of 37 /37
Kształcenie branżowe i ustawiczne (wybrane zagadnienia) Delegatura w Siedlcach

Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia...

Page 1: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Kształcenie branżowei ustawiczne

(wybrane zagadnienia)

Delegatura w Siedlcach

Page 2: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(t.j. Dz.U.2019.1148 ze zm.)

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r.

o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2018.2245)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2019.1287)

Rozporządzenia wykonawcze

Delegatura w Siedlcach

Page 3: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Co zostało wprowadzone?

• dd Stałe monitorowanie potrzeb rynku pracy

Dostosowanie oferty szkół do potrzeb rynku

Obowiązkowa współpracę szkół z pracodawcami

Przygotowanie do uzyskania uprawnień w trakcie nauki

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach

Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Page 4: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Co zostało wprowadzone?

Obowiązkowe doradztwo zawodowe

Obowiązkowy egzamin zawodowy

Obowiązkowe szkolenia dla nauczycieli

Wsparcie dla pracodawców kształcących w zawodach deficytowych

Zwiększenie stawek wynagrodzeń młodocianych

Zachęty finansowe dla uczniów i dla pracodawców

Zmiana modelu finansowania szkół Źródło: Dobry zawód

Page 5: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Od 1 września 2019 r. szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie/zawodachw klasach pierwszych lub semestrach pierwszych stosują:

• klasyfikacje zawodów szkolnictwa branżowego określone rozporządzeniem MinistraEdukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.316)

(rozporządzenie to będzie też podstawą zaplanowanej w br. kontroli w publicznychi niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia,technikum, szkoła policealna) w zakresie: „Zgodności oferty kształcenia zawodowegoz nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”)

• podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego określonerozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U.2019.991)

Za wyjątkiem klasy I branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentamidotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę z dniem 1 lutego 2019 r. –

rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

(Dz.U.2017.622 ze zm.) zmiany wprowadzone 31lipca 2019 r.

rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

(Dz.U.860 oraz 2018 .744) zm. 31lipca 2019 r.

5Delegatura w Siedlcach

Page 6: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

6Delegatura w Siedlcach

Planowana kontrola dotyczy:

1) zgodności nazwy zawodów, nazwy kwalifikacji, typów szkoły i formy

kształcenia (w przypadku szkoły policealnej) z klasyfikacją zawodów

szkolnictwa branżowego;

2) zgodności statutu szkoły z nazwami zawodów, typu szkoły i formy

kształcenia w zawodach z zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów

szkolnictwa branżowego;

3) programu nauczania zawodu, dopuszczonego do użytku w szkole,

uwzględniającego podstawę programową kształcenia w danym zawodzie

szkolnictwa branżowego.

Page 7: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

• Program nauczania zawodu jest opracowywany przez

nauczyciela lub zespół nauczycieli kształcenia zawodowego,

przy czym wskazane jest, aby był on opracowywany

w konsultacji z pracodawcami lub organizacjami pracodawców.1

• Program nauczania zawodu może również wykraczać poza

treści nauczania ustalone dla danego zawodu w podstawie

programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.1

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych

umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów (Dz.U.2019.991)

7Delegatura w Siedlcach

Page 8: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Monitorowanie

Poza kontrolą zaplanowano monitorowanie wdrażania podstaw programowychkształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunkówrealizacji kształcenia w zawodzie w publicznych i niepublicznych szkołachpolicealnych.

Monitorowanie ma na celu diagnozę czy szkoły policealne prowadzące kształceniew zawodzie posiadają lub zapewniły dostęp w zakresie niezbędnego wyposażeniaokreślonego w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwabranżowego, w których szkoła rozpoczęła kształcenie od 1 września 2019 r. lubod 1 lutego 2020 r.

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowegookreślone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r.precyzyjnie określają pracownie i ich wyposażenie, jakie musi posiadać szkołalub zapewnić do nich dostęp, aby prowadzić kształcenie w szkole policealnejw poszczególnych zawodach.

8Delegatura w Siedlcach

Page 9: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Przypomnienie:

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe, tworząc ofertę edukacyjną może zaplanować wykorzystanie czasu wynikającego z różnicy między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub

2) realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

a) przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z nauczanym zawodem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, lub

b) przygotowujących uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, związanej z nauczanym zawodem, lub

c) przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych przydatnych do wykonywania nauczanego zawodu, lub

d) uzgodnionych z pracodawcą, których treści nauczania ustalone w formie efektów kształcenia są przydatne do wykonywania nauczanego zawodu.

