Reverzná logistika - Reverse Logistics Bsc theses

  • View
    2.467

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta podnikového manažmentu Katedra manažmentu výroby a logistikyBAKALÁRSKA PRÁCA Reverzná logistikaBratislava 20092VYHLÁSENIE Prehlasujem, že bakalársku prácu som vypracoval samostatne, a že som uviedol všetku použitú literatúru. Bratislava, .......................... ...................................... Vlastnoručný podpis34OBSAHObsah....................................................................................................

Text of Reverzná logistika - Reverse Logistics Bsc theses

1

EKONOMICK UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta podnikovho manamentu Katedra manamentu vroby a logistiky

BAKALRSKA PRCA Reverzn logistika

Bratislava 2009

2

VYHLSENIE Prehlasujem, e bakalrsku prcu som vypracoval samostatne, a e som uviedol vetku pouit literatru. Bratislava, .......................... ...................................... Vlastnorun podpis

3

4

OBSAH

Obsah...........................................................................................................................4 vod.............................................................................................................................6 Defincia logistiky, logistickho manamentu..........................................................6 Ohranienie jednotlivch oblast podnikovej logistiky.............................................8 Nkupn a zsobovacia logistika (logistika obstarvania)......................................9 Vrobn logistika......................................................................................................9 Distribun logistika...............................................................................................10 Reverzn logistika.....................................................................................................11 Defincia reverznej logistiky...................................................................................11 Zujem o reverzn logistike....................................................................................12 Vekos reverznej logistiky......................................................................................12 Percento nvratnosti...............................................................................................13 Aktivity reverznej logistiky......................................................................................13 Strategick vyuitie reverznej logistiky...................................................................15 Reverzn logistika ako strategick zbra............................................................15 Vzvy reverznej logistiky.........................................................................................15 Konflikt predajca-vrobca..................................................................................16 Prznaky problmu nvratu.................................................................................16 Bariry dobrej reverznej logistiky..........................................................................17 Reverzn logistika a ivotn prostredie..................................................................20 Zelen logistika a reverzn logistika..................................................................21 Nklady skldok a jej dostupnos...........................................................................21 Technolgia skldok...........................................................................................21

5 Dostupnos skldok............................................................................................22 Eurpska reverzn logistika....................................................................................24 Nemeck zkony o obaloch.....................................................................................24 Zkon o obaloch z roku 1991.............................................................................24 Duales System Deutschland (DSD)....................................................................25 Program Zelen Bod...........................................................................................25 Legislatva na Slovensku.........................................................................................26 4.2.1. Zkon . 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnen niektorch zkonov.............................................................................................................................26 Zkon . 409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnen niektorch zkonov 27 Elektronick odpad.................................................................................................27 Vrtenie spotrebiov...............................................................................................28 Recyklcia aut.........................................................................................................28 Zber batri.............................................................................................................29 Eurpske zhrnutie...................................................................................................30 Budce trendy a zhrnutie.........................................................................................31 Rozliovanie reverznej logistiky..............................................................................31 Redukovanie toku reverznej logistiky.....................................................................31 Manament ivotnho cyklu produktu.....................................................................32 Technolgie na monitorovanie vstupov..................................................................33 Monitorovanie pomocou webu................................................................................34 Elektronick vmena dt (EDI)..............................................................................34 RFID.......................................................................................................................35 Sumarizcia...............................................................................................................37 Pouit literatra......................................................................................................39

6

VOD

Modern ekonomika m alej tm viac sa stretva s nedostatkom prrodnch zdrojov. Pokles zsob neobnovitench zdrojov nti hrov ekonomiky na opatrn vyuvanie vzcnych minerlov. Tto koncepcia vedie ku implementci udratenho rozvoja do podnikovho manamentu. S touto problematikou sa zaober disciplna, ktor sa nazva reverzn logistika. Prve preto, el mojej prci je dvojak: zostavi prehad a vod do reverznej logistiky a zostavi nahliadnutie ako riadi reverzn logistiku dobre. Podklady k mojej prci som naiel v americkej literatre, kee tto disciplna je ete primlad, neexistuj kvalitn slovensk materily. Poksim sa objasni tto problematiku, a porovna situciu u ns, na Slovensku a na zpade.

