Regulamin Konkursu Podlaski Inkubator Aktywności Społecznejm .1 Regulamin Konkursu Podlaski Inkubator

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Regulamin Konkursu Podlaski Inkubator Aktywności Społecznejm .1 Regulamin Konkursu Podlaski...

1

RegulaminKonkursuPodlaskiInkubatorAktywnociSpoecznej

I.CELEKONKURSU

1.PodlaskiInkubatorAktywnociSpoecznejstanowiczrealizacjiProgramuFIOnalata2014-2020,finansowanego z krajowych rodkw publicznych pochodzcych z budetu pastwa. OrodekWpieraniaOrganizacjiPozarzdowychwBiaymstokujestOperatoremmikrodotacjiwwojewdztwiepodlaskim w ramach Priorytetu I.2 1 Mae inicjatywy Programu Fundusz Inicjatyw ObywatelskichEdycja2018napodstawieUmowynr32/W/2018.2. Celem konkursu jest zwikszenie zaangaowania obywateli i organizacji pozarzdowych w yciepubliczne,awszczeglnoci:

a. zwikszenieliczbyinicjatywoddolnych;b. wzmocnieniedziaasamopomocowychc. wzrostpotencjaumodychorganizacjipozarzdowychzterenuwojewdztwa

podlaskiego.3. Podlaski Inkubator Aktywnoci Spoecznej wspiera dziaania lokalnych spoecznoci, w zakresieprzedsiwzi prowadzonych dla dobrawsplnego,mieszczcych siw katalogu zada publicznychokrelonychwart.4ust.1ustawyodziaalnocipoytkupublicznegoiwolontariacie.4. W ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywnoci Spoecznej organizowane s konkursy namikrodotacje(maeprojekty)od1500do5000z,wspierajcelokalneprzedsiwziciamieszkacworazrozwjmodychorganizacji.4.Adresatamiprojektwmuszbyosobymieszkajcewwojewdztwiepodlaskim.5. Mikrodotacje mona przeznaczy na dofinansowanie przedsiwzi realizowanych na tereniewojewdztwapodlaskiegowjednejzesferpoytkupublicznego:1) pomocy spoecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz

wyrwnywaniaszanstychrodziniosb;1a) wspieraniarodzinyisystemupieczyzastpczej;1b)udzielanianieodpatnejpomocyprawnejorazzwikszaniawiadomociprawnejspoeczestwa;2) dziaalnoci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spoecznej osb zagroonych

wykluczeniemspoecznym;3) dziaalnocicharytatywnej;4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielgnowaniapolskoci oraz rozwoju

wiadomocinarodowej,obywatelskiejikulturowej;5) dziaalnocinarzeczmniejszocinarodowychietnicznychorazjzykaregionalnego;5a) dziaalnocinarzeczintegracjicudzoziemcw;6) ochrony i promocji zdrowia, w tym dziaalnoci leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15

kwietnia2011r.odziaalnocileczniczej;7) dziaalnocinarzeczosbniepenosprawnych;8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osb pozostajcych bez pracy i zagroonych

zwolnieniemzpracy;9) dziaalnocinarzeczrwnychprawkobietimczyzn;

2

10) dziaalnocinarzeczosbwwiekuemerytalnym;11) dziaalnociwspomagajcejrozwjgospodarczy,wtymrozwjprzedsibiorczoci;12) dziaalnoci wspomagajcej rozwj techniki, wynalazczoci i innowacyjnoci oraz

rozpowszechnianieiwdraanienowychrozwizatechnicznychwpraktycegospodarczej;13) dziaalnociwspomagajcejrozwjwsplnotispoecznocilokalnych;14) nauki,szkolnictwawyszego,edukacji,owiatyiwychowania;15) dziaalnocinarzeczdzieciimodziey,wtymwypoczynkudzieciimodziey;16) kultury,sztuki,ochronydbrkulturyidziedzictwanarodowego;17)wspieraniaiupowszechnianiakulturyfizycznej;18) ekologiiiochronyzwierztorazochronydziedzictwaprzyrodniczego;19) turystykiikrajoznawstwa;20) porzdkuibezpieczestwapublicznego;21) obronnocipastwaidziaalnociSiZbrojnychRzeczypospolitejPolskiej;22) upowszechniania i ochrony wolnoci i praw czowieka oraz swobd obywatelskich, a take

