Prijava poreza - Korisnicko uputstvo v1217.24.23.93/SADRZAJ/Files/Sertifikaciono telo/Korisnicka

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prijava poreza - Korisnicko uputstvo v1217.24.23.93/SADRZAJ/Files/Sertifikaciono telo/Korisnicka

 •  

   

   

  Portal za poreske prijave  ‐ korisničko uputstvo ‐ 

 • Napomene:  

   

  Za pristup Portalu za poreske prijave neophodno je da koristite  Internet Explorer 6 ili noviju  verziju.      Ukoliko koristite Internet Explorer 7 ili noviji neophodno je da uključite opciju Compatibility  View kako bi portal ispravno radio. Ovo možete da postignete na sledeći način:     

  1. Idite na sajt portala: https://ppr.pks.rs 2. U gornjem desnom uglu odaberite Tools / Compatibility View Settings 3. Ukoliko je u polje Add this website upisano pks.rs kao na slici kliknite dugme Add. 4. Alternativno možete da štiklirate opciju Display all websites in Compatibility View

  kako biste sve sajtove ubuduće prikazali u Compatibility View modu.

   

   

   

 • Sadržaj 

    I.  Osnove rada sa korisničkim nalozima ............................................................................................. 4 

  1.  Pristup portalu ............................................................................................................................. 4 

  2.  Uloge korisnika portala i ovlašćenja ............................................................................................ 4 

  3.  Unos i izmena podataka o firmi ................................................................................................... 5 

  4.  Pomoć i kontakt ........................................................................................................................... 5 

  II.  Osnovne funckionalnosti Portala .................................................................................................... 6 

  1.  Dodela i ukidanje ovlašćenja ....................................................................................................... 6 

  2.  Unos prijave ................................................................................................................................. 8 

  3.  Pregled prijava ........................................................................................................................... 10 

  3.1.  Potpisivanje prijave ........................................................................................................... 12 

  3.2.  Plaćanje prijave ................................................................................................................. 13 

  3.3.  Slanje prijave ..................................................................................................................... 14 

   

   

 •  

  I. Osnove rada sa korisničkim nalozima   

  1. Pristup portalu    Za  pristup  Portalu  za  poreske  prijave  korisnik  mora  posedovati  SMART  karticu  sa  odgovarajudim sertifikatom (npr.  izdatim od strane Privredne komore Srbije)  i odgovarajući  čitač  za karticu. Na  svakoj  takvoj kartici postoje osnovni podaci o korisniku kartice kao  i o  firmi u kojoj je korisnik zaposlen.  Ova kartica predstavlja korisnikov "digitalni identitet".    Nakon što dođe na Portal, korisnik ne mora da preduzme nikakve posebne korake da bi se  "ulogovao"  tj.  prijavio  na  sistem.  Svi  potrebni  podaci  se  automatski  čitaju  sa  kartice  i  prikazuju u desnom uglu svake strane Portala, kako je prikazano na slici 1.   

   

   

  Slika 1. 

   

  2. Uloge korisnika portala i ovlašćenja    Sistem  je osmišljen  tako da kada  se korisnik koji  je  zaposlen u  firmi XYZ pojavi na portalu  proverava  se da  li  je on prvi korisnik  iz  te  firme koji pristupa Portalu  tj. da  li  je neki drugi  korisnik iz iste te firme već bio na portalu. U skladu s tim: 

   Ukoliko  je dati korisnik prvi  iz firme XYZ, on se proglašava za "administratora" firme  XYZ  (on  ima  sva  prava  za  sve  tipove  prijava  i  ima  pravo  da  drugim  korisnicima  dodeljuje sva ovlašćenja vezana za firmu XYZ). 

   Ukoliko nije prvi. onda taj korisnik dobija jedino ovlašćenje da pregleda prijave firme  XYZ. Za sva ostala ovlašćenja  (npr. unos prijave,  slanje prijave...) mora da  se obrati  osobi  koja  je  administrator  firme  XYZ.  Dodela  ovlašćenja  opisana  je  u  kasnijem  poglavlju. 

   

 •  

  3. Unos i izmena podataka o firmi    Kao  što  smo  već  rekli,  na  SMART  kartici  postoje  podaci  o  firmi  koji  se  automatski  unose  prilikom pristupa Portalu. Podaci koji  se automatski unose  su naziv  firme  i matični broj, a  ostali podaci  se unose  ručno.  (Slika 2.). Napomena: Da bi ste bili u mogućnosti da  izvršite  prijavu PDV‐a putem portal, neophodno  je prvo uneti PIB broj. Sve podatke osim matičnog  broja je moguće promeniti. 