Zajęcia, te ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana –po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół(Dz.U.2019. 639)

9Delegatura w Siedlcach

Page 10: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Przypomnienie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawieramowych planów nauczania dla publicznych szkół(Dz.U. 2019.369) w zakresie kształcenia zawodowego obejmuje

od 1 września 2019 r. pierwsze klasy dla uczniów:

• branżowej szkoły I stopnia – odpowiednio załącznik 7 dla absolwentówgimnazjum oraz załącznik 8 – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej;

• pięcioletniego technikum – załącznik nr 5

• semestru pierwszego szkoły policealnej – załącznik nr 12

Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U.2012.204 ze zm.) stosuje się od 1 września 2019 r. w pierwszych klasach dlauczniów:

• czteroletniego technikum

10Delegatura w Siedlcach

Page 11: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Organizacja zajęć z zakresu kształcenia zawodowego

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w danym zawodzie mogą być realizowane łącznie dla absolwentów gimnazjum i absolwentów szkoły podstawowej w branżowej szkole I stopniai w technikum w zakresie danego zawodu.w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 w pięcioletnim technikum, w którym prowadzi sięklasy dotychczasowego czteroletniego technikum, oraz w branżowej szkole I stopnia, w którejprowadzi się klasy branżowej szkoły I stopnia przeznaczone dla uczniów będących absolwentamidotychczasowego gimnazjum, obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształceniazawodowego mogą być realizowane w oddziale lub w grupie międzyoddziałowej,obejmujących odpowiednio uczniów klas pięcioletniego technikum i czteroletniego technikumoraz uczniów klas branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkołypodstawowej i klas branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

§ 8 rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.2019.369)

Delegatura w Siedlcach

Page 12: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Kształcenie zawodoweOrganizując zajęcia edukacyjne w technikum z zakresu kształcenia zawodowego w grupiemiędzyoddziałowej dla absolwentów gimnazjum i absolwentów szkoły podstawowej należypamiętać o różnej liczbie godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe w czteroletnimtechnikum (minimalny wymiar godzin zajęć obowiązkowych - 1470 godzin) oraz innej liczbiegodzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe w pięcioletnim technikum (56 godzintygodniowo).

Kształcenie ogólneZajęcia z zakresu kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia i w technikumrealizowane są oddzielnie dla absolwentów gimnazjum i absolwentów ośmioletniej szkołypodstawowej.

Delegatura w Siedlcach

Page 13: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane zewzględu na niepełnosprawność, (niepełnosprawność intelektualną w stopniulekkim), który kształci się w zawodzie dla którego zgodnie z klasyfikacją zawodówszkolnictwa branżowego przewidziano zawód o charakterze pomocniczym możeprzystąpić do egzaminu zawodowego na podstawie wymagań określonychw podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego dla:

1) zawodu, w którym się kształci albo

2) zawodu o charakterze pomocniczym przewidzianego dla zawodu, w którym siękształci (np. uczeń kształcący się w zawodzie kucharz może przystąpić doegzaminu zawodowego w tym zawodzie albo w zawodzie pomocniczymtj. pracownik pomocniczy gastronomii.

art. 44zzzfa ustawy o systemie oświaty

Delegatura w Siedlcach

Page 14: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Delegatura w Siedlcach

(przypomnienie)

Branżowa szkoła II stopnia

• W BS II stopnia realizowane będzie w formie KKZ, co umożliwi funkcjonowanie oddziałów,

w których prowadzone jest kształcenie w kilku zawodach.

• Od 1.09.2020 r. BSI II stopnia będą funkcjonowały bez podziału na szkoły dla młodzieży

i szkoły dla dorosłych a kształcenie w nich będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej

lub zaocznej.

• Do branżowej szkoły II stopnia będą przyjmowani absolwenci branżowej szkoły I stopnia,

którzy kształcili się w zawodach, w których wyodrębniono wspólną kwalifikację dla zawodu

nauczanego w branżowej szkole II stopnia.

• Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym

zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego.

• Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do matury na poziomie

podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

• Absolwent branżowej szkoły II stopnia może uzyskać świadectwo dojrzałości oraz dyplom

potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie.

• Absolwent branżowej szkoły II stopnia może ubiegać się o przyjęcie na studia.

