39
S S ü ü rg rg ő ő ss ss é é gi pszichi gi pszichi á á tria tria PTE PTE Á Á OK OEC Pszichi OK OEC Pszichi á á triai triai é é s s Pszichoter Pszichoter á á pi pi á á s Klinika s Klinika

PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

SSüürgrgőősssséégi pszichigi pszichiáátriatria

PTE PTE ÁÁOK OEC PszichiOK OEC Pszichiáátriai triai éés s

PszichoterPszichoteráápipiáás Klinikas Klinika

Page 2: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

A sA süürgrgőősssséégi gi áállapotok fllapotok főő csoportjaicsoportjai

�� BiolBiolóógiailag veszgiailag veszéélyeztetlyeztetőő áállapotokllapotok

�� SzerekSzerek hasznhasznáálatlatáával kapcsolatos sval kapcsolatos süürgrgőősssséégek gek

ElsElsőősorban a sorban a kköörnyezetet krnyezetet köözvetlenzvetlenüül veszl veszéélyeztetlyeztetőő

áállapotokllapotok

�� ElsElsőősorban sorban öönvesznveszéélyes lyes áállapotllapot ((szuicidszuicid magatartmagatartáás)s)

�� A szemA szeméély szly száámmáára ra elviselhetetlen, szubjektelviselhetetlen, szubjektíív v áállapotllapot

((pszichoszocipszichoszociáálislis stressz, szorongstressz, szorongáás vagy s vagy

krkrííziszisáállapot)llapot)

Page 3: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

EpidemiolEpidemiolóógiai adatokgiai adatok

� férfi=nő

� több egyedülálló

�� Leggyakoribb formLeggyakoribb formáákk� 20% szuicid

� 10 % agresszív

� 40 %-ukat kell hospitalizálni

� többnyire éjszaka, nincs heti, hónapi vagy ünnepi ingadozás

� leggyakoribb diagnózisok:� affektív zavarok, szkizofrénia, alkohol

Page 4: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

Diagnosztikai tDiagnosztikai táájjéékozkozóóddáás a ss a süürgrgőősssséégei gei ellellááttáásbansban

�� Szervi eredetSzervi eredetűű ssüürgrgőősssséégi gi áállapotokllapotok

�� Pszichotikus eredetPszichotikus eredetűű ssüürgrgőősssséégi gi áállapotokllapotok

�� SSüürgrgőősssséég neurotikus g neurotikus áállapotokbanllapotokban

�� SzerhasznSzerhasznáálathoz kapcsollathoz kapcsolóóddóó ssüürgrgőősssséégg

�� ÖÖngyilkossngyilkossáággal kapcsolatos sggal kapcsolatos süürgrgőősssséégg

�� PszichoszociPszichoszociáálislis eredeteredetűű ssüürgrgőősssséég g (kr(krííziszisáállapotok)llapotok)

Page 5: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló
Page 6: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

A leggyakoribb akut A leggyakoribb akut organikusorganikus elvelvááltozltozáásoksok

�� Tudatzavarok Tudatzavarok –– leggyakrabban delleggyakrabban delííriumrium

�� PatolPatolóógigiáás rs réészegsszegséégg

�� EgyEgyééb intoxikb intoxikáácicióókk

�� KorsakoffKorsakoff--szindrszindróómama, , WernickeWernicke--encephaencepha--

lopathialopathia

�� IdIdőős betegek zavartss betegek zavartsáágaga

�� EpilepsziEpilepsziáás rohamhoz ts rohamhoz táársulrsulóó pszichpszichóózisok zisok

Page 7: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

A leggyakoribb akut A leggyakoribb akut pszichipszichiáátriaitriai elvelvááltozltozáások sok (organikus ok nincs)(organikus ok nincs)

�� Heveny izgalmi Heveny izgalmi áállapotokllapotok�� szkizofrszkizofréén pszichn pszichóózisok zisok

�� paranoidparanoid, katat, katatóón izgalmi n izgalmi áállapotllapot

�� affektaffektíív pszichv pszichóózisok zisok �� akut makut máániniáás epizs epizóód, agitd, agitáált lt derepssziderepsszióó

�� Heveny Heveny stuporosstuporos áállapotokllapotok�� depresszidepresszióós, s, farmakogfarmakogéénn, katat, katatóónn

Page 8: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

A leggyakoribb A leggyakoribb pszichogpszichogéénn izgalmi izgalmi áállapotok llapotok

�� ttúúlzott lzott éérzelmi reakcirzelmi reakcióók k �� rröövidzvidzáárlati cselekmrlati cselekméény, explozny, explozíív reakciv reakcióó

