PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII A AY WZ ZŁY I.pdf · PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII page 1
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII A AY WZ ZŁY I.pdf · PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII page 2
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII A AY WZ ZŁY I.pdf · PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII page 3
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII A AY WZ ZŁY I.pdf · PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII page 4

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII A AY WZ ZŁY I.pdf · PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

Embed Size (px)

Text of PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII A AY WZ ZŁY I.pdf · PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z...

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOY PODSTAWOWEJ

Zgodny z programem nauczania nr AZ-1-01/10.

Podrcznik nr KR-11-01/10-KR-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej

w klasie I szkoy podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej,

Wydawnictwo w. Stanisawa BM

Na przedmiotowy systemu oceniania z religii skadaj si:

1. Obszary aktywnoci ucznia podlegajce ocenie.

2. Wymagania programowe i kryteria oceniania osigni uczniw.

3. Przewidywane osignicia uczniw.

Ad. 1. Obszary aktywnoci ucznia podlegajce ocenie 1. Formy ustne:

Odpowiedzi ustne.

Opowiadania odtwrcze i twrcze.

Dialog.

2. Formy pisemne:

Zadania domowe.

wiczenia wykonane na lekcji.

3. Formy praktyczne

Dziaania wynikajce z celw lekcji.

Aktywno ucznia na lekcji.

Ucze ma obowizek:

Prowadzi wiczenia (zeszyt).

Poprawi ocen niedostateczn.

Dodatkowo ucze moe:

Za udzia w konkursach religijnych organizowanych na terenie szkoy, parafii, przejcie do wyszych etapw

konkursw diecezjalnych czy oglnopolskich oraz za otrzymanie wyrnie lub zajcie miejsc otrzyma

ocen celujc biec, rdroczn lub roczn.

Ad. 2. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania osigni uczniw

I. PODSTAWOWE:

Na ocen celujc ucze:

Spenia wymagania na ocen bardzo dobr.

Posiada wiedz i umiejtnoci, ktre s efektem samodzielnej pracy, wynikaj z indywidualnych

zainteresowa, potrafi je zaprezentowa.

Jest bardzo aktywny na lekcji.

Wykonuje zadane prace i wiczenia, przynosi niezbdne pomoce.

Prowadzi na bieco wiczenia (zeszyt).

Osiga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych i pozaszkolnych.

Na ocen bardzo dobr ucze:

Posiada peny zakres wiadomoci i umiejtnoci wynikajcych z programu nauczania.

Sprawnie posuguje si nabytymi umiejtnociami, jest zawsze przygotowany i bardzo aktywny na lekcji.

Posiada i starannie prowadzi wiczenia (zeszyt).

Przynosi niezbdne pomoce.

Bierze aktywny udzia w organizowanych konkursach religijnych na terenie szkoy i parafii.

Na ocen dobr ucze:

Opanowa wikszo wiadomoci i umiejtnoci wynikajcych z programu nauczania i potrafi je poprawnie

zaprezentowa.

Prowadzi na bieco wiczenia (zeszyt), jest zawsze przygotowany do katechezy.

Wykonuje systematycznie zadane prace i wiczenia.

Ucze posiada wiedz i umiejtnoci pozwalajce na samodzielne wykorzystanie, jest aktywny na lekcji.

Na ocen dostateczn ucze:

Posiada wiedz i umiejtnoci niezbdne na danym etapie nauki, pozwalajce na rozumienie podstawowych

zagadnie.

Potrafi wyrywkowo stosowa wiedz, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy nauczyciela, ale ma

braki w wiadomociach.

Uzupenia na bieco wiczenia (zeszyt).

Wykonuje zadane prace i przynosi niezbdne pomoce np. podrcznik.

Nie wykazuje wikszego zainteresowania przedmiotem.

Na ocen dopuszczajc ucze:

Posiada minimaln wiedz i umiejtnoci przewidziane w programie nauczania.

Posiada braki w wiedzy i umiejtnociach religijnych, ktre nie uniemoliwiaj mu czynienia postpw w

cigu dalszej nauki.

Ma wiczenia (zeszyt), ktre rzadko s uzupeniane.

Sporadycznie wcza si w prac grupy, proste polecenia wymagajce zastosowania podstawowych

umiejtnoci wykonuje przy pomocy nauczyciela.

Na ocen niedostateczn ucze:

Nie zostay spenione kryteria wymaga na ocen dopuszczajc, niezbdne do opanowania podstawowych

umiejtnoci.

Nie prowadzi zeszytu, wicze, nie wykonuje zadawanych prac.

Odmawia wszelkiej wsppracy.

II. SZCZEGOWE:

Na ocen celujc ucze:

Opanowa materia przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym.

Samodzielnie i twrczo rozwija wasne zainteresowania przedmiotem.

Bierze udzia i osiga sukcesy w konkursach religijnych.

Biegle posuguje si zdobyt wiedz, posiada wiedz wykraczajc poza program nauczania klasy pierwszej.

Jest wzorem i przykadem dla innych uczniw.

Posiada uzupenione wiczenia (zeszyt).

Na ocen bardzo dobr ucze:

Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowa Maryjo, Przykazanie mioci, Aniele Boy, Wieczny odpoczynek, Akt

nadziei, Akt alu.

Rozumie religijne znaczenie znaku krzya i poprawnie czyni znak krzya.

Wie, kim bya i dlaczego warto naladowa wit King patronk roku.

Rozpoznaje Pismo wite.

