Click here to load reader

Rezultatet e hulumtimit të nevojave të të rinjve

 • View
  236

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ky dokument paraqet rezultatet e hulumtimit të problemeve dhe nevojave të të rinjve në komunën e Ulqinit, të realizuara në periudhën qershor – gusht 2014.

Text of Rezultatet e hulumtimit të nevojave të të rinjve

 • titulli i projektit:

  POLIT/KAW!Zd!Z/E: E!ULYIN

  REZULTATd,h>hDd/D/dd!EsK:sd!d!Z/E:s

  Ul,2014.

  OvajprojekatfinansiraEvropskaunija,posredstvomDelegacijeEUuCrnojGori Ktprojekt embshtetBashkimi Evropian,prmes DelegaionittBE-s n Mal t Zi

  Horizonti1Text Boxtitulli i projektit:POLITIKA PR T RINJN ULQIN**REZULTATET E HULUMTIMITT NEVOJAVE T T RINJVE**Ulqin, qershor - gusht 2014

 • SHNIME HYRSE

  Ky dokument paraqet rezultatet e hulumtimit t problemeve dhe nevojave t t rinjve n komunn e Ulqinit, t realizuara n periudhn qershor gusht 2014. Qllimi themelor i hulumtimit ishte grumbullimi i informacionit pr problemet aktuale dhe nevojat e t rinjve, n mnyre q hartimi i dokumentit Plani i Veprimit pr t rinj n komunn e Ulqinit, t jet sa m cilsor.

  Pr nevojat e ktij hulumtimi ne prdorm mundsit q ofron interneti pr realizimin e anketimeve publike. N nj prej platformave t shumta q ofrojn programe pr anketim, vendosm formularin e ankets, identik me at q prdorm n terren dhe prmes kanaleve t prshtatshme pr komunikim, e lanuam kt proces pr grupin e synimit.

  Mnyra tjetr n t ciln u zhvillua ky hulumtim, ishte ajo q Horizonti i Ri e zbaton tradicionalisht anketimi n terren me anketues t trajnuar. N kt form u realizua rreth 60% e procesit t anketimit t t rinjve.

  Pyetsori ishte i hartuar nga dymbdhjet pyetje n t cilat jan prgjigjur 174 t rinj t moshs 15 29 vje. Hulumtimi ka prfshire 9 fusha t interesit pr t rinj: edukimi, punsimi, shndeti, pjesmarrja e t rinjve n shoqri, t drejtat e njeriut, koha e lire, kultura, familja, informimi dhe lvizshmria.

  Ky hulumtim paraqet nj pjes t projektit me titullin: POLITIKA PR T RINJ N ULQIN, t ciln e realizon organizata e shoqris civile Horizonti i Ri nga Ulqini.

  Aktivitetet e ktij projekti paraqesin vazhdimsin e angazhimit shumvjear t organizats ton, i cili ka pr qllim rritjen e prfshirjes s t rinjve n procesin e vendimmarrjes n nivelin lokal.

  Qllimet specifike t projektit jan:

  Inicimi i procesit t hartimit dhe miratimit t Planit t Veprimit pr t rinj tek pushteti lokal,

  Informimi i prfaqsuesve t pushtetit lokal, institucioneve komunale, OJQ-ve dhe medieve, pr rndsin e hartimit dhe miratimit t Planit t veprimit pr t rinj, si dokument strategjik pr t rinjt n komunn e Ulqinit,

  Fuqizimi i t rinjve pr t'u angazhuar n procesin e hartimit t Planit t veprimit n nivelin lokal.

  Projekti zgjat deri n fund t vitit dhe do t finalizohet me hartimin e plot t Planit t Veprimit pr t rinj dhe drgimin e tij pr procedur parlamentare.

  Ky projekt mbshtetet nga programi De Facto Equal, t cilin e realizon Fondi pr qytetari vepruese (FAKT), i financuar nga Bashkimi Evropian nprmjet Delegacionit t BE-s n Mal t Zi.

 • REZULTATETEANKETSMETRINJULQIN2014

  1 Moshaetanketuarve prqindja15deri19vje 18%20deri24vje 45%25deri29vje 37%

  2

  prgjigjetemundshme nr.prgjigjeve prqindjaPO 56 32%JO 118 68%

  174 100%

  Ajeantarindonjorganizate,shoqrieapoklubisportiv!?

  PrgjigjetmePOantarn:*Klubesportive*Shoqata*Shkollakrcimi*Forumerinorepolitike

  PO

  JO

  32%68%

  Antarsimi nshoqata,klube,..

