Click here to load reader

PROXECTO LECTOR

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proxecto lector do CPI Vicente Otro Valcarcel

Text of PROXECTO LECTOR

INTRODUCCION

PROXECTO LECTOR DO CPI VICENTE OTERO VALCARCEL

1. INTRODUCCION

O presente documento o resultado da reflexin do profesorado do centro respecto dos obxectivos e actividades a incluir no PROXECTO LECTOR do centro ao longo de varios meses. Trtase sinxelamente dun borrador que deber ser correxido e mellorado ao longo da sa aplicacin no curso 2008/2009 . No ltimo trimestre dese curso debe procederse a avaliacin do mesmo para introducir as correccins necesarias, co fin de elevar a definitivo o mesmo no curso 2009/2010.

Ao remate de cada un dos trimestres os ciclos e departamentos realizarn o seguimento da posta en funcionamento do proxecto, nunha sesin adicada a tal fin.

Asemade, as programacins de aula debern ter en conta o recollido nese proxecto, incluindo un plan anual de lecturas para cada nivel .

Fundamentacin terica

Creo que vale a pena ler porque os libros ocultan pases maravillosos que ignoramos, conteen experiencias que non vivimos xamais. Un indudablemente mais rico despois da lectura

Adolfo Bioy Casares

O Proxecto Lector de Centro que a administracin educativa propn poer en marcha travs da LOE ( Artigos 19.2 / 24.7 /25.5 ), longo dos dous prximos anos, ven xustificada, a lo menos, polos seguintes aspectos.

En primeiro lugar o elevado fracaso escolar no ensino abrigatorio entorno 35% e as tasas de abandono tamn bastante elevadas. Fracaso escolar que moitos autores atriben en parte a deficiencias en lectura e escritura dos alumnos, A lingua o instrumento mediante o cal organizamos o pensamento e dende esta idea desde dnde podemos establecer unha relacin clara entre mala estructuracin da linguaxe e fracaso escolar ( Daniel Cassany, 1994 )

Por outro lado o recoecemento do baixo nivel consegudo polo alumnado en comprensin lectora cando se toman datos e se comparan cos de pases do entorno europeo ( Informe Pisa 2006 ) nos que ocupamos lugares pouco destacados. Ademais os cambios aportados polas novas tecnologas e a sociedade da informacin requiren cambios na maneira de actuar na escola e de ensinar e aprender. O alumnado precisa contar cun axeitado nivel de lectura e escritura que lle permita acceso e manexo da informacin como va para a aprender nun mundo globalizado e en rede.

Tamn os estudios e investigacins no campo da lectura e da escritura contriben a fundamentacin terica do proxecto lector. Bruno Bettelheim, EEUU 1983, Aprender a leer, Frank Smith, Mxico 1985 Comprensin de la lectura, Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, Mxico 1978 Los sistemas de escritura en el desarrollo del nio . Por citar algunos dos autores que producen un cambio de enfoque sobre os mtodos de ensinar a ler e escribir. A novidade introducida foi contemplar, por un lado, aspectos da persoalidade dos aprendices non tidas en conta ata agora e que xogan un papel moi importante na adquisicin do proceso lector como son a afectividade, a persoalidade, o ambiente no que se produce a aprendizaje e mismo os materiais empregados. Por outro, a consideracin simultanea e non lineal no proceso de aprendizaje lector, un novo concepto na comprensin da lectura mais al das propias palabras do texto, a necesidade de facer explcitas as estrategias de aprendizaje.

No noso pas estas novas ideas foron incorporadas a LOXSE ( 1990 ). Autores como Csar Coll, Daniel Cassany, 1994 Ensear lengua, Carlos Lomas, 1994 La enseanza de la lengua y el aprendizaje de la comunicacin, xunto con un numeroso grupo de autores que contriben a difundir a reforma educativa co nimo de actualizar metodoloxas ancladas no pasado.

Outros campos de estudio sobre pensamento e linguaxe da man de autores tan destacados como Piagt e Vigostky tamn teen un lugar destacado no campo da aprendizaje en xeral e da lectura e escritura en particular. Piagt afirma que primeiro o desarrollo e logo a aprendizaje. Vigostky afirma polo contrario que a aprendizaxe produce desarrollo. Estas das teoras que en principio parecan contrapostas actualmente son consideradas complementarias. Outro feito destacado para a prctica que a aprendizaje social prodcese antes ca individual con grandes repercusins na metodoloxa.

Ademais, non deberemos esquencer os estudios sobre a literatura infantil-xuvenil como recurso para o proceso lecto escritor e a formacin de lectores activos. Aqu tamn nos atopamos con numerosos autores pero por razns de espacio nomearemos solo algns. Paul Hazard, 1950 coa sa famosa e clsica obra marcou o inicio do inters por este campo, Los libros, los nios y los hombres , George Jean, 1988 El poder de los cuentos, Vladimir Propp, 1972 Morfologa del cuento, A. Nobile, 1990 Literatura infantil y juvenil , que ten un captulo adicado a literatura infantil e xuvenil en Espaa ( 1939-1990 ).

Por ltimo, salientar que a elaboracin e posta en marcha do Proxecto lector, danos a oportunidade de renovar algunhas prcticas escolares xurdidas do proxecto de traballo. Con seguridade, etas prcticas innovadoras contribuirn mellora das habilidades en lectura e escritura.do alumnado do centro.

Marco lexislativo.

LOE(BOE do 4 de maio de 2006)

RD 1513/2006 de 7 de decembro

RD 1631/2006 de 29 de decembro

LOE

Art. 19,24 e 26

Establecen que a lectura no ensino bsico deber ser traballada desde todas as reas, e que para fomentar o hbito lector dedicarase un tempo diario mesma na EP e un tempo especfico na prctica docente de todas as materias, no caso da ESO.

Asemade, recocese o caracter instrumental da mesma e considrase un elemento esencial no desenvolvemento das diferentes competencias bsicas.

Art.113(completo)

Dedicado a regular o papel das bibliotecas escolares.

A afirmacin de que a lectura constitue un factor fundamental no desenvolvemento das competencias bsicas e que estas deben de ser abordadas desde todas as reas do ensino bico, estase a recoecer a necesidade dun tratamento integral e planificado da lectura desde todas as materias que, ademis de favorecer a copetencia lectora contriba a desenvolver as demis competencias bsicas.

RD 1513/2006 de 7 de decembroRD 1631/2006 de 29 de decembro

COMO CONSECUENCIA, OS DECRETOS AUTONOMICOS QUE DESENVOLVEN OS CURRCULOS DE EP e ESO DEBEN FORMULAR DISPOSICINS QUE ESTABLEZAN A ELABORACIN DE PROXECTOS LECTORES.

DECRETOS GALEGOS

Decreto 130/2007, do 28 de xuo, polo que se establece o currculo da educacin primaria na Comunidade Autnoma de Galicia.(anexo IV).

Decreto 133/2007, do 5 de xuo , polo que se establece o currculo da ESO

INCLEN UN ANEXO COMUN AOS DOUS QUE RECOLLE AS CARACTERSTICAS DO PROXECTO LECTOR DE CENTRO E OS ASPECTOS QUE NEL DEBEN RECOLLERSE

Establecen as ensinanzas mnimas para EP e ESO

Art.6 e 7

Referidos s competencias bsicas.

Supn o recoecemento explcito da lectura como

factor fundamental/primordial para o desenvolvemento das competencias bsicas

2. OBXECTIVOS XERAIS

2.1. Fomentar o gusto pola lectura.

2.2. Potenciar o hbito lector.

2.3. Mellorar a comprensin lectora.

EDUCACIN INFANTILOBXECTIVOS1. FOMENTAR O GUSTO POR LER

a) Despertar o interese cara a lectura.

b) Disfrutar coa lectura, escoita de contos, narracins e outros textos.

c) Valorar a linguaxe escrita como medio de comunicacin, expresin, disfrute e informacin.

2. POTENCIAR O HBITO LECTOR

a) Organizacin o funcionamento da biblioteca de aula.

b) Involucrar aos pais na lectura mediante o prstamo de libros.

c) Ler diferentes tipos de textos.

