ProFact Manual CZ

 • View
  238

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Manuál k programu ProFact

Text of ProFact Manual CZ

 • 1

  Uivatelsk manul

  Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2

  2. Instalace ProFact 3.0 v sti str. 2

  3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2

  4. Popis zkladnch ovldacch prvk str. 3

  5. Prvn kroky v ProFactu str. 5

  6. Nastaven str. 5

  7. Sklad str. 8

  8. Adres firem str. 11

  9. Objednvky str. 11

  10. Fakturace Vystaven doklady str. 13

  11. Fakturace Pijat doklady str. 17

  12. E-Shop str. 19

  13. Pehledy str. 25

  14. Vyhledvn a filtrace zznam str. 25

  15. Tisk a export vstupnch sestav str. 25

  16. Odesln faktury i jinho dokladu emailem str. 26

  17. Hromadn zmna hodnot v tabulkch a seznamech str. 26

  18. Kurzy mn str. 26

  19. Funkce rychlho psan str. 27

  20. Vzhled vstupnch doklad str. 27

  21. Zloha a obnova dat str. 27

  22. Aktualizace ProFactu str. 28

  23. drba dat str. 28

  24. asto kladen otzky a odpovdi str. 28

  Minimln poadavky pro bezproblmovou funkci softwaru

  Procesor: 1GHz

  Pam: 512MB

  HDD: msto na HDD 25MB ( dle podle obshlosti dat )

  Operan systm: Windows NT, 2000, XP, Vista, Windows 7

 • 2

  1. Instalace ProFact 3.0

  Pokud jet nevlastnte instalan soubor programu na CD nebo v elektronick form, mete si ho sthnout z tohoto odkazu:

  http://www.exmind.cz/files/profact30inst.exe

  Postup instalace

  - Po sputn instalanho souboru profact30inst.exe se oteve prvodce instalac.

  - Po odsouhlasen licenn smlouvy mete zvolit cestu, kde bude program instalovn a v dalm kroku i rozsah instalace. Pokud

  instalujete ProFact na V pota poprv, muste zvolit plnou instalaci vetn Database Enginu. Pokud instalujte na

  operan systm Windows XP a star, je zapoteb nainstalovat i font Calibri.

  - V dalch krocch ji probhne samotn instalace produktu vetn zvolench st.

  - Po dokonen instalace se na ploe a v programov nabdce objev odkaz pro sputn programu s nzvem ProFact 3.0

  - Poslednm krokem je aktivace produktu. Tuto aktivaci provedete dle bodu 3.

  Drazn doporuujeme ped zakoupenm ProFactu vyzkouet DEMO verzi produktu. Na pozdj reklamace z dvodu

  chybjcch funkc, pomalm bhu programu na starch potach apod. nebudeme brt zetel!!!

  2. Instalace ProFact 3.0 v sti

  ProFact 3.0 je mon ji v zkladn verzi provozovat tak na sti. Sov verze umouje pracovat souasn na vce PC s jednm

  zdrojem dat.

  Postup instalace sov verze

  - Podle bodu 1 nainstalujte ProFact 3.0 na vechny potebn stanice

  - Podle Vaeho uven zvolte zdroj dat. Je mon pout nkter z pota v sti nebo server nebo nap. extern HDD.

  Pamatujte na to, e zdroj dat mus bt pro vechny stanice vdy pstupn.

  - Do takto zvolenho zdroje dat ( dle jen server ) je zapoteb z jednoho potae zkoprovat adres DATA, kter se nachz

  v instalanm adresi programu. Standartn jde o adres c:\program files\profact 3.0\DATA .

