of 32 /32
Scholen voor scholen Edukans acties en projecten 2013-2014 Bewaar exemplaar

Prf07 edk projectenboekje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projectenboekje Edukans met extra info voor basisscholen

Citation preview

Page 1: Prf07 edk projectenboekje

Scholen voor scholen Edukans acties en

projecten 2013-2014

Bewaar exemplaar

Page 2: Prf07 edk projectenboekje

Wat doet Edukans?Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd 61 miljoen kinderen niet naar school. Daar moet iets aan gebeuren!

Edukans gelooft dat onderwijs heel belangrijk

is voor arme mensen in ontwikkelingslanden.

Daardoor kunnen kinderen een vak leren en

kunnen ze werk vinden waarmee ze genoeg

verdienen om hun gezin te onderhouden.

Edukans steunt scholen en leerkrachten in

ontwikkelingslanden om het onderwijs te ver-

beteren en alle kinderen op school te krijgen.

Elk jaar doen ruim 350.000 leerlingen in

Nederland mee met acties als Schoenmaat-

jes en Scholen voor Scholen. Daardoor

komen ze meer te weten over het leven van

leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden en

leren ze wat geven en delen is.

Steun met jullie school een school in een ontwikkelingsland

2

Page 3: Prf07 edk projectenboekje

Steun met jullie school een school in een ontwikkelingslandHoe werkt het?

Gebruik gratis actie-ideeën en materiaalZie pagina 20

Kies het project van het jaar:Ethiopië: Naar school in de sloppenwijk

Zie pagina 4Voor andere projecten zie pagina 6

Meld je aan via de websitewww.edukans.nl/scholenvoorscholen/doemee

Stort de opbrengst in 2013 naar giro 515In 2014 naar NL21 INGB 0000 0005 15

Vermeld svp de naam en plaats van de school

3

Co

ntact

Beha

ald

e resulta

tenT

ips en

ma

terialen

Pro

jectenP

roject va

n het ja

ar

Ho

e werkt het

Page 4: Prf07 edk projectenboekje

Project van het jaar

# ET1212H03

Naar school in de sloppenwijk

In Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië,

wonen veel arme mensen. Ze knutselen hun

huizen in elkaar van karton, hout en golf-

plaat. De huizen staan dicht tegen elkaar

aangebouwd. Dat heet een sloppenwijk.

Veel mensen verdienen niet genoeg om van

te leven. Schoolgeld kunnen ze helemaal

niet betalen. Daarom helpt Edukans een

school in de sloppenwijk om 400 arme kin-

deren gratis naar school te laten gaan. Met

hulp van scholen in Nederland kunnen les-

boeken, schriften en eten worden gekocht.

Zodat kinderen uit de sloppenwijk ook naar

school kunnen. Dit jaar worden toiletten en

douches bijgebouwd voor de leerlingen.

€ 25.000,-

De vader van een kind op de

Willem van Oranjeschool in

Kampen bezocht deze school

en stuurde ons een filmpje.

Als jullie dit project steunen,

krijg je 3x per jaar een e-mail-

nieuwsbrief uit Ethiopië

4

Page 5: Prf07 edk projectenboekje

Bereket Getenet is 10 jaar. Hij komt uit een groot gezin van 7

broers en 4 zussen. Eerst woonde hij in een dorp. Maar zijn opa

en oma haalden hem vorig jaar naar de hoofdstad Addis Abeba.

Daar gaat hij nu naar school. “Toen ik in het dorp woonde paste

ik elke dag op de dieren en ik zocht hout om het eten op te koken.

Nu mag ik naar school. Ik houd het meest van Engels en van

voetballen en later wil ik dokter worden”. Op school worden

toiletten en douches gebouwd. Dat kost bij elkaar € 30,- per

kind per jaar. De leerkrachten praten met de familie van Bereket

zodat ze hem niet van school halen om te gaan werken. En de

leerkrachten geven informatie over ziektes en gezondheid. Dat

kost ongeveer € 7,50 per kind.

Rayana Mohammed is 7 jaar. Ze heeft alleen een broer en ze woont bij haar ouders. Rayane vindt Engelse les het leukste vak op school. “Ik vind het heel fijn om naar school te gaan bij Maedot. Mijn uniform, boeken, pennen en het middageten kosten dit jaar meer dan € 4,50 en als ik de meester en iedereen die op school werkt moest betalen was ik nog eens € 25,50 kwijt”.

Alle materialen zijn te bestellen via www.edukans.nl/scholenvoorscholen/actiemateriaal

Spaar geld met klussen: Haal lege flessen op,

help je oma met boodschappen doen, ruim

de vaatwasser uit…. Kleur de bedragen die je

verdiend hebt in. Met jouw volle kaart kun-

nen boeken, pennen, eten, toiletten of goede

meesters en juffen betaald worden.

“In de leskrant Ethiopië vindt u kant-en-klare lessen voor de verschillende vakken

binnen de basisschool. De lessen zijn gelinkt aan de kerndoelen en verdeeld over

onder-, midden- en bovenbouw. De leskrant biedt ook plusopdrachten, tips om

actie te voeren, tips voor een leuke tentoonstelling van

het Ethiopië-project en ideeën voor coöperatief leren.

De opdrachten kunnen voor een groot deel zelfstandig

uitgevoerd worden door de leerlingen. De leskrant biedt

u al met al de mogelijkheid om uw actie voor Ethiopië

voor alle groepen te voorzien van een verdieping.”

Eva de Klerk

Leerkracht basisonderwijs en vrijwilligster bij Edukans

voor educatief materiaal.

Hoe help je Bereket en Rayana?Actiekaart

Leskrant

Leskrant EthiopiëEthiopie

Met kant-en-klare

lessen gelinkt aan de

kerndoelenGeschikt voor onder-, midden- en bovenbouw

Bereket en Rayana vertellen over hun school in de sloppenwijk.

In Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, wonen veel arme mensen. Ze wonen bij elkaar in sloppenwijken in huizen die ze zelf hebben gebouwd van karton, hout en golfplaat. Veel mensen verdienen niet genoeg om van te leven. Schoolgeld kunnen ze helemaal niet betalen. Daarom helpt Edukans een

school in de sloppenwijk om arme kinderen gratis naar school te laten gaan. Met hulp van scholen in Nederland kunnen toch

lesboeken, schriften en eten worden gekocht. Zodat kinderen uit de sloppenwijk ook naar school kunnen.

