima bi se uticalo na metroloke

karakteristike i integritet softvera refraktometra.

Naini i uslovi overavanja refraktometara dati su u Prilogu 1 i Prilogu 2 ovog pravilnika.

Prelazne i zavrne odredbe

lan 14

Danom poetka primene ovog pravilnika prestaju da vae Pravilnik o metrolokim uslovima za rune i

Abbe refraktometre ("Slubeni list SRJ", broj 34/98), Pravilnik o metrolokim uslovima za automatske

refraktometre kojima se meri maseni sadraj eera u iri ("Slubeni list SFRJ", br. 70/89 i 74/90),