PROTEINI kao ciljna mesta dejstva leka - snižavanje krvnog pritiska odreenog uzroka ... -različite varijacije enzima koji poseduju kvaternarnu strukturu (različite

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  PROTEINIkao ciljna mesta dejstva leka

  Predava: Doc. dr Slavica Eri

  FARMACEUTSKA HEMIJA 1

  Strukturni proteini kao ciljna mesta dejstva leka

  polimerizacija

  depolimerizacija

  tubulin mikrotubule

  jedro vreteno

  vinblastin

  vinkristin

  vindezin

  -tubulin i mikrotubule znaajne za elijsku deobu

  -lekovi koji deluju na tubule znaajni u terapiji kancera (blokada deobe elija)

  -vinka alkaloidi spreavaju polimerizaciju

  -taksol spreava depolimerizaciju, elije podleu apoptozi

  -selektivnost vea raspodela kancerskih elija

  -rezistencija protein nosa izbacuje lek iz elije

  Paklitaksel(taksol)

  strukturni proteini virusa dejstvo potencijalnih antivirotika

 • 2

  Proteini nosai kao ciljna mesta dejstva leka

  Proteini nosai:

  -prenose molekule kroz membranu: AK, eere, nukleozide, jone, neurotransmitere

  -mogu biti obmanuti od strane lekova i stranih agenasa

  Primer 1:

  -kokain spreava ponovni ulazak noradrenalina u nervnu eliju, vea koncentracija noradrenalina oko receptora

  Proteini nosai kao ciljna mesta dejstva leka

  Primer 2.

  N CH2

  Cl

  Cl

  C

  NH2

  H

  COOH

  -transfer u eliju preko specifinog proteina nosaa za fenilalanin

  -alkolovanje DNK

  -antikancerski lek

  Melfalan

 • 3

  Enzimi kao ciljna mesta dejstva lekova

  Znaaj enzima za medicinsku hemiju: objanjenje mehanizma dejstva lekova i racionalno dizajniranje leka

  Primeri:-penicilin: inhibira sintezu elijskog zida bakterija mehanizam: inhibicija enzimi koji uestvuju u sintezi bakterijskog zida elija

  -antihipertenzivi: sniavanje krvnog pritiska odreenog uzrokamehanizam: ihibicija angiotenzin konvertujueg enzima (sistem renin-

  angiotenzin)

  -sulfonamidi - bakteriostatici i antimalaricimehanizam: inhibicija dihidropteroat sintetaze, enzima koji je ukljuen u

  biosintezu purina i amino kiselina

  -diuretici pojaana diurezamehanizam: dejstvo na karboanhidrazu koja regulie protonsku ravnoteu u

  bubrezima

  Enzimi kao katalizatori biolokih reakcija

  SS

  EE

  ES

  PP

  EE

  EP

  PP

  EE

  E + P

  EE

  SS

  E + S

  EE

  -enzimi uestvuju u hemijskoj reakciji ali pri tome ostaju nepromenjeni

  -bez enzima, reakcija bi bila suvie spora ili se ne bi dogodila

  -smanjuju energiju aktivacije (energiju prelaznog stanja)

 • 4

  Energija aktivacije

  - razlika izmeu energije prelaznog stanja i polaznog materijala

  -odreuje brzinu hemijske reakcije

  -stabilizacijom prelaznog stanja smanjuje se energija aktivacije

  -ravnoteni odnos supstrata i proizvoda ostaje nepromenjen, tj. enzimi nemaju uticaja na koncentraciju supstrata i proizvoda na kraju reakcije, vesamo na brzinu reakcije

  AB (kompleks reaktanata) AEB (kompleks enzima i reaktanata)

  E1 (energija aktivacije bez uea enzima) E2 (energija aktivacije uz uee enzima)

  Na koji nain enzimi smanjuju energiju aktivacije?

  obezbeuju mesto ili okruenje reakcije, a time i verovatnou deavanja reakcije

  obezbeuju da se reaktanti nau na istom mestu

  obezbeuju odgovarajuu orjentaciju reaktanata

  oslabljuju veze u supstratu i time olakavaju reakciju

  mogu da uestvuju u mehanizmu reakcije

  proces enzimske katalize je reverzibilan

 • 5

  Aktivna mesta Aktivna mesta enzimaenzima

  suptrat se vezuje i reaguje sa enzimima na specifinim mestima aktivnim mestima enzima

  aktivno mesto:-mali deo enzima blizu povrine enzima

  -precizna geometrijska struktura (3D oblik)

  enzim

  ENZYME

  Active site

  Aktivno mestoAktivno mesto

  Aminokiseline aktivnog mesta

  Uloga rezidua aminokiselina u aktivnom mestu:

  -ukljuene u vezivanje supstrata za aktivno mesto

  -ukljuene u mehanizam reakcije

  Aktivno mesto

 • 6

  Vezivanje supstrata za aktivno mesto enzima

  Sile ukljuene u interakcije enzima i supstrata:

  VAN DER WAALSOVE SILE

  DIPOL-DIPOL VEZE

  VODONINE VEZE

  JONSKE VEZE

  JON-DIPOL VEZE

  jake intermolekulske veze (20-40 kJ mol-1) postoje izmeu suprotno naelektrisanih grupa jaina jonskih interakcija je obrnuto proporcionalna rastojanju izmeu dve

  naelektrisane grupe jae interakcije se deavaju u hidrofobnom okruenju

  CCILJNOMESTO

  NH3+

  O

  O-

  R

  EElektrostatilektrostatikeke ili jonske vezeili jonske veze

 • 7

  Vezivno mesto

  Lokalizovanidipolni momenat

  Dipolni momenat

  RC

  R

  O

  ++++

  Vezivno mesto

  R

  CR O

  Dipol-dipol interakcije

  Vezivno mesto

  Lokalizovanidipolni momenat

  Dipolni momenat

  RC

  R

  O

  ++++

  Vezivno mesto

  R

  CR O

  - javljaju se kad naelektrisanje na jednom molekulu indukuje dipol na drugom - primer: izmeu kvaternernog amonijum jona i aromatinog prstena