Wij voeren actie voor Rayana en Bereket

en al die andere kinderen die ook graag

naar school willen, maar dat zelf niet kunnen betalen!

1,50

10

2

5

2

5

0,50

2

1

1

1

1

5

0,50

2

0,50

Kleur de bedragen die je hebt opgehaald in. Is alles vol? Dan heb je € 40,- opgehaald. Voor dat bedrag krijgen 20 kinderen een boek. Of krijgt 1 klas een schoolbord met krijtjes.

Bereket

Rayana

5

Ho

e werkt het

Co

ntact

Beha

ald

e resulta

tenT

ips en

ma

terialen

Pro

jectenP

roject va

n het ja

ar

Page 6: Prf07 edk projectenboekje

# IN1113H01

Brugschool leert gediscrimineerde kinderen lezen en schrijven

De oorspronkelijke inwoners van India zijn

een minderheid geworden, net als de Indi-

anen in Amerika. Ze hebben een eigen taal

en cultuur. In de Indiase samenleving tellen

ze niet mee. Ongeveer de helft van deze

kinderen gaat niet naar school omdat ze op

de basisschool van de overheid gediscrimi-

neerd worden en omdat de scholen vaak te

ver weg zijn voor kleine kinderen. Daarom

heeft een Indiase organisatie gezorgd voor

zogenaamde brugscholen. 600 kinderen

krijgen daar 3 jaar lang les in lezen, schrijven

en rekenen. En de meester of juf komt uit

hun eigen dorp. Na 3 jaar gaat een deel van

de leerlingen door naar de officiële over-

heidsschool. Met € 15.000,- per jaar worden

25 schooltjes geholpen met materiaal. De

leerkrachten krijgen een salaris en worden

begeleid zodat ze goed lesgeven.

€ 15.000,-

Als jullie dit project steunen,

krijg je 3x per jaar een e-mail-

nieuwsbrief uit India

Azië

6

Page 7: Prf07 edk projectenboekje

Kinderen in afgelegen dorpen in het oosten

van India stoppen vaak met naar school

gaan. Dat komt omdat ze niet merken dat

onderwijs helpt. Daarom wordt in 10 dorpen

nu les gegeven over het zaaien van groente,

het houden van kippen en zelf kunstmest

maken. Zo kunnen de leerlingen naar school

gaan én werken tegelijk. De groenten, kip-

pen of kunstmest verkopen ze op de markt.

Dat levert geld op voor het gezin. Ouders

sturen hun kinderen nu naar school. De

kinderen leren ook hoe ze een deel van hun

geld op de bank kunnen zetten om te spa-

ren. De school heeft kinderclubs opgericht

waar de kinderen met elkaar praten over

hun werk en over wat ze verdienen. Maar

ook over andere belangrijke dingen in het

leven. 1250 kinderen volgen deze lessen

in 10 dorpen. Binnen 6 maanden verdient

een kind € 5,- tot € 10,- per maand. Dat is

voor hen een hoog bedrag. Per kind krijgt de

school € 5,68. Per dorp is dat € 710,-. Voor

alle dorpen is € 7.100,- nodig.

In India zijn meisjes ondergeschikt. Ze doen

vooral huishoudelijk werk. Zolang ze thuis

wonen beslist hun vader alles voor hen. Als

ze daarna trouwen heeft hun man het voor

het zeggen. Het afgelopen jaar zijn Indiase

meisjes veel in het nieuws geweest omdat

ze heel slecht behandeld worden. Om wat

te doen aan deze ongelijkheid is het project

‘samen sporten’ opgezet. Jongens en

meisjes in 70 dorpen krijgen samen korfbal

en judoles. Voor veel ouders was dat eerst

onacceptabel, want samen sporten bete-

kent gelijk zijn. Maar het idee wordt steeds

bekender en ouders raken zelfs enthousiast.

Het project wordt nu al uitgebreid naar

nog eens 42 andere dorpen. Voor € 1.138,-

krijgt een dorp een korfbalveld met ballen,

judomatten en 40 sets sportkleding. Voor

€ 1.235,- per jaar trekt een sportleraar de

dorpen langs. Elke dag bezoekt hij 3 dorpen

om het sportprogramma te begeleiden.

In totaal krijgt dit project € 44.000,-. Een

belangrijk project voor de toekomst van

meisjes in India.

#IN1215J00 # IN1113L02 € 7.100,- € 2.373,-

Door samen sporten is iedereen gelijk

Naar school gaan levert spaargeld op

7

Ho

e werkt het

Pro

ject van

het jaa

rC

onta

ctB

ehaa

lde

resultaten

Tip

s en m

ateria

lenP

rojecten

Page 8: Prf07 edk projectenboekje

In de vissersdorpen van Andhra Pradesh

werd in 2004 alles verwoest door de

Tsunami. In de jaren daarna werden 12

nieuwe basisscholen gebouwd. De overheid

is verantwoordelijk voor het onderwijs op

deze scholen. Maar de leraren geven niet

goed les. Soms komen ze zelfs niet naar

school. Door een Indiase organisatie wordt

nu hard gewerkt aan training van deze leer-

krachten. Ook krijgen de scholen lesmateri-

aal. Daarnaast hebben ze in dit gebied een

groot gebouw neergezet met een biblio-

theek, een computerlokaal en vooral goede

leerkrachten. 450 kinderen van de dorpen

uit de omgeving komen hier 1 dag per week

met de bus naar toe voor extra les. Ook le-

ren ze hier goed Engels en omdat er stroom

en internet is leren ze ook werken op de

computer. Als je in India Engels spreekt en

goed met de computer overweg kunt, maak

je later meer kans op goed werk. Zo worden

arme visserskinderen klaargestoomd voor

een goede toekomst in India. Per jaar is hier

ruim € 25.000,- voor nodig.

Zie ook www.friendsindeed.nl

#IN1113L03€ 25.000,-

Vissersscholen In Nederland is de belangrijkste taal Neder-

lands. Engels is de tweede taal. Steeds meer

basisscholen beginnen al vroeg met Engelse

les. Zo groeien kinderen tweetalig op. In

Peru is het voor Indianenkinderen precies

omgekeerd. Ze leven geïsoleerd hoog in

de bergen en praten thuis alleen Quechua.