Defincia logistiky, logistickho manamentuLogistika predstavuje medzi nukami o podnikovom hospodrstve mlad disciplnu. Logistick prstupy zaberaj vo veobecnosti vznamn miesto v rozhodovacom procese priemyselnch podnikov. Vznik logistiky siaha do alekej minulosti. Ako termn sa zaviedol do pouvania pred niekokmi storoiami. Pvod termnu logistika nie je celkom jasn. Pravdepodobne je odvoden z grckeho slova logos (slovo, re, rozum) alebo logistikon (dmysel, rozum). Slovo logistikos znamen vpotom zisti, logicky myslie. V podobnom zmysle ako sa pouva dnes, zaal sa termn logistika pouva v obdob panovania byzantskho cisra Leontosa VI. Ten ho transformoval do oblasti vojenstva, charakterizoval ho takto: Predmetom logistiky je mustvo zaplati, prslune vyzbroji a vybavi ochranou a munciou, vas a dsledne sa postara o jeho potreby a kad akciu v ponom aen prslun pripravi, teda uri priestor a as, splavne ohodnoti tern z hadiska pohybu vojska, monost protivnkovho odporu a tieto funkcie zvldnu z hadiska pohybu vojsk aj v prpade nutnosti ich rozdelenia. Tto obsiahla veta teda v podstate vyjadruje, e logistika mus

7 zvldnu pohyby ud a materilu, a to tak, aby prslun objekt sa nachdzal na potrebnom mieste a v potrebnom ase. V sasnosti treba kontatova, e obsah pojmu logistika, logistick manament nie je pouvan jednotne ani v literatre, ani v praxi a vo vine prpadov ho treba zosladi s predmetom a obsahom tej innosti, ktor m logistick koncepcia riei. Niektor defincie logistiky, ako sa uvdzaj v rznych literatrach. Defincia NATO, zhodn s definciou pouvanou v armde v USA. Logistika v najirom zmysle zahrnuje: a) Vvoj, kontrukciu, akvizciu, skladovanie, prepravu, distribciu, technick

zabezpeenie, odsuny a vyraovanie vojenskej techniky a materilu, b) Prepravu, odsuny a hospitalizciu osb, c) Akvizciu alebo vstavbu, drbu, prevdzku a ruenie zariaden (nehnutenosti, vojenskch stavieb), d) Akvizciu alebo poskytovanie sluieb. Defincia americkej logistickej spolonosti Council of Logistics Management. Proces plnovania, realizcie a riadenia efektvneho, vkonnho toku

a skladovania tovarov, sluieb a svisiacich informci z miesta vzniku do miesta spotreby, ktorho cieom je uspokoji poiadavky zkaznkov. Defincia eurpskej logistickej asocicie (EIA) Logistika je organizcia, plnovanie, riadenie a vkon toku tovaru vvojom a nkupom zanajc, vrobou a distribciou poda objednvky finlneho zkaznka koniac tak, aby boli splnen vetky poiadavky trhu pri minimlnych nkladoch a minimlnych kapitlovch vdavkoch. Pfohl, H. Ch. Shrn innosti, ktormi sa vytvraj, riadia a kontroluj vetky pohybov a skladovacie pochody. Shrnom tchto innosti maj byt efektvne preklenut priestor a as.

8 Uhde, G. B. Systm tvorby, riadenia, regulcie a vlastnho priebehu materilovho toku, energii, informci a premiestovania osb. Logistika mala v priebehu doby rzne men. V anglicky psanej literatre s a meme stretn najm s tmito pojmami: Business logistics podnikov logistika, Distribution distribcia, Channel management riadenie kanlov, Indutrial logistics priemyseln logistika, Material management riadenie materilov, Logistical management logistick riadenie, Supply management riadenie zsobovania, Logistics production vrobn logistika.

Ohranienie jednotlivch oblast podnikovej logistikyPodnikov logistika je sasou tzv. mikrologistiky. T zaha podnikov systmy vo vrobe a obehu. Tieto systmy sa zaoberaj otzkami toku materilu, energie a informci, a to z hadiska asu a priestoru navonok, ako i vntri podniku, tie otzkami s