  Vezivno mesto

  RR N RR 33

  ++++++++

  ++++++++

  IIndukovanendukovane dipoldipol interakcijeinterakcije

 • 8

  -slabije od elektrostatikih interakcija, jae od Van der Waals-ovih interakcija

  -vodonine veze se deavaju izmeu vodonika koji ima manjak elektrona i heteroatoma (N ili O) obogaenih elektronima

  -vodonik je donor vodonine veze, heteroatom je akceptor vodonine veze

  VodoniVodonine vezene veze

  X H .......... Y

  DONOR H-VEZE AKCEPTOR H-VEZE

  CILJNOMESTO

  R

  - + -

  Interakcije sa supstratom: model kljua i brave

  1890, Emil Fischer: model kljua i brave

  -bioloki kljuevi imaju jedinstvenestereohemijske osobine koje su neophodneza njihovu funkciju

  1958 (Daniel Koshland) indukovani model kljua i brave:

  -u procesu prepoznavanja i ligand i receptor se adaptiraju uz male konformacione promene dok se ne postigne najbolje uklapanje (fitovanje)

 • 9

  Indukovano fitovanje

  SS Phe

  SerO

  H

  Asp

  CO2Indukovanofitovanje

  SSPhe

  SerO

  H

  Asp

  CO2

  -rastojanje veza nije optimalno za mksimalno vezivanje

  -menjaju se i supstrat i enzim

  -optimizovane intermolekulskeduine veza

  -osetljive veze u supstratu su napregnute i lake se mogu raskinuti

  Interakcije pirogroane kiseline

  van der WaalsH-Veze

  Jonske veze

  H3CC

  C

  O

  O

  O

  OH

  H3N

  H-veze

  Jonskeveze

  Mogue interakcije vdw-interakcije

  H3CC

  C

  O

  O

  O

  -na osnovu strukture supstrata moe se predvideti tip moguih interakcija sa aktivnim mestom

  Interakcija pirogroane kiseline i LDH

 • 10

  -interakcija sa supstratom, oslabljene veze, olakana reakcija

  Indukovano fitovanje: vezivanje pirogroane kiseline

  Kiselo-bazna kataliza

  kiselo-baznu hidrolizu obezbeuje aminokiselina histidin:

  histidin predstavlja banku protona (moe da alje i da prima protone)

  kataliza se moe odvijati bez inicijalnog uea vode

  NNH

  +H

  -H NNH

  Hnejonizovani oblik (deluje kao bazni katalizator, prima protone)

  jonizovani oblik (deluje kao kiseli katalizator, izvor protona)

  -direktno uee AK u mehanizmu reakcije

 • 11

  Nukleofilne grupe

  -aminokiseline serin i cistein se esto nalaze na aktivnim mestima

  -sadre nukleofilne ostatke (OH i SH) koji mogu da uestvuju u mehanizmu reakcije

  -formiraju se intermedijeri sa supstratom pri emi intermedijeriomoguavaju alternativni put reakcije

  H3N CO2

  OH

  H

  LL--SerineSerine

  H3N CO2

  SH

  H

  LL--CysteineCysteineL-serin L-cistein

  -direktno uee u mehanizmu reakcije

  Dejstvo serina kao nukleofila

  OH

  Ser

  X

  Substrate

  O

  Ser

  H2O

  OH

  Ser

  HO Product

  -intermedijeri koji se stvaraju u reakciji sa nukleofilnim grupama obezbeuju alternativni put reakcije

  -izbegava se tranziciono stanje visoke energije i poveava brzina reakcije

  -nukleofilne osobine OH grupe pojaane prisustvom neke druge rezidue, npr. histidina

 • 12

  Hidroliza peptidnih veza himotripsinom

  -voda nije potrebna u poetnom stepenu reakcije

  -voda uestvuje u hidrolizi estra

  Kofaktori

  dodatne neproteinske supstance potrebne da bi se odigrala reakcija

  metalni joni (cink) ili male organske molekule koje se zovu koenzimi (NAD+, piridoksal fosfat)

  vezuju se jonskim vezama i drugim nekovalentnim interakcijama

  kovalentno vezani koenzimi nazivaju se prostetike grupe

  koenzimi su nastali su iz rastvorljivih vitamina, predstavljaju sekundarni supstrat koji podlee reakciji

  potencijalni lekovi mogu da budu dizajnirani tako da se vezuju za deo aktivnog mesta enzima za koji se vezuje koenzim

 • 13

  Nikotinadenin dinukleotid (NAD+)

  N

  R

  CONH2

  + H+ + 2 e-

  N

  R

  HH

  CONH2

  NAD+ NADH

  Pirogroana kiselina Mlena kiselina

  Izoenzimi

  -razliite varijacije enzima koji poseduju kvaternarnu strukturu (razliite kombinacije subjedinica)

  -katalizuju iste reakcije ali se razlikuju po svojim osobinama

  Primer 1: razliiti izoenzimi laktat dehidrogenaze u srcu i miiima-oba enzima katalizuju konverziju mlene kiseline u pirogroanu kiselinu-izoenzim u miiima je dva puta aktivniji-izoenzim u srcu je inhibiran vikom pirogroane kiseline-dizajniranje lekova koji su selektivni za odreeno tkivo

  Primer 2: indometacin (nesteroidni antiinflamator)-koristi se u tretmanu reumatoidnog artritisa-