Wie, e Pismo wite jest najwaniejsz Ksig.

Rozumie, e koci jest miejscem spotkania z Bogiem.

Rozumie, e Pan Jezus jest obecny w kociele i sakramentach.

Wie, kim jest Maryja.

Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego yciu.

Zna pojcia: sumienie, Bg, dobro, zo.

Wie, czym jest chrzest wity w yciu czowieka.

Wyjania modlitw Ojcze nasz.

Wymienia najwaniejsze wita: Boe Narodzenie, Zmartwychwstanie.

Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzy, raniec, Pismo wite.

Zna i stosuje pozdrowienia chrzecijaskie.

Poprawnie zachowuje si w kociele i w miejscach kultu.

Z szacunkiem odnosi si do kapanw, rodzicw, nauczycieli, wychowawcw.

Posiada uzupenione wiczenia (zeszyt).

Na ocen dobr ucze:

Zna wikszo modlitw przewidzianych w programie nauczania.

Rozumie religijne znaczenie znaku krzya i poprawnie czyni znak krzya.

Wie, kim bya i dlaczego warto naladowa wit King patronk roku.

Rozpoznaje Pismo wite.

Wie, e Pismo wite jest najwaniejsz Ksig.

Wie, kim jest Maryja.

Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego yciu.

Zna pojcia: sumienie, Bg, dobro, zo.

Wie, czym jest chrzest w yciu czowieka.

Wymienia najwaniejsze wita: Boe Narodzenie, Zmartwychwstanie.

Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzy, raniec, Pismo wite.

Zna i stosuje pozdrowienia chrzecijaskie.

Poprawnie zachowuje si w kociele i w miejscach kultu.

Z szacunkiem odnosi si do kapanw, rodzicw, nauczycieli, wychowawcw.

Posiada uzupenione wiczenia (zeszyt).

Na ocen dostateczn ucze:

Zna niektre modlitwy przewidziane w programie nauczania.

Poprawnie czyni znak krzya.

Wie, e wita Kinga jest patronk roku.

Rozpoznaje Pismo wite.

Wie, kim jest Maryja.

Zna pojcia: dobro, zo.

Rozumie czym jest chrzest wity w yciu czowieka.

Wymienia najwaniejsze wita: Boe Narodzenie, Zmartwychwstanie.

Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzy, raniec, Pismo wite.

Zna i stosuje pozdrowienia chrzecijaskie.

Poprawnie zachowuje si w kociele i miejscach kultu.

Z szacunkiem odnosi si do kapanw, rodzicw, nauczycieli, wychowawcw.

Na bieco uzupenia wiczenia (zeszyt).

Na ocen dopuszczajc ucze:

Zna wybrane modlitwy przewidziane w programie nauczania, powie je z pomoc nauczyciela.

Poprawnie czyni znak krzya.

Wie, e wita Kinga jest patronk roku.

Wie, kim jest Maryja.

Zna pojcia: dobro, zo.

Wymienia najwaniejsze wita: Boe Narodzenie, Zmartwychwstanie.

Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzy, raniec, Pismo wite.

Zna pozdrowienia chrzecijaskie.

Posiada wiczenia (zeszyt), w ktrych s liczne braki.

Na ocen niedostateczn ucze:

Nie spenia wymaga na ocen dopuszczajc.

Ad. 3. Przewidywane osignicia uczniw Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowa Maryjo, Przykazanie mioci, Aniele Boy, Wieczny odpoczynek, Akt

nadziei, Akt alu.

Rozumie religijne znaczenie znaku krzya i poprawnie czyni znak krzya.

Wie, kim bya i dlaczego warto naladowa wit King patronk roku.

Rozpoznaje Pismo wite.

Wie, e Pismo wite jest najwaniejsz Ksig.

Rozumie, e koci jest miejscem spotkania z Bogiem.

Wie i rozumie, e Pan Jezus jest obecny w kociele i sakramentach.

Wie, kim jest Maryja.

Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego yciu.

Zna pojcia: sumienie, Bg, dobro, zo.

Wie, czym jest chrzest wity w yciu czowieka.

Wyjania modlitw Ojcze nasz.

Wymienia najwaniejsze wita: Boe Narodzenie, Zmartwychwstanie.

Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzy, raniec, Pismo wite.

Zna i stosuje pozdrowienia chrzecijaskie.

Poprawnie zachowuje si w kociele i w miejscach kultu.

Bierze czynny udzia w Eucharystii, witowaniu niedzieli i uroczystociach religijnych.

Z szacunkiem odnosi si do kapanw, rodzicw, nauczycieli, wychowawcw.

OBNIONE WYMAGANIA EDUKACYJNE

DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ SZKOY PODSTAWOWEJ:

Zna niektre modlitwy przewidziane w programie nauczania.

Poprawnie czyni znak krzya.

Wie, e wita Kinga jest patronk roku.

Rozpoznaje Pismo wite.

Wie, kim jest Maryja.

Zna pojcia: dobro, zo.

Rozumie czym jest chrzest wity w yciu czowieka.

Wymienia najwaniejsze wita: Boe Narodzenie, Zmartwychwstanie.

Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzy, raniec, Pismo wite.

Zna i stosuje pozdrowienia chrzecijaskie.

Poprawnie zachowuje si w kociele i miejscach kultu.

Z szacunkiem odnosi si do kapanw, rodzicw, nauczycieli, wychowawcw.

Na bieco uzupenia wiczenia (zeszyt)

Recommended

View more >