Europa Socjalna

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Europa Socjalna. Cz. II. Co to znaczy Europa socjalna. Na poprzednim wykładzie. Czy i dlaczego warto być pracownikiem socjalnym – teraz i w przyszłości - PowerPoint PPT Presentation

Text of Europa Socjalna

 • Europa SocjalnaCz. II. Co to znaczy Europa socjalna

 • Na poprzednim wykadzieCzy i dlaczego warto by pracownikiem socjalnym teraz i w przyszociJakimi cechami powinien charakteryzowa si pracownik socjalny : umie sucha, dostrzega potencja podopiecznego, odbudowywa jego zdolno do wspodpowiedzialnoci (rola kontraktu), mie odwag, wykorzystywa potencja partnerw, dba o kontakty z samorzdowcami ( ksztatowa ich opini, zjednywa)

 • Na poprzednim wykadzieOmwilimy podstawowe pojcia: polityka spoeczna, pomoc spoeczna, zabezpieczenie spoeczneWskazalimy na rnic miedzy polityk spoeczn i pomoc spoecznZapoznalimy si z ramami ycia spoeczno gospodarczego( I, II i III sektor)Omwilimy ukad wspzaleny jakim jest gospodarka i polityka spoeczna

 • Prezentacje i inspiracjePrezentacje yciorysw : Ireny Sendlerowej, Jacka Kuronia, Janiny Ochojskiej, Jurka Owsiaka i Laszlo Andora.Co wynika dla pracownikw socjalnych z przykadw zaangaowania zaprezentowanych osb

 • Europa socjalna czy europejski model spoecznyJak rozumie pojcie Europa socjalnaSpecjalny obszar o jednakowych uprawnieniach socjalnych ?ES to tylko UE czy cay kontynent?ES to znaczy nie gospodarcza, nie rynkowa?ES obszar o wsplnej polityce socjalnej ?

 • Europa socjalna czy europejski model spoecznyGeneza i znaczenie poj :Walfer state ( pastwo opiekucze, pastwo dobrobytu) pastwo, w ktrym za opiek nad spoeczestwem w takich sprawach jak pomoc spoeczna, zdrowie, edukacja, mieszkanie i warunki pracy jest odpowiedzialny rzd ( def.wg Encyklopedii Webstera)

 • Walfare stateIngerencja pastwa w ycie gospodarcze dla zapobieenia skutkom bezrobocia, rozszerzenia systemu usug socjalnych.- Koncepcja powstaa pod naciskiem socjalizmu, jest kompromisem miedzy socjalizmem a liberalizmem

 • Europa socjalna czy europejski model spoecznyPodobiestwa i rnice wewntrz europejskie (modele): anglosaski- skandynawski rdziemnomorskikontynentalny polski

 • Europejskie modele socjalneModel anglosaskiRealizowany jest w Wielkiej Brytanii i Irlandii:Adresatami s gwnie osoby w wieku produkcyjnym ( pierwsza opcja to praca)Gwny cel to zapewnienie staego zatrudnieniaNiska rola zwizkw zawodowych, due zrnicowanie pac i czste wystpowanie niskich wynagrodzeSzeroki zakres wiadcze dla bezrobotnych

 • Europejskie modele socjalneSkandynawski model socjalny (nordycki).Obejmuje Dani, Szwecj, Norwegi, FinlandiSystem instytucjonalno redystrybucyjny, egalitarystycznyPastwo rozciga opiek nad obywatelem od koyski po grb

 • Skandynawski model socjalnyGwarancja odpowiedniego ( godziwego) poziomu ycia Powszechny i bezpatny system ochrony zdrowia i owiatyEmerytury i renty dla wszystkich starych i niepenosprawnychRozbudowany system usug publicznych dla rodzin z dziemi, niedonych i sdziwych

 • Europejskie modele socjalnerdziemnomorski model socjalny.Wystpuje w Grecji, Hiszpanii, Portugalii i we WoszechSilna rola Kocioa w dziedzinie charytatywnej i opiekuczejDua rnica w poziomie wiadcze np. niski dla samotnych rodzicw

 • rdziemnomorski model socjalnyNiskie wiadczenia z tyt. bezrobocia, silna ochrona zatrudnionychDua grupa nie objtych zabezpieczeniem spoecznymSabo pastwa, klientelizm, niski poziom udziau pastwa w sferze pomocy spoecznej