Maar als ze naar school gaan, wordt daar

alleen Spaans gesproken. Gelukkig zijn er nu

scholen waar de leerkrachten ook Quechua

spreken. Zo kunnen kleine kinderen eerst les

krijgen in hun eigen taal. Pas daarna begin-

nen ze met Spaans. Om de leerkrachten te

helpen worden computerprogramma’s ont-

wikkeld en op 25 scholen worden computer-

lokalen gemaakt. Zo krijgen Indianenkinde-

ren onderwijs dat ze goed begrijpen. Voor

€ 13.500,- per jaar krijgen 156 leerkrachten

begeleiding, 25 scholen een computerlokaal

en 3500 kinderen tweetalig onderwijs.

Als jullie dit project steunen,

krijg je 3x per jaar een e-mail-

nieuwsbrief uit Peru

# PE1215P03

Les in je eigen taal€ 13.500,-

Zuid-Amerika8

Page 9: Prf07 edk projectenboekje

Iquitos is de grootste stad ter wereld waar

geen weg naar toe loopt. Je kunt er dan ook

alleen per boot of vliegtuig komen. Meer dan

de helft van de bewoners leeft in sloppen-

wijken onder de armoedegrens. Deze wijken

lopen regelmatig onder water als de rivier

buiten haar oevers treedt. Veel kinderen

hebben alleen een moeder. Omdat zij moet

werken, laat ze haar kinderen alleen thuis of

ze stuurt hen de straat op. Dat is erg onveilig.

Kleine kinderen verdrinken in de rivier of wor-

den op straat mishandeld of misbruikt. Veel

kinderen zijn ondervoed en hebben luizen

en wormen. Sinds 2009 is een dagopvang

gestart waar kinderen tussen 4 en 14 jaar

liefdevol worden opgevangen en voorbereid

op de basisschool. Bovendien krijgen ze goed

eten en medicijnen. Hun moeders draaien

een dagdeel per week mee in het centrum.

Daar bouwen ze in een fijne sfeer een band

op met hun kinderen en vergeten ze even hun

zorgen. De kinderen krijgen weer zelfvertrou-

wen. De dagopvang groeit van 400 naar 600

kinderen. Een tweede centrum start volgend

jaar. Voor € 20.000,- per jaar kan dit mooie

werk doorgaan.

Zie ook www.elmanguare.nl

# PE1113L05 € 20.000,-

Liefde krijg je op school

9

Ho

e werkt het

Pro

ject van

het jaa

rC

onta

ctB

ehaa

lde

resultaten

Tip

s en m

ateria

lenP

rojecten

Page 10: Prf07 edk projectenboekje

Van hoofdbreker naar rekenwonder!

In de regio Ccorza leven mensen in grote ar-

moede. 42% van de kinderen is ondervoed.

Vroeger verbouwden de mensen hun eigen

voedsel. Ouders leerden hun kinderen hoe

ze dat moesten doen. Ook leerden ze hen

Quechua, de eigen taal die al eeuwen ge-

sproken wordt. Nu veel kinderen op school

alleen Spaans leren, verdwijnt de kennis van

de taal en van het verbouwen van groenten.

Eten wordt nu in de winkel gekocht. Maar

door de armoede kunnen ouders niet ge-

noeg eten meer kopen. Veel mensen voelen

zich minder waard dan andere Peruanen. Er

zijn 6 basisscholen in Ccorza. De leerkrach-

ten worden nu getraind om - met behulp

van de computer - les te geven over het ver-

bouwen van groenten en het houden van

kippen. Daarnaast krijgen leerlingen elke

ochtend ontbijt op school. De leerkracht

gaat ook bij de gezinnen op bezoek. De

ouders zijn blij met alle hulp die ze krijgen

bij het weer zelf leren verbouwen van eten.

Nederlands is de officiële taal van Suri-

name. Op kantoren en op scholen wordt

Nederlands gesproken en geleerd. Maar in

het binnenland van Suriname wonen veel

stammen die hun eigen taal hebben. De

kinderen daar leren geen Nederlands. Tot ze

naar school gaan en er ineens les in krijgen.

Veel kinderen hebben moeite om de lessen te

begrijpen. Vooral op rekenen scoren ze heel

slecht. Daarom is er nu een speciale reken-

methode die tweetalig is. De voorbeelden en

plaatjes in het boek zijn herkenbaar voor de

leerlingen. Ze tellen geen bigmacs, maar wel

dieren uit het oerwoud. Ook staan er veel

herhalingsoefeningen in. De rekenmethode

is er voor 3 verschillende talen: Nederlands/

Kari’na; Nederlands/Lokono en Nederlands/

Saamaka. De leerkrachten die er mee gaan

werken, krijgen een training. De methode

wordt eerst op 6 scholen gebruikt voor 350

kinderen. Daarna kan hij ook op andere

scholen overgenomen worden. Ook in Bra-

zilië en Mexico zijn scholen geïnteresseerd.

Voor € 20.000,- wordt rekenen weer leuk

voor inheemse kinderen!

Zie ook www.rutufoundation.org

# SR1213L03 € 10.000,- € 20.000,-

Schoolontbijt voor ondervoede kinderen

# PE1215P04

10

Page 11: Prf07 edk projectenboekje

Onderwijs op platteland onder de maat?

Als je in Utrecht op de basisschool zit, krijg

je ongeveer hetzelfde onderwijs als de kin-

deren in Berlikum, een klein dorp in Fries-

land. Dat komt omdat er regels zijn waar ie-

dere school in Nederland aan moet voldoen.

In Ghana zijn die regels er niet. Kinderen

die op het platteland in het noorden naar

school gaan, krijgen slechter onderwijs dan

hun leeftijdgenoten in de hoofdstad Accra.

Zij zitten in klassen die op instorten staan

of ze zitten gewoon buiten onder de boom.

De leerkrachten hebben soms zelfs niet eens

een lerarenopleiding gevolgd. Edukans wil

nu hulp geven aan 10 grote scholen met in

totaal 1881 leerlingen en 48 leerkrachten.

8 scholen krijgen nieuwe lokalen of de oude

worden opgeknapt. Daarnaast worden voor

alle leerlingen bankjes aangeschaft waar

2 kinderen in passen. In 2013/2014 zijn de

kosten voor:

• Een nieuw lokaal € 8.792,-

• Een opknapbeurt voor een lokaal € 1.055,-

• Een bankje € 53,-

• De training van een leerkracht € 295,-

per jaar

# GH1212H01€ 10.195,-

Afrika

11

Ho

e werkt het

Pro

ject van

het jaa

rC

onta

ctB

ehaa

lde

resultaten

Tip

s en m

ateria

lenP

rojecten

Page 12: Prf07 edk projectenboekje

De markt in Ghana is net een grote super-

markt. Verkopers zitten op kleedjes om

hun spullen kwijt te raken. Vrouwen met

groenten uit hun eigen tuin, mannen met

lappen stof of teenslippers… Er lopen ook

kinderen rond die eigenlijk op school horen.

