PSK 4256 - Pipe Class E63H3A for Pressure Purposes. Austenitic-ferritic Stainless CrNiMo-steel

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PSK 4256 Pipe Class E63H3A for Pressure Purposes. Austenitic-ferritic Stainless CrNiMo-steel

Text of PSK 4256 - Pipe Class E63H3A for Pressure Purposes. Austenitic-ferritic Stainless CrNiMo-steel

 • PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4256 PSK Standards Association E63H3A COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2009-04-16 1 (15)

  MYYNTI: PSK Standardisointiyhdistys ry, PUH. (09) 72 880 880 WWW-OSOITE: www.psk-standardisointi.fi, SHKPOSTI psk@psk-standardisointi.fi

  PUTKILUOKKA E63H3A PAINELAITEKYTTN. AUSTENIITTIS-FERRIITTINEN RUOSTUMATON CrNiMo-TERS Pipe class E63H3A for pressure purposes. Austenitic-ferritic stainless CrNiMo-steel

  Ristiriitatapauksissa ptee suomenkielinen teksti. In the case of a conflict the Finnish text shall prevail.

  Sisllys 1 Soveltamisala 2 Viittaukset 3 Materiaalit 4 Mitat 5 Putkiluokan sallitut kyttpaineet ja lmptilat Opastavia tietoja O.1 Laskentaperusteet O.2 Nimikkeen muodostaminen O.3 Putkiluokan tunnus

  Contents 1 Scope 2 References 3 Materials 4 Dimensions 5 The allowable operating pressures and tem-

  peratures Information for guidance O.1 Calculation criteria O.2 Forming of designation O.3 Identification of the pipe class

  1 SOVELTAMISALA

  1 SCOPE

  Tss standardissa esitetn putkiluokkaan E63H3A kuuluvien painelaitekyttn tarkoitettujen putkien ja putkenosien materiaalit, mitat ja putki-luokan paineenkestvyys. Tmn putkiluokan suu-rin sallittu paine on 63 bar lmptilassa 20 C ja suurin sallittu lmptila 250 C.

  This standard specifies the materials and dimen-sions of the pipes and fittings belonging to the pipe class E63H3A, as well as the pressure rating of the pipe class. In this pipe class the allowable pres-sure at temperature 20 C is 63 bar and the maxi-mum allowable temperature 250 C.

  Putkiluokkien mrittely on esitetty standardissa PSK 4201 ja lisksi standardeissa SFS-EN 13480-25 on mritelty muita putkiston suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon otettavia vaatimuksia.

  The definition of the pipe classes is introduced in standard PSK 4201. Additional requirements to be taken into account in piping design and manufac-turing are defined in standard SFS-EN 13480 parts 25.

  2 VIITTAUKSET

  2 REFERENCES

  PSK 4201 Putkiluokat. Mrittely. 2007

  PSK 4201 Pipe classes. Definition. 2007

  SFS-EN 1092-1 Laipat ja laippaliitokset. Pyret laipat putkille, venttiileille, yhteille ja varusteille, PN-mitoitetut. Osa 1: Terksiset laipat. 2007

  SFS-EN 1092-1 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges. 2007

  SFS-EN 1514-1 Flanges and their joints. Di-mensions of gaskets for PN-designated flanges. Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts. 1997

  SFS-EN 1514-1 Flanges and their joints. Dimen-sions of gaskets for PN-designated flanges. Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts. 1997

  SFS-EN 10025-2 Kuumavalssatut rakenneterk-set. Osa 2: Seostamattomat rakenneterkset. Tek-niset toimitusehdot. 2004

  SFS-EN 10025-2 Hot rolled products of struc-tural steels. Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels. 2004

  SFS-EN 10028-2 Painelaiteterkset. Levytuotteet. Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seosterk-set. 2009

  SFS-EN 10028-2 Flat products made of steels for pressure purposes. Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature proper-ties. 2009

 • PSK Standardisointi PSK 4256 E63H3A 2 (15) SFS-EN 10028-7 Painelaiteterkset. Levytuotteet. Osa 7: Ruostumattomat terkset. 2007

  SFS-EN 10028-7 Flat products made of steels for pressure purposes. Part 7: Stainless steels. 2007

  SFS-EN 10204 Metallituotteiden ainestodistuk-set. 2004

  SFS-EN 10204 Metallic products. Types of inspec-tion documents. 2004

  SFS-EN 10217-7 Hitsatut painelaitetersputket. Tekniset toimitusehdot. Osa 7: Ruostumattomat tersputket. 2005

  SFS-EN 10217-7 Welded steel tubes for pressure purposes. Technical delivery conditions. Part 7: Stainless steel tubes 2005

  SFS-EN 10222-5 Painelaiteterkset. Takeet. Osa 5: Martensiittiset, austeniittiset ja austeniittis-ferriittiset ruostumattomat terkset. 2000

  SFS-EN 10222-5 Steel forgings for pressure purposes. Part 5: Martensitic, austenitic and aus-tenitic-ferritic stainless steels. 2000

  SFS-EN 10241 Steel threaded pipe fittings. 2000

  SFS-EN 10241 Steel threaded pipe fittings. 2000

  SFS-EN 10253-4 Pittishitsattavat putkenosat. Osa 4: Toimituserkohtaisesti tarkastettavat aus-teniittiset ja austeniittis-ferriittiset (duplex) terkset. 2008

  SFS-EN 10253-4 Butt-welding pipe fittings-Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection require-ments. 2008