3. INICIAR A LECTO-ESCRITURA DE FORMA COMPRENSIVA

a) Ofrecer recursos e motivacins necesarias para a consecucin dunha lectura comprensiva.

b) Apreciar os detalles mis relevantes dunha narracin.

c) Comprender accins, sensacins, sentimentos, en distintas situacins ou textos.

d) Producir textos escritos e/ou orais que supoan para o neno/a o disfrute e a satisfacin persoal.

e) Evitar que o neno/a ante un texto se sinta incapaz de.

ACTIVIDADES

A. LECTOESCRITURA

A.1. LECTOESCRITURA 3 ANOS

Uso exclusivo de maisculas.

Elaboracin de carteis cos nomes das distintas partes da aula, dos materiais, etc. Decoracin da aula.

Asociar o seu nome coa sa foto.

Repasar a grafa do seu nome. Imitalo.

Escribir o seu nome e outros nomes.

Elaborar contos e fichas co nome dos personaxes dos contos.

Elaborar debuxos a partir dos contos traballados.

Lectura pictogrfica con elementos prximos e cotins.

Xogos con letras mbiles, facendo o seu nome e outros, murais, etc.

Xogos no ordenador, poer o seu nome ou localizar letras (vogais principalmente).

Xogos de discriminacin visual de vogais e pequenas palabras relacionadas coa unidade traballada.

Buscar diferenzas entre os nomes traballados: longo curto, que letras ten, etc. Tamn os ttulos e nomes de personaxes.

Escoitar e memorizar contos e cancins.

Copiar da pizarra algns nomes significativos.

A.2. LECTOESCRITURA 4 ANOS

Uso de maisculas e minsculas (s vogais).

Amplanse as actividades realizadas en 3 anos, aumentando en dificultade e engadindo:

Copiado de pequenos textos: poesas, adivias, trabalinguas...

Elaborar xogos de asociacin coas fotos dos nenos/s e os seus nomes (en maisculas e minsculas).

Facer debuxos e poelos nomes a cada elemento do debuxo.

Confeccin dun libro de cancins.

Nomear e colorear debuxos que leven a/as vogais traballadas.

Recortar de revistas ou xornais palabras que leven as vogais traballadas.

Grafomotricidade das vogais.

Comprensin e dramatizacin de escenas dos contos traballados.

A.3. LECTOESCRITURA 5 ANOS

Neste nivel utilizamos fundamentalmente na lectoescritura os nosos propios contos secuenciados, co seu material de xogo e as fichas de lectura, que serven de reforzo e ampliacin do vocabulario traballado en cada conto. principio, os contos sern reducidos e as actividades moi sinxelas, pero logo irn aumentando en complexidade en todos os aspectos (textos mis amplos, maior vocabulario, maior nmero de consoantes, maior nmero de tarxetas no xogo, maior complexidade nas fichas de lectura)

A partir do conto traballaremos cada consoante paulatinamente con todas as vogais e a sa grafa.

Os contos constarn de:

A) Un cartel grande con vietas e texto.

B) Actividades realacionadas co texto para traballar na aula:

1. Lectura comprensiva e localiazacin das palabras

significativas (coa letra dada).

2. Facer un debuxo para cada unha das palabras significativas do conto e ademis recortar a parte do xogo correspondente, para asociar nome e debuxo e comezar a xogar.

3. Traballaremos as frases: lectura xa dada e ilustracin feita polos nenos/as.

4. Lectura en grupo e individual do conto.

5. Recortar as frases do conto e ordealas.

6. Escritura do texto.

7. Permitir que varen o final do conto.

METODOLOXA

Cmo presentamos os contos?

1. Presentacin do texto global e lectura por parte do profesor/a.

2. Presentacin das persoaxes, destacando o fonema que interesa (en maiscula e en minscula).

3. Lectura dos textos de cada escena. Lectura combinada (len os nenos/as axudados polo profesor).

4. xogo de asociacin: palabra (maiscula e minscula)-debuxo.

5. lectura individual de cada neno co seu conto e realizacin de actividades:

a) Colorear ou debuxar cada escena.

b) Lectura do vocabulario.

c) Relacionar debuxo-nome (maiscula e minscula).

d) Recortar e ordear o conto.

O xogo

Constar de tarxetas con palabras e tarxetas con debuxos que debern asociar correctamente.

Todos os contos estarn relacionados co xogo en canto a palabras e a debuxos. Unha vez que vaian asociando palabra-debuxo correctamente, podern formar tamn frases pero para iso o xogo deber contar con nexos, verbos e nmeros.

O xogo, por suposto, igual que os contos, o principio constar de palabras e debuxos limitados xa que se o alumno se atopa con un nmero excesivo de palabras e debuxos desanimarase e confundirase. Isto non descarta a posibilidade de ampliar o xogo con palabras motivadoras suxeridas polos alumnos/as, ainda que non aparezan nos contos e tean algunha letra que ainda non se vira na aula; polo que sera convinte alguns casilleiros en blanco, que nos permitirn incluir o vocabulario suxerido polos alumnos/as.

Deste xeito podern xogar de forma individual ou en grupo e cada neno/a ten o seu propio xogo, permite que cada un xogue o seu ritmo.

Ten outras opcins como que a profesora lles pida que busquen unha palabra determinada, que formen unha frase que ela propoa ou que diga calquera neno/a nun momento dado.

As palabras irn escritas en maisculas e minsculas.

B. CONTO DE IDA E VOLTA

Consiste nun prstamo semanal no que cada neno/a leva para a sa casa un libro (os venres). Os alumnos/as de 3 anos comezan con esta actividade no terceiro trimestre. As familias deben implicarse por que son estas as encargadas de ler os contos e axudar os nenos/as a completar un cadernio de seguimento cos ttulos dos contos, data da lectura e avaliacin, isto ltimo a travs de iconos (caras).

RECURSOS

En todas as aulas haber un rincn reservado biblioteca de aula onde os nenos/as manexan contos.

1er Ciclo de Educacin Primaria

OBXECTIVOS

OBXECTIVO XERAL PARA O PRIMEIRO CICLO DE PRIMARIA

Valorar a importancia da lingua escrita para desenvolverse no medio habitual e como enriquecemento persoal.

OBXECTIVOS ESPECFICOS PARA O PRIMEIRO CICLO DE PRIMARIA 1.- Fomentar o gusto pola lectura:

Descubrir a lectura como medio de comunicacin e enriquecemento persoal.

Familiarizarse coa estructura e o coecemento das persoas relacionadas cos libros (portada, contraportada, editorial, autor/a, ilustrador/a).

Descubrir outros tipos de soportes comunicativos: revistas, peridicos, cmics, contacontos, catlogos.

Desenvolver o sentido crtico hora de elexir lecturas (desenrolo da personalidade).

Practicar a lectura de forma autnoma en parte do tempo de lecer.

2.- Potenciar o hbito lector

Utilizar a biblioteca da aula na que tea cabida todo tipo de textos (narracins, cmics, revistas, peridicos...), aprender a manexalos e a coidalos. Aumentala con aportacins particulares, ben para que queden definitivamente, ou para que os demis desfruten dalgn relato que nos resultou divertido.

Destinar un tiempo especfico para a lectura:

na aula .

en familia.

na biblioteca.

3.- Mellorar o nivel de comprensin lectora

Utilizar tcnicas de lectura eficaz: movemento dos ollos, rapidez mental, entrenamento de memoria, anticipacin.

ACTIVIDADES

1.- Fomentar o gusto pola lectura

Disfrutar lendo

Na aula: libros procedentes da biblioteca do colexio, das sas casas, elaborados por equipos na clase, cedidos pola biblioteca municipal...

En familia: compartindo a lectura coa sa familia.

Na casa darselle prioridade lectura tendo en conta unhas pautas:

Falar sobre libros, revistas, noticias da TV.

Converter a TV en aliada, fixarse nos programas e pelculas preferidos e buscar libros relacionados.

Crear un ambiente adecuado, cmodo, luminoso, espacioso.

En voz alta polo profesor: todo tipo de textos, enfatizando a entoacin, pausas, silencios.

Visitando exposicins: saln do libro infantil, saln do cmic.

Visitando pxinas web:

www.juntadeandalucia.es/averroes/cepco3/fondolector www.cnice.es (ingls)

www.indicedepaginas.com www.pequenet.com (todos los cuentos)

www.cuadernosdigitales.com-Utilizando programas informticos relacionados coa lectura: clic, juegolec, Bit.

