PRأچRUؤŒKA PRE PRIJأچMATELA PRE NأپRODNأ‰ ... Prأ­ruؤچka pre prijأ­matea pre nأ،rodnأ© projekty pre

Embed Size (px)

Text of PRأچRUؤŒKA PRE PRIJأچMATELA PRE NأپRODNأ‰ ... Prأ­ruؤچka pre prijأ­matea pre...

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

  riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje

  _____________________________________________________________

  PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA

  PRE NÁRODNÉ PROJEKTY

  Programové obdobie 2014-2020

  (pre prioritné osi č. 2, 3 a 4)

  verzia číslo: 2.1

  Dátum účinnosti:1.5. 2018

  _______________________________________________________________

  Vypracoval: oddelenie metodiky, odbor metodiky a prierezových činností

  Schválil: JUDr., Mgr. Vladimír Kotas Dátum: 30. 04. 2018

  riaditeľ odboru metodiky a prierezových činností Podpis: v. r.

  .

  Boris Sloboda, PhD. Dátum: 30. 04. 2018

  generálny riaditeľ sekcie fondov EÚ Podpis: v. r.

  Ing. Agáta Záhorská Dátum: 2018

  generálna riaditeľka sekcie kontroly MPSVR SR Podpis: v. r.

 • Príručka pre prijímateľa pre národné projekty Strana 2 z 90

  Obsah Kapitola 1 Všeobecné informácie ...................................................................................................................... 4

  Úvod .............................................................................................................................................................. 4

  1.1 Cieľ príručky ............................................................................................................................................. 4

  1.2 Platnosť a účinnosť príručky .................................................................................................................... 5

  1.3 Legislatívny rámec/Legislatíva Európskej únie a Slovenskej republiky ................................................... 5

  1.3.1 Základné právne predpisy EÚ ........................................................................................................... 5

  1.3.2 Základné právne predpisy SR ............................................................................................................ 5

  1.4 Skratky a skrátené formy niektorých slovných spojení .......................................................................... 7

  1.5 Základné definície a pojmy ..................................................................................................................... 8

  Kapitola 2 Realizácia projektov ........................................................................................................................ 18

  2.1 Všeobecné informácie k realizácií projektov ......................................................................................... 18

  2.1.1 Všeobecné informácie ................................................................................................................... 18

  2.1.2 Na čo nezabudnúť po podpise zmluvy o NFP ................................................................................. 18

  2.2 Verejné obstarávanie ............................................................................................................................ 20

  2.3. Finančná realizácia projektu ................................................................................................................. 23

  2.3.1 Účty prijímateľa ............................................................................................................................. 23

  2.3.2 Systém platieb ................................................................................................................................ 25

  2.3.3 Žiadosť o platbu - postupy pri platbách ..................................................................................... 2526

  2.3.4 Oprávnenosť výdavkov .................................................................................................................. 37

  2.3.5 Pravidlá pri preplácaní výdavkov projektov prijímateľa, ktoré sú predmetom prebiehajúceho

  skúmania .................................................................................................................................................. 42

  2.3.6 Nezrovnalosti a vysporiadanie finančných vzťahov ....................................................................... 44

  2.3.7 Postup a povinnosti prijímateľa v súvislosti s ukončením realizácie projektu ........................... 5051

  2.3.8 Postup a povinnosti prijímateľa v súvislosti s ukončením programového obdobia 2014-2020 5152

  Kapitola 3 Monitorovanie projektu a poskytovanie informácií a dát ............................................................. 53

  3.1. Monitorovanie počas realizácie projektu ............................................................................................ 54

  3.1.1 Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP ......................................................................................... 54

  3.1.2 Monitorovacia správa projektu s príznakom výročná ................................................................... 55

  3.1.3 Monitorovacia správa projektu s príznakom mimoriadna ............................................................. 56

  3.1.4 Záznam o účastníkovi projektu ....................................................................................................... 56

  3.2. Monitorovanie pri ukončení realizácie projektov ............................................................................... 59

  3.2.1 Monitorovacia správa projektu s príznakom záverečná ................................................................ 59

  3.3. Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektov ...................................................................... 59

  3.3.1 Následná monitorovacia správa projektu ...................................................................................... 60

  Kapitola 4 Kontrola projektu.......................................................................................................................... 61

 • Príručka pre prijímateľa pre národné projekty Strana 3 z 90

  4.1 Administratívna finančná kontrola ........................................................................................................ 63

  4.1.1 Administratívna finančná kontrola obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich

  postupov .................................................................................................................................................. 64

  4.1.2 Administratívna finančná kontrola ŽoP .......................................................................................... 64

  4.2 Finančná kontrola na mieste ................................................................................................................. 65

  Kapitola 5 Postup pri zmenách projektu v priebehu implementácie – zmenové konanie .............................. 70

  5.1 Zmenové konanie z iniciatívy prijímateľa .............................................................................................. 71

  5.1.1 Významnejšia zmena projektu ....................................................................................................... 72

  5.1.2 Menej významná zmena projektu .................................................................................................. 75

  5.1.3 Formálna zmena projektu .............................................................................................................. 76

  5.2 Zmenové konanie z iniciatívy poskytovateľa ......................................................................................... 77

  5.3 Prechod práv a povinností na iný subjekt ............................................................................................. 78

  Kapitola 6 Komunikácia medzi prijímateľom a poskytovateľom ..................................................................... 79

  Kapitola 7 Informovanie a komunikácia .......................................................................................................... 80

  Kapitola 8 IT monitorovací systém .................................................................................................................. 81

  Kapitola 9 Uchovávanie dokumentácie ........................................................................................................... 82

  Kapitola 10 Najčastejšie chyby v priebehu implementácie projektov ............................................................ 84

  Kapitola 11 Korekcia za odchýlky merateľných ukazovateľov ........................................................................ 86

  Kapitola 12 Prílohy ........................................................................................................................................... 90

 • Príručka pre prijímateľa pre národné projekty Strana 4 z 90

  Kapitola 1 Všeobecné informácie

  Úvod

  Príručka pre prijímateľa pre národné projekty pre prioritné osi č. 2, 3 a 4 (ďalej len „príručka“) je v rámci operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) vydávaná za účelom poskytnutia doplňujúcich, spresňujúcich a vysvetľujúcich informácií prijímateľovi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „prijímateľ“). Má slúž