Page 15: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Przypomnienie

Od 1 września 2019 nie tworzy się niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej.

Wszystkie szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej stają się szkołami niepublicznymi.

Szkoła niepubliczna nieposiadająca uprawnień szkoły publicznej działająca przed dniem 1 września 2019 r., może prowadzić swoją działalność na podstawie dotychczasowych przepisów, do czasu zakończenia kształcenia w tej szkole, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

15Delegatura w Siedlcach

Page 16: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Uzyskiwanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez osoby,

które zdały egzamin z zakresu różnych kwalifikacji.

Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11 b ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019.1481)

Delegatura w Siedlcach

Page 17: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Osoba, która potwierdziła kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym napoziomie technika będzie miała możliwość uzyskania dyplomu zawodowego albodyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe bez względu na okres, w jakimpotwierdziła poszczególne kwalifikacje lub zawód, jeżeli posiada odpowiedniedokumenty potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, takie jak: certyfikatkwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lubświadectwo czeladnicze.

17Delegatura w Siedlcach

Page 18: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

W systemie oświaty od dnia 1 września 2019 r., w zależności od trwającego cyklu kształcenia, kształcenie w zawodach może być prowadzone w oparciu o trzy różne podstawy programowe, określone w następujących aktach wykonawczych:

1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U.184 ze zm.);

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U.860 ze zm.);

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019.991).

Delegatura w Siedlcach

Page 19: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

W związku z tym, egzamin potwierdzający poszczególne kwalifikacjewyodrębnione w zawodach lub egzamin czeladniczy obejmują odpowiednie treścinauczania określone w tych rozporządzeniach, a dokumenty potwierdzającekwalifikacje w zawodzie wydawane po zdaniu odpowiednich egzaminówpotwierdzają nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji określonychw konkretnej podstawie programowej kształcenia w zawodzie.

Rozporządzenie umożliwia osobom, które realizowały kształcenie w zawodachzgodnie z różnymi podstawami programowymi kształcenia w zawodach uzyskaniedyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowew zawodach nauczanych na poziomie technika określonych odpowiedniow załączniku nr 1 lub nr 2 do rozporządzenia.

Delegatura w Siedlcach

Page 20: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Rozporządzenie wskazuje również sposób ustalania wyniku umieszczanegona dyplomie zawodowym biorąc pod uwagę różny sposób określenia wyniku:

egzaminu zawodowego na certyfikacie kwalifikacji zawodowej, egzaminupotwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na świadectwie potwierdzającymkwalifikację w zawodzie oraz egzaminu czeladniczego na świadectwieczeladniczym.

Na dyplomie zawodowym, będzie podany jeden wynik końcowy, ustalony przezdyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, biorąc pod uwagę odpowiedniowynik egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacjęw zawodzie lub wynik egzaminu czeladniczego przeliczony zgodnie z regułamiprzewidzianymi w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

Delegatura w Siedlcach

Page 21: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Narzędzie do monitorowania realizacji podstawy podstawy programowej.

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/edukacja-i-ksztalcenie/ksztalcenie-

ustawiczne/aktualnosci/14226,Narzedzie-do-monitorowania-realizacji-

podstawy-programowej-ksztalcenia-w-zawodac.html

Delegatura w Siedlcach

Page 22: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Kształcenie ustawiczne

Delegatura w Siedlcach

Rozporządzenie MEN z 19 marca 2019 r. w sprawie

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652)

Page 23: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Delegatura w Siedlcach

Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:

publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II

stopnia i szkołach policealnych;

formach pozaszkolnych realizowanych przez publiczne i niepubliczne

placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz

publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,

z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 i 4 (forma dzienna, stacjonarna lub zaoczna,

TDTMP-wyłącznie w formie dziennej) ustawy którymi są:

1. kwalifikacyjny kurs zawodowy;

2. kurs umiejętności zawodowych;

3. kurs kompetencji ogólnych;

4. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

5. kurs, inny niż wymienione w pkt. 1-3, umożliwiający uzyskiwanie

i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

(Art. 117. 1. 1a PO)

Page 24: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Przekształcenie placówek z mocy ustawy od 01.09.2019 r.

1. Centrum kształcenia zawodowego tworzy się od 1 września 2019 r.

2. Dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego (PKP) staje się centrum kształceniazawodowego.

3. Dotychczasowy ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego (ODiDZ) staje sięcentrum kształcenia zawodowego.