-Elaborando xogos, tteres, carteis.

-Investigando curiosidades en Internet.

-Utilizando material do Seminario de Lectura Eficaz elaborado no centro.

Familiarizarse coa estructura dun libro e coas persoas relacionadas con el

Realizar una ficha-tipo dos libros que vaiamos lendo, donde se inclua: ttulo, autor/a, ilustrador/a, editorial, tema, gustoume ou non, unha actividade alusiva ao contido (sopa de letras, encrucillados, diferenzas, de punto a punto, encadeados, rbol de palabras).

Archivalas en: Lin no 2008

Visita dalgn contacontos, ilustrador, periodista, bibliotecaria, para que valoren o traballo que fan.

Acostumarse a respectar as normas de comportamento nas bibliotecas: prstamos, devolucins, silencio, mantemento adecuado dos libros, recoecemento dos axeitados para a sa idade.

Desenrolar o sentido crtico hora de elixir un libro (desenrolo da personalidade)

Traer da casa, o libro que mis nos gustara para recomendarllo aos compaeiros, explicndolles o por qu.

Reflectir na ficha-tipo se nos gustou un libro, se non as, ter libertade para cambialo.

Elexir nunha posta en comn, o libro favorito do mes. Colocarase nun atril de honra.

2.- Potenciar o hbito lector

Utilizar os libros

Necesidade de coidar os libros porque son un material de todos.

Necesidade de revisar o estado dos mesmos cada certo tempo para reparalos, as como comunicarllo ao profesor cando vexan algn deteriorado.

Respectar as normas do prstamo e intercambio de libros, sexan da biblioteca ou propios.

Valorar o alto coste dos libros e a necesidade de conservalos en bo estado.

Destinar un tempo dentro do horario para leer

Lectura individual na mesa do profesor.

Lectura individual en voz alta.

Lectura colectiva.

Lectura en familia

Prestar libros para levar casa. O control levarao o profesor.

Rexistro do libro ldo na ficha-tipo.

Reflexo, no Cartel de Libros, se me gustou ou non, con gomets de colores diferentes.

Motivacin lectura do libro mellor valorado.

Creacin de Lin no 2008. Arquivo de fichas de libros que van lendo.

3.- Mellorar o nivel de comprensin lectora

Levar a cabo tcnicas para conseguir unha boa fluidez lectora e entoacin

Lectura diaria individual co profesor.

Lectura por parte dos alumnos das diferentes actividades a realizar na aula.

Lectura (unha sesin semanal) primeiro silenciosa e despois colectiva, con entoacin, pausas, corrixindo erros e tratando de evitar silabeo, regresins, seguimento co dedo...

Levar a cabo tcnicas para conseguir unha boa comprensin

Activar os coecementos previos a partir da portada, unha lmina, unha fotografa, debuxos...

Conversar sobre o ttulo.

Formular hipteses sobre o contenido.

Explicar o significado de palabras descoecidas.

Revisar as ideas principais.

Diferenciar entre: Presentacin/N/Desenlace.

Comprender a mensaxe do texto.

Ampliar o vocabulario e utilizalo

Escribir en tiras de cartolina as palabras difciles e colocalas no recuncho das palabras ( revisarnse cada mes).

Construir frases con elas.

Preguntar na casa palabras antnimas ou sinnimas e facer con elas unha posta en comn.

Elaborar un conto colectivo cos datos aportados anteriormente.

METODOLOXA

O proceso de ensinanza aprendizaxe da lectura construese a travs do traballo de diferentes tipos de textos, mediante a asimilacin de contidos conceptuais e a travs da realizacin de actividades, tanto de forma oral coma escrita.

A iniciacin aprendizaxe da lectura realzase en Educacin Infantil e vaise afianzando na Educacin Primaria.

Ao inicio do 1 Ciclo de E. Primaria contemplaremos varios aspectos:

Partir do nivel de desenrolo lector que cada alumno posee.

Avanzar gradualmente do mis simple ao mis complexo, dos coecementos previos nova informacin.

Ter en conta os intereses desta idade:

Historias que contan a vida de nenos/as coma l.

Historias de aventuras, de fantasa e humor.

Lendas e contos de sempre.

Poemas, adivias.

Valorar que o alumno responda positivamente.Aproveitar os erros para mellorar a tarefa.

Favorecer as relacins interpersoais en actividades coma o xogo.

Por eso partimos do XOGO, un medio eficaz, natural e fcil para adquirir unha boa fluidez e comprensin lectora.

Trataremos o XOGO como unha actividade exploradora, de aventura e de experiencias, como un medio de comunicacin indispensable para o desenvolvemento intelectual do neno (incluimos tipos de xogos e obxectivos dos mesmos).

Ademis do XOGO, o CONTO, a outra gran arma da Metodoloxa no 1 Ciclo. A travs do CONTO, o neno entra en contacto cos personaxes que viven unha situacin de conflicto, que se soluciona coa intervencin adecuada.

Os elementos que compoen o CONTO son tan atractivos que rapidamente captan a atencin do neno, proporcionndonos innumerables posibilidades para estimular a creatividade e o inxenio.

ESTRATEXIAS

1.- Antes da lectura

Activacin dos coecementos previos: imaxes, lmina de portada, tteres...

Observacin, descripcin, comprensin.

Conversacin sobre as imaxes, lmina de portada...

Conversacin sobre a contraportada.

Conversacin sobre o libro.

Formulacin de hiptesis sobre o contenido.

Identificacin de propsitos e focalizacin da atencin sobre a lectura.

2.- Durante a lectura

Comprensin do que se est lendo ou escoitando.

Realizacin de novas prediccins sobre a lectura.

Revisin das ideas principais de cada captulo.

Relaciona a nova informacin cos coecementos previos.

3.- Despois da lectura

Resumir as ideas principais de toda a historia e chegar mensaxe que nos quere trasmitir o texto.

Analizar os obxectivos e prediccins adecuados.

Comprensin literal:

Datos do texto.

Recoecemento de personaxes.

Relacionar o lugar cos sucesos acontecidos.

Ordenar temporalmente os sucesos.

Comprensin estructural:

Diferenciar dilogo de narracin.

Diferenciar idea principal de secundarias.

Comprensin interpretativa:

Deducir informacin que non aparece no texto.

Comprensin crtica:

Poerse no lugar do autor/a e intentar ver as intencins coas que escribiu o libro.

XOGOS DE LECTURA

1.- Xogos de atencin

Obxectivos

Despertar a atencin.

Enriquecer o vocabulario.

Reforzar a ortografa.

Tipos de xogos

Palabras repetidas.

Palabras parecidas.

Palabra diferente.

Cruciletras.

Xogos de habilidade visual.

Xogos de lectura selectiva.

2.- Xogos de vocabulario

Obxectivo

Desenrolar e enriquecer o vocabulario e a ortografa.

Tipos de xogos

Letras desordenadas.

Completar palabras.

Encontrar palabras.

Xogos de sinnimos e antnimos.

Encadenados.

Sopa de letras.

Encrucillados.

rbores de palabras.

Reloxiograma.

Autopanal.

3.-Xogos de sintaxe e estilo

Obxectivos

Desenrolar a comprensin.

Traballar o razoamento lingstico.

Reforzar a sintaxe.

Tipos de xogos

Textos con espazos en branco.

Frase intrusa.

Ordenar texto.

Puzzles.

Buscar os gazapos.

Descubrir a frase.

4.- Xogos de entrenamento da memoria inmediata

Obxectivos

Desenvolver a comprensin.

Reforzar a memoria inmediata.

Tipos de xogos

Cuestionario de comprensin lectora.

Memorizar palabras.

Memorizar expresins.

Memorizar detalles.

Memorizar frases.

CONCLUSIN

A lectura no 1 Ciclo de Educacin Primaria deber ser sobre todo DIVERSIN, de a que sempre ir unida ao XOGO, sen esquecer outros aspectos que xa plantexamos anteriormente como a comunicacin, informacin, etc. que, a travs do proceso metodolxico e as actividades descritas, levarannos acadar o principal obxectivo proposto: Valorar a importancia da lengua escrita para desenvolverse no medio habitual e como enriquecemento persoal2 CICLO

E.P.