dziaawspomagajcychrozwjdemokracji;22a) udzielanianieodpatnegoporadnictwaobywatelskiego;23) ratownictwaiochronyludnoci;24) pomocyofiaromkatastrof,klskywioowych,konfliktwzbrojnychiwojenwkrajuizagranic;25) upowszechnianiaiochronyprawkonsumentw;26) dziaalnoci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy

spoeczestwami;27) promocjiiorganizacjiwolontariatu;28) pomocyPoloniiiPolakomzagranic;29) dziaalnocinarzeczkombatantwiosbrepresjonowanych;29a)dziaalnocinarzeczweteranwiweteranwposzkodowanychwrozumieniuustawyzdnia19

sierpnia2011r.oweteranachdziaapozagranicamipastwa;30) promocjiRzeczypospolitejPolskiejzagranic;31) dziaalnoci na rzecz rodziny, macierzystwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw

dziecka;32) przeciwdziaaniauzalenieniomipatologiomspoecznym;32a) rewitalizacji;33) dziaalnocinarzeczorganizacjipozarzdowychorazpodmiotwwymienionychwart.3ust.3

ustawyodziaalnocipoytkupublicznegoiowolontariacie,wzakresieokrelonymwpkt1-32a.

II.PODMIOTYUPRAWNIONEDOSKADANIAWNIOSKW

1.Doskadaniawnioskwuprawniones: Mode organizacje pozarzdowe (lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawyodziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie), w tym stowarzyszenia zwyke i grupysamopomocowedziaajcewformieorganizacjipozarzdowejposiadajcejosobowoprawn. Wyejwymienionypodmiotmusispeniacznienastpujcewarunki:

a) jestzarejestrowanynatereniewojewdztwapodlaskiego,b) zostawpisanydoKrajowegoRejestruSdowego lub innegowaciwego rejestru/ewidencji

niewczeniejni30miesicyoddniazoeniawnioskuodotacj,

3

c) kwota przychodw za poprzedni zakoczony rok obrotowy jego funkcjonowania niemoeprzekracza25tys.z.Wprzypadkupodmiotw,ktre istniejkrcej iwzwizkuz tymniemiay obowizku zamknicia roku obrotowego, kwota przychodw rwnie nie moeprzekracza25tys.z.

Grupy nieformalne, w tym grupy samopomocowe, czyli minimum trzy osoby posiadajcepenzdolnodoczynnociprawnych,zamieszkujcenatereniewojewdztwapodlaskiego,wsplnierealizujce lub chcce realizowa lokalne przedsiwzicie w sferze poytku publicznego,anieposiadajceosobowociprawnej.Grupanieformalnamoeubiegasiodotacjnadwarnesposoby:

a) z Patronem, czyli organizacj pozarzdow bd innym podmiotem wymieniony w art. 3ust.3ustawyodziaalnocipoytkupublicznego iowolontariacie(Patronemmoeby jedyniepodmiot ktry posiada wpis do Krajowego Rejestru Sdowego lub innego waciwegorejestru/ewidencji);b) samodzielnie co oznacza, e osoby nalece do grupy samodzielnie skadaj wniosek,awrazie jego dofinansowania podpisuj umow na realizacj projektu. Takie grupy bdrozliczanebezporednioprzezOperatora.

2. Grupy nieformalne skadajce wniosek samodzielnie musz przed zoeniem wnioskupoinformowa o takim zamiarze Operatora za porednictwem poczty elektronicznej, adres:mikrodotacjepodlaskie@owop.org.pl

III.NABRICZASREALIZACJIPROJEKTW

1.WramachPodlaskiego InkubatoraAktywnociSpoecznejodbdsitrzynabory: Inabrwroku2018,IInabriIIInabrwroku2019.2. W kadym z naborw obowizywa bdzie inny temat priorytetowy. Realizacja projektu, ktrywpisujesiwpriorytetdanegonaboruzapewniadodatkowepunktywoceniemerytorycznej:Inabrtematpriorytetowy:100-lecieniepodlegociPolski;IInabrtematpriorytetowy:Kulturakresowa,tosamolokalna;IIInabrtematpriorytetowy:Dziaaniawsplnotoweissiedzkie.3. Terminy rozpoczcia i zakoczenia dziaa w ramach projektw wskazane s kadorazowowogoszeniuonaborzewnioskwnamikrodotacjenastroniewww.mikrodotacjepodlaskie.pl.

