Renta inwalidzka, renta rodzinna, renta socjalna

 • View
  62

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Renta inwalidzka, renta rodzinna, renta socjalna. Prezentacja stanowi własność autora i może służyć osobom z niej korzystającej tylko do użytku własnego. Prezentacja nie stanowi porady prawnej i pełnią jedynie funkcję pomocniczą oraz wyjaśniającą. Akty prawne. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Renta inwalidzka, renta rodzinna, renta socjalna

 • Renta inwalidzka, renta rodzinna, renta socjalna

  Prezentacja stanowi wasno autora i moe suy osobom z niej korzystajcej tylko do uytku wasnego. Prezentacja nie stanowi porady prawnej i peni jedynie funkcj pomocnicz oraz wyjaniajc.

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Akty prawneustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych renta rodzinna i renta inwalidzka (z tytuu niezdolnoci do pracy)

  ustawa z 27.06.2003 r. o rencie socjalnej renta socjalna

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Renta z tytuu niezdolnoci do pracy (inwalidzka)

  Ustawa o emeryturach i rentach z FUS (art. 57 64)

  Uprawnieni do renty

  Wysoko renty

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Renta inwalidzka uprawnieni, art.57 ust. 1ubezpieczony - osob podlegajc ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, okrelonym wprzepisacho systemie ubezpiecze spoecznych, a take osob, ktra przed dniem wejcia wycie ustawy podlegaa ubezpieczeniu spoecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyczeniem ubezpieczenia spoecznego rolnikw (art. 4 pkt 13), ktry spenia cznie trzy warunki:zosta uznany za niezdolnego do pracy,

  ma wymagany - stosowny do wieku, w ktrym powstaa niezdolno do pracy - okres skadkowy i nieskadkowy,

  niezdolno do pracy powstaa w okresach skadkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskadkowych (np. w okresie pobierania zasiku chorobowego, opiekuczego, wiadczenia rehabilitacyjnego) albo nie pniej ni w cigu 18 miesicy od ustania tych okresw.

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Renta inwalidzka uprawnieni, c.d.Wymg powstania niezdolnoci do pracy w okrelonym ustaw emerytaln czasie nie obowizuje w stosunku do osoby, ktra spenia cznie nastpujce warunki (art. 57 ust. 2):-zostaa uznana za cakowicie niezdoln do pracy,- spenia warunek posiadania wymaganego okresu skadkowego i nieskadkowegooraz - legitymuje si co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mczyzny) okresem skadkowym i nieskadkowym.

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Renta inwalidzka pojcie niezdolnoci do pracyArt. 12 ustawyza niezdoln do pracy uwaa si osob, ktra cakowicie lub czciowo utracia zdolno do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawnoci organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolnoci po przekwalifikowaniu (por. postanowienie SN z 03.09.2008 r., I UK 86/2008; wyrok SN z 14.02.2006 r., III UK 144/2005)Cakowicie niezdoln do pracy jest osoba, ktra utracia zdolno do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Czciowo niezdoln do pracy jest osoba, ktra utracia - w znacznym stopniu - zdolno do pracy zgodnej z posiadanym przez ni poziomem kwalifikacji.

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Renta inwalidzka niezdolno do pracyPrzy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolnoci do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolnoci do pracy uwzgldnia si:1)stopie naruszenia sprawnoci organizmu oraz moliwoci przywrcenia niezbdnej sprawnoci w drodze leczenia i rehabilitacji;2)moliwo wykonywania dotychczasowej pracy lub podjcia innej pracy oraz celowo przekwalifikowania zawodowego, biorc pod uwag rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wyksztacenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne (patrz wyrok SN z 28.09.2011 r., I UK 36/2011; wyrok z 19.01.2010 r., I UK 319/2009)

  Niezdolno do pracy orzeka si na okres nie duszy ni 5 lat, aleNiezdolno do pracy orzeka si na okres duszy ni 5 lat, jeeli wedug wiedzy medycznej nie ma rokowa odzyskania zdolnoci do pracy przed upywem tego okresu.

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Renta inwalidzka niezdolno do pracy c.d.zachowanie zdolnoci do pracy w warunkach okrelonych wprzepisacho rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia cakowitej niezdolnoci do pracy (art. 13 ust 4) (patrz wyrok SN z 14.06.2012 r., I UK 17/2012; wyrok SN z 11.02.2005 r., I UK 177/2004).

  w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawnoci organizmu w stopniu powodujcym konieczno staej lub dugotrwaej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb yciowych orzeka si niezdolno do samodzielnej egzystencji.

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Renta inwalidzka sta uprawniajcy do renty

  Okres skadkowy i nieskadkowy wymagany do przyznania renty uzaleniony jest od wieku osoby, w jakim powstaa niezdolno do pracy. Okres ten wynosi:

  1 rok - jeeli niezdolno do pracy powstaa przed ukoczeniem 20 lat, 2 lata - jeeli niezdolno do pracy powstaa w wieku powyej 20 do 22 lat, 3 lata - jeeli niezdolno do pracy powstaa w wieku powyej 22 do 25 lat, 4 lata - jeeli niezdolno do pracy powstaa w wieku powyej 25 do 30 lat, 5 lat - jeeli niezdolno do pracy powstaa w wieku powyej 30 lat.