(Art. 50 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 listopada)

1. Zespół publicznych placówek, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa publicznaPKP i dotychczasowy publiczny ODiDZ, staje się publicznym centrum kształceniazawodowego (CKZ).

2. Dotychczasowa publiczna PKP i dotychczasowy publiczny ODiDZ, wchodzącew skład zespołu publicznych szkół lub placówek, innego niż ten, o którym mowaw art. 54 ust. 1, stają się publicznym CKZ, wchodzącym w skład tego zespołu publicznychszkół lub placówek. (Art. 54 ust. 1-2 ustawy z dnia 22 listopada)

Delegatura w Siedlcach

Page 25: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Delegatura w Siedlcach

Zadania CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego

1) realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu

nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:

a) zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,

w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu,

b) zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników, o których mowa

w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy, lub

2) prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,

o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 ustawy.

Publiczne centrum kształcenia zawodowego może także prowadzić: kształcenie ustawiczne

w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–3 i 5 ustawy; dokształcanie

teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu

i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia – w zakresie kształcenia zawodowego

teoretycznego, w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia.

Page 26: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Delegatura w Siedlcach

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) mogą być prowadzone przez:

1. publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, w zakresie

zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż,

do których należą zawody, w których kształci szkoła;

2. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia

zawodowego;

3. instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące

działalność edukacyjno-szkoleniową;

4. podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy

PO posiadające akredytację.

KUZ i TDTMP mogą być prowadzone przez podmioty wymienione w pkt 1,2.

KKO mogą być prowadzone przez podmioty wymienione w pkt 2.

( Art. 117 ust. 2, 2a, 2b 2c ustawy – PO)

Page 27: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Delegatura w Siedlcach

KKZ – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji)

min. liczba godzin równa min. liczbie godzin kształcenia zawodowego w danejkwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie na podstawie podstawy programowejkształcenia w zawodzie (dla formy zaocznej – nie mniej niż 65% l. godzin kształceniazawodowego)

liczba słuchaczy – nie mniej niż 20, - mniej jedynie za zgodą organu prowadzącego

kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przezpodmiot prowadzący kurs.

(Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniukwalifikacyjnego kursu zawodowego, który określa załącznik do rozporządzenia)

Page 28: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Delegatura w Siedlcach

Możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) opartych na:

rozporządzeniu MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształceniaw zawodach (Dz. U. 2012.184, ze zm.), tzw. „kwalifikacje jednoliterowe” – do 31 grudnia2019 r.,

(art 290 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, (Dz.U.2017.60 ze. zm.).

rozporządzeniu MEN z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształceniaw zawodach (Dz.U.2017.860 ze zm.), tzw. „kwalifikacje dwuliterowe” – do 31 grudnia 2020 r.,

(art 87 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2245 ze. zm.).

rozporządzeniu MEN z 16 maja 2019 r. w sprawie podstawy programowej kształceniaw zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowychw zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019.991), tzw. „kwalifikacjetrzyliterowe” – od 1 września 2020 r.,

(art 87 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2245 ze zm.).

Page 29: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Delegatura w Siedlcach

KUZ - kurs umiejętności zawodowych (kształcenie w zakresie jednej z części

efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji lub efektów

kształcenia właściwych dla dodatkowych umiejętności zawodowych)

Liczba godzin:

1) w przypadku kształcenia w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionychw ramach danej kwalifikacji – jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia przewidzianejdla danej części efektów kształcenia, określonej w podstawie programowej kształceniaw zawodzie szkolnictwa branżowego;

2) w przypadku kształcenia w zakresie efektów kształcenia właściwych dla dodatkowychumiejętności zawodowych – jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia przewidzianychdla danej dodatkowej umiejętności zawodowej, określonej w przepisach wydanychna podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PO.

Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych, który określa załącznik do rozporządzenia.

Page 30: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Delegatura w Siedlcach

Terminy - kursy umiejętności zawodowych (KUZ):

a) do 31 grudnia 2020 r. – w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r.,

(art 84 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2245 ze. zm.).

b)od 1 września 2020 r. – w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.

(art 84 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 .2245 ze zm.).