  - Zkoprovan adres DATA mus bt na serveru nasdlen pro ostatn uivatele pipojen v sti

  - Sloku DATA, kter je na sti sdlen, je zapoteb na kadou stanici pipojit jako sovou jednotku

  - Po pipojen sov jednotky s daty meme ji v ProFact 3.0 v Nastaven ve Sprv dat nastavit sprvnou cestu k datm

  3. Aktivace ProFactu

  - Pokud jet nemte Aktivan kl nutn k aktivaci produktu, je zapoteb nejdv vyplnit a odeslat dnou objednvku

  programu. K objednn ProFactu doporuujeme pout objednvkov formul, kter naleznete na naich strnkch

  www.exmind.cz

  - Po odesln objednvky Vm na email pjde potvrzen vetn instrukc k proveden platby a aktivaci produktu.

  - Po zaplacen stky za produkt Vm bude zasln Aktivan kl.

  - Pokud ji vlastnte Aktivan kl, je nutn tento kl vloit pmo v ProFactu v Nastaven O produktu kliknutm na odkaz

  Aktivovan sousti

  - V nov otevenm okn kliknte na odkaz Vloit nov aktivan kl. Vlote 20-ti mstn kd a potvrte klvesou ENTER

  - Budete vyzvn k restartovn programu. Po restartu ji bude ProFact pln aktivn

 • 3

  4. Popis zkladnch ovldacch prvk

  ProFact 3.0 je z dvodu ulehen prce a jednodu orientaci v prosted programu vybaven tzv. aktivnmi odkazy pro vechny

  funkce. Kad takovto odkaz je popsn zkrcenm nzvem funkce nap. Tisk a Export, kter zobraz nhled ped tiskem nebo

  exportem nebo rozeve menu pro dal vbr tiskovho vstupu.

  Aktivn odkaz poznte podle toho, e po najet ukazatelem myi na nj se takovto odkaz podtrhne nebo zmn barvu. Po kliknut

  na nj se aktivuje funkce tohoto odkazu.

  Hlavn odkazy na prav stran hlavn ovldac lity slou k pepnn mezi jednotlivmi moduly.

  e-Shop: modul pro tvorbu a sprvu e-Shopu

  Objednvky: modul pro evidenci objednvek

  Fakturace : modul pro evidenci a zpracovvn vech vystavench a pijatch doklad

  Sklad: modul skladovho hospodstv

  Pehledy: datov a tiskov vstupy pro pehledy zvazk, pohledvek, historie skladu, pjm, vdaj apod.

  Adres: adres firem pro evidenci daj odbratel, pjemc a dodavatel

  Nstroje: Vbr rychlch nstroj, kter usnaduj prci v ProFactu

  Nastaven: hlavn st programu pro nastaven chovn ProFactu

  Kad modul m na lev stran hlavn ovldac lity dal aktivn odkazy pro prci v tomto modulu jako:

  Uloit: ulo prv rozpracovan zznam

  Smazat: smae aktivn zznam

  Zruit: zru zmny proveden v aktulnm zznamu

  Pododkazy hlavnch odkaz

  e-Shop:

  Aktualizovat data: rychl odkaz pro aktualizaci dat na e-Shopu

  Aktualizovat vzhled a vlastnosti: rychl odkaz pro aktualizaci vzhledu a vlastnost e-Shopu

  Objednvky:

  Pijat objednvky: odkaz pro pepnut do modulu objednvek

  Sthnout objednvky z e-Shopu: rychl odkaz pro staen objednvek z e-Shopu

 • 4

  Fakturace:

  Vystaven doklady: odkaz pro pepnut do modulu vystavench doklad

  Pijat doklady: odkaz pro pepnut do modulu pijatch doklad

  Nstroje:

  Rychl sklad: zobraz okno se skladovmi polokami pro rychl a snadn

  vkldn poloek v aktulnm modulu

  Ostatn tiskov sestavy: zobraz okno pro definici a rychl tisk uivatelsky definovanch

  ablon

  Kurzy mn: zobraz okno s aktulnmi kurzy mn

  Editor formul: oteve nstroj pro prci s formuli

  Editor sestav: oteve nstroj pro editaci nebo tvorbu sestav

  Zlohovat data: provede zlohu dat do vybranho adrese

  Obnovit data ze zlohy: provede obnovu dat z dve zhotoven zlohy dat

  Pro pohyb mezi jednotlivmi kartami zznam slou bu jednotliv seznamy nebo lita pro posun mezi zznamy viz. obr. ne.