�� regresszregresszíív v áállapotokllapotok

�� hiszthisztééririáás s áállapotokllapotok

�� szorongszorongáásos zavarok sos zavarok -- ppáániknik

�� alkalmazkodalkalmazkodáási zavarok si zavarok

�� akut stressz akut stressz -- emocionemocionáális krlis kríízisekzisek

Page 9: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

Szomatikus eltSzomatikus eltéérréésekre, organikus hsekre, organikus hááttttéérre utalrre utal

�� hirtelen kezdethirtelen kezdet

�� negatnegatíív pszichiv pszichiáátriai anamntriai anamnééziszis

�� elselsőő epizepizóód d

�� ididőős kors kor

�� testi betegstesti betegséégg

�� sséérrüüllééss

�� az anamnaz anamnéézisben szerhasznzisben szerhasznáálatlat

�� neurolneurolóógiai tgiai tüüneteknetek

�� tudatzavartudatzavar

Page 10: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

PszichiPszichiáátriai ttriai tüünetekkel jnetekkel jáárróó ééletveszletveszéélyes lyes áállapotokllapotok

�� MiocardiMiocardiáálislis infarktusinfarktus�� PulmonPulmonáálislis embembóólialia�� SzubarachnoidSzubarachnoidáálislis vvéérzrzééss�� EpidurEpiduráálislis vvéérzrzééss�� KokainKokain--intoxikintoxikáácicióó�� AmphetaminAmphetamin--intoxikintoxikáácicióó�� EncephalitisEncephalitis�� MalignusMalignus hyperthypertóóniania�� HypokalemiaHypokalemia�� HypocalcemiaHypocalcemia�� LLéépruptpruptúúrara�� SzubakutSzubakut bacteribacteriáálislis endocarditisendocarditis�� SzteroidSzteroid--indukindukááltalta pszichpszichóóziszis

Page 11: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

Gyakori testi betegsGyakori testi betegséégekgek a sa süürgrgőősssséégi gi pszichipszichiáátriai elltriai ellááttáásbansban

�� HypothyreoidizmusHypothyreoidizmus�� HyperthyreoidizmusHyperthyreoidizmus�� DiabetesesDiabeteses ketoacidosisketoacidosis�� HypoglycemiaHypoglycemia�� HHúúgygyúúti infekciti infekcióó�� PneumoniaPneumonia�� MyocardiMyocardiáálislis infarktusinfarktus--kardikardiáálislis dekompenzdekompenzáácicióó�� Alkohol intoxikAlkohol intoxikáácicióó�� Alkohol megvonAlkohol megvonááss�� KrKróónikus nikus obstructivobstructiv ttüüddőőbetegsbetegséégekgek�� Akut mAkut máájbetegsjbetegséégekgek�� Drog megvonDrog megvonáási szindrsi szindróómmáákk

Page 12: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

A kivizsgA kivizsgáálláás s ááltalltaláános szempontjainos szempontjai

�� rröövid interjvid interjúú –– ttáájjéékozkozóóddóó kkéérdrdééseksek

�� jelen panaszokra fjelen panaszokra fóókuszkuszáál, mil, miéért rt ééppen ppen most? most? –– mi tmi töörtrtéént?nt?

�� heteroanamnheteroanamnééziszis ill. beszill. beszáállllííttáás s kköörrüülmlméényeinyei

�� telefonos segtelefonos segéélyklykéérréés s -- krkríízis zis -- SOSSOS

�� problproblééma ma -- szomatikus okok elnszomatikus okok elnéézzéése se

�� 55--30 %30 %--ban testi betegsban testi betegséég g ááll a hll a hááttttéérbenrben

Page 13: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

A tA táájjéékozkozóóddóó pszichipszichiáátriai vizsgtriai vizsgáálat klat kéérdrdééseisei

1. Hogy h1. Hogy híívjvjáák ezt a helyet?k ezt a helyet?2. Hol vagyunk?2. Hol vagyunk?3. H3. Háányadika van ma? (nyadika van ma? (éév, hv, hóó nap)nap)4. H4. Háány ny ééves ves ÖÖn?n?5. Mikor sz5. Mikor szüületett? (letett? (éév, hv, hóó nap)nap)6. Ki a Magyar K6. Ki a Magyar Kööztztáársasrsasáág miniszterelng miniszterelnööke?ke?7. Megel7. Megelőőzzőően ki volt a miniszterelnen ki volt a miniszterelnöök?k?8. Tal8. Taláálkozott mlkozott máár velem korr velem koráábban?bban?9. Hogyan ker9. Hogyan kerüült lt ÖÖn ide?n ide?10. Bet10. Betűűzze ezt a kzze ezt a kéét szt szóót t (k(köözzöönsnsééges ges öötbettbetűűs s

szavakat hasznszavakat hasznááljunk)! ljunk)! BetBetűűzze kzze kéérem visszafelrem visszafeléé is!is!