Page 31: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Delegatura w Siedlcach

KKO - kurs kompetencji ogólnych (kształcenie uwzględniające wybraną część

podstawy programowej kształcenia ogólnego)1. Minimalny wymiar kształcenia na kursie kompetencji ogólnych wynosi 30 godzin – kończy się

zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs oraz otrzymaniem świadectwa

a) do 31 sierpnia 2023 r. – w oparciu o rozporządzenie MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012.997 ze zm.),

b) na bieżąco (od 1 września 2017 r.) – w oparciu o rozporządzenie MEN z dn. 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,

kształcenia ogólnego dla szkoły przyspasabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły

policealnej (Dz.U.2017.356 ze zm.),

c) od 1 września 2020 r. – w oparciu o rozporządzenie MEN z dn. 30 stycznia 2018 r. w sprawie

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz

branżowej szkoły II stopnia (Dz.U.2018.467).

art 85 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty orazniektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2245 ze zm.).

Page 32: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Delegatura w Siedlcach

Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników skierowany jest domłodocianych pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie danego zawoduszkolnictwa branżowego nauczanego w branżowej szkole I stopnia.

Program nauczania realizowany na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianychpracowników uwzględnia zakres kształcenia określony w skierowaniu składanym przezmłodocianego i w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznegookreślonego w tym skierowaniu.

a) turnus może być prowadzony w zakresie dwóch zawodów przyporządkowanych do tejsamej branży określonej w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jeżeli jedenz tych zawodów jest określony w tej klasyfikacji jako zawód o charakterze pomocniczymw stosunku do drugiego zawodu.

b) w przypadkach losowych dyrektor szkoły lub dyrektor centrum kształcenia zawodowegomoże zorganizować w ramach turnusu konsultacje indywidualne w wymiarze conajmniej 55 godzin.

c) liczba uczestników turnusu – co najmniej 20. Mniejsza – tylko za zgodą organuprowadzącego.

Page 33: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Delegatura w Siedlcach

Akredytacja

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

(Dz.U.2019 .1692)

Page 34: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Delegatura w Siedlcach

Akredytację w drodze decyzji administracyjnej przyznaje Kurator Oświaty.

(art. 118 ust. 2 ustawy PO)

1. Od 1 września 2019 r. akredytacji podlegają konkretne formy pozaszkolne

kształcenia ustawicznego – a nie jak dotychczas, całość lub część prowadzonego

kształcenia ustawicznego.

2. Wniosek o przyznanie akredytacji składa się odrębnie do każdej formy

pozaszkolnej, na której prowadzenie ma być przyznana akredytacja.

3. Możliwość dołączenia do wniosku kopii (a nie oryginałów jak było dotychczas):

aktu założycielskiego lub statutu placówki lub innego podmiotu prowadzącego

kształcenie w formach pozaszkolnych (prowadzącego działalność oświatową

w ramach działalności gospodarczej lub działalności edukacyjno-szkoleniowej

przez instytucje rynku pracy).

Page 35: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Delegatura w Siedlcach

4. Zmniejszenie liczby dokumentów, które do wniosku musi dołączyć

wnioskodawca ubiegający się o przyznanie akredytacji:

a) nie wymaga się dołączenia zaświadczenia o wpisie do CEIDG

(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz

odpisu z rejestru przedsiębiorców (KRS) ( Krajowy Rejestr Sądowy),

b) w przypadku, gdy podmiot podlega obowiązkowemu wpisowi do

rejestru lub ewidencji należy jedynie wskazać numer, pod którym

został wpisany.

5. Wniosek o przyznanie akredytacji składany jest do kuratora

oświaty właściwego na miejsce prowadzenia kształcenia w danej

formie (dotychczas było to miejsce siedziby podmiotu prowadzącego

kształcenie ustawiczne).

Page 36: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Delegatura w Siedlcach

• Akredytacje przyznane przed 1 września 2019 r. zachowują moc do

zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie - nie dłużej jednak

niż

do 31 grudnia 2020 r.

• Wnioski złożone i nierozpatrzone przed 1 września 2019 r. – rozpatruje się

zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu po

1 września 2019 r. – wnioskodawca ma dostosować wniosek do wymagań

określonych w art. 118 ust. 3 – do 31 grudnia 2019 r.

art 103 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2245 ze zm.).

Page 37: Prezentacja programu PowerPoint - Kuratorium Oświaty w ...€¦ · Rozwój kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach Staże uczniowskie u pracodawców Źródło: Dobry zawód

Dziękuję za uwagę.

Delegatura w Siedlcach