   

    Slika 2. 

   

  4. Pomoć i kontakt    Na svim stranama Portala za poreske prijave, u desnom uglu glavnog menija za navigaciju,  postoje tri ikonice (Slika 3.) čija je uloga sledeća: ikonica „kuća“ omogućava korisniku u bilo  kom  trenutku da se vrati na početnu stranu,  ikonica „pismo“ daje korisniku mogućnost da  putem elektronske pošte kontaktira administratora Portala,  ikonica „upitnik“ prestavlja  link  na korisničku dokumentaciju. 

   

    Slika 3. 

   

   

 •  

  II. Osnovne funckionalnosti Portala   

  1. Dodela i ukidanje ovlašćenja    Kao što  je već napomenuto, na SMART kartici se nalaze podaci o korisniku  i firmi u kojoj  je  zaposlen. Korisnik koji je prvi iz svoje firme pristupio Portalu ima sva ovlašćenja vezana za tu  firmu što podrazumeva:     Sva ovlašćenja za svaki tip prijave (unos prijave, potpisivanje prijave, slanje...),   Mogućnost dodele ovlašćenja vezanih za svoju firmu drugim korisnicima portala (koji 

  ne moraju obavezno biti iz iste firme). Svako ovlašćenje je na nivou tipa prijave (npr.  korisnik Petar Petrović je ovlašćen za potpisivanje PDV prijava za firmu ABC, ali to ne  znači da ima prava da plati/šalje prijavu za firmu ABC). 

    Dodela  ili ukidanje ovlašćenja započinje  se  izborom opcije  "Ovlašćenja" u  glavnom meniju.  Ovlašćenje možete dodeliti jednoj osobi unosom JMBG‐a ili za više osoba unosom matičnog  broja firme. Napomena: korisnik/ci za koje želite  da  dodelite  ili  ukinete  ovlašćenje moraju  prethodno biti  "registrovani" na Portalu,  a  to  znači da moraju barem  jednom da pristupe  Portalu koristeći svoju SMART karticu.    Unos za jednog korisnika  Administrator najpre unosi JMBG osobe kojoj želi da dodeli/ukine neko ovlašćenje (Slika 4.)  i  klikom  na  dugme  "OK"  potvrđuje  svoj  izbor, nakon  čega  se pojavljuju podaci o  traženom  korisniku. 

    Slika 4. 

     

 •  

  Unos za više korisnika  Ukoliko  se  dodela/ukidanje  nekog  ovlašćenja  vrši  za  više  osoba,  bira  se  pretraga  po  matičnom  broju  firme  i  klikom  na  dugme  "OK"  pojavljuju  podaci  o  traženim  korisnicima  (Slika 5.).   

    Slika 5. 

      Nakon odabira korisnika  kojima  želite da dodelite/ukinete ovlašćenje unosite PIB  firme  za  koju želite da izvršite unos (Slika 6.).   

    Slika 6. 

      U sledećem koraku bira se tip prijave za koji se dodeljuje/ukida ovlašćenje (Slika 7). 

     

    Slika 7. 

     

 •  

  Zatim se bira da li se ovlašćenje dodeljuje ili ukida (Slika 8)   

    Slika 8. 

     

  U  zavisnosti  od  izabrane  opcije  pojavljuje  se  tabela  sa  trenutno  dostupnim  ovlašćenjima  (Slika 9.). Administrator bira koja ovlašćenja želi da dodeli  (ili ukine) odabranom  korisniku.  Napomena:  Ako  se  izabere  opcija  za  ukidanje  ovlašćenja,  u  tabeli  će  se pojaviti  samo  ovlašćenja  koja  su  prethodno  dodeljenja  tom  korisniku.  Kada  su  ovlašćenja  izabrana,  potvrdom na dugme „ok“ se postupak završava. 

     

    Slika 9. 

     

  2. Unos prijave    Unos  prijave  započinje  se  izborom  opcije  "Prijava poreza"  u  glavnom meniju. Zatim  se  iz  podmenija bira tip prijave, nakon čega se vrši izbog firme za koju se kreira prijava. Na slici 10  je dat primer.   

 •  

    Slika 10. 

   

  U  sledećem  koraku,  korisnik bira način na  koji  želi da  kreira prijavu  (Slika 11.). Klikom na  dugme  “kreiraj”  otvara  obrazac  prijave  i  popunjava  ga  u  skladu  sa  pravilima.  Klikom  na  dugme  “uvezi”  korisniku  je  omogućeno  da  iz  svog  knjigovodstvenog  programa  uveze  podatke. 

   

    Slika 11. 

    Nakon popunjavanja  prija