OBXECTIVOS ESPECFICOS Fomentar o gusto pola lectura.

Despertar nos nenos/as o gusto pola lectura valorndoa como fonte de lecer e pracer.

Valoracin e aprecio de textos orais (galegos e castelns) como fonte de coecemento da cultura e como recurso e disfrute persoal.

Despertar a curiosidade hacia historias e relatos partindo do coecido.

Desenrolar a imaxinacin e a fantasa a travs de lecturas atractivas.

Iniciar e ir profundizando no uso dos libros:

a) como fonte de pracer.

b) Como fonte de aprendizaxe.

Potenciar o gusto pola lectura.

Acadar que a linguaxe escrita sexa para o neno/a un medio de comunicacin atractivo( tanto informativo como de pracer).

Potenciar e favorecer a lectura dentro e fra do entorno escolar.

Fomentar a lectura diaria.

Introducir ao alumno/a nas novas tecnoloxas en temas relacionados coa lectura.

Tansmitir o pracer de ler e a fonte de coecemento que a lectura ofrece.

De cara a estar informados:

a) Potenciar a comprensin das informacins relevantes en textos de situacins cotis de relacin social ( correspondencia, normas, regras de xogo)

b) Potenciar a informacin en textos procedentes de medios de comunicacin social ( xornal, anuncios, titulares)

c) Potenciar despois da informacin a integracin de todos os coecementos para: contrastar informacin, clasificar, comparar, interpretar

Interese por textos escritos como fonte de aprendizaxe e como medio de comunicacin de experiencias e de regulacin da convivencia.

Utilizacin de elementos grficos e para-textuais, con grao crecente de dificultade, para facilitar a comprensin ( ilustracins, grficos).

Mellorar o nivel de comprensin lectora

Utilizar a linguaxe oral e escrita como instrumento de comprensin e anlise de textos, organizacin de textos

Traballar a linguaxe oral/escrita tendo por base textos adaptados s idades.

Comprensin de dierentes tipos de textos.

Ler diariamente ( en grupo e individualmente).

Motivar ao alumno hacia o traballo con diferentes textos para que aprendan a elaborar os seus propios coecementos.

Fomentar a imaxinacin.

Acadar que o diccionario forme parte do material do alumno e que o utilice nos momentos de lectura.

Lectura persoal, silenciosa e en voz alta de obras adecuadas idade e aos intereses do alumnado.

Lectura guiada e expresiva de textos narrativos e poticos de literatura infantil, adaptacins de obras literarias clsicas e de literatura actual en diversos soportes.

Comprensin, memorizacin e recitado de poemas co ritmo, pronuncia e entoacin axeitados.

ACTIVIDADES

Traballo con lecturas na aula: narrativa,dilogo,descripcin, poesa

Lectura grupal en voz alta.

Lectura silenciosa individual.

Preparacin de lecturas na casa.

Lecturas e comprensins con: preguntas, resumes en voz alta e por escrito, debuxos, preguntas sobre o texto aos compaeiros

Lecturas de obras de teatro en alto, representando cada alumno unha personaxe. Memorizar dilogos.

Dadas unhas personaxes inventar unha obra propia, por grupos ou de forma conxunta na aula. Memorizala,facer decorados, vestuario e representala.

Inventar contos e narracins seguindo o esquema e tras recoecer en outros lidos as partes: presentacin, n e desenlace.

Elaborar historias partindo do lido ( unha personaxe, unha situacin, unha paixase

Inventar poemas despois de traballar a rima, os versos e as estrofas.

Memorizar e recitar poemas, trabalinguas, adivias, refrns

Facer descripcins de personaxes, obxectos, paisaxes, etc que aparezan nas lecturas.

Describir o noso entorno, os nosos compaeiros, os amigosunir para facer pequenos relatos.

Traballar o cmic: ler, comentar (debuxos e dilogos).Intentar facer un cmic persoal e outros en grupos para que formen parte da biblioteca propia e da aula.

Facer xogos coa linguaxe partindo de textos lidos: agrupacins, errores, emparellamentos, encrucillados, sopa de letras

Buscar no diccionario palabras descoecidas das lecturas.Facer con eles frases para incluir en textos colectivos ou en traballos individuais.

Facer traballos en grupos buscando informacin en diferentes libros( biografa dada) de diferentes bibliotecas, de internet, etc.

Retomar as bibliotecas da aula para ter na clase un nmero de libros suficiente que nos permita un traballo satisfactorio.Os libros deberanse cambiar trimestralmente, facer intercambios entre aulas, coas bibliotecas do centro, do concello, da familia etc.

Traballos sobre o libro que se est a ler: ditados diarios por parte dun alumno/a, lectura conxunta e individual do ditado, correcin do ditado por parte do alumno

Lecturas obrigatorias para a poca de vacacins cos libros propios para as ir formando unha biblioteca familiar propia. Intentando deste xeito que se valoren mais os libros.

Traballo na biblioteca de aula: organizala, clasificar libros, reparar libros, forrar libros, facer fichas bibliogrficas, nomear encargados semanais para prstamos, levar o ficheiro de entradas e sadas, coordinar coa biblioteca do centro, do concello, elaborar carnet de lector, facer grupos de lectura

Traballo con libros:

antes da lectura: estudar portada e contraportada, dilogo sobre o ttulo, hipteses sobre o contido, aventurar un final da historia, reflexin sobre os debuxos que contea, traballo sobre o autor do libro

lectura silenciosa: e en voz alta do libro participando alumnado e profesor.

despois da lectura: traballos de comprensin, de vocabulario (diccionario), de ortografa, gramtica,de investigacin sobre determinados aspectos do contido, valoracin e crtica do texto lido, estudo das personaxes, elaboracin de distintos finais

Facer traballos con contos, obras de teatro, prensa, bsqueda de informacin en Internet, seleccin de bibliograa para ler

Buscar informacin en diferentes medios para a elaboracin dos distintos traballos que xurdan nas diferentes reas ou materias.

Ler expresivamente textos de tipoloxa variada con fluidez e entonacin adecuadas para: deleitar a outras persoas, dar a coecer un texto propio, compartir e escritos producidos nas diferentes variables das linguas galega e casteln.informacin, compartir textos que gustaron moito.

Comprender textos orais

METODOLOXA Estratexias metodolxicas que servirn de gua:

Partir sempre do nivel lector do alumnado

O alumnado ademis das lecturas obrigatorias tern liberdade para elexir outras lecturas.

Elexir un repertorio de modelos lectores que o mestre executar como exemplo.

Establecer un contador de lecturas e libros para cada alumno.

Ler marcando signos grficos e de puntuacin.

Primar o sentido e comprensin da lectura sobre a velocidade.

No recriminar fallos para non humillar ao lector.

Promover xestos que den dinamismo lectura.

Aplicar a todas as reas a metodoloxa aplicada.

Elaborar normas de repecto e uso da biblioteca.Ter responsables semanais.

Visitar bibliotecas pblicas e por suposto a do centro con asiduidade.

Adicar 30/ 20 minutos diarios lectura diaria, despois do recreo.

Fomentar a creacin dunha biblioteca de uso persoal.

Estratexas:

Antes da lectura:

Activacin de coecementos previos sobre a lectura.

Observacin, descripcin e comprensin de: ttulo, debuxos, lminas, portadas, contraportadas.

Formulacin de hipteses sobre o contido.

Durante a lectura:

Traballos de escoita (comprensin)

Traballos de lectura silenciosa.

Traballos de lectura colectiva en voz alta.

Despois da lectura:

Responder a preguntas de comprensin literal, crtica e interpretativa.

Solucionar actividades de habilidade visual, atencin, memoria etc.

Reescribir textos literarios e non literarios cos que est a traballar.

AVALIACIN

Avaliaremos sobre todo:

Participacin en situacins comunicativas que se dan na aula.

A capacidade e actitude de intervencin en diferentes situacins de comunicacin oral.

O respecto das normas existentes

O desenvolvemento da capacidade de comprensin e de producins orais.

Especial fincap no recoecemento de ideas principias, seleccin de informacin e capacidade para facer deducins partindo do lido e escoitado.

Capacidade de expresin partindo de diferentes contextos, empregando lxico e formas lingsticas axeitadas a unha intervencin comunicativa.

