Problemy redukcji drgań konstrukcji budowlanych z wiskotycznymi i

Embed Size (px)

Text of Problemy redukcji drgań konstrukcji budowlanych z wiskotycznymi i

 • Biuletyn WAt Vol. lXi, nr 4, 2012

  Problemy redukcji drga konstrukcji budowlanych z wiskotycznymi i lepkosprystymi tumikami drga

  Roman Lewandowski

  Politechnika Poznaska, wydzia Budownictwa i inynierii rodowiska, instytut konstrukcji Budowlanych, 60-965 Pozna, ul. Piotrowo 5,

  roman.lewandowski@put.poznan.pl

  Streszczenie. Praca ma charakter przegldowy i dotyczy przegldu problematyki zwizanej z modelo-waniem i analiz lepkosprystych tumikw drga oraz problemw analizy dynamicznej konstrukcji z zainstalowanymi wiskotycznymi i lepkosprystymi tumikami drga. w pracy dokonano przegldu literatury oraz krtko opisano przykadowe rozwizania poruszanych problemw. do najwaniejszych problemw dynamiki konstrukcji z wiskotycznymi i lepkosprystymi tumikami drga zaliczono problemy modelowania tumikw, identyfikacji parametrw modeli tumikw, opisu konstrukcji z tumikami, wyznaczania charakterystyk dynamicznych konstrukcji z tumikami drga oraz opty-malizacji pooenia tumikw na konstrukcji.Sowa kluczowe: dynamika konstrukcji, wiskotyczne i lepkospryste tumiki drga, modele tumikw, identyfikacja parametrw, charakterystyki dynamiczne, optymalizacja pooenia tumikw

  1. Wprowadzenie

  Postp techniczny sprawia, e nowoczesne konstrukcje s lejsze, bardziej ekonomicznie zaprojektowane i wykonane z materiaw o lepszych waciwociach. Rwnoczenie konstrukcje te staj si bardziej podatne na dziaanie obcie dy-namicznych. w wielu przypadkach konieczne jest zmniejszanie amplitud drga konstrukcji. dotyczy to szczeglnie budynkw wysokich naraonych na dziaanie huraganowych wiatrw i/lub zbudowanych na terenach sejsmicznych. w tym celu wyposaa si konstrukcje w ukady redukcji drga. w oglnoci rozrnia si aktyw-ne, paktywne, pasywne i hybrydowe ukady redukcji drga. obszerne omwienie najistotniejszych cech omawianych ukadw mona znale w pracach [1-5].

 • 170 R. Lewandowski

  Pasywne ukady redukcji drga definiuje si jako ukady, urzdzenia lub tumiki, ktrych dziaanie nie wymaga zasilania z zewntrznego rda energii, a rozpraszanie energii w ukadzie redukcji drga jest wywoywane ruchem kon-strukcji. Pasywne ukady redukcji drga umoliwiaj bezpieczne przenoszenie obcie dynamicznych i poprawiaj komfort uytkowania budynku. najbardziej popularnymi typami pasywnych tumikw drga s strojone tumiki masowe, tumiki wiskotyczne, tumiki lepkospryste, tumiki cieczowe, tumiki metalowe oraz tumiki tarciowe. obszerny przegld i omwienie pasywnych ukadw redukcji drga mona znale w pracy [6].

  Praca dotyczy tumikw wiskotycznych i lepkosprystych. Tumiki lepkospr-yste dzieli si na dwie grupy w zalenoci od uytego medium lepkosprystego. Rozrnia si tumiki cieczowe, w ktrych ciecz (np. olej silikonowy) ma waciwoci lepkospryste, i tumiki z warstw z materiau lepkosprystego wykonanego np. z kopolimerw. schemat tumika cieczowego pokazano na rysunku 1.1.

  niniejsza praca ma charakter przegldowy i dotyczy przegldu problematy-ki zwizanej z modelowaniem i analiz lepkosprystych tumikw drga oraz problemw analizy dynamicznej konstrukcji z zainstalowanymi wiskotycznymi i lepkosprystymi tumikami drga. w pracy zamieszczono przegld literatury oraz krtko opisano przykadowe rozwizania poruszanych problemw. do naj-waniejszych problemw dynamiki konstrukcji z wiskotycznymi i lepkosprystymi tumikami drga zalicza si problemy modelowania tumikw, identyfikacji para-metrw modeli tumikw, opisu konstrukcji z tumikami, wyznaczania charakte-rystyk dynamicznych konstrukcji z tumikami drga oraz optymalizacji pooenia tumikw na konstrukcji.