  Warunek wymaganego okresu skadkowego i nieskadkowego nie jest wymagany od ubezpieczonego, ktry sta si niezdolny do pracy z powodu skutkw wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

  Okres wymaganych 5-ciu lat w odniesieniu do osb, u ktrych niezdolno do pracy powstaa po ukoczeniu 30 roku ycia, musi przypada w cigu ostatniego dziesiciolecia przypadajcego przed dniem zgoszenia wniosku o rent lub przed dniem powstania niezdolnoci do pracy.

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Renta inwalidzkaWarunku dotyczcego posiadania picioletniego okresu skadkowego i nieskadkowego w cigu dziesiciolecia poprzedzajcego dzie zgoszenia wniosku o rent z tytuu niezdolnoci do pracy lub dzie powstania niezdolnoci do pracy nie musz speni osoby, ktre udowodni okres skadkowy, wymieniony w art. 6 ustawy emerytalnej, wynoszcy co najmniej 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mczyzn oraz zostan uznane za cakowicie niezdolne do pracy. Data powstania cakowitej niezdolnoci do pracy nie ma w tym przypadku znaczenia.

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Renta inwalidzka- rodzajeRenta staa przysuguje ubezpieczonemu ktrego niezdolno do pracy zostaa uznana za trwa.

  Renta okresowa przysuguje - jeli niezdolno do pracy ma charakter czasowy. Przysuguje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego.

  Po upywie tego okresu ubezpieczony moe wystpi do ZUS z wnioskiem o przeduenie prawa do renty na dalszy okres. Ewentualne kolejne prawo do renty uzalenione jest od wyniku ustale zawartych w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej.Nie pniej ni na trzy miesice przed ustaniem prawa do renty okresowej ZUS zawiadamia osob zainteresowan o terminie wstrzymania wypaty oraz o warunkach przywrcenia prawa do tego wiadczeni

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Renta inwalidzka - rodzajeRenta szkoleniowa - ubezpieczony speni warunki wymagane do przyznania renty z tytuu niezdolnoci do pracy i uzyska orzeczenie o celowoci przekwalifikowania zawodowego ze wzgldu na niezdolno do pracy w dotychczasowym zawodziena okres 6 miesicy. Maksymalny okres pobierania tej renty nie moe przekroczy 36 miesicy. Zarwno skrcenie, jak i wyduenie okresu pobierania renty szkoleniowej nastpuje na podstawie wniosku starostynie przysuguje w razie osigania przychodu z tytuu dziaalnoci podlegajcej obowizkowi ubezpieczenia spoecznego oraz suby.

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Wysoko renty inwalidzkiejWysokoci renty ustala si w nastpujcy sposb: 1)renta z tytuu cakowitej niezdolnoci do pracy: -24% kwoty bazowej,-po 1,3% podstawy wymiaru za kady rok okresw skadkowych, z uwzgldnieniem penych miesicy,-po 0,7% podstawy wymiaru za kady rok okresw nieskadkowych, z uwzgldnieniem penych miesicy,-po 0,7% podstawy wymiaru za kady rok okresu brakujcego do penych 25 okresw skadkowych i nieskadkowych, przypadajcych od dnia zgoszenia wniosku o rent do dnia ukoczenia przez wnioskodawc 60 lat, tzw. sta hipotetyczny,

  2)renta z tytuu czciowej niezdolnoci do pracy - wynosi 75% renty z tytuu cakowitej niezdolnoci do pracy,3)renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy jej wymiaru i jest niezalena od wymiaru stau ubezpieczeniowego. Renta szkoleniowa nie moe by nisza ni najnisza wysoko renty z tytuu czciowej niezdolnoci do pracy.

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Renta inwalidzka wysoko c.d.

  art. 19 - Kwota bazowa wynosi 100 % przecitnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrcone od ubezpieczonych skadki na ubezpieczenia spoeczne, okrelone wprzepisacho systemie ubezpiecze spoecznych, w poprzednim roku kalendarzowym.

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Renta rodzinnaUstawa o emeryturach i rentach z FUS (art. 65 74)

  Uprawnieni do renty

  Wysoko renty

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Renta rodzinnaRenta rodzinna przysuguje uprawnionym czonkom rodziny osoby, ktra w chwili mierci miaa ustalone prawo do emerytury lub renty z tytuu niezdolnoci do pracy albo speniaa warunki wymagane do uzyskania jednego z tych wiadcze (wyrok SN z 15.01.2009 r., I OSK 673/2008).

  Przy ocenie prawa do renty przyjmuje si, e osoba zmara bya cakowicie niezdolna do pracy (wyrok SN z 24.04.2008 r., II UK 235/2007; wyrok SN z 24.04.2008 r., II UK 249/2007).

  Renta rodzinna przysuguje take uprawnionym czonkom rodziny osoby, ktra w chwili mierci pobieraa zasiek przedemerytalny, wiadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie wiadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje si, e osoba zmara speniaa warunki do uzyskania renty z tytuu cakowitej niezdolnoci do pracy.

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Renta rodzinna - uprawnienidziecidzieci wasne, dzieci drugiego maonka dzieci przysposobione - do ukoczenia 16 lat, a po osigniciu tego wieku, pod warunkiem nauki w szkole, do ukoczenia 25 lat oraz bez wzgldu na wiek, jeeli stay si cakowicie niezdolne do pracy do ukoczenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukoczenia 25 lat. Jeeli dziecko osigno 25 lat bdc na ostatnim roku studiw w szkole wyszej, prawo do renty przedua si do zakoczenia tego roku studiw.

  pod pojciem "nauki w szkole" naley rozumie nauk pobieran w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym.

  Andrzej Stankiewicz 2013

 • Renta rodzinna - uprawn