Preuzmite Katalog (5 mb)

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • 3

  Potovani,

  firma BORPLASTIKA EKO d.o.o. za proizvodnju i usluge Novi Sad zapo-ela je s radom 2009. godine, kao ker firma Bor-plastike d.o.o.

  Projektovanje i izrada naih ureaja za preiavanje otpadnih voda baziraju se na smernicama koje nalae Evropska unija i normama pri-znatim od strane iste. Uz svaki isporuen ureaj kupac dobija i Potvrdu kvaliteta, a samo atestiranje vre institucije nadlene za obavljanje te delatnosti. U celokupno poslovanje nae firme implementiran je inte-grisani sistem upravljanja kvalitetom i okolinom prema meunarodnim standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

  Visok nivo kvaliteta naih proizvoda i uspenost poslovanja same firme rezultat su znanja i predanosti naih zaposlenih kao i truda uloenog u neprekidno usavravanje tehnologije proizvodnje. U elji da zahtevi i po-trebe krajnjeg korisnika naih proizvoda u potpunosti budu ispotovani, izradili smo ureaje druge generacije (separatori ulja, separatori masti, bioloki ureaji za preiivanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda).

  Svesni injenice da je zatita okoline i ouvanje prirode i njezinih resur-sa, neizostavan segment u kreiranju poslovne strategije svake ekoloki svesne i savesne firme, odluili smo sve proizvodne faktore prilagoditi navedenom i dugorone planove bazirati na istom.

  Ovim bih se putem hteo zahvaliti naim zaposlenima, mnogobrojnim poslovnim partnerima i svim uesnicima u izradi kataloga te kreiranju novog, savremenog i poboljanog identiteta firme. Kvalitet finalnog pro-izvoda, potovanje zadanih rokova, pridravanje pravila poslovne etike te ouvanje i zatita okoline osnovne su vrednosti na kojima se temelji poslovanje nae firme, naa prolost, sadanjost i budunost.

  Direktor: Atila Borba

 • 4

  Bazeni namenjeni privatnoj i javnoj upotrebi, sa skimmerom ili prelivom i masane kade opremljene bogatom dodatnom opremom.

  SADRAJ

  O NAMA 3

  BAZENI I BAZENSKA TEHNIKA 6

  Sabirne jame izvode se kao vodonepropusni sistemi za prikupljanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz domainstava.SABIRNE JAME 8

  Upotrebljavaju se za bioloko preiavanje otpadnih voda iz porodinih kua, manjih fabrika, hotela, manjih naselja i delova grada.

  BIOLOKI PREISTAI: AEROBNO-ANAEROBNI UREAJI

  9

  SBR ureaj je jedna od varijanti izvoenja biolokih sistema za preiavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda s aeracijom.

  BIOLOKI PREISTAI: SBR UREAJI

  15

  FBR ureaj je jedna od varijanti izvoenja biolokih sistema za preiavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda s aeracijom.

  BIOLOKI PREISTAI: FBR UREAJI

  21

  Membranska filtracija sastoji se od kombinacije konvencionalnog aktivacijskog procesa i vrlo delo-tvornog razdvajanja vrste (aktivni mulj) i tene faze (obraena otpadna voda).

  BIOLOKI PREISTAI: MEMBRANSKA FILTRACIJA

  24

  Da biste u svakom trenutku mogli nadzirati delotvornost rada ureaja i po potrebi upravljati istim, u mogunosti smo ponuditi daljinski nadzor i upravljanje ureajima.DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE 27

  UV dezinfekcija uzrokuje fotohemijske promene unutar elija bakterija, virusa i spora, te ih tako u potpunosti unitava.

  UV DEZINFEKCIJA I HEMIJSKI TRETMAN 28

  Prilikom biolokog preiavanja otpadnih voda, kao nusprodukt samog procesa nastaje mulj. Zbrinjavanje nastalog mulja predstavlja znatan finansijski izdatak, te kao alternativu istome nudimo kompostiranje.

