RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • View
  36

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DANI BH FINANCIJA BANJA LUKA, 8. i 9. SVIBANJ 2008. „FINANCIJSKA STABILNOST-STVARNOST ILI ILUZIJA “ RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST FEDERALNI MINISTAR FINANCIJA Vjekoslav Bevanda. RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST. - PowerPoint PPT Presentation

Text of RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • DANI BH FINANCIJA BANJA LUKA, 8. i 9. SVIBANJ 2008. FINANCIJSKA STABILNOST-STVARNOST ILI ILUZIJA RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST FEDERALNI MINISTAR FINANCIJA Vjekoslav Bevanda *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST Rast BDP Federacije BiH u 2007. godini bio je za 14,9% vei u odnosu na 2006. godinu, te planirani rast od 8% u 2008. godini.

  Gospodarski rast u narednom srednjoronom razdoblju - planiran je pozitivan trend to e se odraziti na daljnji rast BDP-a, u prosjeku od 7% godinje

  Javni rashodi u:2006. godini su bili na razini od 1.139,6 mil. KM ili 9,4% u odnosu na BDP Federacije BiH, u2007. godini na razini od 1.586,3 mil. KM (krajnji usvojeni rebalans prorauna) ili 11,4% u odnosu na BDP 2008. godini javni rashodi su planirani u iznosu od 1.757,6 mil.KM ili 11,7% BDP-a Federacije BiH. *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST Ukupni javni rashodi prorauna Vlade Federacije BiH u razdoblju od tri godine, tj. od 2006. do 2008 g. zabiljeili su rast od 54,3%

  Rast javnih rashoda u 2007. u odnosu na 2006. godinu iznosio je 447,3 mil. KM ili 39,2%

  Daljnji trend poveanja javnih rashoda se nastavio i u 2008., tako da u odnosu na 2006. godinu iznosi 618,7 mil. KM ili 171,4 mil. KM, odnosno za 11% vie nego u 2007.god.*

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN, DILEMA ILI NEOPHODNOSTZbirni pregled rashoda po godinama proraun Federacije BiH

  *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST Do sredine 2000. sveukupna godinja potronja na socijalnu pomo u FBiH je prosjeno iznosila oko 2% BDP-a

  U posljednje tri godine potronja za socijalnu pomo je eksponencijalno porasla nakon uvoenja novih kategorija korisnika, prvenstveno proirivanje kriterija podobnosti za odreene naknade

  Rashodi socijalnog sektora u 2008. u odnosu na 2006. godinu porasli su za 274 mil. KM.

  *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN, DILEMA ILI NEOPHODNOSTSocijalna izdvajanja iz prorauna Federacije BIH u od 2006. do 2008.g. *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST Najvei razlog porasta izdataka u socijalnom sektoru lei u izmjenama i dopunama zakona koji reguliraju ovu oblast.i

  Najvee promjene se odnose na tekue transfere koji su u nadlenosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a posljedica su usvajanja: Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i lanova njihovih obitelji, Zakona o osnovama socijalne zatite, zatite civilnih rtava rata i zatite obitelji s djecomUredbi Vlade Federacije BiH za subvencije demobiliziranim braniteljima pod povoljnim uvjetima

  Dolo je do rasta od 51,7% u 2007.g. u odnosu na 2006. god., a trend rasta nastavio se i u 2008. god. gdje je dolo do ponovnog porasta od 10%. *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN, DILEMA ILI NEOPHODNOSTNajvee promjene u socijalnim davanjima iz prorauna Vlade Federacije BiH *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN- DILEMA ILI NEOPHODNOST Naknade socijalne pomoi dominantno su zasnovane na pravu, a ne na potrebama i samo dio njih ovisi o imovinskom cenzusu i ciljane su na siromatvo

  Kao posljedica toga ne uspijeva se osigurati dovoljna pomo za najugroenije lanove drutva i imaju zanemariv utjecaj na siromatvo

  Sheme socijalne zatite u FBiH dovode do destimulacije i poremeaja koji se osjeaju u mnogim oblastima ekonomije, posebno na tritu rada.

  *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN- DILEMA ILI NEOPHODNOST Beneficije koje se usmjeravaju prema sustavu socijalne zatite i koje bi se trebale fokusirati na najugroenije kategorije stanovnitva trebale bi se nastaviti kroz: Kontinuirano poduzimanje revizije trenutnih korisnika socijalne pomoi,Definiranje minimuma socijalnih prava u FBiH,Investiranje u razvoj lokalnih servisa socijalne zatite i obrazovanje osoblja,Redovna istraivanja prorauna kuanstava i procjenu ivotnog standarda; prikupljanje pouzdanih podataka za kreiranje i planiranje socijalnih politika u F BiH kao sloenog fiskalnog sustava, te usuglaavanje sa socijalnom politikom na dravnoj razini,Osiguranje boljeg utvrivanja kategorija siromanih kroz socijalne programe,Razvijanje pristupa socijalnog investiranja u okviru socijalne zatite u cilju ukljuivanja osoba s posebnim potrebama u radne aktivnosti i trite rada.

  *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN- DILEMA ILI NEOPHODNOST Rjeenje smanjenja socijalnih davanja iz prorauna Federacije BiH vidimo kroz:

  Aktiviranje Razvojne banke FBiH

  Uspostavljanje Centralne baze podataka po osnovi svih socijalnih davanja za koje se pretpostavlja da bi donijelo utede proraunu Federacije BiH najmanje 30% u odnosu na ukupnu socijalnu potronju planiranu u proraunu . *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN - DILEMA ILI NEOPHODNOSTSektor ekonomskih aktivnosti prorauna Federacije BiH *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST Stopa rasta industrijske proizvodnje u Federaciji BiH u 2006. je iznosila 10,4%, a u 2007. godini je iznosila 8,5%.