De meesten zijn gestopt met school omdat

ze de lessen niet konden volgen. Bijvoor-

beeld door dyslexie of ADHD. Op de markt

proberen ze nu wat te verdienen. Want

de vrouwen met hun groente kunnen wel

een loopjongen gebruiken. Of rijke mensen

laten hun boodschappen voor een paar cent

dragen. Of misschien laat iemand je even op

zijn spullen passen als hij gaat eten. Maar

of je daar veel van leert voor de rest van je

leven… Op de Kaneshie Markt in de hoofd-

stad Accra is nu een school waar deze kin-

deren worden opgevangen en persoonlijke

begeleiding krijgen. Ze krijgen er ook eten.

Met extra begeleiding kunnen de meesten

daarna naar een gewone school! Per jaar

hebben ze onder andere nodig:

• Voor de huur van de schoollocatie

€ 2.000,-

• Voor het onderwijs € 4.600,-

• Voor de lesmaterialen € 925,-

In Ghana is seks niet iets waar je over

praat. Ook niet in je familie. Als je

tiener bent en je lichaam begint te

veranderen rond je 10e of 12e moet

je zelf maar bedenken hoe je daar mee

omgaat. Kinderen weten weinig. Daardoor

raken meisjes soms al vroeg zwanger en

moeten ze van school af. Of ze worden

besmet met aids en geven dat weer door

aan anderen. Het is belangrijk dat jongens

èn meisjes nadenken over seksualiteit. Op

een speciale website leren ze alles over hun

lichaam. De lessen en spelletjes worden

gebruikt op school. Maar de leerkrachten

moeten eerst worden getraind om deze

lessen te kunnen begeleiden. Voor € 15.000,-

kunnen ze in 2013 hun werk doen. Kijk op

www.wswmgh.org

# GH1113L02 # GH1215H05

Online leren over seks

€ 7.525,- € 15.000,-

Op de markt leer je nog eens wat!

12

Page 13: Prf07 edk projectenboekje

In het noorden van Kenia leven 2 volken

naast elkaar die regelmatig ruzie hebben:

de Pokot en de Turkana. Ze beroven elkaar

van wat ze allebei heel belangrijk vinden:

hun dieren. En als er een begint, bedenkt

de andere stam een wraakactie. Vanwege

de droogte gaan ook veel dieren dood. Wat

moeten de Pokot en Turkana beginnen? Het

is belangrijk dat kinderen van beide stam-

men naar school gaan. Ze leren daar niet

alleen lezen en schrijven, maar ook met

een computer omgaan en vaardigheden

waarmee ze geld kunnen verdienen. Eén

basisschool staat precies in het grensgebied.

Als er gevechten uitbreken is het vaak in

deze streek. Daarom wil de school een grote

muur met poorten bouwen. Zo worden er

geen materialen gestolen en blijft de school

heel. Maar de school doet nóg iets om het

stelen tegen te gaan. Er worden vredesbij-

eenkomsten georganiseerd voor de Pokot en

de Turkana. Ze horen daar dat ruzie je ver-

zwakt, maar dat onderwijs je sterk maakt.

De kosten voor de muur zijn ongeveer

€ 8.500,- De kosten voor de verzoeningsbij-

eenkomsten € 850,-.

# KE1315H01

Met vechten kom je niet verder

€ 9.350,-

In het droge noorden van Kenia leeft de

Samburu stam erg geïsoleerd. Tot 1971

mocht je zelfs niet naar dit gebied reizen

zonder toestemming. De Samburu trekken

met hun kuddes rond op zoek naar weide-

grond. Ruim 85% van de Samburu kan niet

lezen of schrijven. 63% van de kinderen

gaat niet naar school. Voor meisjes is dat

nog lager. De Samburu geloven dat vrou-

wen niet zo slim zijn. Dus hoeven ze ook niet

naar school. Meisjes trouwen al heel jong

en vanaf die tijd bestaat hun hele leven uit

hard werken. Gelukkig zijn er nu mensen die

verandering willen. Zij willen tot 2015 400

jongens én meisjes naar school helpen. 12

leerkrachten worden getraind zodat ze goed

les geven. Oudere kinderen leren een beroep

waarmee ze geld kunnen verdienen. Voor

goed onderwijs voor de Samburu kinderen is

€ 15.000,- nodig.

# KE1215H03

Hoeven meisjes niet naar school?

€ 45.000,-

Als jullie dit project steunen,

krijg je 3x per jaar een e-mail-

nieuwsbrief uit Kenia

13

Ho

e werkt het

Pro

ject van

het jaa

rC

onta

ctB

ehaa

lde

resultaten

Tip

s en m

ateria

lenP

rojecten

Page 14: Prf07 edk projectenboekje

In Kitali, een stad in het westen van Kenia is

naar school gaan niet altijd een pretje. De

school heeft te veel leerlingen en te weinig

lokalen. In zo’n volle klas is het niet mak-

kelijk om bij de les te blijven. Daarom wil de

school 2 extra lokalen laten bouwen. Dat

kost € 13.000,- Goede klaslokalen zijn een

voorwaarde voor goed onderwijs.

# KE1315H01

Een goed schoolgebouw is onmisbaar

€ 13.000,-

Gehandicapte kinderen in Ethiopië heb-

ben extra steun nodig om naar school te

kunnen gaan. Hun ouders denken dat het

zonde van het geld is, om lesgeld voor hen

te betalen. De leerkrachten zouden niet

eens weten hoe ze gehandicapte kinderen

les moeten geven. In sommige scholen zijn

de drempels zo hoog dat gehandicapte

kinderen niet naar binnen kunnen. Geluk-

kig wordt er nu gewerkt aan verbetering.

