Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

Embed Size (px)

Text of Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  1/36

  Eset ( afati I nentorit)1. Kur ekziston personi I interesuar

  ne konfliktin administrative-nkonfliktin adm personi positne pales e ka edhe personi Itret, t cilit anulimi I aktitadministartiv t kontestuar doti sjellte dm.Personi I tret, tcilit me anulimin e aktit admdo tI shkaktohej ndonj dm,quhet person I intresuar nkonfliktin administrative.Personi I interesuar ka tgjitha t drejtat dhe detyrimete pales n procedyrnadministrative. Personi Iinteresuar ka interes tkundrt me paditsin n konfl.

  Adm. Nga se paditsi kainteres q akti adm Ikontestuar t anulohet si i

  paligjshm, kurse personi Iinteresuar ka interes q I njejtit metet n fuqi

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  2/36

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  3/36

  ek!ekutimnn gjyqsor..'jo!atohet pr ti reali!uarkrkesat n para, mi t cilatsht vendosur me vendimin en(jerr n proc adm q

  !atohet nga gjykatakompetente

  3. kur G!kata vendos meaktvendim e kur me akt"ukim-Gjykata vendos mbi konfliktinadministrative Brenda kufijvet krkespadis, gjykatameritorisht shqyrton shtjen eligjshmris s aktitadminitrativ.)e aktgjykimgjykata mund ta miratoj padinapo ta refu!oj padin.*+jykatamiraton padin, dhe n kt raste anulon aktin administartiv,

  po q se konstaton se ai aktsht I paligjshm, . +jykatarefu!on padin si t paa!uar

  po q se konstaton se akti admsht i ligjshm.

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  4/36

  )e katvendim"*.)e rastin eheqjes dor nga padia-athergjykata me vendim e pe!ullon

  proc administartaivegjyqsore kur organi I paditurn(jerr akt tjetradministrative me t cilinndryshohet ose anulohet aktiadm I cili kontestohet me padi,

  po q se paditsi deklaron seme aktin administrative tn(jerr m pas sht I knaqurose n afatin prej */ ditshnuk jep kurfar deklarate,at0her gjykata n(jerr vendimmi pe!ullimin e proceduresadministrative.

  #. $dr!shimi I vendimit ne dem tepales

  %. &'rashtimi n"a efekti suspenzivi ankeses

  e opsione. Kur e ep desmitari betimin

  (para apo pas dshmimit)*. Kush betohet ne p.a

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  5/36

  Eksperti eshmirati Eksperti dhe deshmitari+. ,ftesia e pales a eshte zotesi

  proedurale ( po apo o)-!". /endimi perfundimtar eshte 0 /endimi I li nuk mundet te"oditet me mete te ashtzakonshme

  uridike /endimi kunder te ili mund teparaite ankese

  #endimi kunder te $ilitmundet te hapet konflikadministrative1 . , mundet prokurori publik mekerku kthimin ne "enden emeparshme-!"

  1.&roedura administrative subektive2.kur sht!het ekzekutimiadministrative- shtyhet nqoftsevrtetohet se lidhur meek!ekutimin e detyrimit lejohet

  pritja %fillimi&, ose n vend t

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  6/36

  vendimit t prkohshm qek!ekutohet, sht n(jerrvendimi pr $shtjen kryesore qdallohet nga vendimi I

  prkohshm.)e shtyerjen eek!ekutimit vendos organi q e kan(jerr prfundimin pr lejimin eek!ekutimit.3.kush e bene ekzekutimin "!sor teak.ad#.kur e ep deshimatri betimin%.a betohet vetem deshmitari a edheeksperti.proedura administrative obektive*.kush e bene ekzekutimin e adktitadministrativ+.a duhet or"ani me n4err urdher per"urmimin ne vendin e n"ares-!"ponqoftse zotruesi ose poseduesi nuklejon t bhet kqyrja n vend.. Konflikti administrativ obektivsubektiv1.Prishja e vendimi

  2.Substitucioni i kompetences ( organi i shkalles

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  7/36

  se larte merr ne vendosje qeshtjen nga organi i

  shkalles se ulet)

  3.Prjashtimi nga eekti suspen!iv i ankeses

  ".#tesia e pales a eshte !otesi procedurale$ me

  rrumbullaksu po ose jo$ ( %&)

  '.jkata n*jerr............ ( akgjkim).

  1.&risha e vendimi5 pasoat2.6ubstituioni i kompetenes ( or"ani

  i shkalles se larte merr ne vendoseeshten n"a or"ani i shkalles se ulet)3.&'rashtimi n"a efekti suspenziv iankeses#.,ftesia e pales a eshte e barabartme zotsin e veprimit5 me rrumbullaksupo osejo5%.G!kata n4err............ ( ak"!kim)..shpalla e vendimit nul abehet neafat obektiv dhe subektivpo osejo*.ndr!shimi i vendimit ne dem te palesankuese+.ekzekutimin administrativ kush eben.perve pales aleohet e edhe

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  8/36

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  9/36

  pro$edurale, ndrkaq vendosja evet shtjes mbetet nkompeten$ t organit i $ili &hvillonpro adm. psj kqyrja ne vend

  1. Konflikti administrativ subektiv-sht ai konflikt qllimi i t $ilitsht mbrojtja dhe reali&imi it drejtave subjektive dhe

  interesave juridike t individitose personit juridik t$aktuar.*onflikti adm subjektivsht ai konflikt n t $ilin sipadits paraqitet individi,personi juridik, grupi i

  personave me qllim tmbrojtjes s t drejtave dheinteresave juridike t tyre, kurkonsiderojn se me aktin admose me heshtjen adm ato u

  jan shkelur.