  Rys. 1.1. schemat lepkosprystego tumika cieczowego

 • 171Problemy redukcji drga konstrukcji budowlanych...

  2. Modele lepkosprystych tumikw drga

  waciwoci mechaniczne materiaw i tumikw lepkosprystych zale od temperatury T, czstoci wymuszenia oraz, w pewnych okolicznociach, od od-ksztace. waciwoci te opisuje si za pomoc moduw sprystoci (the storage modulus) '( , )E T i moduw tumienia (the loss modulus) "( , )E T . Zalenoci te ilustruj przykadowe wykresy pokazane na rysunku 2.1 [7].

  Rys. 2.1. Zaleno moduu sprystoci i moduu tumienia od czstoci wymuszenia

  wpyw temperatury uwzgldnia si w sposb przybliony, stosujc zasad superpozycji temperaturowo-czstotliwociowej, ktra ustanawia zaleno mi-dzy efektami zmiany temperatury i zmiany czstoci wymuszenia na waciwoci materiaw lepkosprystych [8]. Zasada ta stwierdza, e waciwoci lepkospr-yste okrelone w rnych temperaturach mona odnosi do siebie przez zmian (przesunicie) aktualnej wartoci czstoci wymuszenia. omawian zasad mona symbolicznie zapisa w postaci [8]:

  '( , ) '( , ) '( ( ) , ),"( , ) "( , ) "( ( ) , ),

  r r T r

  r r T r

  E T E T E T TE T E T E T T

  = == =

  (2.1)

  gdzie Tr jest temperatur porwnawcz podan w stopniach kelvina, ( )r T T = zredukowan czstoci wymuszenia; funkcja przesunicia aT(T) jest czsto opi-sywana rwnaniem williamsa-Landela-Ferryego o postaci:

  1

  2

  ( )( ) exp ,rTr

  C T TTC T T

  = + (2.2)

  a symbole C1, C2 oznaczaj stae charakteryzujce materia lepkosprysty.Badania tumika wypenionego ciecz sylikonow opisane w pracach [9-11]

  wskazuj, e temperatura ma istotny wpyw na moliwoci rozpraszania ener-gii przez omawiany tumik. opisane w pracy [12] wyniki analiz numerycznych

 • 172 R. Lewandowski

  i eksperymentalnych potwierdzaj znaczcy wpyw czstoci i amplitud siy wy-muszajcej na temperatur materiau lepkosprystego, a w konsekwencji na waciwoci tego materiau.

  Zachowanie tumikw wiskotycznych opisuje si rwnaniem o postaci:

  ( ) ( ( )) ( ),ntu t c sign x t x t= (2.3)

  gdzie symbol u(t) oznacza si panujc w tumiku, ( )x t jest wzgldn prdkoci toka tumika wzgldem obudowy, a ct wspczynnikiem tumienia. wartoci wsp-czynnika n zmieniaj si w przedziale 0,3 n 1. Czsto n = 1.

  do opisu dynamicznego zachowania tumikw lepkosprystych stosuje si modele reologiczne rnego rodzaju. najczciej s to proste modele kelvina lub maxwella [13-17]; ostatnio rwnie uoglnione modele kelvina lub maxwella [18-22] oraz modele opisywane za pomoc pochodnych uamkowych [23-27]. Te ostatnie bd w dalszym cigu nazywane modelami uamkowymi. Proste mo-dele kelvina i maxwella nie opisuj poprawnie zalenoci waciwoci tumikw od czstoci wymuszenia. w pracy [28] opisano pewien model lepkosprystego tumika drga, ktry mona rozumie jako rwnolegle poczone proste modele kelvina i maxwella.