Page 14: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

A legfontosabb vizsgA legfontosabb vizsgáálatoklatok

�� MegtekintMegtekintéés s –– viselkedviselkedéés megfigyels megfigyeléése (arc, se (arc, nyelv, bnyelv, bőőr, lehelet, szag, r, lehelet, szag, kküülslséérelmekrelmek))

�� FizikFizikáális vizsglis vizsgáálat lat –– belszervibelszervi--neurolneurolóógiaigiai

�� EKG, EKG, melkasmelkas rtgrtg

�� KKéépalkotpalkotóó vizsgvizsgáálatok (CT, MR)latok (CT, MR)

�� LaborvizsgLaborvizsgáálatok latok �� vvéérkrkéép, elektrolitok (Na, K, CN, p, elektrolitok (Na, K, CN, kreatininkreatinin), ),

vvééralkohol, vralkohol, véércukor, kalciumrcukor, kalcium--szint, egyszint, egyééb b toxikoltoxikolóógiai vizsggiai vizsgáálatoklatok

Page 15: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

A kivizsgA kivizsgáálláás ls lééppééseisei�� a pszichopatola pszichopatolóógiai tgiai tüünetek feltnetek feltéérkrkéépezpezéésese

�� szomatikus tszomatikus tüünetek feldernetek felderííttéésese

�� szervi elvszervi elvááltozltozáások kivizsgsok kivizsgáálláásasa

A kivizsgA kivizsgáálláás cs céélja lja �� hhááttertteréében ben áállllóó esetleges organikus betegsesetleges organikus betegséég g

felderfelderííttéésese

�� Az Az okioki terteráápipiáát csak a ht csak a hááttttéérben rben áállllóószomatikus eltszomatikus eltéérréések kidersek kiderííttéése alapjse alapjáán n lehet megterveznilehet megtervezni

�� A A ttüünetineti terteráápia cpia céélja: a tlja: a tüünetek enyhnetek enyhííttéése se éés s íígy a kivizsggy a kivizsgáálláás megks megköönnynnyííttéésese

Page 16: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

A delA delííriumok riumok etioletiolóógigiáájaja

�� toxikustoxikus (pl. (pl. benzodiazepinbenzodiazepin, alkohol, , alkohol, antikolinergantikolinerg szerek, szerek, LL--dopadopa, , cimetidincimetidin, stb.), stb.)

�� megvonmegvonáásossos (alkohol, (alkohol, benzodiazepinbenzodiazepin, barbitur, barbituráát, t, meprobammeprobamáátt, stb.), stb.)

�� akut akut belszervibelszervi betegsbetegséégg (AMI, (AMI, hipertenzhipertenzíívv krkríízis, stb.) zis, stb.)

�� metabolikusmetabolikus ((hipoxiahipoxia, , elektrolitzavarokelektrolitzavarok, , hypohypo--hyperglikhyperglikéémiamia, ur, uréémia, mia, hepatopathiahepatopathia, stb.), stb.)

�� endokrinendokrin ((thyroidthyroid, , glglüükokortikoidkokortikoid))

�� traumtraumáás s (k(köözponti idegrendszeri)zponti idegrendszeri)

�� szisztszisztéémmáás ferts fertőőzzééses (pl. kses (pl. köözponti idegrendszeri, zponti idegrendszeri, pneumoniapneumonia, h, húúgygyúúti infekciti infekcióó, szepszis, stb.), szepszis, stb.)

�� vaszkulvaszkuláárisris kkáárosodrosodááss –– cerebrocerebro-- ill. ill. cardiovaszkulcardiovaszkuláárisris

�� neoplazmneoplazmáákk (els(elsőősorban ksorban köözponti idegrendszeri)zponti idegrendszeri)

Page 17: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

Az alkoholmegvonAz alkoholmegvonáási delsi delíírium (rium (tremenstremens) ) ttüüneteinetei

�� VegetatVegetatíív tv tüüneteknetek�� kipirult arc, belkipirult arc, belöövellt vellt conjunctconjunctíívváákk, remeg, remegéés, s,

verejtverejtéékezkezéés, hs, háányinger, nyinger, tachicardiatachicardia, , vvéérnyomrnyomááskiugrskiugráás, rendszeres s, rendszeres alkoholfogyasztalkoholfogyasztáás az anamns az anamnéézisbenzisben

�� PszichPszichéés ts tüüneteknetek�� éérzrzéékcsalkcsalóóddáások, zavartssok, zavartsáág, tg, téérbeli rbeli éés s

ididőőbeli tbeli táájjéékozatlanskozatlansáág, nyugtalansg, nyugtalansáág, g, figyelmi zavarokfigyelmi zavarok