  "NewHorizon"NGO

 • REZULTATETEANKETSMETRINJULQIN2014

  3

  fushat prioritetet ceprqindjaShndeti 1 16%Arsimimi 2 14%Punsimi 3 13%Familja 4 12%

  Tdrejtatenjeriut 5 12%Pjesmarrjaetrinjvenshoqri 6 10%

  Kultura 7 8%Kohaelire 8 8%

  Informimidhemobiliteti 9 7%100%

  Cilatngaktofushakanmteprrndsiprty?(1=fushamerndsishme,9=fushampakerndsishme)

  1

  2 3

  4 5

  67

  89

  Fushatmtrndsishmeprtrinj

  NewHorizonNGO

 • REZULTATETEANKETSMETRINJULQIN2014

  4

  Sugjrimetetrinjve:

  ARSIMIMIITRINJVEAkesugjerimekonkretensemendonse dikamungonn lidhjeme arsimiminformal (shkoll,fakultet)osen arsimiminjoformal(seminare,trajnime,sesioneedukative)nUlqin?

  Trajnime,seminare,kurse(gjuhthuaja, informatikeetj.). Bibliotekashkolloreduhettjetmepasuruarmeliteratur, HapjaeFakultetit Turizmit(ntdygjuht), M shumdrejtimenshkollnemesme,mshumkursepapages, Kushtemet miran arsiminformal (aktivizimiilaboratorvedhekabinetevet puns) Nshkollatfutenlndpr shndetinmendordheriprodhues,prsmundjetngjitseetj., Shkollattkennjzyreecilashrbensinjvendqkshillonmaturantt nprzgjedhjen euniversiteteve

  mundsinefitimitt bursave, programet shkmbimit, studimi jashtshtetit; Mshumvenderegjistriminshkollnemesme,ngjuhnshqipe, Hapjaenjtjetrshkolltmesme, Torganizohentrajnimeprprofesortnmoshqtjennhapmetrejat(nlndtetyre). Samshumseminare(jopolitike)prhyrjennNATO dhe integrimin evropian; prtdrejtatenjeriut;

  zhvillimineqndrueshmetj. Trajnime(shkolla) prdebate,hartimineeseve,CVve,prpunkreative,etj. ThapetnUlqinshkollaegjuhvethuaja,(sishtOxford n qytetet tjera....)

  NewHorizonNGO

 • REZULTATETEANKETSMETRINJULQIN2014

  5

  prgjigjeteofruara p Prioritetet PrqindjaFutjaeorientimitprofesionalnshkollatfilloredhetmesmenUlqin

  1 26%

  Masaqdetyrojnpundhnsitprtusiguruartrinjvemundsiprkryerjenepraktikave(punnpraktike,stazhin..) 2 23%Programeterikualifikimit(ndryshimiiprofesionitprmesnjohurivedheaftsivetrejaqkrkohenntregunepuns) 3 21%Nxitjaevullnetarizmit 4 15%Sigurimiikredivetvolitshmeprfillestartnbiznes 5 15%

  100%

  SUGJERIMETETRINJVE:

  PAPUNSIAshtnjproblemimadh,jovetmnqytetinton,porntgjithEvropn.Politikarinorektproblemnmnyrespecifikeetrajtonmenjsrmasash.Cilatngaktotdukenmefikase?Nqoftsekesugjerimettjera,tlutemishnojenhapsirnezbrazur.

  Masaqdetyrojnpundhnsit

  23%

  Programeterikualifikimit

  21%

  Nxitjaevullnetarizmit15%

  Sigurimiikredivetvolitshmeprfillestart

  nbiznes15%

  Futjaeorientimitprofesionalnshkollat

  26%

  masatprPAPUNSIN

  Promovimiipunimevetvoglatbrangatrinjt Hapjaeinstitucionevetreja(nnivellokal), Ofertaedegvetmsimittjetnprputhjemenevojatkonkretetkomunitetitlokal. Msimiiartizanatevetvjetratcilatpothuajsejanzhdukur, Investiminnjmarketingtmirprresursetvendase,sip.shulliridhevajiiulliri etj.

  NewHorizonNGO

 • REZULTATETEANKETSMETRINJULQIN2014

  6

  Dukuritmtprhapura od renditja PrqindjaBixhozi # 1 20%Depresioni,pandjesia # 2 17%Mungesinformimiprshndetinriprodhues # 3 17%Neglizhencaetrinjveprshtjeteshndetitmendor # 4 16%Varsiandajdrogs # 5 15%Dhuna # 6 15%

  # 100

  SUGJERIMETTJERA:

  SHNDETIITRINJVECilatngaktodukuribesonsejanmtpranishmetektrinjtnUlqin?Renditisipasrndsisprejnr.1derinr6.(nr1dukuriameprhapur,nr6dukuriaqmendonsenukshtaqeshpesht).