Habilidades para narrar e reproducir textos lidos.

Comprobar se o alumnado establece relacins entre coecementos previos, experiencias e informacins contidas en textos.

Verificar o uso de estratexias de comprensin: anticipacin de hipteses, explicitar obxectivos, estratexias de resolucin de dificultades lxicas( diccionario) e de integracin (reler).

Elaborar e rescribir textos acordes a situacins da lectura empregando estratexias de planificacin, textualizacin, revisin do escrito

Valorar o uso dos medios de informacin.

Pretndese constatar a capacidade de ler comprensivamente en voz alta, lectura silenciosa, diferentes textos, facendo fincap na entonacin, na fluidez e na expresividade.

Avaliar o uso da literatura infantil (casteln e galego) axeitada como fonte de pracer e modelo para a expresin (escrita e oral).

Comprobar a presenza dunha actitude positiva de cara a lectura e dunha progresiva entonacin lectora.

Valorarase a participacin do alumnado en actividades de biblioteca e no uso da mesma.

TERCEIROCICLO

E.P.

OBXECTIVOS ESPECFICOS

1.-FOMENTAR O GUSTO POLA LECTURA

1.1.Utilizar adecuadamente a biblioteca e os seus diferentes departamentos(biblioteca central e de aula) como fonte de recursos variados para o desfrute e o pracer de ler(currculo)*

1.2.Utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecimento persoal, e aproximarse a obras relevantes da tradicin literaria galega para desenvolver hbitos lectores.*

1.3.Seleccionar textos adecuados aos gustos e intereses do grupo

2.-POTENCIAR O HBITO LECTOR

2.1.Utilizar adecuadamente a biblioteca e os seus diferentes departamentos(biblioteca central e de aula) como fonte de recursos variados para a obtencin de informacins variadas.*

2.2.Utilizar os medios de comunicacin social e as tecnologas de ainformacin e da comunicacin para obter, interpretar e valorar informacins e opinins diferentes*

2..3 Dar sentido lectura dos textos(para que lemos)

2.4.Ler trimestralmente un libro en cada unha das reas de lengua e de Coecemento do Medio

2.3. Recoller noticias de prensa(en formato dimpreso e dixital)

2.4.Potenciar o uso das TIC na bsqueda de informacin.

3.-MELLORAR A COMPRENSIN LECTORA

3.1. Comprender e expresrase oralmente e por escrito de xeito adecuado nos diferentes contextos da actividade social e cultural coti.*

3.2.Comprender textos literarios de xneros diversos procedentes da literatura infantil e xuvenil galega, adecuados en canto a temtica e complexidade e iniciarse no coecemento das convencins especficas da linguaxe literaria*

3.3.Memorizar poemas

3.4Resumir texots

3.5.Buscar , localizar e identificar informacins na biblioteca do centro e na biblioteca de aula, nas enciclopedias e na internet.

3.6.Usar os diccionarios e enciclopedias para buscar informacin.

3.7.Identificar as diferentes partes dun texto.

*currculo de E.P.

2.ACTIVIDADES

DE BSQUEDA DE INFORMACIN:

Lectura de textos procedentes dos medios de comunicacin social:

webs infants e xuvens,

noticias ,

entrevistas

cartas direccin do xornal.

Lectura de textos para aprender e para informarse:

Folletos informativos.

Folletos publicitarios.

Prensa.

Lectura de informacins procedentes de diferentes soportes: grficos, esquemas, ilustracins, hipertextos.

Uso dirixido das TIC para a localizacin, seleccin, interpretacin e organizacin da informacin.

Uso das bibliotecas, inclundo as virtuais, para obter informacin.

DE TEXTOS LITERARIOS

Lectura silenciosa e en voz alta de obras adecuadas idade e intereses:

Contos

Comic

Novela

Lectura guiada de textos narrativos da literatura infantil, adaptacins de obras literarias clsicas e literatura actual en diversos soportes:

Impreso

Dvd

Libros virtuais

Internet

Lectura comentada polo profesor de poemas, relatos e obras tetarais.

Lectura guiada polo profesor para a aprendizaje do uso das estrategias de control do proceso lector:

Anticipacin

Formulacin de hiptesis

Relectura

USO DAS BIBLIOTECAS

Visitas guiadas biblioteca do centro para coecer a sa organizacin:

Catalogacin

Funcionamento

Participar en clubes de lectura, actividades organizadas pola biblioteca

3.ESTRATEXIAS

ANTES:

1. Facer explcito o obxectivo e a funcionalidade da lectura:

Para que imos ler este texto?

Para que nos vai servir?

Qu informacin queremos obter?

2. Comprender os propsitos implcitos e explcitos da lectura:

Contexto: ttulo, soporte, tipo de texto, forma(grficos)

Prediccins sobre o contido e a forma.

Preguntas en relacin co propsito do texto.

3. Activar os coecementos previos pertinentes:

Qu sabemos sobre o tema?

Temos mis informacin?

Vocabulario que se coece sobre o tema.

4. Ensinar previamente o vocabulario necesario:

Palabras tcnicas.

Palabras de pouco uso.

Palabras de mltiples significados

5. Precisar como se ler:

Por pargrafos.

Subliando.

Lectura silenciosa ou en voz alta.

Destacando vocabulario

DURANTE:

1. Elaborar e probar prediccins de diverso tipo:

Comprobar hipteses e prediccins e formular outras novas.

Modelizar o profesor.

2. Realizar inferencias e resolver dbidas de comprensin:

O profesor serve de modelo.

Manipular textos.

Representacin grfica do texto

3. Revisar ou recapitular periodicamente o contido:

Resumir cada pargrafo

Ir memorizando

4. Avaliar o contido e a forma do texto en relacin co propio coecemento e o externo ao texto.

DESPOIS:

1. Resumir e sintetizar o coecemento: tema e ideas principais:

Elaboracin de resumes,esquemas, mapas conceptuais

Converter enunciados en substantivos.

Textos diferentes mesturados para separar

2. Accins con motivo da lectura: representacin, mural, resume:

Representacin, mural, resume

Formato para resumir o contido .

Forma parte da finalidade explicitada antes da lectura

Supn a exposicin do aprendido.

3. Xeralizar o coecemento:

Conceptos aprendidos tras a lectura.

4. Avaliar a resposta do texto s expectativas previstas:

Se me gustou ou non

Se me sorprendeu

Se o recomendara (o libro)

4.-METODOLOXA

4.1.Actuacins comns en todas as reas:

Cada vez que os alumnos vaian realizar unha lectura deberemos integrar as estratexias arriba citadas(antes, durante e despois) , clarificando a intencin da lectura asi como a forma de enfrentala(en voz alta, en silencio, colectiva)

Esto afecta tanto lectura dun libro, dun tema ou aos enunciados das diferentes actividades dos libros de texto.

Ser fundamental nas primeiras sesins que o profesor modelice o proceso, guiando os pasos a seguir, procurando paulatinamente que este vaia sendo asumido polo alumnado.

4.2Seleccin de textos:

hora de elaborar as programacins teremos en conta os diferentes tipos de textos que queremos traballar , e se estos se encontran suficientemente representados e debidamente seleccionados nos libros de texto de uso do alumnado. De non ser asi, os complementaremos cunha seleccin personal ou de nivel ou ciclo.

No mesmo sentido evitaremos no posible a reiteracin excesiva dos tipos de texto nas diferentes reas, focalizando algns tipos de textos naquelas reas mis apropiadas a tal fin(o traballo dos textos informativos pode tratarse moito mellor e mis sistemticamente en coecemento do Medio, os grficos e diagramas teen mis sentido en matematicas ou coecemento do medio que en lingua galega,etc).

(Esta revisin dos textos nos facilitar a decisin de continuar ou cambiar as editoriais, no momento en que se dea a posibilidade ).

Traballaremos textos contnuos e textos discontinuos, tanto impresos como en formatos dixitais.

Textos continuosTextos descontinuos

Descricin:

De persoas

De animais

De lugares

Narracin:

Contos

Novela

Comic

Correspondencia(grfica e e-mail)

Noticias xornalsticas

Exposicin:

Texto explicativo

Texto informativo

Texto expositivo

Argumentacin:

Cartas dos lectores ao xornal

Instruccins:

Receitas

Regras de xogos

Instruccins de aparatos sinxelos

Formularios

Follas informativas

Anuncios

Grficos

Diagramas

Taboas

Listas

Mapas

4.3.TEMPOS DE LECTURA

Cada da dedicarase un tempo lectura nas diferentes reas (lectura de libros, textos, enunciados) atendendo s actividades e estratexias xa mencionadas.

