Regulamin Konta Osobistego Od 07-09-2015 r

Embed Size (px)

Text of Regulamin Konta Osobistego Od 07-09-2015 r

 • 1Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem) okrela zasady otwierania i prowadzenia na rzecz konsumentw w rozumieniu Kodeksu cywilnego rachunkw bankowych i wiadczenia usug patniczych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Piknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego pod nr. KRS 0000014540 przez Sd Rejonowy dla miasta stoecznego Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, o nr. NIP: 526-020-58-71, o nr. REGON: 010000854, o opaconym kapitale zakadowym w wysokoci PLN 2 256 683 400 (zwana dalej Bankiem). Adres poczty elektronicznej Ban-ku: moje.pytania@raiffeisen.pl; wykaz oddziaw i placwek Banku (zwanych dalej cznie placwkami Banku) ze wskazaniem ich adresw jest dostpny na stronie internetowej Banku www.raiffeisenpolbank.com oraz w placwkach Banku.

  Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

  RPO

  L_O_003_1508_05_IN

  T

  Spis treciRozdzia I. Postanowienia oglne 2

  1. Definicje 22. Zawarcie umowy 33. Penomocnictwo do umowy rachunku 44. Karta Wzoru Podpisw 5

  Rozdzia II Umowa rachunku bankowego 51.Postanowienia oglne 52. Typy i rodzaje rachunkw bankowych 53. Rachunek wsplny 54. Rachunki dla osoby maoletniej 65. Rachunki dla osoby ubezwasnowolnionej 66. Oglne zasady oprocentowania rodkw zgromadzonych na rachunku 66A. Zasady oprocentowania rodkw zgromadzonych na Koncie Osobistym Wymarzone Konto oraz

  Kontach Lokacyjnych: Wymarzone Konto Lokacyjne i Konto Wymarzony Cel oraz zasady zmiany ich oprocentowania 6

  6B. Zasady naliczania Oprocentowania bonusowego dla rodkw zgromadzonych na Koncie Lokacyjnym Konto Wymarzony Cel oraz zasady zmiany jego oprocentowania 6

  7. Zasady zmiany oprocentowania na Kontach Osobistych oraz Kontach Lokacyjnych innych ni na kontach, o ktrych mowa w paragrafie 15A powyej. 7

  8. Lokaty terminowe 79. Opaty i prowizje 710. Zasady ustalania kursw wymiany walut 811. Umowa blokady rodkw 8

  Rozdzia III Transakcje patnicze 81. Postanowienia oglne 82. Wpata gotwkowa 93. Wypata gotwkowa 104. Polecenie przelewu 115. Zlecenie stae i przelewy z dat przysz 126. Polecenie zapaty 12

  Rozdzia IV Instrumenty patnicze 131. Postanowienie oglne 132. Umowa karty i Umowa o naklejk zblieniow 133. Usugi wiadczone przez Bank w ramach umowy karty 134. Rozliczenie transakcji wykonanych kart 145. Sposb ochrony karty 146. Zastrzeenie i blokada karty 15

  Rozdzia V Odpowiedzialno Banku i Klienta 151. Postanowienia oglne 152. Odpowiedzialno Banku i Klienta za nieautoryzowane transakcje patnicze 153. Odpowiedzialno Banku za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie transakcji patniczej 16

  Rozdzia VI Zasady komunikowania si stron 161. Zasady komunikowania si i przekazywania informacji zwizanych z wykonaniem umowy 162. Wycig z rachunku bankowego 163. Reklamacje i rozstrzyganie sporw 17

  Rozdzia VII Zmiana i rozwizanie umowy 181. Zmiany Regulaminu oraz Tabeli i Tabeli lokat 182. Rozwizanie umowy 18

  Rozdzia VIII Pozostae postanowienie 191. Dyspozycja na wypadek mierci 19 2. Wypata rodkw po mierci Klienta 193. Postanowienia dodatkowe 194. System gwarantowania depozytw 19

  Rozdzia IX Przepisy wprowadzajce i przejciowe 20Zacznik nr 1 do Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Czas wykonania zlece patniczych 22Zacznik nr 2 do Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Dane wymagane przez Bank do realizacji przelewu 23

 • 2Rozdzia I. Postanowienia oglne

  1Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska Spka Akcyjna, zwany dalej Regu-laminem, zosta wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib w War-szawie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 140, poz. 939 z pn. zm.) w zwizku z art. 384 Kodeksu cywilnego i ma zastosowanie do zawieranych przez Bank umw Konta Osobistego, umw Konta Lokacyjnego, lokat terminowych, umw karty, umw o naklejk zblieniow a take do wiadczenia przez Bank usug patniczych uregulowanych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. Ustawa o usugach patniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 z pn. zm.).