 • Europejskie modele socjalneKontynentalny model socjalnyObejmuje : Austri, Belgi, Francj, Niemcy i LuksemburgIngerencja pastwa nie moe zakca funkcjonowania gospodarki rynkowej i rozwojuPodstawa otrzymania wiadcze to sta pracy i status na rynku pracy

 • Kontynentalny model socjalnywiadczenia dla poszkodowanych w pracy, kobiet na urlopie macierzyskim, starszych i niepenosprawnychNajnisze wiadczenia dla bezrobotnychSystem nieegalitarystyczny, najwiksze wiadczenia dla zatrudnionych w sektorze publicznym

 • Europa socjalna czy europejski model spoecznyPodobiestwa i rnice midzy Europ a innymi obszarami (modele) :indyjskijaposki- chiskiamerykaski

 • Modele socjalne na wiecieIndyjski model polityki spoecznej :- Zapewnia jedynie opiek zdrowotn i podstawow edukacj;Funkcjonuje rozwinita sie orodkw podstawowej opieki zdrowotnej, ktrych zadaniem jest eliminowanie ognisk epidemii trdu, malarii, grulicy ( 5% budetu)- Edukacja bezpatna tylko w zakresie podstawowym ( 6-11 lat) , a do 14 roku tylko w czci stanw. W Indiach 51% to analfabeci. Obecnie 10 letnia szkoa podstawowa.- Prowadzona jest polityka kontroli urodzin m. in z pomoc legalnej aborcji

 • Modele socjalne na wiecieJaposki model polityki spoecznej.Gwne elementy to:zabezpieczenie spoeczne dla wszystkich (emerytury, renty, wypadkowe, ubezp. od bezrobocia). Wiek emerytalny 55lat, emerytura 40% pacy Opieka zdrowotna dla wszystkich 3%PKBOwiata bezpatna i obowizkowa do 15 roku. Powszechne wychowanie przedszkolne, nieobowizkowe

 • Modele socjalne na wiecieChiski model polityki spoecznej:- Emerytury i renty tylko dla zatrudnionych w przedsibiorstwach pastwowych. Prawny obowizek utrzymania starych rodzicw;Opieka zdrowotna jest bezpatna, a ubezpieczeni s te czonkowie rodziny ( 16% budetu). Zreformowany system obj dopiero mieszkacw duych miast.Edukacja wycznie w szkoach pastwowych i obowizkowa 0d 7 do 17 r

 • Modele socjalne na wiecieAmerykaski model polityki spoecznejRegulacje federalne i stanowe, due zrnicowanieDue zaangaowanie przedsibiorstw, filantropw, wolontariuszy i organizacji pozarzdowychObejmuje: zabezpieczenie spoeczne i pomoc spoeczna (emerytury, renty rodzinne i wypadkowe, zasiki chorobowe skadki prac. I przedsibiorcw)Dobrowolne ubezp. zdrowotne obejmuje osoby po 65 r oraz korzystajcych z pomocy spoecznej (>2 lata)Medicaid dla osb starszych i niepenosprawnych z budetu

 • Modele socjalne - USAPomoc dla bezrobotnych, odszkodowania za wypadek i mier przy pracy Rozbudowany system prywatnych ubezpiecze emerytalnych i zdrowotnych, w czci odliczanych od podatkuEdukacja obowizkowa do 16 r w szkoach publicznych, duo szkl niepublicznychWydatki na zabezpieczenie spoeczne 22,4% budetu, na ochron zdrowia 20%.

 • Kilka danych o efektach polityk socjalnych W Europie mieszka 5% ludnoci wiata, liczba ludnoci bdzie rosa coraz wolniejWydatki na sfer socjaln wyniosy w UE 25% PKB, a mimo to 15% yje w ubstwie, 10% bezrobotnych, 1/3 studiuje ( w USA 70%, w Japonii 50%)rednie obcienia podatkowe i socjalne wynosz ponad 40%, zdecydowanie wyej ni w USA i o 20% wicej ni w Japonii

