Click here to load reader

ÄR SKATTEVERKETS KONTROLL AV su.diva- 911189/FULLTEXT01.pdf Sammanfattning Uppsatsen behandlar frågan om de kontrollbesök som Skatteverket genomför för att kontrollera efterlevnaden

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ÄR SKATTEVERKETS KONTROLL AV su.diva- 911189/FULLTEXT01.pdf Sammanfattning Uppsatsen behandlar...

 • JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet

  ÄR SKATTEVERKETS KONTROLL

  AV KASSAREGISTER OCH

  PERSONALLIGGARE FÖRENLIGT

  MED INTEGRITETSSKYDDET?

  Victor Björklund

  Examensarbete i Skatterätt, 30 hp Examinator: Roger Österman

  Stockholm, Vårterminen 2015

 • 2

  Sammanfattning

  Uppsatsen behandlar frågan om de kontrollbesök som Skatteverket genomför för att kontrollera

  efterlevnaden av reglerna om kassaregister och personalliggare är förenliga med det

  integritetsskydd som enskilda garanteras i regeringsformen, Europakonventionen och EU:s

  stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta har gjorts genom att undersöka den juridiska

  doktrinen och relevanta rättsfall som berör frågan.

  Jag har funnit att de nuvarande reglerna om kontrollbesök inte är förenliga med integritets-

  skyddet eftersom reglerna går längre än vad som kan anses vara nödvändigt och proportionerligt

  samt att det inte finns effektiva rättsmedel.

 • 3

  Innehållsförteckning 1 Inledning .......................................................................................................................................... 6

  1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 6

  1.2 Syfte och problemfrågeställningar .......................................................................................... 7

  1.3 Avgränsningar ......................................................................................................................... 7

  1.4 Metod och material .................................................................................................................. 8

  1.5 Disposition ............................................................................................................................ 10

  2 Utredning av integritetsskyddet i svensk rätt ................................................................................ 11

  2.1 En överblick över Integritetsskyddet ..................................................................................... 12

  2.2 Integritetsskyddet i regeringsformen ..................................................................................... 14

  2.2.1 Tolkning av regeringsformen ........................................................................................ 14

  2.2.2 Skyddet för integriteten ................................................................................................. 15

  2.2.3 Möjligheter till begränsning av skyddet ........................................................................ 16

  2.2.3.1 Lagkravet ................................................................................................................... 17

  2.2.3.2 Krav på godtagbart ändamål ...................................................................................... 17

  2.2.3.3 Proportionalitetskravet .............................................................................................. 17

  2.3 Integritetsskyddet i Europakonventionen .............................................................................. 18

  2.3.1 Tolkning av Europakonventionen ................................................................................. 19

  2.3.2 Skyddet för integriteten ................................................................................................. 20

  2.3.3 Möjligheter till begränsning av skyddet ........................................................................ 23

  2.3.3.1 Lagkravet ................................................................................................................... 23

  2.3.3.2 Krav på godtagbart ändamål ...................................................................................... 24

  2.3.3.3 Proportionalitetskravet .............................................................................................. 24

  2.3.4 Kravet på effektiva rättsmedel ....................................................................................... 26

  2.4 Integritetsskyddet i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna ................................... 27

  2.4.1.1 Tillämpningsområde för EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna ............... 29

  2.5 En sammanfattning av integritetsskyddet .............................................................................. 32

  3 Utredning av reglerna för kassaregister och personaliggare ......................................................... 33

  3.1 Revision i allmänhet .............................................................................................................. 33

  3.1.1 Regler som styr revisionen ............................................................................................ 34

  3.1.2 Grundläggande regler för revision ................................................................................. 34

  3.1.3 Proportionalitetsprincipen ............................................................................................. 35

  3.1.4 Skatteverkets utredningsskyldighet ............................................................................... 36

  3.1.5 Formalia krav på revisionsbeslutet ................................................................................ 36

  3.1.6 Underrättelsekrav .......................................................................................................... 36

 • 4

  3.1.7 Revisionen ska ske skyndsamt ...................................................................................... 36

  3.1.8 Samverkan ..................................................................................................................... 37

  3.1.9 Bevissäkring vid revision .............................................................................................. 37

  3.2 Tillsyn av kassaregister och kontroll av personalliggare....................................................... 38

  3.2.1 Kassaregister ................................................................................................................. 39

  3.2.2 Tillsynen av kassaregister.............................................................................................. 40

  3.2.3 Personalliggare .............................................................................................................. 41

  3.2.4 Tillsyn av personalliggare ............................................................................................. 41

  4 Prövning av kontrollbesökens förenlighet med integritetsskyddet ................................................ 42

  4.1 Omfattas kontrollbesök av reglerna om integritetsskydd? .................................................... 42

  4.2 Utgör kontrollbesök en kränkning av integritetsskyddet? ..................................................... 47

  4.3 Möjligheten att rättfärdiga en begränsning av skyddet ......................................................... 48

  4.3.1 Lagkravet ....................................................................................................................... 49

  4.3.2 Krav på godtagbart ändamål .......................................................................................... 49

  4.3.3 Proportionalitetskravet .................................................................................................. 50

  4.3.3.1 Är begränsningen nödvändig? ................................................................................... 50

  4.3.3.2 Är begränsningen acceptabel i ett demokratiskt samhälle? ....................................... 52

  4.3.3.2.1 Det saknas effektiva rättsmedel ........................................................................... 52

  4.3.3.2.2 Otydlighet i frågan om kontrollbesöken är ”frivilliga” eller tvångsmedel .......... 54

  4.3.3.2.3 Godtyckligt riktade mot specifik person utan misstanke eller godtagbart urval . 55

  4.3.3.2.4 Bristen på domstolskontroll ................................................................................. 58

  4.3.3.2.5 Ingen kommunikation innan ................................................................................ 59

  4.3.4 Sammanfattning av möjligheterna till begränsning ....................................................... 60

  5 Slutsats .......................................................................................................................................... 60

  6 Käll- och litteraturförteckning ....................................................................................................... 64

 • 5

  Förkortningar

  Europakonventionen: Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och

  grundläggande friheterna. Inkorporerad genom lag (1994:1219).

  FL: Förvaltningslagen.

  HFD: Högsta förvaltningsdomstolen.

  Prop.: Proposition.

  RF: Regeringsformen.

  SFL: Skatteförfarandelagen.

  SOU: Statens offentliga utredningar.

  SST: Svensk Skattetidning.

  SvJT: Svensk Juristtidning.

  Wienkonventionen: Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella orga-

  nisationer eller internationella

Search related