  Kriter i d!t' p'r ndaren n' konfladm n' subektive dhe obektivemerret lloi i aktit ' mund t' et'

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  10/36

  obekt i konfl adm.0Konfl admsubektiv 'sht' konflikt 'zhvillohet kund'r aktitadministrativ (aktit konkretautoritativ) $d'rsa obektiv 'sht'ai konflikt ' mund t' fillohetkund'r aktit t' p'r"ithsh'm t'administrat's (ko pes' nuk 'sht'e obli"uar te mesohet)2. Konflikti administrativ formal-*onflikti adm mund tkontestohet pr shkaqe

  juridike formale+r shkak seakti administrativ sht n-jerrnga organi jokompetent, prshkak se pro$edura q i kaparapri n-jerrjes s aktit admnuk sht vepruar sipasrregullave t pro$edurs,prshkak se gjendja faktike nuksht vrtetuar plotsisht dhedrejt, nga faktet e vrtetuarasht n-jerr prfundim igabuarjo i drejt) i gjendjesfaktike

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  11/36

  2.2Konfl.adm. skaet materiale-/ktiadm. mund t kundrshtohetpr shkaqe materiale+prshkak se nuk sht aplikuarfare ose nuk sht aplikuardrejt ligji, dispo&ita e ba&uarn ligj apo akti iprgjithshm, pr shkak seaktin e ka n-jerr organi prreali&imin e qllimit tjetr e jopr qllimin q buron ngaligji.3. $drrimi i vendimit ne dem tepales ankuse5#. , duhet te betohet deshmitarine proedure administrative5po

  pas deshmis%. Eksperti dhe deshmitari aduhet te betohet ne proedureadministrative-dshmitari po,eksperti jo. , mundet prokurori publik mekerku kthimin ne "enden em'parshme-jo*. Kush e ben ekzekutimin e

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  12/36

  vendimit5+. ,fati per marren e vendimitnul a eshte obektiv aposubektiv5. /endimi i formes se prere5 a) a ka te drete ankese5 b) a leohet konfliktiadministrativ5. varianti i trete nuk me kutohet1. ,fatet instruktive-jan afatet cilat u jan destinuarorganeve q !hvillojn

  procedurnadministrative.'tyre afateve

  jan t detyruara tuprmahen organet q!hvillojn procadministrative.Pr shkak tlshimit t afatit instruktiv

  personi !yrtar mund t thirretn prgjegjsidisiplinore.Aafati prn(jerrjen e vendimit sht *muaj prkatsisht muajduke llogaritur nga dita e

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  13/36

  pranimit t krkess spals%varsisht n cilnprocedur n(irret vendimi&11. &ezullimi i proeduresadministrative- *ur pala heqdor nga krkesa organi meprfundim e pe&ullonpro$edurn12. &ersonat e interesuar513. 6ht!era e ekzekutimit-ek&ekutimi administrativ dot shtyhet nqoftsevrtetohet se lidhur meek&ekutimin e detyrimitlejohet pritja, ose ne vend tvendimit t prkohshm qek&ekutohet, sht n-jerrvendim pr shtjen kryesoreq dallohet nga vendimi iprkohshm.r shtyerjen eek&ekutimit vendos organi qe ka n-jerr prfundimin prlejim t ek&ekutimit.kjo me kara

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  14/36

  13.1&ezullimi i ekzekutimit-ek&ekutimi pe&ullohetkryesisht dhe veprimet e&batuara do t anulohen nsevrtetohet+0detyrimi shtkryer 1.ek&ekutimi nuk shti lejuar fare 2 nse sht&batue kundr personit qnuk ka detyrim ose krkuesi iek&ekutimit heq dor ngakrkesa e vet.1#. 8idha ne mes pales dhe9eshtes paraet 01%. &er vertetimin e provave an4eret urdher5 perfundim apovendim.

  1.6ubstituioni i kompetenes( organi i shkalles se larte merr nevendosje qeshtjen nga organi ishkalles se ulet)

  2.&'rashtimi n"a efekti suspenziv iankeses(kur eshte e $aktuarshprehimisht me ligj, kur pales do

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  15/36

  ti shkaktohej dem i pariparueshem, nse sht fjala prmarrjen e masave urgjente)

  3.,ftesia e pales a eshte zotesiproedurale5 me rrumbullaksu po ose

  o5 (!o)kjo

  #.G!kata n4err 0 vendim5 perfundim5akt"!kim ( akgjykim).

  %.,fati subektiv dhe obektiv pernulitetin e vendimit ( nuk ka fare afat)..6hpalla e vendimit nul b'het n'afatin obektiv dhe subekti a ) &ob)jo

  *.$dr!shimi i vendimit ne d'm t'pal's ankuese03eformatio in peius%bhet nse ek&istojnshkaqet+0.rt $ilat ai vendimmund t shpallet nul4 1.r t$ilat vendimi mund t anulohetsipas t drejts s mbikqyrjes4

 • 7/22/2019 Pyetje - ProceduraE Procedura ADMINISTRATIVE Administrative

  16/36

  2.r t $ilat bhet prishja ejasht&akonshme e vendimit etj.arimisht nuk lejohet ndryshimi ivendimit n dm t palsankuese, pos rasteve t $aktuara.5.$dr!shimi i vendimit n' dobi t'pal's ankuese-3ef