  1. Definicje

  2Okrelenia uyte w niniejszym Regulaminie maj nastpujce znaczenie:1. adres korespondencyjny Klienta ostatni podany Bankowi przez

  Klienta adres, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktry traktowany jest jako adres Klienta waciwy dla dorcze;

  2. autoryzacja zgoda wyraona przez Klienta na wykonywanie trans-akcji patniczej;

  3. agent rozliczeniowy bank lub inny podmiot, ktry wiadczy usugi zwizane z rozliczaniem transakcji;

  4. akceptant przedsibiorca, ktry zawar z agentem rozliczeniowym umow o przyjmowanie zapaty przy uyciu kart;

  5. Bank Raiffeisen Bank Polska Spka Akcyjna, z siedzib w Warszawie przy ul. Piknej 20, 00-549 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawa, Sd Gospodarczy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S-dowego pod numerem 0000014540, Bank wiadczy na rzecz Klienta usugi patnicze jako dostawca patnika bd dostawca odbiorcy;

  6. bank korespondent bank poredniczcy, z ktrego usug korzysta Bank w realizacji przelewu zagranicznego lub przelewu w walucie innej ni PLN na terenie Polski. Lista bankw korespondentw Raiffeisen Bank Polska S.A. dla wybranych walut jest dostpna na danie Klienta w pla-cwce lub w Centrum Telefonicznym;

  6A. Bazowa Stopa Procentowa stopa referencyjna NBP, tj. stopa pro-centowa wyraajca rentowno bonw pieninych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie podstawowych operacji otwartego ryn-ku, ustalana przez waciwy organ Narodowego Banku Polskiego, tj. Rad Polityki Pieninej; jej aktualna wysoko publikowana jest na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego; jest to stopa pro-centowa pochodzca z publicznie dostpnego rda stosowana przez Bank do ustalenia wysokoci oprocentowania niektrych rachunkw patniczych, wskazanych w Regulaminie i odpowiednio w Tabeli opro-centowania, opat, prowizji i limitw transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zaduenia w Koncie Osobistym;

  7. Centrum Telefoniczne - jeden z Elektronicznych Kanaw Dostpu (EKD);

  8. data waluty moment w czasie (dzie), od ktrego lub do ktrego Bank nalicza odsetki od rodkw pieninych, ktrymi obciono lub uznano rachunek patniczy;

  9. dokument tosamoci dowd osobisty, paszport, legitymacja szkol-na lub inny dokument wskazany przez Bank;

  10. dostawca usug patniczych podmiot wiadczcy usugi patnicze na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o usugach patniczych;

  11. dyspozycja owiadczenie woli zoone przez Klienta lub jego pe-nomocnika w wykonaniu umowy, dotyczce w szczeglnoci zoenia zlecenia wykonania transakcji patniczej;

  12. dzie roboczy kady dzie od poniedziaku do pitku z wyczeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  13. Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) strefa wolnego handlu i Wsplny Rynek obejmujce kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Sto-warzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) (z wyjtkiem Szwajcarii);

  14. EKD (Elektroniczne Kanay Dostpu) kanay komunikacji umo-liwiajce zawieranie umw, wykonywanie dyspozycji, skadanie zlece patniczych lub uzyskanie informacji dotyczcych usug wiadczonych przez Bank za pomoc urzdze teleinformatycznych, na zasadach okrelonych w obowizujcym w Banku Regulaminie wiadczenia usug za porednictwem Elektronicznych kanaw dostpu dla Klientw indy-widualnych;

  15. EURIBOR stawka referencyjna dla terminowych depozytw ustalana w oparciu o kwotowania bankw na europejskim rynku midzybanko-wym i publikowana codziennie o godz. 11:00 w Brukseli przez Federa-tion Bancaire de LUnion Europeenne;

  16. godzina graniczna godzina w cigu dnia roboczego okrelona w zaczniku nr 1 do Regulaminu, pod nazw Czas wykonania zlece patniczych po upywie, ktrej zlecenie patnicze uznaje si za zoone w kolejnym dniu roboczym;

  17. IBAN (ang. International Bank Account Number) midzynarodo-wy numer rachunku bankowego ISO 13616 standard numeracji kont

  bankowych stosowany w obrocie krajowym i zagranicznym, skadajcy si z dwuliterowego kodu kraju, po ktrym nastpuj dwie cyfry spraw-dzajce (suma kontrolna), i maksymalnie do trzydziestu znakw alfa-numerycznych (liter lub cyfr) okrelajcych numer rachunku. Dugo rachunku w standardzie IBAN jest ustalana przez poszczeglne kraje. W transakcjach elektronicznych rachunek w standardzie IBAN powinien by prezentowany i przechowywany w jednym cigu;

  18. IDP unikatowy identyfikator patnoci ustalony pomidzy odbiorc i patnikiem wykorzystywany do wykonywania polecenia zapaty;

  19. instrument patniczy karta, naklejka zblieniowa lub inne zindywi-dualizowane urzdzenie, a take uzgodniony przez Klienta i Bank zbir procedur obejmujcy Elektroniczne Kanay Dostpu oraz zasady ska-dania zlece ustalone z Klientami, ktrzy zawarli Umow wsppracy w ramach bankowoci prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen, wykorzy-stywane przez Klienta do zoenia zlecenia patniczego;

  20. instytucja patnicza krajowa instytucja patnicza i unijna instytucja patnicza uprawniona do wiadczenia usug patniczych np. bank, ope-rator telefonii komrkowej, podmiot wiadczcy usugi przyjmowania prz