Page 18: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

A vegetatA vegetatíív alkoholmegvonv alkoholmegvonáási szindrsi szindróóma ma kezelkezeléésese

�� BenzodiazepinekBenzodiazepinek�� DiazepamDiazepam ((SeduxenSeduxen): 4): 4--8 8 tbl/naptbl/nap (20(20--40 mg) 340 mg) 3--4 4

rréészletbenszletben�� -- vagy 4x10 mg (4x1 vagy 4x10 mg (4x1 ampamp.) .) imim..�� ClonazepamClonazepam ((RivotrilRivotril): per ): per osos. . maxmax. napi 8 mg, 2. napi 8 mg, 2--3 3

rréészletben, szletben, �� -- vagy vagy parenteralisanparenteralisan napi 2napi 2--3x2 3x2 ampamp. . imim..

�� KarbamazepinKarbamazepin ((TegretolTegretol, , NeurotopNeurotop, , TimonilTimonil, , StazepineStazepine): per ): per osos 600600--1000 mg/nap 21000 mg/nap 2--3 3 rréészletbenszletben

Page 19: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

Az alkoholmegvonAz alkoholmegvonáási delsi delíírium kezelrium kezeléésese

AntipszichotikumAntipszichotikum adadáása szsa szüüksksééges!!!ges!!!

�� haloperidolhaloperidol ((HaloperidolHaloperidol): 10): 10--40 mg/nap, 40 mg/nap, 22--4 r4 réészletbenszletben

�� per per osos: 2x1/2 (10 mg) vagy 2x1 (20 mg) : 2x1/2 (10 mg) vagy 2x1 (20 mg) üüvegveg

�� parenteralisanparenteralisan 33--4X2 4X2 ampamp. (10 mg) . (10 mg) imim..

Page 20: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

Az alkoholmegvonAz alkoholmegvonáási delsi delíírium kiegrium kiegéészszííttőőkezelkezeléése I.se I.

B vitaminok:B vitaminok:�� thiaminthiamin (Vitamin B1): 2x2 (Vitamin B1): 2x2 ampamp. . imim. /nap, 3x2 . /nap, 3x2 tbltbl

(3x20 mg)/nap(3x20 mg)/nap�� B vitamin komplex (B vitamin komplex (PolybPolybéé): ): injinj. 2x2 . 2x2 ampamp., 3x2 ., 3x2

tbl./naptbl./nap

FolyadFolyadéék k éés ionps ionpóótltlááss�� MagnMagnéézium: zium: MgMg--citrcitráátt capscaps 3x1 per 3x1 per osos�� KKáálium (lium (KaldyumKaldyum, , KaliumKalium--RR, , KaliumchloridKaliumchlorid): per ): per osos 22--

3X1 3X1 capscaps..

MMáájvjvééddőő szerekszerek�� silymarinsilymarin ((LegalonLegalon, , SilegonSilegon): ): maxmax. 3x2. 3x2

Page 21: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

Az alkoholmegvonAz alkoholmegvonáási delsi delíírium kiegrium kiegéészszííttőő kezelkezeléése II.se II.

EgyEgyééb tb tüüneti terneti teráápipiáás lehets lehetőősséégekgek

�� BBéétata--blokkolblokkolóókk�� metoprololmetoprolol ((BetalocBetaloc))�� bisoprololbisoprolol ((ConcorConcor))�� propranololpropranolol ((HumaHuma--pronolpronol) )

�� AntihypertenzAntihypertenzíívv szerekszerek�� nifedipinnifedipin ((CordaflexCordaflex, , CorinfarCorinfar))�� enalaprilenalapril ((EdnytEdnyt, , RenitecRenitec))

�� EgyEgyéébb�� digoxindigoxin ((DigoxinDigoxin))�� furosemidfurosemid ((FurosemidFurosemid))�� bromhexinbromhexin ((PaxirasolPaxirasol))�� antibiotikum (antibiotikum (AktilAktil))�� aminophyllinaminophyllin ((DiaphyllinDiaphyllin))�� famotidinfamotidin ((QuamatelQuamatel))

Page 22: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló
Page 23: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

Az idAz időőskori agitskori agitáált magatartlt magatartáás forms formááii

AGITAGITÁÁCICIÓÓ ::-- ssúúlyos szoronglyos szorongáással jssal jáárróó motoros nyugtalansmotoros nyugtalansáágg-- inadekvinadekváát t diszruptdiszruptíívv motoros vagy vokmotoros vagy vokáális viselkedlis viselkedééss