A principio de curso se establecer un horario semanal para a lectura de textos literarios no plan de lectura(ver actividades)

Trimestralmente se ler un libro(en lingua galega e lingua casteln) comn para todos os alumnos.

Ao largo do curso, en cada unha das restantes reas se determinar un libro, relacinado coa asignatura para traballar (do xeito que se determine no plan anual).

Os libros sinalados anteriormente formarn parte do ITINERARIO LECTOR que se establecer no plan anual de lectura

5.RECURSOS

5.1.BIBLIOTECA DO CENTRO

5.2.BIBLIOTECA DE AULA

Cada aula contar cunha biblioteca de aula , cun fondo permanente de consulta e un fondo temporal que se establecer a principio de cada curso e poder ser renovado trimestralmente mediante intercambio entre aulas ou a travs da biblioteca do centro.Os titores, consultado todo o profesorado da aula e procurando unificar criterios dentro do ciclo, solicitarn ao equipo de biblioteca os libros que consideren convenientes asi como as novas adquisicins que lles parezan oportunas.

5.3.USO DAS TIC

A bsqueda e seleccin de informacin a travs das TIC formar parte das actividades do plan lector no ciclo, especialmente nas areas de lingua coecemento do medio:

Uso de buscadores para buscar informacin.

Visitas virtuais a museos, e webs infants e subvens

Biliotecas virtuais

Uso do blog da biblioteca, aportando comentarios sobre os diferentes contidos e elaborando textos para a sa incorporacin ao blog.

Realizacin de proxectos e traballos.

5.4.RECURSOS EXTERNOS

Orientacins s familias.

Coordinacin coa biblioteca pblica.

Coordinacin con outras institucins

5.4.1ORIENTACINS S FAMILIAS

Nas reunins de principio de curso se prestar especial atencin a explicar aos pais osa aspectos mis destacados do Proxecto de centro, animando a estes a que animen aos seus fillos a ler e compartan con eles algns deses momentos, dando exemplo e procurando que o libro e as TIC formen parte da conversa diaria na casa, as como a importancia de aproveitar calquera ocasin para regalarlles un libro e acompaalos a que eles mesmos o elixan.

EDUCACIN SECUNDARIA

3. METODOLOXA

3.1 Actuacins comns de todo o profesorado

Lectura en todas as reas

Sempre que se planifiquen nas aulas actividades de lectura, intentarase que sexan textos adecuados situacin de comunicacin na que se est a traballar, e se non ten relacin cos temas traballados, contextualizarase a lectura facendo unha presentacin previa do fragmento ou texto completo explicando os obxectivos que se van traballar con el, os contidos e as actividades, se o caso.

Teremos en conta que os obxectivos e finalidades da lectura poden ser varios, e a actuacin previa lectura adaptarase a estes obxectivos:

Evadirse, encher o tempo de lecer.

Buscar unha informacin concreta.

Seguir unha pauta ou instrucins para realizar determinadas actividades.

Informarse dun determinado feito.

Confirmar ou refutar coecementos previos.

Aplicar a informacin obtida da lectura para realizar un traballo.

Os tipos de textos e xneros textuais que diferenciamos son os seguintes:

Textos continuosTextos descontinuos

Descricin

Narracin

Exposicin e Argumentacin

Argumentacin

Instrutivos

Preditivos

Formatos (textos formalizados)

Notificacins e anuncios

Esquemas e grficas

Cadros e matices

Mapas

3.2Ensino das estratexias lectoras.

As estratexias de comprensin lectora son procedementos de carcter elevado, que implican a presenza de obxectivos que cumprir, a planificacin das accins que se desencadean para logralos, as como a sa avaliacin e posible cambio.

As estratexias lectoras que se traballarn son as seguintes:

Antes da lectura:

Para que lemos un texto:

Para obter unha informacin precisa, por exemplo para buscar unha data de nacemento ou dun feito histrico sinalado; para consultar unha determinada informacin nun peridico; para buscar unha palabra nun dicionario.

Para seguir unhas instrucins: cando o profesor ou profesora redacta as instrucins para facer un traballo; para comprender como son os pasos para realizar determinados experimentos.

Parar obter unha informacin de carcter xeral; dicir, extraer as ideas xerais dun texto. Se hai que elaborar unha monografa sobre algn tema, por exemplo, deben seleccionarse de entre todas as obras as que estean mis acordes co noso propsito e por iso primeiro debemos ter unha idea ampla das obras.

Para aprender algo. A lectura ser mis pausada e atenta.

Revisar un escrito propio.

Por pracer.

Para comunicar un texto a un auditorio.

Para practicar a lectura en voz alta.

Para dar conta de que se comprendeu.

Estratexias encamiadas a activar os coecementos previos:

Dar algunha informacin xeral sobre o que se vai ler.

Axudar alumnado a fixarse en determinados aspectos do texto que poidan activar os seus coecementos previos.

Animar alumnado a que expoan o que coecen sobre o tema.

Durante a lectura:

Lectura compartida:

Lectura compartida de profesor e alumnado, e tras a lectura o profesor fai un resumo do lido, pide aclaracins ou explicacins sobre determinadas dbidas que xera o texto; formula preguntas; establece prediccins sobre o que queda por ler, reinicindose o ciclo. Intentarase que o alumnado sexa lector activo, que constra unha interpretacin do texto a medida que o le.

Lectura independente:

Proporcionar alumnado materiais preparados co propsito de que practique pola sa conta algunhas estratexias que se practicaron na lectura compartida.

Presentar textos con lagoas, textos s que lles faltan palabras que deben ser inferidas polo lector.

Despois da lectura:

Idea principal:

importante ensinar a identificar a idea principal dun texto en funcin dos obxectivos de lectura que se perseguen. Para iso explicarase en que consiste a idea principal e exemplificarase cun texto coecido; activaranse os coecementos previos relevantes e recordarase por que se vai ler ese texto; centrarase a atencin do alumnado no que se busca, sinalando de que trata o texto que se vai ler, e finalmente buscarase outra idea principal que atenda a outro obxectivo de lectura.

Resumo:

Teremos en conta as catro regras que os lectores utilizamos para resumir o contido dun texto:

Omitir aquela informacin que para os propsitos da lectura se pode considerar pouco importante.

Seleccionar a informacin importante e suprimir a que resulta obvia, redundante e innecesaria.

Xeneralizar, dicir, abstraer dun conxunto de conceptos un de nivel superior capaz de englobalos.

Construr unha nova informacin que substita anterior e integrala nos nosos coecementos.

Non debemos esquecer que o resumo debe conservar o significado xenuno do texto do que procede, pero tan pouco til resulta que o resumo sexa unha case reproducin do texto, como que sexa tan xeral que non aporte a informacin especfica daquel.

Formular e responder preguntas pertinentes, coherentes co obxectivo que se persegue mediante a lectura. Poden ser:

Preguntas de resposta literal no texto.

Preguntas nas que a resposta require que o lector relacione diversos elementos do texto e que nalgn grao realice inferencias.

Preguntas nas que a respostas esixen a intervencin do coecemento e opinin do lector.

Planeamento integrador da lectura nas distintas reas lingsticas

Recomendacin das lecturas apropiadas a cada rea.

4. ACTIVIDADES POR CICLOS

4.1Lectura nas reas de lingua. Exemplos de actividades de lectura

Exercicios de prediccin para estimular alumnado na lectura

Establecer predicins sobre o texto.

Realizacin dun cuestionario sobre hbitos e gustos de lectura de cara escolla de textos e libros.

Imaxina cal pode ser o argumento dun libro a partir da portada ou do ttulo.

(De aplicacin escrita). Fai unha lista de palabras (adxectivos, substantivos, verbos...) que penses que aparecern nun texto do que s coeces o ttulo.

Encontrar incoherencias nun texto.

Exercicios despois de feita a lectura

Fichas de lectura coas que facermos un arquivo.