  Poniej pokrtce omawia si opis matematyczny tumika, ktrego zachowanie opi-suje si za pomoc uoglnionego modelu kelvina, przedstawionego na rysunku 2.2.

  klasyczne rwnanie ruchu tego modelu uywane w reologii ma nastpujc posta:

  01 1

  ( ) ( )( ) ( ) ,r rm m

  r rr rr r

  d u t d x tu t D G x t Gdt dt= =

  + = + (2.4)

  gdzie ( ) ( ) ( )k jx t q t q t= (porwnaj rys. 2.2), a symbole Dr i Gr oznaczaj dodatnie wspczynniki, ktre mona wyrazi za pomoc staych modelu (patrz rys. 2.2). Posta ta nie jest dogodna w zastosowaniu do zagadnie dynamiki konstrukcji.

  inne sformuowanie rwna ruchu korzysta z koncepcji tzw. zmiennych wewntrznych, ktrymi w omawianym przypadku s przemieszczenia punktw wzowych, gdzie cz si elementy modelu kelvina (patrz rys. 2.2). Rwnania ruchu rozpatrywanego modelu mona teraz zapisa w postaci:

  0 1

  1 1

  ( ) ( ),

  ( ) ( ) ( ), 1,2,..., 1,( ) ( ) ( ),

  d j

  r dr dr r dr dr

  m k dm m k dm

  u t k q qu t k q q c q q r mu t k q q c q q

  + +

  =

  = + = = +

  (2.5)

  gdzie symbole qj i qk oznaczaj przemieszczenia skrajnych punktw wzowych modelu, qdr jest zmienn wewntrzn, kr i cr s parametrami (wspczynnikiem sztywnoci i wspczynnikiem tumienia) r-tego elementu modelu (r = 1, 2,, m 1).

 • 173Problemy redukcji drga konstrukcji budowlanych...

  moduy sprystoci '( )K i tumienia "( )K wyznacza si, rozpatrujc ustalone, harmonicznie zmienne drgania modelu. wtedy

  1 1 0

  1

  ( ) ( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ) ,

  ( ) ( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ) ,

  i t i td j k dm m m

  i t i tk j dr dr r r

  q t q t x t X e q t q t x t X e

  q t q t x t X e q t q t x t X e

  +

  = = = =

  = = = = (2.6)

  a po postawieniu (2.6) do (2.5) otrzymuje si zalenoci:

  ( ) ( '( ) "( )) ( ), ( ) ( '( ) "( )) ( ),X L iL U U K iK X = = + (2.7)gdzie

  2 2 2 21 10

  1 1'( ) , "( ) ,(1 ) (1 )

  m mr

  r rr r r r

  L Lk k k

  = == + =

  + + (2.8)

  2 2 2 2

  '( ) "( )'( ) , "( ) .' ( ) " ( ) ' ( ) " ( )

  L LK KL L L L

  = =

  + + (2.9)

  Uoglniony model kelvina spenia wymagania drugiego prawa termodynamiki, o ile stae modelu bd liczbami dodatnimi.

  energi rozpraszan w trakcie drga harmonicznie zmiennych modelu mona wyznaczy ze wzoru:

  0 0 21

  10 0

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,T T m

  d r dr drr

  E u t dx t u t x t dt c q q +=

  = = =

  (2.10)

  gdzie symbol 0drq oznacza amplitud drga zmiennej wewntrznej o numerze r, a ponadto 0 01 .dm kq q+ =

  Rozpatrywany model tumika mona take traktowa jako superelement sko-czony. Rwnanie superelementu, zapisane w lokalnym ukadzie wsprzdnych, ma posta:

  ( ) ( ) ( ),e e e e et t t= +R K q C q

  (2.11)

  Rys. 2.2. schemat uoglnionego modelu kelvina

 • 174 R. Lewandowski

  gdzie ie eK C to atwe do wyznaczenia macierze sztywnoci i tumienia, a ponadto

  1 2 3 4

  1 2 3 4

  ,1 ,

  ( ) ( ( ), ), ( ) ( ( ), ( ), ( ), ( )),( ) ( ( ), ( )), ( ) ( ( ), ( ), ( ), ( )),( ) ( ( ),......, ( )).

  e z z

  e z d z

  d d d m

  t col t t col R t R t R t R tt col t t t col q t q t q t q tt col q t q t

  = == ==

  R R 0 Rq q q qq

  ostatnio do opisu zachowania tumikw lepkosprystych uywa si modeli reologicznych opisywanych za pomoc pochodnych niecakowitego rzdu nazywa-nych take pochodnymi uamkowymi [29