  KOMPOSTIRANJE 29

  Danas su otpadne vode zagaene i lakim tenostima koje treba odvojiti pre isputanja u recipijent. Odvajanje se vri separatorima (separatori ulja, separatori masti). Svi ureaji su izraeni od polietilena/polipropilena tako da su 100 % vodonepropusni, nije im potrebna dodatna zatita od korozije, lagani su i jednostavni za ugradnju i odravanje.

  SEPARATORI LAKIH TENOSTI 30

  Slue za odvajanje masti i ulja koja se nalaze u otpadnim vodama kuhinje, mesne i prehrambene industrije, itd.SEPARATORI MASTI 31

  Upotrebljavaju se za preiavanje otpadnih voda iz industrijskih postrojenja, benzinskih pumpi, perionica vozila, poljoprivrednih farmi, itd. Funkcioniu na principu razlike specifinih teina tenosti (ulje-voda).

  SEPARATORI ULJA: GRAVITACIONI 35

  Upotrebljavaju se za preiavanje otpadnih voda iz industrijskih postrojenja, benzinskih pumpi, perionica vozila, poljoprivrednih farmi, itd.

  SEPARATORI ULJA S KOALESCENTNIM FILTEROM 38

  Upotrebljavaju se za preiavanje atmosferske, tehnoloke ili procesne vode od ulja, u sluajevima kada je recipijent preiene vode vodoopskrbno podruje.

  SEPARATORI ULJA SA SORPCIJSKIM FILTEROM 47

  Upotrebljavaju se za preiavanje povrinskih voda vodoopskrbnih podruja, u sluajevima kada iste sadre uljne tenosti.

  SEPARATORI ULJA S KOALESCENTNIM I SORPCIJSKIM FILTEROM 48

  Separatori ulja s bypass-om koriste se u sluajevima kada je mogunost zagaenja atmosferske vode uljem minimalna. SEPARATORI ULJA S BYPASS-OM 51

  Sigurnosni zatvara, smeten na rubu izlazne cevi, unutar separatora ulja, slui kao osiguranje od isputanja odvojenih lakih tenosti u prirodni recipijent. Uzorkovanje preiene vode vri se u ahtu za uzimanje uzoraka, pre njenog isputanja u pripadajui recipijent.

  SIGURNOSNI ZATVARA, AHT ZA UZORKE, SKIMMER ZA ULJE 52

  Alarmni ureaj, ukoliko je postavljen u separator ulja ili separator masti, slui za upozoravanje na potrebu pranjenja istoga, odnosno uklanjanja nakupljenog mulja, ulja ili masti iz ureaja. Buff er rezervoar slui za prihvat veih koliina lakih tenosti prilikom izliva naftnih derivata iz cisterni.

  SIGURNOSNI UREAJI 53

 • 5

  Vodomerne, prepumpne i revizione ahte omoguuju kontrolu i laki pristup vodovodnim i kanalizacij-skim sistemima.

  VODOMERNE, PREPUMPNE I REVIZIONE AHTE

  54

  Drenane kanalice slue za odvodnju atmosferskih voda s velikih povrina (npr. ulice, autoputevi, parkiralita, aerodromi, logistiki centri i druge manipulativne povrine). DRENANE KANALICE 55

  Primenjuju se kod pojave veih koliina padavina, kada kapacitet postojee kanalizacije nije zado-voljavajui. Koriste se za akumuliranje vode s polaganom apsorpcijom i kontrolisanim odvodom u pripadajui recipijent.

  NIDAPLAST 56

  Ureaj se sastoji od polipropilenskog rezervoara s nadograenim tehnolokim ahtom. Sastoji se od prostora za akumuliranje kinice i prelivne cevi sa sifonom. U nadograenom ahtu se nalazi celokupna tehnologija: filter dotoka, vodoopskrbni sistem za kuu, sistem za nadopunu rezervoara istom vodom.