Realizacin de lecturas equivocadas para que investiguen o que incorrecto (cambiarlle o nome a personaxes, o lugar onde transcorren os feitos...).

Presentacin dos personaxes dun libro debuxados e despois eles teen que saber con quen se corresponden.

Estn ou non estn? Mesturar personaxes reais dun libro con outros inventados para que indiquen cales son falsos.

Facer fichas con frases dos personaxes dunha obra para que indiquen quen son.

O Combate: dividilos en grupos; cada grupo preparar tres preguntas sobre o libro de lectura/ou un texto que leran todos. Gaa o grupo que mis preguntas responda dos demais.

Gravacin de lecturas en formatos mp3-mp4.

Comparacin de textos

Diferentes descricins de personaxes/paisaxes...

A mesma noticia en varios peridicos.

Textos (ou o mesmo texto) con diferentes rexistros formais.

Lectura dramatizada de textos teatrais

Conversin en pezas de teatro de textos presuntamente poticos, narrativos...

4.2 Lectura na sesin (semanal, diaria...) de lectura

Propor lista de libros de temtica diversa. Acompaar a lista dunha resea ou resumo para que o alumnado poida elixir con algn criterio o libro que van ler.

Propoer a lectura dun libro e o encontro co autor dese libro. Comentario de fragmentos doutros libros do mesmo autor na aula.

Lectura na aula de clsicos adaptados.

Creacin de blogs coa finalidade de facer brevsimas antoloxas de poemas, ben por temas, xeracins ou etapas.

Lectura de narracins breves, de autores e temtica diversa na aula.

Acudir representacin dunha obra teatral e facer unha crtica teatral onde se recollan aspectos literarios e espectaculares.

Propoer a redaccin dunha carta dirixida autor da obra, lida na aula, facendo un comentario crtico da mesma e formulando preguntas das que o alumnado queira respostas.

4.3 Lectura nas reas restantes

Lectura analtica e crtica dos textos propios de cada materia.

Intervencins sobre o vocabulario vangardista para o alumnado ou especfico da temtica a tratar.

Uso de lecturas complementarias extradas de distintas fontes como prensa, revistas, pxinas web, etc. para reforzar coecementos adquiridos.

Lectura selectiva de textos propostos polo profesorado en soporte informtico.

Lectura e posta en comn das respostas do alumnado s cuestins propostas, co obxectivo de provocar reflexin sobre as solucins aportadas.

4.4Apoio alumnado

Aquel alumnado que presente carencias nos hbitos lectores recibir apoio especfico segundo as sas dificultades, con actividades concretas tendentes superacin das mesmas.

Proposta de actividades

Proporcionar alumnado materiais preparados co propsito de que practique, coa axuda do profesorado de apoio, algunhas estratexias que se exercitaron na lectura compartida.

Presentar alumnado materiais especficos adecuados s sas caractersticas.

Incentivar alumnado participacin en todas aquelas actividades relacionadas coa animacin lectura que se programen no Centro.

Utilizacin de textos acompaados de ilustracins que desempeen un papel predominante.

4.5Animacin lectura

Que entendemos por animacin

Desenvolver no alumnado o hbito lector, de xeito que a lectura se converta nunha actividade pracenteira e escollida libremente .

Proposta de actividades

Posta en marcha do Club de Lectura.

Creacin dun blog de biblioteca.

Gravacin de lecturas en formato mp3.

Facilitar textos amenos aportados polo profesorado, dentro da biblioteca de aula, en situacins imprevistas, de xeito que non se produzan tempos baleiros nas aulas.

Finalidade da animacin

Comprensin do argumento.

Adquisicin da capacidade de escoita, comprensin e retencin.

Desenvolvemento da capacidade analtica e creativa: repetir e recrear a partir do contado ou lido.

Relacin do oral co escrito.

Descubrimento do libro fsico, inicindose vez na linguaxe da imaxe.

Evolucin na lectura activa e pasiva.

4.6 Avaliacin da lectura

Que avaliar

Le de maneira adecuada e empregando distintos tipos de lectura.

Lectura en voz alta con diccin, entoacin e ritmo correctos, incidindo especialmente na adecuacin s patrns fonticos da lingua usada e na atencin s patrns fonticos da lingua usada e na atencin s signos de puntuacin.

quen de ler, en voz alta e en soidade, e comprender textos e de resumilos e debater sobre eles.

Actitudes cara lectura: familiaridade, predisposicin, hbitos, gusto e pracer ao ler.

Relaciona o lido cos seus coecementos e experiencias, ben de forma oral ou escrita.

Aumentar os coecementos histricos, literarios e culturais coa lectura e anlise de textos.

capaz de manexar fontes escritas: que, como e onde se pode obter informacin dun texto escrito.

A velocidade lectora.

Entende os sinais do texto: signos grficos, tipogrficos...

Ser quen de realizar unha lectura analtica.

Extrae informacin concreta e exprsaa con palabras diferentes ao texto lido.

Sabe identificar o tema xeral dun texto e os temas secundarios, inferndoos das informacins que se repiten nos textos.

capaz de recoecer e comentar os contidos implcitos, a lectura entre lias.

Utiliza o vocabulario especfico das lecturas noutros contextos e incorprao ao seu lxico persoal.

capaz de expor unha opinin sobre a lectura persoal dunha obra completa ou dun fragmento, tendo en conta o seu contexto histrico, a estrutura xeral. Os elementos caracterizadores do xnero, o uso da linguaxe e o punto de vista do autor.

quen de construr textos escritos seguindo o modelo de texto lido e comentado na aula.

Le con fluidez, comprensin e actitude crtica, considerando a lectura como fonte de pracer, ampliacin da experiencia, coecemento do patrimonio cultural e como estmulo para unha prctica literaria propia.

Adquire criterios propios na seleccin de lecturas.

Instrumentos de avaliacin inicial

Realizacin dun cuestionario sobre hbitos e gustos de lectura de cara escolla de textos e libros: cando le, onde le, que libros le, cantos le...

Fichas de observacin: para comprobar como le en voz alta ou en silencio: pronuncia, posicin do corpo, comportamento ocular, erros na verbalizacin...

Instrumentos de avaliacin procesual

Anlise de exercicios da aula

Instrumentos de avaliacin final

Cuestionarios tipo test.

Probas: redaccins, resumos, creacin de textos, exposicins orais, debuxos...

Integracin das tecnoloxas da informacin e da comunicacin na mellora da lectura.

Non podemos enfocar unha didctica da lectura na actualidade sen termos en conta os cambios que se estn a producir no ensino e na sociedade: a extensin obrigatoria da educacin at os dezaseis anos, o influxo doutras formas de comunicacin ( a televisin, o vdeo, internet, as videoconsolas, os ordenadores...) e doutras mensaxes asociadas cultura de masas, o cambio nos hbitos culturais da adolescencia, o auxe doutras maneiras de disfrutar o tempo libre... A capacidade de seducin das mensaxes iconoverbais emitidas pola televisin, o cine, o cmic... est eliminando a asociacin entre lectura e evocacin de mundos de ficcin, e asemade, sen esixir ningn esforzo por parte do vidente, a diferenza do esforzo que require a obra escrita do lector.

Este traballo propn, precisamente, a unin da lectura con ese mundo tan atractivo para os adolescentes que o das novas tecnoloxas, o dos novos soportes audiovisuais. As TICs permitirannos traballar os textos, literarios ou non, dunha maneira totalmente diferente. Poamos varios exemplos de actividades concretas:

Convertemos un relato de Manuel Rivas nunha fotonovela (utilizamos unha cmara dixital e o programa Powerpoint)

Dmoslle vida a diferentes prexuzos lingsticos a partir de distintos esquetches gravados cunha cmara dixital e, previamente, pensados e escritos polo alumnado na aula. (Utilizamos Pinnacle Studio 10)

Realizamos un vdeo clip musical con letra do noso alumnado sobre temas de actualidade (Gravacins de voces en wav, imaxes en Pinnacle Studio 10)

Estas son s algunhas propostas concretas que nos permitiran traballar a literatura e a lingua dunha maneira diferente nas nosas aulas. Este proxecto pretende incidir en tres aspectos, fundamentalmente, que teen unha relevancia esencial na aprendizaxe:

a motivacin do alumnado cara o ensino

o gusto e a mellora do hbito e da comprensin lectora

a potenciacin da oralidade e das linguaxes non verbais, primordialmente as xestuais

A motivacin do alumnado

Polas razns antes comentadas, a maneira de ler na nosa sociedade est a cambiar. Por que non aproveitarmos a motivacin que supn para un cativo ou cativa ser partcipe dun vdeo clip ou dunha curtametraxe para levalo previamente lectura dun texto? Que mellor maneira de traballarmos na aula os verbos ou o estilo directo que facendo os dilogos dun guin cinematogrfico, do que ademais van ser protagonistas? Estas actividades permiten traballar aspectos tan pouco atractivos para o alumnado como a memorizacin ou a escrita de textos literarios.