TTÍÍPUSAIPUSAI

VERBVERBÁÁLIS VOKLIS VOKÁÁLIS MOTOROS LIS MOTOROS (AGRESSZIVIT(AGRESSZIVITÁÁS)S)

FORMFORMÁÁI:I:nyugtalansnyugtalansáág, bolyongg, bolyongáás, js, jáárkrkáálláás,s,

kkááromkodromkodáás, kiabs, kiabáálláás, pakols, pakoláás, ts, táárgyak dobrgyak dobáálláása,sa,ellensellenséégessgesséég, verekedg, verekedééss

Page 24: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

Az agitAz agitáált magatartlt magatartáás s etioletiolóógigiáájaja

SzomatikusSzomatikus

betegsbetegséégekgek--akut neurolakut neurolóógiaigiai

ttöörtrtéénnééseksek

--intoxikintoxikáácicióók, infekcik, infekcióókk

--hyperthyreoidizmushyperthyreoidizmus--krkróónikus fnikus fáájdalommaljdalommaljjáárróó betegsbetegséégek gek --akut vagy akut vagy chr.hipoxiachr.hipoxia(kering(keringéési, lsi, léégzgzéési zavar,si zavar,anaemiaanaemia))

--exsiccosisexsiccosis

Pszichiátriai betegségek-időskoripszichózisok-affektív zavarok-delírium-szorongásoszavarok

Pszichoszo-ciálistényezők-környezeti konfliktu-sok-félreértések-testi-lelki diszkomfort-fizikai korlátozások-ápolási-gondozásiproblémák-szenzoros deficit-kommunikációsnehézségek-negatívéletesemények ill.stresszorok

Page 25: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

Az agitAz agitáált viselkedlt viselkedéés kezels kezeléésséének alapelveinek alapelvei

��A hA hááttttéérben rben áállllóó szomatikus eltszomatikus eltéérréések oki kezelsek oki kezeléésese��PszichiPszichiáátriai alapbetegstriai alapbetegséég kezelg kezeléésese

��pl. delpl. delíírium vagy pszichotikus zavar kezelrium vagy pszichotikus zavar kezeléése se antipszichotikummalantipszichotikummal

��hangulatzavar kezelhangulatzavar kezeléése se antidepresszantidepresszíívummalvummal..

��A A farmakoterfarmakoteráápiapia ááltalltaláános alapelveinos alapelvei��ididőős szervezet fokozott s szervezet fokozott éérzrzéékenyskenyséége ge --

MELLMELLÉÉKHATKHATÁÁSOK!!!SOK!!!��farmakokinetikaifarmakokinetikai sajsajáátosstossáágok figyelembevgok figyelembevéételetele��gygyóógyszerkgyszerköölcslcsöönhatnhatáásoksok

KezdKezd éés alacsony ds alacsony d óózisban zisban -- lasslass úú, fokozatos , fokozatos emelemel éés s -- a hata hat áás kialakuls kialakul áása utsa ut áán gyn gy óógyszer gyszer

cscs öökkentkkent éés s -- majd fokozatos elhagymajd fokozatos elhagy ááss

Page 26: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

Az agitAz agitáált viselkedlt viselkedéés kezels kezeléésese

��FarmakoterFarmakoteráápipiááss lehetlehetőősséégekgek��antipszichotikumokantipszichotikumok

��ttíípusospusos

��atatíípusospusos

��anxiolitikumokanxiolitikumok

��egyegyééb szerek b szerek ��(pl. (pl. antikonvulzantikonvulzíívv szerek, bszerek, béétata--blokkolblokkolóók)k)

��Nem gyNem gyóógyszeres kezelgyszeres kezeléési lehetsi lehetőősséégekgek��pszichoszocipszichoszociáális terlis teráápipiáákk

��szupportszupportíívv, viselked, viselkedééstersteráápipiáás, s, edukatedukatíívv mmóódszerekdszerek

��specispeciáális lis áápolpoláásisi--gondozgondozáási szempontoksi szempontok

Page 27: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

Az idAz időőskori (skori (demencidemenciááhozhoz ttáársulrsulóó) del) delííriumok kezelriumok kezeléésese

�� HaloperidolHaloperidol: : maxmax. 5. 5--10 mg/nap, 10 mg/nap, parenteralisanparenteralisan 1 1 amp.napontaamp.naponta 11--2x 2x imim..

�� TiapridalTiapridal: 200: 200--400 mg/nap, napi 1400 mg/nap, napi 1--3 3 alkalommal, adhatalkalommal, adhatóó parenteralisanparenteralisan is, is,

�� RisperdalRisperdal: 0.5: 0.5--3 mg/nap, napi 13 mg/nap, napi 1--3 3 alkalommal, alkalommal, solutiobansolutioban is adhatis adhatóó..

