of 17 /17
Rehabilitace u CMP Zdeňka Dvořáková

Rehabilitace u CMP

  • Upload
    gaston

  • View
    43

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rehabilitace u CMP. Cévní mozkové příhody (CMP) jsou závažným medicínským, sociálním a ekonomickým problémem civilizovaného světa. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Rehabilitace u CMP

Page 1: Rehabilitace u CMP

Rehabilitace u CMP

Zdeňka Dvořáková

Page 2: Rehabilitace u CMP

• Cévní mozkové příhody (CMP) jsou závažným medicínským, sociálním a ekonomickým problémem civilizovaného světa.

• V naší republice je postiženo CMP až 35 000 osob ročně. Z toho více než 2/3 přežívají, přičemž přibližně polovina z nich je nadále těžce handicapována a odkázána na ústavní péči nebo trvalou péči rodiny. Více než 1/3 pacientů je mladší 60 let.

Page 3: Rehabilitace u CMP

Léčebná rehabilitace u nemocných s CMP musí dodržovat všechny principy

neurorehabilitace:

• Princip celistvosti – rehabilitace musí obsáhnout celou osobnost a celou jeho životní situaci

• Princip včasnosti a dlouhodobosti – začít co nejdříve a provázet pacienta co nejdéle (i celý život)

• Princip týmové práce • Princip interdisciplinarity a multidisciplinarity

Page 4: Rehabilitace u CMP

Nejčastější poruchy u pacientů po CMP:

• senzorické• symbolických funkcí• kognitivních funkcí• hybnosti končetin• postižení hlavových nervů (parézy okohybných

nervů, paréza lícního nervu)• povrchové i hluboké citlivosti• vestibulární a cerebelární

Page 5: Rehabilitace u CMP

Základními prostředky neurorehabilitace:

• fyzioterapie• ergoterapie• logopedie• neuropsychologie• muzikoterapie• arteterapie• činnost sociálního pracovníka• ošetřovatelská péče• umožnění blízkosti rodiny

Page 6: Rehabilitace u CMP

Cíle fyzioterapie u CMP:

• odstranění funkčního útlumu a prevence rozvoje sekundárních útlumových změn

• aktivovat k činnosti systém motorický stimulací aferentního systému

• optimalizace funkce a zajištění co možná nejvyšší kvality života nemocného

Page 7: Rehabilitace u CMP

Vývojová stadia CMP:

• akutní stadium• subakutní stadium• stadium relativní úpravy• chronické stadium

Page 8: Rehabilitace u CMP

I. Rehabilitace akutní fáze:

• rehabilitační ošetřovatelství• multisenzorická stimulace• fyzioterapie

Page 9: Rehabilitace u CMP

Rehabilitační ošetřovatelství:

• vychází z Bobath konceptu a jedná se především o polohování a veškerou manipulaci s nemocným

Page 10: Rehabilitace u CMP

Multisenzorická stimulace:

• techniky orofaciální stimulace• celotělová stimulace• stimulace základních smyslů

Page 11: Rehabilitace u CMP

Fyzioterapie v akutním stadiu:

• prevence rozvoje sekundárních změn• navození správného dýchání• harmonizace svalového tonu• stimulace paretických končetin

Page 12: Rehabilitace u CMP

II. Rehabilitace subakutní fáze:

je aktivní rehabilitací vyžadující:- určitou schopnost komunikace

- určitý potenciál kognitivních funkcí - fyzické schopnosti tolerující rehabilitační program

Page 13: Rehabilitace u CMP

Fyzioterapie subakutního období

• stimulujeme různé aferentní systémy, abychom facilitovali provedení pohybu

Nejužívanější postupy a techniky:• neurovývojové terapeutické postupy• (koncept manželů Bobathových, princip reflexní

lokomoce dle Vojty)• proprioceptivní neuromuskulární facilitace • (PNF)dle prof. Kabata

Page 14: Rehabilitace u CMP

Cíle fyzioterapie u hemiparetika:

• úprava tělesného schématu • obnovení proprioceptivního vnímání• dynamická stabilita trupu• harmonizace svalového tonu• provádění pohybů proti gravitaci a schopnost

nezávisle se pohybovat v prostoru• obnovení schopnosti provádět selektivní a

koordinované funkční pohyby

Page 15: Rehabilitace u CMP

III. Rehabilitace následného období:

• je zaměřena především na sociální integraci a zajištění co nejvyšší kvality života handicapovaného člověka

Page 16: Rehabilitace u CMP

Použitá literatura:Pavel Kolář et al.

REHABILITACE V KLINICKÉ PRAXI

Page 17: Rehabilitace u CMP

Děkuji za pozornost