  Ukupna razmjena roba i usluga u Federaciji BiH za 2006. godinu iznosila je 16,6 milijardi KM to predstavlja poveanje od 10,6% u odnosu na prethodnu godinu

  Uvoz roba i usluga u 2006. godini iznosio je 11,4 milijardi KM

  Deficit tekueg rauna iznosi 6,2 milijarde KM ime je zabiljeena pokrivenost uvoza izvozom od 22,1%.*

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN- DILEMA ILI NEOPHODNOST Privatizacija poduzea u Federaciji BiH do sada nije ispunila oekivanja i nije poluila oekivane rezultate

  U razdoblju 2008-2011. godine e se sistematski raditi na zakonskoj regulativi koja e imati za cilj djelotvorno ureivanje oblasti rada, zapoljavanja i smanjenja rada na crno kao i poveanja mobilnosti radne snage

  *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST Investicijska ulaganja iz prorauna F BiH u razdoblju od 2006. do 2008.god. *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN- DILEMA ILI NEOPHODNOST Rjeavanjem fiskalnih pritisaka zahtijevalo bi da vlade u Federaciji BiH paljivo prihvate kompromise izmeu meusobno konkurentnih prioriteta za ograniavanje nove potronje, uz istovremeno implementiranje odlunih mjera s ciljem kontroliranja postojee potronje

  Dogovor o takvim mjerama bit e nadopunjen izgradnjom kapaciteta za odreivanje, koordinaciju i implementaciju fiskalne politike

  To podrazumijeva da e Vlada Federacije BiH utvrditi Fiskalno vijee na nivou Federacije koje e biti sastavljeno u prvom redu od kantonalnih ministara financija, tri direktora izvanproraunskih fondova, direktora Federalne direkcije za ceste i Federalnog ministra financija. *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST Za potpuniju fiskalnu odrivost zahtijevat e se analiza buduih fiskalnih pritisaka, kao i potreba smanjenja vladine potronje , u odnosu na BDP

  Fiskalni pritisci koji se oekuju u narednom razdoblju ukljuuju potrebu formalizacije izmirenja velike razine domaih potraivanja, jaanja institucija dravne vlade i rjeavanje pitanja restitucije imovine. *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNIPRORAUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST U cilju odranja i jaanja fiskalne odrivosti i makroekonomske stabilnosti, a da bi se smanjile visoke razine deficita tekueg rauna, nezaposlenosti, siromatva i sive ekonomije, rjeavanje pitanja unutarnjeg duga, Vlada Federacije BiH dodatno radi na:

  ostvarenju i jaanju fiskalne koordinacije (Fiskalno vijee BiH) i sustavu izvjeivanja konsolidiranih podataka o fiskalnom izvrenju sektora javnih financija u Federaciji BiH

  usvajanju sveobuhvatne strategije za izmirenje ukupnog unutarnjeg duga (koji ima izravan utjecaj na kreditni rejting) i osigurati sredstva za isplatu istih

  potrebi raspodjele prorauna s prioritetnim politikama, uzimajui u obzir srednjoronu razvojnu strategiju BiH

  *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

  Programu javnih investicija, Strategiji integriranja BiH u Europsku uniju, te ostale postojee i planirane razvojne dokumente na svim razinama vlasti u Federaciji BiH

  stvaranju uvjeta za vea kapitalna ulaganja financirana iz prorauna, pogotovo uslijed opadajue donatorske pomoi I

  na odranju fiskalnog suficita na razini projekcije koju e utvrditi Fiskalno vijee BiH, odnosno Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP), u cilju ouvanja fiskalne odrivosti i fiskalne discipline, a radi odranja makroekonomske stabilnosti u Federaciji BiH.*

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST I pored oekivanog rasta BDP-a u Federaciji BiH prisutni su i rizici vezani za fiskalnu odrivost i makroekonomsku stabilnost. Prisutni rizici se mogu sagledati i rjeavati kroz: Racionalizaciju sustava socijalnih izdvajanja (kroz uspostavljanje odrivog fonda za financiranje prava borake populacije); Uspostavljanje naela preraspodjele prihoda od neizravnog oporezivanja; Poveanje domaeg izdvajanja u financiranju javnih investicija; Rast potronje u prioritetnim podrujima vezati za utede u nie prioritetnim podrujima. *

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST Zakljuak:

  Do sredine 2000. godine sveukupna godinja potronja na socijalnu pomo u Federaciji BiH prosjeno je iznosila oko 2% BDP-aU 2006. 2007. i 2008. godini dolo je do eksponencijalnog rasta potronje na socijalnu pomo u Federaciji BiHProjekcijom prorauna za 2008. godinu oekuje se i ukazuje na daljnji rast naknada za socijalnu pomo. Naglaavamo, ako se prijedlozi izmjena i dopuna postojecih zakona u cijelosti provedu, nastavitt e se sa daljim rastom do razine od 21,8%.*

 • RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST Zakljuak:

  Proraun Federacije BiH ima primarni socijalni karakter i ako se nastavi s daljnjim pritiskom na ograniene resurse i njihovu raspodjelu na sve vea socijalna davanja, proraun Federacije BiH gubi