Met jullie steun krijgen:

• 7 scholen aangepaste drempels € 1.727,-

• 56 families met dove kinderen les in geba-

rentaal € 594,-

• 91 kinderen met een handicap aangepast

lesmateriaal € 2.477,-

• 98 leerkrachten les over onderwijs aan

gehandicapte kinderen € 1.723,-

• Tijdens 5 workshops leren ouders en

familie hoe belangrijk onderwijs voor hun

gehandicapte kinderen is € 2.655,-

# ET1215H01

Extra steun voor gehandicapte kinderen

€ 9.176,-

14

Page 15: Prf07 edk projectenboekje

In Ethiopië krijgen kinderen op een andere

manier les dan in Nederland. De leraar leest

de les hardop voor en de kinderen zeggen

dit hardop na. Ze hoeven niet na te denken

en het is ook niet zeker of de kinderen nu

snappen wat ze zeggen. Werken in groepjes

zijn ze niet gewend. Vragen stellen durven

ze vaak ook niet. Zo komt het voor dat

kinderen in groep 6 nog steeds niet kunnen

lezen. Dat kan beter! De Universiteit van

Amsterdam zorgt nu dat leerkrachten extra

begeleid worden. Ze worden gefilmd tijdens

de les en daarna wordt bekeken wat wel en

wat niet goed ging. Ook wordt er gekeken

naar het aantal kinderen dat oplet in de

klas. Door een betere manier van lesgeven

leren kinderen meer en sneller lezen en

schrijven. Voor € 11.650 krijgen 1744 leraren

opnieuw les.

# ET1115H04 € 11.650,-

Leerlingen beter bij de les

In de stad Mbale leven veel weeskinderen.

Vaak zijn ze hun ouders kwijtgeraakt door

aids. Elk jaar gaan 280 weeskinderen op

kamp! Daar leren ze van alles over hoe je

gezond kunt leven. Een dokter onderzoekt

hen en geeft ze medicijnen als dat nodig is.

Verder krijgen de kinderen een matras, bed-

dengoed en een muskietennet. De muskie-

tennetten zijn nodig zodat de kinderen geen

malaria krijgen. Aids is een belangrijk onder-

werp. De weeskinderen leren hoe ze kunnen

voorkomen dat ze besmet raken. Na het

kamp worden de kinderen verder geholpen

om naar school te gaan. Het kamp en de

begeleiding van de kinderen kost € 12.500,-

# UG1113L02

Op kamp leer je nog eens wat

€ 12.500,-

15

Ho

e werkt het

Pro

ject van

het jaa

rC

onta

ctB

ehaa

lde

resultaten

Tip

s en m

ateria

lenP

rojecten

Page 16: Prf07 edk projectenboekje

Veel mensen in Noord Oeganda lijden onder

de gevolgen van de rebellenoorlog. Ze zijn

vaak druk bezig met zichzelf en met over-

leven en denken er niet aan hun kinderen

naar school te sturen. Alleen op school

leren kinderen dingen die ze later kunnen

gebruiken in hun werk en waardoor ze een

beter leven krijgen. Via spotjes op de radio

worden ouders, dorpsoudsten en belangrijke

mensen opgeroepen hun kinderen naar

school te sturen. En ze horen het ook op het

dorpsplein of tijdens een open dag van de

basisschool. Per jaar worden 4.500 ouders

via 8 scholen in 8 dorpen bereikt. Meer dan

5.600 kinderen krijgen daardoor kans om

naar school te gaan. Per school komt het

bedrag op € 3.750,- Tot eind 2014 worden

in totaal 24 scholen bereikt. Edukans draagt

€ 10.000,- bij.

# UG1113H14 € 10.000,-

Reclame om je kind naar school te sturen

Engels is de officiële taal in Oeganda. He-

laas gebruiken veel mensen en leerkrachten

die niet of maar een beetje. De kinderen

leren daardoor ook geen Engels. Voor de

middelbare school heb je echt Engels nodig.

Dat betekent dat veel kinderen niet naar de

middelbare school kunnen. Op 30 basis-

scholen krijgen 450 leerkrachten van de

bovenbouw Engelse les zodat ze goed lesge-

ven aan de kinderen. 9000 leerlingen leren

hierdoor beter Engels spreken en schrijven.

Dit kost € 40.000,- per jaar.

# UG1113H16

Engelse les

€ 40.000,-

16

Page 17: Prf07 edk projectenboekje

Op de foto staat juf Caroline Okotel. Ze

werkt bij 1 van de 4 centra voor straatkin-

deren van CRO. Ze gaat bijna dagelijks de

straat op om straatkinderen op te zoeken

en hen uit te nodigen om naar het centrum

te komen. Daar krijgen ze eten en mogen ze

gratis douchen. Ze volgen er ook lessen. Als

ze dat willen zoekt Caroline samen met hen

naar een plaats waar ze kunnen gaan wo-

nen. Dat is meestal bij familie. Daarna gaan

ze ook weer naar een gewone school. Maar

voor het zo ver is, hebben straatkinderen

veel hulp nodig. Caroline vertelt daarover:

“Ik begeleid kinderen die van de straat ko-

men en hun families. Dat is geen makkelijke

taak want veel kinderen hebben nare dingen

meegemaakt die ze niet vergeten kunnen.

Dat maakt ze bang en ze vinden het moei-

lijk om weer te vertrouwen op mensen. Toch

blijf ik mijn werk doen. Dat kan ook door

het geld dat jullie ons geven.” Per jaar krijgt

CRO € 20.000,-

# UG1214H02

Straatkinderen van de straat

€ 20.000,-

Door computers en internet heb je niet al-

leen contact met je vrienden. Je kunt er ook

informatie vandaan halen die je nodig hebt

voor een spreekbeurt of werkstuk. Gewone

kinderen in Congo kunnen nooit met een

computer werken. Ze hebben er thuis en

op school geen geld voor. Dat is jammer

want als je in Congo met de computer kunt

werken, heb je snel een baan. Basisschool

Bambala, een school voor arme kinderen,

wil nu een internetruimte openen met 8

computers. Hier kunnen kinderen, studenten

en arme mensen computeren. Ook worden

er cursussen gegeven.

Voor computers, bureaus en software

is een bedrag van € 7.125,- nodig. Voor

€ 4.750,- wordt de aansluiting met internet

via een schotel geregeld. Voor cursussen is

€ 1.070,- nodig. De mensen die gebruik gaan

maken van de computers betalen een kleine

bijdrage zodat het centrum straks verder

kan zonder hulp van ons.

€ 12.945,-

Computerkennis is macht

# CD1112L03

Als jullie dit project steunen,

krijg je 3x per jaar een e-mail-

nieuwsbrief uit Oeganda

17

Ho

e werkt het

Pro

ject van

het jaa

rC

onta

ctB

ehaa

lde

resultaten

Tip

s en m

ateria

lenP

rojecten

Page 18: Prf07 edk projectenboekje

Basisscholen buiten de stad zijn er in Malawi

vaak slecht aan toe. Kinderen zitten in slecht-

onderhouden klassen. Boeken en materialen

ontbreken. Vooral meisjes blijven weg als ze ou-

der zijn, want er zijn geen toiletten. De Mwatibu

basisschool in Malawi gaat de komende jaren

hard werken aan verbetering van de school. Ze

zijn begonnen met het bouwen van 10 toiletten.