�� SeroquelSeroquel: 25: 25--200 mg/nap, napi 1200 mg/nap, napi 1--3 3 alkalommal, egyszeri dalkalommal, egyszeri dóózis 25zis 25--100 mg100 mg

�� FONTOS: vFONTOS: véérnyomrnyomááskontrollskontroll

Page 28: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

Az idAz időőskori magatartskori magatartáászavarok kezelszavarok kezeléésséének nek ddööntntéésfsfáája I.ja I.

A személyzet problémája? IGEN KÉPZÉS, TÁMOGATÁS

Külső tényezők okozzák?

NEM

IGENKÖRNYEZETI STRESSZ KIZÁRÁSA

Delirózus tudatzavar?

Fájdalmai vannak?

Depressziós hangulat?

NEM

NEM

NEM

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

OKI-TÜNETI TH.

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS

ANTIDEPRESSZÍV TH.

Page 29: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

Az idAz időőskori magatartskori magatartáászavarok kezelszavarok kezeléésséének nek ddööntntéésfsfáája IIja II..

Hallucinációk, téveszmék? IGEN ANTIPSZICHOTIKUS TH.

Feszült, szorongó?

NEM

IGEN ANXIOLITIKUS TH.

Egyéb agitált viselkedés?

Fenti terápiára nem reagált?

NEM

IGEN

TOVÁBBI VIZSGÁLATOKGYÓGYSZERVÁLTÁSKÖRNYEZETI BEAVATKOZÁSGYÓGYSZER-KOMBINÁCIÓ

Page 30: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

SpeciSpeciáális slis süürgrgőősssséégi tgi tüünetcsoportok ellnetcsoportok ellááttáásasa

�� A nyugtalan vagy agresszA nyugtalan vagy agresszíív magatartv magatartáás s

kezelkezeléésese

�� ááltalltaláános szempontoknos szempontok

�� farmakoterfarmakoteráápipiááss lehetlehetőősséégekgek

�� Heveny szorongHeveny szorongáásos sos éés krs krííziszisáállapotok llapotok

ellellááttáása sa -- pszichoterpszichoteráápipiáás lehets lehetőősséégekgek

�� ÖÖngyilkossngyilkossáágot megkgot megkíísséérlrlőők kezelk kezeléésese

Page 31: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

A kA köözvetlenzvetlenüül veszl veszéélyeztetlyeztetőő beteg vizsgbeteg vizsgáálatlatáának nak stratstratéégigiáájaja

�� Az orvos a lehetAz orvos a lehetőő legtlegtööbb informbb informáácicióót szerezze be, t szerezze be, mielmielőőtt szemtt szeméélyesen is tallyesen is taláálkozik a beteggel.lkozik a beteggel.

�� A vizsgA vizsgáállóóhelyishelyiséég berendezg berendezéése ne adjon lehetse ne adjon lehetőőssééget get vvááratlan, veszratlan, veszéélyes akcilyes akcióókra (pl. ne legyenek a kra (pl. ne legyenek a helyishelyiséégben gben öönsnséértrtéésre vagy tsre vagy táámadmadáásra alkalmas sra alkalmas ttáárgyak).rgyak).

�� A veszA veszéélyes beteggel ne maradjunk egyedlyes beteggel ne maradjunk egyedüül.l.�� Mindig legyen segMindig legyen segíítstsééggüül hl híívhatvhatóó szemszeméélyzet a lyzet a

kköözelben.zelben.�� A beteg tudjon arrA beteg tudjon arróól, hogy kl, hogy kéényszerintnyszerintéézkedzkedéésre msre móód d

van, szvan, szüükskséég esetg esetéén kelln kellőő szszáámmúú szemszeméélyzet lyzet tarttartóózkodjzkodjéék a helyisk a helyiséégben.gben.

�� KKéényszerintnyszerintéézkedzkedéést csak arra kikst csak arra kikéépzett szempzett szeméélyzet lyzet vvéégezzen.gezzen.