  Bixhozi20%

  Depresioni,pandjesia17%

  Mungesinformimiprshndetinriprodhues

  17% Neglizhencaetrinjveprshtjete

  shndetitmendor16%

  Varsiandajdrogs15%

  Dhuna15%

  DUKURIT MT PRHAPURA NMESINETRINJVENULQIN

  Alkoolizimi, Praniaekafeneveafrshkollave,(kudominonkonsumimi ialkoolitdhesubstancave psikoaktive) Bastoret

  NewHorizonNGO

 • REZULTATETEANKETSMETRINJULQIN2014

  7

  prgjigjetemundshme nr.iprgjigjeve PrqindjaPO 42 24%JO 132 76%

  174 100

  PJESMARRJAETRINJVENSHOQRIAkemundsitmarrshpjesenngjarjetqtytinteresojn,nqytetintnd?

  PJESMARRJAETRINJVENAKTIVITETE:

  PENGESATPRPJESMARRJENAKTIVETTRINJVE:

  PO24%

  JO76%

  Naktivitetekulturoredheartistike, Takime,tryezatrrumbullakta,naktivitetetndryshmesivoluntarist, Nmanifestimetq realizonorganizataturistike Naktiviteteteorganizatavejoqeveritare, Aktivitetetprmbrojtjeneambientit Nngjarjesportive.

  Mungesinformiminlidhjemeaktivitetqndodhin(mediatnUlqinnmnyrtdobtiinformojntrinjt),

  Nukkangjarjetrheqseprtrinj,kshtuqnukkaasinteresim Politizimiiaktiviteteveshtpengesprshumtrinj, Mosinformiminkohneduhur(mungesmarketingu)

  PO

  JO

  24%

  76%

  PJESMARRJAETRINJVENSHOQRI

  NeHorizonNGO

 • REZULTATETEANKETSMETRINJULQIN2014

  8

  *gravetreja

  *trinjtepakicsegjiptianedherome

  *trinjtmepengesanzhvillim

  *trinjtngazonatrurale

  *trinjtfamiljetetcilvejanshfrytzuestsigurimitmaterialtfamiljes

  *(grupettjerattrinjve)

  TDREJTATENJERIUTNsemendonqgrupevettrinjvenUlqin(tshnuarameposht)iushtmohuarndonjedrejt,tlutemshnojecila?

  Edrejtaepunsimitjoebarabartmemeshkujt, Nnavetvetme(kryefamiljare)iujanprivuarshum tdrejta,sidomospamundsiaerealizimitt

  mbshtetjessefmijventcilnatokantdrejt, Diskriminimidhekeqtrajtimigjat punsimit, Nukfavorizohenn jetnpolitike, N shoqrinton tradicionale,diskriminimi igravet rejasht itheksuardhen emrt tyre

  zakonishtvendosinbaballart,familjet.Ndrsagrat erejat emancipuara,diskriminohenprshkaktnevojsq t'ikundrvihenksajtradite.

  Diskriminimnpunsim, Vshtirpranohenn shkolla, Nukinkuadrohennshoqri(njetnpolitike,institucionale) Ekzistondiskriminimiitheksuar dheprjashtimindajktijgrupi.Ata,n kuadrt traditssevetn

  prgjithsijan t mbyllurdhet trhequr,porn shumicnerastevekomunitetilokalidiskriminonatoprshkakt prkatsissetyrenacionaledheetnike.

  Nukiukushtohetrndsiadhe kujdesi iduhurngashoqria, Mungojnrampatqmundsojnecjenepersonavenkarroca, Nukinkuadrohensaduhetnprocesinarsimor, Tjenmshumtprfshirnshoqri, Diskriminohenngavetfamiljetetyre(nukilejojntekspozohen), Nukkainstitucioneprtrinjtmeproblemetshndetitmendor.

  Atakonsiderohensitpa shkolldhetpainformuar, Kan trajtimt pabarabart gjat msimit(n raportmet rinjt ngaqyteti). Iumungojnobjektetkulturoresportive, Nukkatransporttorganizuarprardhjenqytet (linjaeautobusve) Ekzistojnstereotipe, qtrinjtngazonatruralesikurnukekan vendinn qytet.

  Ndihmasocialeshtevogldhenukiumundsontangazhohennshoqri, Gjendjaevshtirfinanciarenukiumundsontemancipohensibashkmoshatartetyre, N prgjithsishoqriapajtohetsefamiljevet varfraiundihmohet,n fardoforme,porproblemi

  sht sesakjondihm ndikonn prmirsiminepo