Daarnaast willen ze 9 lokalen opknappen en

lesmateriaal aanschaffen voor alle klassen. Per

onderdeel kost dat:

• €5.556,- voor het neerzetten van de toiletten

• €13.889,- voor het opknappen van de lokalen

• €5.647,- voor het aanschaffen van

lesmateriaal

# MW1215H07

Gebouwen en boeken voor elkaar

€ 25.092,-

Als jullie dit project steunen,

krijg je 3x per jaar een e-mail-

nieuwsbrief uit Malawi

18

Page 19: Prf07 edk projectenboekje

Kinderen die hun basisschool in

Zambia niet afgemaakt hebben en

daar later spijt van krijgen, kunnen

via internet lessen volgen voor de

bovenbouw van het basisonderwijs

en voor de onderbouw van de mid-

delbare school. Als ze slagen voor

het afsluitende examen, kunnen ze verder

studeren, onder andere voor leerkracht.

Daarvan zijn er nog veel nodig in Zambia.

Per jaar is € 15.000,- nodig voor computers,

internetabonnementen en technische hulp.

# ZM1115H08

Basisschool afmaken via internet

€ 15.000,-

In Zambia is lesmateriaal voor rekenen,

Engels, geschiedenis en aardrijkskunde

niet goed genoeg. Veel leerlingen leren niet

wat ze moeten weten aan het eind van de

basisschool. De Riverain Primary School is

1 van de 5 scholen die nu een computerlo-

kaal hebben gekregen. Met de computers

kunnen ze makkelijk online lessen volgen en

maken. De 5 scholen worden begeleid door

een school uit het voortgezet onderwijs die

veel ervaring heeft met computers. In 2015

moeten 10.000 leerlingen van 15 scholen

kunnen werken op een computer. Jaarlijks

kost dit € 25.000,-

# ZM1115H02

Basisschool krijgt computerles op middelbare school

€ 25.000,-

19

Ho

e werkt het

Pro

ject van

het jaa

rC

onta

ctB

ehaa

lde

resultaten

Tip

s en m

ateria

lenP

rojecten

Page 20: Prf07 edk projectenboekje

Happy Travel: korte inhoudEen reisgezelschap vliegt in acht dagen de wereld rond. Van de ene toeristische

bezienswaardigheid naar de andere: De toren van Pisa, de Chinese Muur, het strand van

Curaçao, het Carnaval in Rio en naar een wildpark in Kenia. Maar in Kenia loopt het anders dan gedacht.

De bus krijgt pech en de twaalf excentrieke reizigers zien opeens een heel andere kant van de wereld.

Een musical met veel humor, grappige typetjes en ruimte voor eigen creativiteit. Met een inhoud die laat

zien waar het in het leven misschien wat vaker over mag gaan.

SECURITYBOARDING AT GROEP

TEKST

MUZIEK

97

89

49

10

37

05

4

Gerard van MiddenGerard van Amstel

40 8Boarding Pass

Happy Tra

vel

Groeten uit Holland

Happy Travel: de kenmerken•32uitgeschrevenrollen•Minimumaantalrollen:17•Maximum:onbeperkt• Speelduur:circa70 minuten• Negennieuweliedjesendriekorteraps

• Decor:kant-en-klaar teprojecterenachter- grondenopCD (ookeigencreativiteit mogelijk!)

Hap

py Travel ● Happy Travel ● Happy T

rave

l ●

Postbus 1492 3800 BL

T: 033 460 19 40 E: [email protected] I: www.kwintessens.nl geen

postzegel

nodig

Kwintessenst.a.v. klantenserviceAntwoordnummer 70923800 TB Amersfoort

F557

KW

0112

K

Happy Travel biedt speels en waardevol verwerkingsmateriaal aan voor de laatste weken in groep 8! Met dit materiaal gaan kinderen dieper in op de thema’s die in de musical worden aangereikt en die belangrijk zijn voor leerlingen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan: vriendschap, doorzettingsvermogen, ontspanning, kunnen plannen en zorg om anderen. Extra aandacht is er voor wat het reisgezelschap meemaakt in Kenia. Vanuit die ervaring gaat het materiaal in op het werk van Stichting Edukans, onder andere bekend van de actie ‘Schoen-maatjes’.

Kijk voor dit extra materiaal op www.musicalhappytravel.nl (vanaf 1 maart 2012 online)

Happy Travel: gratis verwerkingsmateriaal (NIEUW!)De nieuwe afscheidsmusical voor groep 8 van Gerard van Amstel en Gerard van Midden

Nu met gratis verwerkingsmateriaal op www.musicalhappytravel.nl

Tip 1: KerstactieTip 2: Eindejaarsmusical Happy Travel

Ondersteuning bij jullie actie:

Extra actie-ideeën

Een reisgezelschap vliegt in 8 dagen de

wereld rond. Een musical met veel humor,

grappige typetjes en ruimte voor eigen

creativiteit. Met een eigen website

www.musicalhappytravel.nl vol extra ver-

werkingsmateriaal. Met de musical steunen

jullie Edukansprojecten in Kenia.

Het complete pakket kost € 119,-

Kijk of bestel op www.kwintessens.nl/

happytravel

De Roald Dahlschool in Sint Michielsgestel verkocht

zelfgemaakte kerststalletjes.

Leerlingen knutselen kerstballen tot

spaarpotjes en hangen ze gevuld in de

boom. De kerstkaarten zijn in pakjes

van 10 gratis te bestellen.

20

Page 21: Prf07 edk projectenboekje

Spandoeken en sponsor- of

estafettekaarten zijn gratis te bestellen.

De Prins Constantijnschool in Goor organi-

seerde een actie voor onderwijs in Mali en

India. Er werd een boekenmarkt opgezet,

oliebollen verkocht en een benefietcon-

cert georganiseerd. Juf Carla oefende elke

woensdagmiddag met 60 kinderen. Het

optreden in de Hofkerk in Goor werd be-

zocht door veel ouders en familieleden van

de leerlingen.