 • Wsplnota wartoci czy wsplna polityka spoecznaZnaczenie wartoci dla zaangaowania spoecznego i interwencji pastwaEuropejskie wartoci jako rdo polityki skd si wziy (tradycje):Staroytna, antyczna warto pastwaChrzecijaska- miosierdzie, odpowiedzialno indywidualnaHumanistyczna, personalistyczna godno i prawa czowieka Jakie wartoci s wane wspczenie w Europie, przekonanie o tym co nas czy, co chcemy chroni

 • Europejskie wartoci Godno- poczucie wasnej wartoci ( aborcja, eutanazja, eugenika i zapodnienie pozaustrojowe, kara mierci, Wolno swoboda myli, sumienia, religii, wypowiedzi, zrzeszania, zgromadze,

 • Europejskie wartociPrawo do wasnoci wadania, dysponowania i uywania mieniaSprawiedliwo i solidarno spoeczna prawo do zabezpieczenia spoecznego, ochrony zdrowia, ochrona najsabszych

 • Europejskie wartociSamorzdno wsplnot , pomocniczo ( subsydiarno) to co moe by wykonywane przez organizacj nisz nie powinno by wykonywane przez organizacj wyszDialog spoeczny rady, konsultacje spoeczne komisje dialogu

 • Europejskie wartociZnaczenie rodziny, matki, dziecka szczeglna ochronaRwnouprawnienie kobiet i mczyzn, modych i starych

 • Podstawowe europejskie prawa spoeczneSwobodny przepyw pracownikw swoboda przemieszczania i zatrudnienia w obrbie UEOchrona praw pracowniczych ujednolicane uprawnienia co do czasu i warunkw pracy

 • Podstawowe, europejskie prawa spoeczneEdukacja ( w tym zawodowa) prawo do bezpatnej edukacji i przekwalifikowaniaZwalczanie dyskryminacji ze wzgldu na pe, wiek, niepenosprawno itp.Prawo do zabezpieczenia spoecznego

 • Przyszo Europy socjalnej szanse i zagroeniaZagroenia/ograniczenia wewntrzne:Ideologiczne ( liberalizm, socjalizm)Ekonomiczne ( ograniczenia finansowe, inne priorytety)Demograficzne ( nierwnowaga systemw ubezpieczeniowych, koszty ochrony zdrowia i opieki nad niesamodzielnymi)Zagroenia zewntrzne:Nierwna konkurencja ( Chiny, Indie)Migracje ( wykorzystywanie uprawnie)

 • Polska, a europejski model spoecznyWartoci najwaniejsze i lekcewaone w Polsce ( praktyka a deklaracje):Religia: Pl -80%, Fr 34%, D 47%,GB -38%, UE -52%Zaufanie: Pl -10%, Fr -22%, D -35%,GB -36%, UE 30%Rodzina:Pl 90%, Fr -86%, D- 86%, GB -92%, UE -86%Czas wolny:Pl -35%, Fr- 53%, D 36%, GB- 58%, UE- 48%

 • Polska a UE - wartociBrak zaufania do instytucji publicznych : Pl 81%, Fr 63%, D 66%, GB -63%-62%Zaufanie do Komisji Europejskiej : Pl -53%, Fr -44%, D- 42%, GB -28% UE -47% Nierwno w dochodach ( 2006 r.): Pl 5,6, Fr 4,0, D- 4,1%, GB -5,4%Znaczenie nierwnoci dochodowej : Pl 19%, Fr 22%, D 32%, GB 9%,UE 17%

 • Polska a europejski model spoecznyRelacje midzy polskimi, a europejskimi prawami socjalnymi Powody rnic wartoci, polityczne, rozwoju i zamonociObszary rnic:Minimum zabezpieczeniaZwalczanie dyskryminacjiPrawa pracownicze

 • Wydatki na zabezpieczenie spoeczne :Pl a UEZabezpieczenie spoeczne jako % PKB :Pl -19.6%, Fr 31,5%, D -29%, GB 26,%, UE 27%- Na emerytury jako % wydatkw spoecznych: Pl 54,5%FR 37,4%D42,2% GB 41,7% UE 41,4%

 • Polska a europejski model spoecznyCo przyjlimy, co ratyfikowalimyCo wnielimy do europejskiego modelu spoecznego konwencja o prawach dziecka

 • Starcie racji w obronie praw socjalnych - zadaniePodzia na dwie grupyGr. I : broni prawa do aborcji, eutanazji i kary mierciGr II : przedstawia argu