Page 32: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

AjAjáánlnláások ersok erőőszakos beteg kezelszakos beteg kezeléésséérere

�� A beteg megkA beteg megköözelzelííttéésese�� lassan, tapintatosan, llassan, tapintatosan, láágy, termgy, terméészetes szetes

hangot hasznhangot hasznáálvalva

�� segsegííttőő szszáándndéékot kinyilvkot kinyilváánníítvatva

�� passzpasszíív magatartv magatartáás, szems, szeméélyes tlyes táávolsvolsáág g megtartmegtartáásasa

�� nem szabad fenyegetni, provoknem szabad fenyegetni, provokáálnilni

�� Folyamatos kommunikFolyamatos kommunikáácicióó�� kkéérdrdéések: mi a baj, kire haragszik, misek: mi a baj, kire haragszik, miéért rt

mméérges, mi zavarja, miben segrges, mi zavarja, miben segííthetthetüünknk

Page 33: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

Az agresszAz agresszíív beteg ellv beteg ellááttáássáának nak ááltalltaláános nos kkéérdrdééseisei

�� Ok kiderOk kiderííttéése se -- diagndiagnóózis, ez hatzis, ez hatáározza meg az rozza meg az oki kezeloki kezelééstst

�� JelentkezJelentkezéésséét neht nehééz lehet bejz lehet bejóósolni solni

�� Legjobb Legjobb prediktorokprediktorok: : �� extrextréém alkoholfogyasztm alkoholfogyasztáás, verbs, verbáális lis éés fiziks fizikáális lis

fenyegetfenyegetőőzzéés, s, paranoidparanoid doxazmdoxazmáákk, er, erőőszakos szakos parancsolparancsolóó hallucinhallucináácicióók, erk, erőőszakos cselekmszakos cselekméény az ny az anamnanamnéézisben, gyermekkori bzisben, gyermekkori báántalmazntalmazáás, s,

�� ProblProblééma: irracionma: irracionáális flis féélelem a betegtlelem a betegtőől l �� rontja a klinikai rontja a klinikai ititééllőőkkéépesspesséégetget, t, túúlzott lzott

szedszedáácicióóhozhoz, vagy fizikai korl, vagy fizikai korláátoztozááshoz vezethetshoz vezethet

Page 34: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

A fizikai korlA fizikai korláátoztozááss--rröögzgzííttéés szabs szabáályailyai

�� legallegaláább 4bb 4--5 ember r5 ember réészvszvéételteléévelvel

�� megmagyarmegmagyaráázni a betegnek mi is tzni a betegnek mi is töörtrtéénik vele, minik vele, miéért rt szszüüksksééges ezges ez

�� áállandllandóó figyelem, felfigyelem, felüügyelet biztosgyelet biztosííttáása, pszichsa, pszichéés s ttáámogatmogatááss

�� kezkezéétt--lláábbáát szt széétvetvetvetve

�� fejfejéét felemelve t felemelve -- aspiraspiráácicióó elkerelkerüülléésese

�� ellenellenőőrizni a biztonsrizni a biztonsáágot got éés a ks a kéényelmetnyelmet

�� a a szedszedáálláástst kköövetvetőően fokozatos felengeden fokozatos felengedéés, reakcis, reakcióómegfigyelmegfigyeléésese

�� rréészletes dokumentszletes dokumentáácicióó -- jogi szabjogi szabáályoklyok

Page 35: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

A sA süürgrgőősssséégi gi farmakoterfarmakoteráápiapia szempontjaiszempontjai

�� LeginkLeginkáább a nyugtalan bb a nyugtalan éés ers erőőszakos szakos ppááciensek ellciensek ellááttáássáában szban szüükskséégesges

�� SegSegííti a tti a tüünetek megsznetek megszüüntetntetéésséét t éés a s a hhááttttéérben lrben léévvőő okok kiderokok kiderííttéésséétt

�� JavJavíítja a ptja a pááciens egyciens együüttmttműűkkööddéésséétt

�� Ha mHa máár az egyr az egyééb lehetb lehetőősséégek kimergek kimerüültekltek�� VerbVerbáális megnyugtatlis megnyugtatááss

�� FizikFizikáális korllis korláátoztozáás s –– rröögzgzííttéés, elks, elküüllöönnííttééss

Page 36: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

A sA süürgrgőősssséégi gi farmakoterfarmakoteráápiapia lehetlehetőősséégeigei

�� HaloperidolHaloperidol –– imim. 5. 5--10 mg f10 mg féél vagy egy l vagy egy óórráánknkéént nt (esetleg (esetleg DroperidolDroperidol 33--4 ml. 4 ml. imim, vagy , vagy iviv.).)

�� BenzodiazepinekBenzodiazepinek –– pl. pl. diazepamdiazepam (5(5--10 mg); 10 mg); lorazepamlorazepam (2(2--4 mg); 4 mg); clonazepamclonazepam (1(1--2 mg) 2 mg) imim. . vagy lassan (2 perc alatt) vagy lassan (2 perc alatt) iviv..

�� InkInkáább tbb tööbbszbbszöör keveset, r keveset, íígy elkergy elkerüülhetlhetőő a a ttúúlszedlszedáállááss

�� Folyamatos Folyamatos monitorizmonitorizáállááss (v(véérnyomrnyomáás, pulzus, stb.)s, pulzus, stb.)