  UREAJI ZA AKUMULIRANJE I KORIENJE KINICE

  57

  Rezervoari za prehrambenu industriju koriste se za: fermentaciju vina, uvanje alkohola, sira, meda i dr. Rezervoari za hemijsku industriju koriste se za: uvanje tehnoloke vode, kiselina, baza i drugih opa-snih hemijskih jedinjenja, galvanizaciju (kade za galvanizaciju), neutralizaciju (kade za neutralizaciju), itd.

  REZERVOARI ZA PREHRAMBENU I HEMIJSKU INDUSTRIJU

  58

  Pontoni su stabilni, prostrani i sigurni plutajui objekti, lako se transportuju i instaliraju, imaju irok raspon nosivosti, dugotrajni su i ekoloki prihvatljivi. Namenjeni su za: vez plovila, kretanje osoba, prevoz putnika i tereta preko vodenih povrina (manje povrine), kao splav, itd.

  PONTONI 61

  Ponton-sojenica je plutajui stambeni objekat, opremljen na nain koji mu omoguuje potpunu ener-getsku nezavisnost. Poseduje vetrenjau za proizvodnju elektrine energije, ureaj za akumuliranje i korienje kinice, fotonaponske ploe na krovu i ureaj za preiavanje otpadne vode.

  PONTONSOJENICA 62

  Lagune i deponije izrauju se od polietilena velike gustoe (HDPE), a slue za smetaj veih koliina atmosferskih ili otpadnih voda, kao i vrstih materija (deponije za otpad, rezervoari vode za razliite namjene, sakupljanje otpadnih i atmosferskih voda, itd.).

  IZRADA DEPONIJA LAGUNE 63

  U mogunosti smo ponuditi projektovanje i izvoenje sistema za preiavanje vazduha pomou biofiltera, apsorpcije aktivnim ugljem ili odstranjivanjem toksinih i korozivnih gasova; kontrolu zaga-enosti vazduha, te projektovanje i proizvodnju plastinih ventilacijskih sistema.

  SISTEMI ZA PREIAVANJE VAZDUHA 64

  Budui da industrijske otpadne vode predstavljaju sve veu pretnju odranju istoe povrinskih i podzemnih voda, odluili smo u nau ponudu uvrstiti i sisteme za preiavanje istih.

  SISTEMI ZA PREIAVANJE INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA 65

  Preiavanje otpadnih voda u prehrambenoj industriji sastoji se od: mehanikog predtretmana, fiziko-hemijskog tretmana, biolokog tretmana i zbrinjavanja nastalog mulja.

  SISTEMI ZA PREIAVANJE OTPADNIH VODA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI 66

  Mehaniki predtretman slui za uklanjanje vrstih materija iz otpadne vode, uz pomo mehanike reetke ili odgovarajueg sita.

  MEHANIKI PREDTRETMAN OTPADNIH VODA 67

  Neutralizacija je postupak dovoenja postojee pH vrednosti otpadne vode na neutralnu vrednost (pH 7,0). Neutralna pH vrednost preduslov je za odvijanje biolokih procesa preiavanja otpadnih voda.NEUTRALIZACIJA I CEVNI MIKSER 68

  Ureaj za flotaciju DAF (eng. Disolved air flotation) slui za fiziko hemijsko preiavanje industrij-skih otpadnih voda. Koristi se za uklanjanje suspendovanih i plivajuih estica iz otpadne vode (ulja, masti, emulzija i dr.).

  FLOTACIJA 69

  Potpuno automatizovani ureaj za pripremu i doziranje rastvora za kontinuiran rad. Ureaj je kom-paktan tj. objedinjuje pripremu, doziranje, namakanje, rastvaranje i dozrevanje.

  UREAJI ZA PRIPREMU POLIELEKTROLITA 71

  Samoposluni ureaji savisokim pritiskom za pranje vozila, predstavljaju jedinstveno reenje u pogledu ekonominosti, praktinosti i ouvanja i zatite okoline. Sam proces pranja vozila je vrlo jednostavan, a sastoji se od dve faze: PRANJE i ISPIRANJE (bez upotrebe etke, sunera ili bilo kojih drugih mehanikih pomagala).

  AUTOPERIONICE 72

  Popis oznaka