  Litu lze libovoln pesouvat.

  Klvesov zkratky: ALT + ipka vpravo = dal zznam

  ALT + ipka vlevo = pedchoz zznam

  ALT + HOME = prvn zznam

  ALT + END = posledn zznam

  Pro prci se zznamy slou tak menu tabulky, kter aktivujete pravm tlatkem myi nad danou tabulkou.

  Tisk aktuln tabulky: zobraz nhled aktuln tabulky ped tiskem nebo exportem

  Import a Export: importuje nebo exportuje data DO nebo Z aktuln tabulky

  Zadat hromadn hodnotu: dovol hromadn zapsat zvolenou hodnotu do vybranch zznam ve vybranm sloupci

  Vzhled tabulky: zmn styl a barvu psma v aktivnm sloupci. Monost zmnit zarovnn textu ve sloupci. Monost

  zmnit nzev sloupce

  Volba sloupc: schov nebo zobraz vybran sloupce v aktivn tabulce. Tato zmna nem vliv na tiskov vstup.

 • 5

  Filtr: aktivuje filtr na aktivn tabulku v pro aktivn sloupec ( klvesa F4 )

  Hledat: aktivuje dialog pro hledn ( Klvesa F3 )

  Napsat email: tato funkce je aktivn jen v tabulce v adresi firem. Dovol napsat email vem vybranm pjemcm

  Pro vbr hodnot ze seznamu hodnot pro dan polko formule slou aktivn tlatko. Toto tlatko je vdy v danm polku a

  oteve seznam s hodnotami. Dvojklikem levho tlatka myi vyberete hodnotu v seznamu. Tlatko me bt nkdy skryt a

  zobraz se a po vstupu na dan polko. Tlatko viz. obr. ne.

  5. Prvn kroky v Profactu

  Po prvnm sputn programu doporuujeme provst nsledujc kroky pro sprvnou funknost programu:

  - v Nastaven doplnit daje o tovan firm (Vae firma) a nastavit ostatn funkce programu viz. nastaven

  - ve Skladu zapsat vechny Vae aktuln inventrn poloky viz. sklad

  6. Nastaven

  Nastaven ProFactu je dleit pro sprvnou funknost celho programu. Do nastaven programu se dostanete po kliknut na

  odkaz Nastaven.

  Firma

  o vyplte co nejvc daj o sv firm. Tyto daje jsou pak pouity pro tisk faktur a ostatnch doklad.

  o pokud nejste pltci DPH zakrtnte volbu nejsem pltce DPH

  o pokud budete pouvat logo i raztko na tiskovch vstupech, vyberte obrzek loga nebo raztka kliknutm na msto

  uren pro vloen obrzku, loga nebo raztka. Na velikosti zdrojovho obrzku nezle, obrzek bude vdy na vstupu

  upraven automaticky. Nedoporuujeme pouvat obrzky s velkm rozlienm (nad 800x600). Pi pouit velkho obrzku

  bude vsledn velikost dokumentu exportovanho do PDF mrn velikosti obrzku. Podporovan formty jsou BMP a

  JPG 24bit. Velikost obrzk na tiskovch vstupech lze ovlivnit jen tm zpsobem, e v njakm editoru obrzk budete

  mnit bl okraj kolem raztka.

  - Pro raztko doporuujeme rozlien 600x265 pi 200DPI v JPG formtu

  o pokud pouvte vce t pro fakturaci, doporuujeme je vechny zapsat v tabulce po kliknut na tlatko Seznam t

  o po vyplnn daj kliknte na tlatko Uloit nastaven firmy

 • 6

  Obecn nastaven

  Zde si mete nastavit pedvolby a chovn programu pi tvorb a prav vystavench a pijatch doklad

  - Zkladn sazba DPH v %

  Zde mete zadat Vmi nejastji pouvanou sazbu DPH. Tuto sazbu pak bude program au