�� ExtrExtréém sm súúlyos esetben lyos esetben rapid rapid trankviliztrankvilizáácicióórara lehet lehet szszüükskséég (5g (5--10 mg 10 mg HaloperidolHaloperidol per per osos vagy vagy imim. 20. 20--30 percenk30 percenkéént, amnt, amííg hatg hatáásos nem lesz)sos nem lesz)

Page 37: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

PszichoterPszichoteráápipiáás szempontok a ss szempontok a süürgrgőősssséégi gi ellellááttáásban sban

�� CCéél: a pl: a pááciens ciens öönbecsnbecsüülléésséének fenntartnek fenntartáásasa

�� KulcsfontossKulcsfontossáággúú az empaz empáátitiáás attits attitűűdd

�� Fontos a tisztelet Fontos a tisztelet éés a leereszkeds a leereszkedőő, len, lenéézzőőmagatartmagatartáás kers kerüülléésese

�� Nincs Nincs ááltalltaláános kommuniknos kommunikáácicióós s „„receptrecept””, ami , ami mindenki szmindenki száámmáára megfelelra megfelelőő

�� Ha nem tudunk mit mondani, akkor jobb, ha Ha nem tudunk mit mondani, akkor jobb, ha hallgatunk hallgatunk éés (meg)hallgatjuk a ps (meg)hallgatjuk a páácienstcienst

�� Ez fog segEz fog segííteni a krteni a kríízis hzis hááttertteréének nek megmegéértrtéésséében ben éés a megolds a megoldáás megtals megtaláálláássáábanban

Page 38: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

AjAjáánlnláások sok ööngyilkossngyilkossáágot elkgot elköövetvetőők kezelk kezeléésséérere

�� A depressziA depresszióós ps páácienseket mindig meg kell kcienseket mindig meg kell kéérdezni rdezni a a szuicidszuicid gondolatokrgondolatokróól l éés tervekrs tervekrőőll

�� SzuicidSzuicid veszveszéély esetly esetéén n hospitalizhospitalizáálnilni kell, akkor is kell, akkor is ha tiltakozik, kha tiltakozik, küüllöönnöösen ha nincs tsen ha nincs táámogatmogatóó csalcsaláádd

�� A kA kóórhrháázi kezelzi kezeléés sors soráán is fokozott figyelem, n is fokozott figyelem, sz.esz.e. . felfelüügyelet szgyelet szüükskséégesges

�� AmbulAmbulááns kezelns kezeléés esets esetéén folyamatosan fel kell n folyamatosan fel kell mméérni a rni a szuicidszuicid veszveszéélyt, gyakori, kis mennyislyt, gyakori, kis mennyisééggűűgygyóógyszerfelgyszerfelíírráás, biztonss, biztonsáágos szerek alkalmazgos szerek alkalmazáásasa

Page 39: PTE ÁOK OEC Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikapsychiatry.pote.hu/pdf/hun_1_011_surgosseg.pdf · 2009. 3. 14. · Epidemiológiai adatok férfi=nő több egyedülálló

SSüürgrgőősssséégi gi áállapotok pszichoterllapotok pszichoteráápipiáája: ja: a kra krííziszis--intervenciintervencióó

�� A cA céélkitlkitűűzzéés: a krs: a kríízis megoldzis megoldáása, ami az akut sa, ami az akut helyzet viszonylag gyors (phelyzet viszonylag gyors (páár r üülléésbsbőől l áállllóó) kognit) kognitíív v úújrajraéértrtéékelkeléésséébbőől l ááll. ll.

�� A beteg szA beteg száámmáára ra úúj megoldj megoldáásokat kutatunk fel sokat kutatunk fel éés s úúj alternatj alternatíívváákat kereskat keresüünk.nk.

�� A krA krííziszis--terteráápia pia ééppen ezppen ezéért a szemrt a szeméélyislyiséégnek nem gnek nem tottotáális megklis megköözelzelííttéése, hanem csupse, hanem csupáán bizonyos n bizonyos szektorait szektorait éérinti, melyek a krrinti, melyek a krííziszisáállapottal llapottal kköözvetlenzvetlenüül l öösszefonsszefonóódnak.dnak.

�� A terapeuta magatartA terapeuta magatartáása is msa is máás: akts: aktíívabb, vabb, direktdirektíívebb, a tervebb, a teráápia tpia tööbb bb „„pedagpedagóógiaigiai”” elemet elemet tartalmaz. Nemegyszer a terapeuta tesz konkrtartalmaz. Nemegyszer a terapeuta tesz konkréét t javaslatokat, kezdemjavaslatokat, kezdeméényez, bnyez, bííztat, bztat, báátortoríít.t.