  SFS-EN 10272 Painelaiteterkset. Ruostumat-tomat terstangot. 2007

  SFS-EN 10272 Stainless steel bars for pres-sure purposes. 2007

  SFS-EN 13480-2 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 2: Materiaalit. 2002

  SFS-EN 13480-2 Metallic industrial piping. Part 2: Materials. 2002

  SFS-EN 13480-3 Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2002

  SFS-EN 13480-3 Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2002

  SFS-EN 13480-3 + A1 Metalliset teollisuusputkis-tot. Osa 3: Suunnittelu ja laskenta. 2006

  SFS-EN 13480-3 + A1 Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2006

  SFS-EN 13480-3/A2 Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2007

  SFS-EN 13480-3/A2 Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation. 2007

  SFS-EN 13480-4 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 4: Valmistus ja asennus. 2002

  SFS-EN 13480-4 Metallic industrial piping. Part 4: Fabrication and installation. 2002

  SFS-EN 13480-5 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 5: Tarkastus ja testaus. 2002

  SFS-EN 13480-5 Metallic industrial piping. Part 5: Inspection and testing. 2002

  SFS-EN 20898-2 Kiinnityselinten lujuusominai-suudet. Osa 2: Mutterit. Metrinen kierre. 1994

  SFS-EN 20898-2 Mechanical properties of fasten-ers. Part 2: Nuts with specified proof load values. Coarse thread. 1994

  SFS-EN ISO 898-1 Kiinnityselimien lujuusomi-naisuudet. Seostamattomat ja seosterkset. Osa 1: Ruuvit ja vaarnaruuvit. 2000

  SFS-EN ISO 898-1 Mechanical properties of fas-teners made of carbon steel and alloy steel. Part 1: Bolts, screws and studs. 2000

  SFS-EN ISO 4014 Hexagon head bolts. Product grades A and B. 2001

  SFS-EN ISO 4014 Hexagon head bolts. Product grades A and B. 2001

  SFS-EN ISO 4032 Hexagon nuts, style 1. Product grades A and B. 2001

  SFS-EN ISO 4032 Hexagon nuts, style 1. Product grades A and B. 2001

  SFS-EN ISO 7089 Plain washers. Normal series. Product grades A. 2001

  SFS-EN ISO 7089 Plain washers. Normal series. Product grade A. 2001

 • PSK Standardisointi PSK 4256 E63H3A 3 (15) 3 MATERIAALIT

  3 MATERIALS

  Thn putkiluokkaan kuuluvien DN 10DN 400 putkien materiaali on austeniittis-ferriittinen ruos-tumaton ters 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3) SFS-EN 10217-7.

  The material of pipes DN 10 ... DN 400 belonging to this pipe class is austenitic-ferritic steel 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3) SFS-EN 10217-7.

  Kyrien, kartioiden, T-putkien, ptyjen ja putki-kaulusten materiaali on austeniittis-ferriittinen ruos-tumaton ters 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3), SFS-EN 10253-4.

  The material of elbows, reducers, tees, caps and collars is austenitic-ferritic steel 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3), SFS-EN 10253-4.

  Muiden putkiluokkaan kuuluvien osien materiaalit on esitetty taulukossa 3.

  The materials of other components belonging to this pipe class are specified in Table 3.

  Putkille, putkenosille ja laipoille vaaditaan standar-din SFS-EN 10204 mukainen ainestodistus 3.1, mist tulee ilmet, ett materiaalin valmistajalla on Euroopan yhteisn sijoittuneen toimivaltaisen eli-men sertifioima laatujrjestelm, joka kattaa kysei-sen materiaalityypin valmistamisen. Muiden putki-luokkaan kuuluvien komponenttien ainestodistus-vaatimukset on esitetty taulukossa 3.

  Material certificate 3.1 according to standard SFS-EN 10204 is required for pipes, fittings and flanges. The certificate shall demonstrate that the manufacturer of the material has a quality system certified by an authorized body in EU, which cov-ers manufacturing of the material type in question. The requirements of material certificates for the other components belonging to this pipe class are specified in Table 3.

  Tilauksessa on huomioitava, ett standardin SFS-EN 10217-7 mukaan merkinnll C1 varustettua putkea saa kytt korkeintaan luokkaan I kuulu-viin putkistoihin ja merkinnll C2 varustettua put-kea korkeintaan luokkaan II kuuluviin putkistoihin.

  When ordering it shall be taken into account that according to standards SFS-EN 10217-7 the pipes marked with C1 are allowed to be used in piping belonging to category I at the most. The pipes marked with C2 are allowed to be used in category II at the most.

  Putkenosien mukana on lisksi toimitettava valmis-tajan laatima todistus, josta selvi standardin SFS-EN 10253-4 vaatimat valmistustiedot.

  Additionally, manufacturer's certificate specifying the manufacturing information according to stan-dard SFS-EN 10253-4 shall be delivered with the pipe fittings.

 • PSK Standardisointi PSK 4256 E63H3A 4 (15) 4 MITAT

  4 DIMENSIONS

  Putkiluokkaan E63H3A kuuluvien putkien ja put-kenosien mitat ja mittastandardit on esitetty taulu-koissa 1, 2 ja 3.

  The dimensions and standards of pipes and fittings belonging to the pipe class E63H3A are shown in Tables 1, 2 and 3.

  Kaikki putkenosat ovat standardiehdotuksen SFS-EN 10253-4 tyyppi A, joilla seinmnpaksuus on sama liitospiss ja osan keskell. Seinmn-paksuudet voidaan joutua tarvittaessa viistmn hitsauspiss vastaamaan liittyv komponenttia.

  All pipe f