Wil je geld ophalen voor je school, vereniging

of kerk? En ook Edukans steunen? Bij Baltus

bestel je bloembollen die je kunt verkopen aan

vrienden, familie en buren. Ga naar

www.baltusfundraising.nl/edukans en schrijf

je in! 10% van de omzet is voor je school, kerk

of vereniging en 30% is voor onderwijs in

ontwikkelingslanden.

Tip 4: Benefietconcert

Tip 5: Handel op de basisschool

Tip 3: Sinterklaas of Pietensponsorloop, Sportdag of Avondvierdaagse

21

Ho

e werkt het

Pro

ject van

het jaa

rP

rojecten

Co

ntact

Beha

ald

e resulta

tenT

ips en

ma

terialen

Page 22: Prf07 edk projectenboekje

Een vrijwilliger komt op school met een

leskoffer, DVD en powerpoint. Vooraf

neemt hij of zij contact op om te overleggen

over groepsgrootte, leeftijd van de kinderen

en het aantal presentaties. Als de school

minimaal € 500,- ophaalt, is de presentatie

gratis. Anders vragen we een bijdrage in de

kosten van € 65,-. Voor dit bedrag kunnen

jullie meerdere presentaties op één dag

inplannen. De presentatievrijwilliger neemt

zelf contact op om afspraken te maken.

www.edukans.nl/presentatie-leskist

Presentatie op schoolLeskisten en kleutermateriaal

Ondersteuning bij jullie actie:

Leskisten en presentaties

Bestel een landenleskist bij jullie actie met

daarin speelgoed, muziekinstrumenten, kle-

ding, schoolboeken en gebruiksvoorwerpen.

Voor de midden- en bovenbouw zitten er les-

kranten in. De leskisten zijn 2 weken te leen.

De verzendkosten bedragen € 45,-. Maar

jullie mogen ze natuurlijk ook zelf ophalen.

Speciaal voor de kleuters zijn de handpop-

pen Tiku en Tika gemaakt. Zij vertellen ver-

halen uit verre landen met achtergrondinfor-

matie over Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

NIEUW!Leskist Ghana

22

Page 23: Prf07 edk projectenboekje

ActiemateriaalRondjewereld educatieve boekenDe serie Rondjewereld helpt om samen de

wereld te ontdekken: Met onder andere

eeen atlas, spelletjesboek, verhalenboek en

memoryspel. Geschikt voor onder-, midden-

en bovenbouw.

Meer weten of bestellen?

rondjewereld.kwintessens.nl

Bestel gratis posters, sponsorkaarten,

spaarmeters en meer om jullie actie te

ondersteunen.

23

Ho

e werkt het

Pro

ject van

het jaa

rP

rojecten

Co

ntact

Beha

ald

e resulta

tenT

ips en

ma

terialen

Page 24: Prf07 edk projectenboekje

Ondersteuning bij jullie actie:

Digitaal materiaal

Op een eigen actiepagina plaatst jullie school of klas zelf

nieuws, foto’s en verhalen. Leerlingen en ouders kunnen

direct reageren en doneren. Bij jullie aanmelding via

www.edukans.nl/scholenvoorscholen/doemee

kunnen jullie een eigen actiepagina aanvragen.

Eigen actiepagina

24

Page 25: Prf07 edk projectenboekje

E-mailnieuwsbrieven

Bij de projecten met bovenstaande

melding, krijgt jullie school 3x per jaar een

e-mailnieuwsbrief met foto’s, verhalen,

tekeningen en filmpjes over de voortgang

van dit project.

Filmpjes via You Tube

Edukans heeft een eigen kanaal op You

Tube. Ook als de woordcombinatie

‘Edukans’ en een bepaald land worden

ingetypt, komen meerdere filmpjes en

diaseries naar boven. Handig om in te

zetten bij de les.

Spreekbeurten over jullie actielandWat doet Edukans in Malawi, Kenia,

Oeganda, Ethiopië, Ghana, India en Peru?

Leerlingen kunnen zelf aan de slag met de

Yurls pagina’s die door meester Jack Nowee

zijn gemaakt.

Ga naar spreekbeurt.yurls.net en zoek jullie

land onder het kopje ‘Aardrijkskunde’.

Als jullie dit project steunen,

krijg je 3x per jaar een e-mailnieuwsbrief

25

Ho

e werkt het

Pro

ject van

het jaa

rP

rojecten

Co

ntact

Beha

ald

e resulta

tenT

ips en

ma

terialen

Page 26: Prf07 edk projectenboekje

Een cadeau van kind tot kind

Schoenmaatjes is een najaarsactie waar-

bij kinderen in Nederland een schoenen-

doos vullen met schoolspullen, toilet-

artikelen en speelgoed voor kinderen in

ontwikkelingslanden.

Schoenmaatjes is leuk om te organiseren

op school en leerzaam voor leerlingen. Door

zelf een schoenendoos te vullen, leren kin-

deren wat geven en delen is. Meedoen kan

van september tot aan de kerstvakantie.

De schoenendozen kunnen in november en

december worden ingeleverd bij een van de

vele inleverpunten.

Zie ook: www.edukans.nl/schoenmaatjes

Andere acties voor het basisonderwijs

26

Page 27: Prf07 edk projectenboekje

Een originele actie opgezet over het thema wereldburgerschap?

Laat zien wat jullie school heeft gedaan en maak kans op de

Global School of the Year Award en andere mooie prijzen.

Dit jaar ging de prijs naar OBS Wilpse Dijk in Twello (voor het

basisonderwijs) en naar het Romboutscollege in Brunssum (voor

het voortgezet onderwijs). Kijk verder op www.edukans.nl/

scholenacties/global-school-award.

Dé kans voor leerkrachten die hun ken-

nis willen delen met collega’s in ontwik-

kelingslanden. Meld je aan voor een reis

van 2 weken naar India, Peru, Ghana,

Oeganda, Malawi, Ethiopië of Kenia.

In 2014 staat ook Suriname op het pro-

gramma. De reizen vinden plaats in de

voorjaars-, zomer- en herfstvakantie.

Onderwijskundigen trekken op met

collega’s ter plaatse, kijken mee bij de

lessen in de klas en werken samen aan

concrete ideeën voor verandering en

verbetering. Vervolgens wordt er samen

een strategie voor de lange termijn

uitgezet.

Zie voor meer info www.edukans.nl/

werelddocent

Werelddocent

Global School Award

27

Ho

e werkt het

Pro

ject van

het jaa

rP

rojecten

Co

ntact

Beha

ald

e resulta

tenT

ips en

ma

terialen

Page 28: Prf07 edk projectenboekje

Wat is er met jullie geld gebeurd?