IV.ZASADYSKADANIAWNIOSKW

1.Wnioski skadanespoprzezGeneratorofertWITKACdostpnyna stronie internetowejprojektumikrodotacjepodlaskie.pl orazwww.witkac.pl powybraniu konkursu Podlaski Inkubator AktywnociSpoecznej.2.Wniosekodofinansowanienaleyzoywyczniewformieelektronicznej.3.Wramachkonkursudostpnebdtrzyrneformularzewniosku:

a) moda organizacja pozarzdowa, w tym grupa samopomocowa dziaajca w ramachorganizacjiskadaWniosekA;

b) grupanieformalnalubgrupasamopomocowazPatronemskadaWniosekB;c) grupanieformalnalubgrupasamopomocowabezPatronaskadajcawnioseksamodzielnie

skadaWniosekC.

4

4. Wypeniajc wniosek naley stosowa si dozapisw Podrcznika dla WnioskodawcwiRealizatorw zamieszczonego na stronie www.mikrodotacjepodlaskie.pl. Na etapie ubiegania siodofinansowaniedoOperatoranienaleyprzesyaadnychdokumentwwwersjipapierowej.5.KadyWnioskodawca,ktrywypeniizoywniosekwGeneratorzeotrzymanaadrese-mail,ktryzosta podany w trakcie rejestracji uytkownika, informacj zawierajc potwierdzenie zoeniawniosku.Wprzypadkunieotrzymaniatakiejinformacjiwcigu2dnioddniawysaniawnioskunaleypilnieskontaktowasizOrodkiemWspieraniaOrganizacjiPozarzdowychzaporednictwempocztyelektronicznejmikrodotacjepodlaskie@owop.org.pl lub zaporednictwem infolinii konkursowej podnumerem856752158wgodz.8.00-15.30.6.Jednamodaorganizacjapozarzdowamoezoyjedenwniosekodofinansowaniewcigurokukalendarzowego.Wprzypadku zoeniawikszej liczbywnioskwocenie bdzie podlega tylko ten,ktry jakopierwszy zosta zoonywwersji elektronicznejpoprzezGenerator.Pozostaewnioskiniebdkierowanedoocenymerytorycznej.7. Jedna grupa nieformalna moe zoy jeden wniosek o dofinansowanie w cigu jednego roku,niezalenieodtego,czyskadawnioseksamodzielnie,czywsplniezPatronem.Wprzypadkuzoeniawikszej liczby wnioskw ni jest to dopuszczalne, ocenie bdzie podlega tylko ten, ktry jakopierwszyzostazoonywwersjielektronicznejpoprzezGenerator.8. Jednaosobamoebyczonkiemtylko jednejgrupynieformalnej,niezalenieod tego, czygrupaskadawnioseksamodzielnie,czywsplniezPatronem.9. Organizacja bdca Patronem moe peni t funkcj dla dowolnej liczby grup nieformalnych.Organizacja bdca Patronem moe te zoy jeden wasny projekt, jeeli spenia kryteriaprzewidzianedlamodejorganizacjipozarzdowej.10. Czonkiem grupy nieformalnej nie moe by osoba penica jakkolwiek funkcj w organachstatutowych istniejcychorganizacjipozarzdowychbd innychpodmiotwwymienionychwart.3ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, wszczeglnoci: osoba bdcaczonkiemzarzdu,komisjirewizyjnej,radyfundacji.11. Z ubiegania si o mikrodotacje wyczeni s czonkowie rodzin oraz pracownicy Operatora (tj.osoby,ktreslubbyyzatrudnionewokresieostatnich12miesicynapodstawieumowyopraclubumowycywilno-prawnejwOrodkuWspieraniaOrganizacjiPozarzdowych).

V.PROCEDURAWYBORUPROJEKTW

1.Procedurawyboruofertobejmujedwaetapy:a.ocenformaln,b.ocenmerytoryczn.2.Ocenaformalnaodbywasiwoparciuokryteria,zawartewKarcieOcenyFormalnej,stanowicejzacznik nr 2 oraz dostpnej na stronie www.mikrodotacjepodlskie.pl. Odpowied negatywnawktrymkolwiekzpunktwskutkowabdzieodrzuceniemwnioskunatymetapie.3.Wnioski,ktrespeniwszystkiewymaganiaformalnezostanprzekazanedoocenymerytorycznej,zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny merytorycznej, stanowicej zacznik nr 3 orazdostpnejnastroniewww.mikro