4
PEJABAT KETUA PENDAFTAR Alfice of the Chief Registrar MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA Federal Court of Malaysia ISTANA KEHAKIMAN PRESINT 3 62506 PUTRAJAYA Telefon : 03-8880 3500 Faks : 03-8880 3886 Laman lYeb : http://www. kehakiman'gov'my Ruj. Tuan : Your Ref : Ituj. Karni : Our Ref 'farikh : Date : JI(MP 38 Jld 6 3O Januari 2013 Pengarah Mahkamah Negeri Seluruh Malaysia YBhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan, PROSES MEDIASI BAGI KES-KES KEMALANGAN JALANRAYA DI MAHKAMAH MAJISTRET DAN, DI MAHKAMAH SESYEN YANG DIRUJUK DI DALAM ARAHAN AMALAN KETUA PENDAFTAR BIL 2 TAHUN 2013 Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Saya ingin menarik perhatian YBhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan kepada perenggan 9 Arahan Amalan tersebut yang menyatakan; "Arahan ini terpakai kepada semua Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret. Bagi mahkamah yang mempunyai seorang hakim/majistret sahaja,Pengarah Mahkamah Negeri bolehlah dari semasa ke semasa mengarahkanmana-manapegawai kehakiman lain sebagai Pegawai Mediasi Mahkamah untuk melaksanakan proses mediasipada hari dan masateftentu yang difikirkan sesuai". Dalam melaksanakan arahan tersebut, Pengarah Mahkamah Negeri hendaklah membuat perancangan yang teliti bagi memastikan jadual pendengaran kes yang telah ditetapkan untukmediasi dan kes bicara bagi semua hakimatau majistret di bawah seliaan. 3. ' Bagi Makhamah yang manapegawainya bersidang secara bersendirian, Pengarah Mahkamah Negeribolehlah mengarahkan supaya disusun jadual dengan menetapkan haritertentu bagi pendengaran kes mediasi dan bolehlah (Sila nyatakan rujukan kami apabila menjawab surat ini)

Proses Mediasi Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Di Mahkamah

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proses Mediasi Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Di Mahkamah

PEJABAT KETUA PENDAFTARAlfice of the Chief RegistrarMAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIAFederal Court of MalaysiaISTANA KEHAKIMANPRESINT 362506 PUTRAJAYA

Telefon : 03-8880 3500

Faks : 03-8880 3886

Laman lYeb : http://www. kehakiman'gov'my

Ruj. Tuan :

Your Ref :

Ituj. Karni :

Our Ref

'farikh :

Date :

JI(MP 38 Jld 6

3O Janu ari 2013

Pengarah Mahkamah NegeriSeluruh Malaysia

YBhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan,

PROSES MEDIASI BAGI KES-KES KEMALANGAN JALANRAYA DIMAHKAMAH MAJISTRET DAN, DI MAHKAMAH SESYEN YANG DIRUJUK DIDALAM ARAHAN AMALAN KETUA PENDAFTAR BIL 2 TAHUN 2013

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Saya ingin menarik perhatian YBhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan kepadaperenggan 9 Arahan Amalan tersebut yang menyatakan;

"Arahan ini terpakai kepada semua Mahkamah Sesyen dan MahkamahMajistret. Bagi mahkamah yang mempunyai seorang hakim/majistretsahaja, Pengarah Mahkamah Negeri bolehlah dari semasa ke semasamengarahkan mana-mana pegawai kehakiman lain sebagai PegawaiMediasi Mahkamah untuk melaksanakan proses mediasi pada hari danmasa teftentu yang difikirkan sesuai".

Dalam melaksanakan arahan tersebut, Pengarah Mahkamah Negeri hendaklahmembuat perancangan yang teliti bagi memastikan jadual pendengaran kesyang telah ditetapkan untuk mediasi dan kes bicara bagi semua hakim ataumajistret di bawah seliaan.

3. '

Bagi Makhamah yang mana pegawainya bersidang secara bersendirian,Pengarah Mahkamah Negeri bolehlah mengarahkan supaya disusun jadualdengan menetapkan hari tertentu bagi pendengaran kes mediasi dan bolehlah

(Sila nyatakan rujukan kami apabila menjawab surat ini)

Page 2: Proses Mediasi Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Di Mahkamah

melantik Pegawai Mediasi di kalangan Timbalan Pendaftar atau Penolong KananPendaftar yang bertugas di Mahkamah Tinggi di negeri masing-masing. YBhgDato/Datin/Tuan/Puan hendaklah mengadakan perbincangan dengan pihakMahkamah Tinggi dan juga memaklumkan kepada Hakim Pengurus masing-masing atas apa-apa perancangan yang dipersetujui.

4. Selain dari i tu, Pengarah Mahkamah Negeri juga boleh mengarahkansupaya ditetapkan satu tarikh pendengaran kes mediasi yang sama di duaMahkamah yang berbeza di mana kedua-dua Hakim/Majistret dari kedua-duaMahkamah tersebut bolehlah pada hari yang telah ditetapkan tersebut bertukartempat untuk menjalankan proses mediasi. Sebagai contohnya, PengarahMahkamah Negeri Kelantan boleh menetapkan hari Rabu sebagai haripendengaran mediasi untuk Mahkamah Majistret Kuala Krai dan MahkamahMajistret Pasir Mas. Pada hari tersebut, Majistret Kuala Krai akan bersidangsebagai Pegawai Meidasi di Mahkamah Majistret Pasir Mas dan Majistret PasirMas akan bersidang sebagai Pegawai Meidasi di Mahkamah Majistret KualaKrai.

5. Penyusunan jadual, penetapan tarikh dan pelantikan Pegawai Mediasibagi proses mediasi tersebut perlu dirancang dengan teliti bagi mengelakkanpegawai yang sama menjadi Pegawai Mediasi dan kemudiannya membicarakankes tersebut jika mediasi tidak berjaya.

6. YBhg Dato'/DatiniTuan/PuanPejabat Pendaftar Mahkamah Tinggidipersetujui di negeri masing-masing.

Sekian, terima kasih.

.,BERKHI

Saya ntah,

IZAH BI HAimbalan K

(Menj s-tugas Ketua Pendaftar)

juga hendaklah memaklumkan kepadaMalaya mengenai perancangan yang telah

3(o, 1. >o 13

Ma mah utuan Malaysia

Page 3: Proses Mediasi Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Di Mahkamah

s.k YAA Ketua Hakim Negaralstana KehakimanPUTRAJAYAYAA Hakim Besar Malayalstana KehakimanPUTRAJAYA

YAA Hakim Besar Sabah dan Sarawaklstana KehakimanPUTRAJAYA

Ketua PendaftarMahkamah Persekutuan Malaysialstana KehakimanPUTRAJAYA

PendaftarMahkamah Tinggi Malayalstana KehakimanPUTRAJAYA

PendaftarMahkamah Tinggi Sabah dan SarawakMahkamah Tinggi KuchingSARAWAK

Ketua BahagianPentadbiran Kehakimanlstana KehakimanPUTRAJAYA

Semua Hakim Mahkamah SesyenSemenanjung Malaysia/Sabah dan Sarawak

Page 4: Proses Mediasi Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Di Mahkamah

Semua MajistretSemenanjung Malaysia/Sabah dan Sarawak

Pustakawanlstana Kehakiman