Vorig jaar steunden jullie Indianenkinderen. Deze meester leert zijn kinderen spotjes inspreken over het milieu. Die worden in het dorp en op het schoolplein uitgezonden.Bekijk ook het filmpje door de QR-code te scannen.

28

Page 29: Prf07 edk projectenboekje

Vorig jaar deelde Kees de Jong, de directeur

van Edukans, computers uit op een school van

de Maasai in Kenia. Nomadenkinderen leren

nu ook vaardigheden van de moderne tijd. Een

hele vooruitgang.

Mede dankzij jullie steun voor Engelstalig onderwijs in Oeganda, hebben sommige basisscholen nu tekeningen met Engelse woorden aan touwtjes door het lokaal gespannen.

Meneer Hiralal Ji is de vader van Mangilal en Anula

die naar school gaan bij Seva Mandir. Deze school

wordt gesteund via het project IN1113H01.

Hij schreef een brief naar scholen in Nederland:

“Namste!

I hope you and your family will be alright. My son Mangilal and my daughter

Anjula are studying in grade 2 (Level B) and grade 3 (Level A) of Seva Mandir

school. Currently 45 children are enrolled in this school. Due to the opening of this

school in our hamlet, children have a bright future.

On behalf of al the members of our hamlet and community I would like to thank you

for your all support to the school.

From

Hiralal Ji

Father of Mangilal and Anjula, students in Seva Mandir School”.

In Ethiopië kregen gezinnen met dove kinderen

les in gebarentaal. In hun jaarverslag een

verhaal van een moeder die enorm geholpen is

met de begeleiding.

29

Ho

e werkt het

Pro

ject van

het jaa

rP

rojecten

Tip

s en m

ateria

lenC

onta

ctB

ehaa

lde

resultaten

Page 30: Prf07 edk projectenboekje

Persoonlijke begeleiding

Kim van de Berg is eerste aanspreekpunt voor scholen. Zij verzorgt graag jullie be-stelling en het inplannen van presentaties.

Gerry de Bruin kan jullie meer vertellen over de projecten of denkt met jullie mee over een leuke actie.

Kim van den Berg

T (033) 460 60 10

[email protected]

Gerry de Bruin

T (033) 460 60 10

[email protected]

twitter.com/GerrydeBruin

4 consulenten van educatieve uitgeverij Kwintessens kunnen u ook alles vertellen over de acties van Edukans.

Noord

Midden / Oost

Zuid / Oost

Zuid / West

Regio Noord: Ieke J. Atsma T (06) 515 189 84 [email protected]

Regio Zuid/West: Wim van Oosterom T(06) 204 420 84 [email protected]

Regio Midden/Oost: Joke Bouwman T(06) 229 720 21 [email protected]

Regio Noord/Oost Jan Klein T(06) 534 463 83 [email protected]

PresentatievrijwilligersEdukans heeft 6 presentatievrijwilligers in het land die graag op jullie school langskomen om een presentatie te geven of een cheque in ontvangst te nemen. Neem hierover contact op met Kim.

30

Page 31: Prf07 edk projectenboekje

We halen een hoger bedrag op dan voor het project wordt gevraagd. Wat gebeurt er dan met ons geld? Vaak gaat het bij een project om een hoger

bedrag dan wat we in dit boekje vragen. We

beschrijven projectactiviteiten die kinderen

het meest aanspreken. Als er inderdaad geen

geld meer nodig is voor dit specifieke pro-

ject wordt uw gift gebruikt voor een ander

project. Echter alle projecten van Edukans zijn

gericht op het bieden van onderwijs aan de

allerarmsten.

Kunnen we contact leggen met de school die we steunen?Bij een aantal van onze projecten krijgt jullie

school 3 keer per jaar een e-mailnieuwsbrief

met recente informatie en foto’s van jullie

project. Ook kunnen jullie verhalen of teke-

ningen voor de kinderen op de school die jullie

steunen aan ons opsturen. Wij zorgen dan dat

ze bij de school/het project terechtkomen.

Kunnen we op reis naar ‘ons project’? Ja, dat is mogelijk. In principe is iedereen vrij

om het eigen project te bezoeken. Een andere

mogelijkheid is dat de docent of onderwijs-

kundige mee op reis gaat met de actie

Werelddocent. Tijdens de reis krijgt hij/zij een

goed inzicht in wat er allemaal speelt bij de

projecten van Edukans.

Kunnen we meerdere jaren voor een project sparen?Een project loopt meestal meerdere jaren

door. Het hangt er dus vanaf in welk jaar jullie

beginnen te sparen. Kijk op de website hoe

lang een project doorloopt of vraag het na bij

Edukans.

Komt onze actie op jullie web-site?Ja, we ontvangen heel graag beeldmateriaal

van jullie actie, zo mogelijk met een verhaal.

In de nieuwsrubriek schrijven we dan een

stukje over jullie scholenactie met een foto

erbij.

We willen na afloop graag een cheque overhandigen. Kan dat?Ja, als jullie de datum op tijd aan ons door-

geven (uiterlijk 2 weken van te voren) zullen

wij er voor zorgen dat een vrijwilliger van

Edukans langskomt.

Gaat onze gift 100% naar het project?Edukans maakt kosten om projecten te

beoordelen, te begeleiden en te controleren.

Daarvoor gebruiken we ongeveer 10% van

jullie gift.

Veel gestelde vragen

UitgaveEdukansPostbus 1492 | 3800 BL Amersfoortt (033) 460 60 10 | f (033) 460 60 [email protected] | www.edukans.nlTot dec 2013: Giro 515Vanaf januari 2014: NL21 INGB 0000 0005 15 VormgevingIDD concept.communicatie.creatie | www.idd.nu Foto’sRogier JaarsmaJustin NanThom DeelstraEdukans RedactieGerry de BruinMaarten de BruijnKarlijne Brouwer DrukTorendruk, Nijkerk Edukans bezit het keurmerk voor goede doelen van het Centraal Bureau Fond-senwerving- en besteding

Colofon

31

Ho

e werkt het

Pro

ject van

het jaa

rP

rojecten

Tip

s en m

ateria

lenB

ehaa

lde

resultaten

Co

ntact

Page 32: Prf07 edk projectenboekje

Yes! We mogen naar school.

Bedankt namens alle kinderen in ontwikkelingslanden!

www.edukans.nl

PR1401