A mellora do hbito e da comprensin lectora

evidente que un alumno motivado pola realizacin de actividades como as anteriormente comentadas vai ler mis e mellor. Mis, porque atender a lectura como parte dun proceso cara a consecucin dunha meta e dun traballo atractivo. Mellor, porque non a lectura que se fai para aprobar unha proba de comprensin, senn que unha lectura mis profunda, aquela que comporta levar o texto realidade: reflectir sobre os dilogos, pensalos e escribilos se non os hai, imaxinar os espazos nos que ocorren os feitos, caracterizar aos personaxes (descricin fsica, vestiario, xestualizacin). Ademais este traballo ofrcelle un resultado final da lectura, unha proba do que fixo: a fotonovela, a curtametraxe, o vdeo clip, etc.

A educacin lectora debe animar aos adolescentes non s a ler textos senn

tamn a escribilos mediante a manipulacin de formas lingsticas e mediante a

imitacin de modelos expresivos da tradicin literaria, acadmica e cientfica universal e da galega en particuar. A aprendizaxe da escrita convrtese noutro dos eixos dunha educacin lectora que pon a nfase en conceptos como actividade, xogo, expresin e creatividade.

A potenciacin da oralidade e das linguaxes non verbais

Nas actividades que vimos de describir, a lectura e a escrita teen unha grande relevancia. Mis unha das virtudes deste proxecto est, ao noso ver, na potenciacin que se lle d oralidade (presente en case todos os traballos audiovisuais que faremos) e das linguaxes non verbais. As novas tecnoloxas ofrecen, en relacin ao ensino tradicional, unha vantaxe engadida no tratamento da oralidade: permiten gravala, reproducila e corrixila sen grandes esforzos, isto , un avance de grande importancia para a avaliacin da oralidade, sobre todo para a sa autoavaliacin. Isto permitira que a fala

fose obxecto nas diferentes clases dunha programacin continua e dunha reflexin sistemtica como a que se produce ao redor da lingua escrita ou do texto literario.

Por iso necesario que a clase sexa un escenario comunicativo onde se observen e analicen os usos orais propios e alleos con instrumentos tericos e metodolxicos que favorezan tanto a reflexin sobre o intercambio oral dentro e fra da aula como a correccin e mellora das producins orais dos alumnos e das alumnas.

Os alumnos/as guiados polo profesor/a tern que elaborar o material para iniciar unha Biblioteca audiovisual que todo o mundo poder consultar a travs dunha pxina web que estara tamn dentro das tarefas da realizacin do proxecto.

O primeiro paso sera o estudo en Internet e nos medios de comunicacin audiovisuais de todos aqueles xneros audiovisuais que poderan formar parte da nosa biblioteca:

- Vdeoclips

- Curtametraxes

- Documentais

- Fotonovelas

- Banda deseada

- Podcast

- Blogs

-

A partir de a teramos que observar cales son as caractersticas de cada xnero e repartirmos e decidirmos en que proxectos imos traballar este curso.

BIBLIOTECA. A biblioteca ser un dos elementos fundamentais que permitir levar a cabo o proxecto lector de centro. Debe ser o referente do centro para articular as actividades de lectura, escritura e investigacin, dotando dos recursos necesarios en todos os formatos para levar a cabo as iniciativas que se propoan,

Para que o anterior sexa posible ser necesario que centralice todos os fondos do centro, anda que temporalmente ou puntualmente se atopen en outros espacios do centro.

RECURSOS1. Biblioteca central:

OBXECTIVOS ESPECFICOS:

Difundir a coleccin e facer que circule e se use no centro.

Realizar actividades de animacin e formacin de usuarios nos distintos niveis.

2. Biblioteca de aula:

OBXECTIVOS ESPECFICOS:

Abastecer a aula dos volumes necesarios, xa sexan diversos ttulos ou o nmero necesario de volumes dun mesmo ttulo, para a lectura de carcter obligatorio que se realice nas programacins anuais de ciclo.

Dotar dos volumes necesarios para os traballos documentais que se programen para o curso nas programacins de aula, mediante o prstamo s aulas contemplado dende a biblioteca central.

Fomentar e impulsar un miniclube de lectura na que todos os alumnos aporten os seus recursos (libros ou calquera outro soporte), cun fin ldico fomentando a lctura por pracer.

3. Horario e Equipo de Biblioteca

Para que poida levarse adiante todo o anterior compre dispoer dun equipo de Biblioteca estable cunha disponibilidade horaria suficiente.

Neste sentido, o PROXECTO LECTOR do centro remtese ao xa recollido no documento de incorporacin PLAMBE(Plan de Mellora das Bibliotecas Escolares) e incluido nas ltimas modificacins PEC, respecto de ambos temas.

Horario de apertura da biblioteca coincidindo co horario lectivo.

Destinarase a metade do horario lectivo do Responsable de Biblioteca para desenvolver as actividades previstas. En todo caso, a Biblioteca dispor dun membro do equipo de Biblioteca durante o horario lectivo.

Reservarase unha sesin semanal para cada un dos grupos para actividades de biblioteca e TIC

ACTIVIDADES1 FORMACION DE USUARIOS:

Gua de biblioteca. Ser un documento que reflexar horarios, normas, servicios, difusin de actividades do centro e o mismo tempo sera unha maneira de contacto coas familias.

Guas de lectura, nas que se recollern orientacins e recomendacins para os distintos niveis.

Taboleiro de biblioteca e expositores de novidades para dar a coecer os fondos que se van adquirindo.

Un boletn do lector que peridicamente dea a coecer as actividades e novidades da biblioteca.

Blog da biblioteca, enlazado coa pxina web do centro e con distintos blogs de lectura da rede de bibliotecas escolares.

Servicio de prstamos diario para todos os niveis durante a hora do recreo.

2 ACTIVIDADES DE ANIMACIN:

Exposicins peridicas de novidades.

Conmemoracins de das elexidos polo claustro e contemplados na programacin anual.

Celebracin de efemrides.

Clube de lectura.

Contacontos

PROGRAMACIN DE BIBLIOTECA O traballo articularase en dous proxectos ou centros de interese que enlazarn e darn continuidade s actividades que se propoan no centro do dende todos os mbitos e niveis.

No horario de todos os cursos contemplarase unha hora semanal de biblioteca, e diariamente haber servicio de prstamo e apertura de biblioteca nos recreos.

Todos os ciclos realizarn unha visita biblioteca pblica municipal durante o curso.

FORMACIN DE USUARIOS:

PRIMEIRO TRIMESTRE:

O equipo de biblioteca realizar formacin de usuarios do primeiro ciclo de Primaria dedicando de catro a seis sesins.

SEGUNDO TRIMESTRE: A formacin de usuarios levariase a cabo co segundo ciclo de Primaria e abarcara tres sesins.

TERCEIRO TRIMESTRE:

O terceiro ciclo dedicara de das a tres sesins de biblioteca formacin de usuarios centrndose no traballo de bsqueda de informacin en soporte informtico (TICS), enlazando cos taballos documentais propostos na programacin anual de aula.

A etapa de Educacin Infantil realizar neste trimestre unha visita biblioteca do cole.

ANIMACIN LECTURA:

Dende a biblioteca e relaccionado co centro de interese acordado na programacin anual propoerase unha actividade por trimestre/grupo que realizar o equipo de biblioteca. eso?

Dende Secundaria fomentarase a lectura mediante o clube de lectura de leriaUSO DAS TIC

Incluir , ademis dos obxectivos e actividades concretadas neste documento, o proxecto elaborado polo grupo de traballo do centro , unha vez xsexa aprobado polo claustro.