riba tekst

  • View
    508

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPINA IVINICE SLUBA ZA STAMBENO-KOMUNALNE I URBANISTIKE POSLOVE

REGULACIONI PLAN RIBA IVINICEIZMJENE I DOPUNE2.002 godina

ANALITIKO-DOKUMENTACIONA OSNOVA

A g e n c ija z a p r o je k t o v a n je

IVINICE, mart 2002. god.

iv in ic e

1

NOVI REGULACIONI PLAN RIBA-IVINICEIZMJENE I DOPUNE -2.002 godina

Nosilac pripreme

OPINSKO VIJEE IVINICE Sluba za stambeno-komunalne i urbanistike poslove-ivinice Preduzee za projektovanje, DOOAGORA-Tuzla ANALITIKO DOKUMENTACIONA OSNOVA

Nosilac izrade

Rukovodilac tima Radni tim

Mr. Nusret Mujagi,dipl.ing.arh. Mr.Nusret Mujagi,dipl.ing.arh Senada Husari,dipl.ing.arh. Ferid Skenderovi,dipl.ing.gra. Zakir abi,dipl.ing.el. Kari Redo, geod.tehn. Enes Glavini,dipl.ing.ma. Sakib Alji,dipl.ing.saobr. Selim Kopi,dipl.ing.saobr. Mirza ehi,arh.tehn. Amir Dedi,arh.tehn. Edis Mujanovi,arh.tehn. Andrija Pastuhovi,geod.tehn. Vedran Labend,gra.tehn. Edib ii, saobr.tehn. Prof.dr.Milorad Ribar,dipl.ing.arh. Agencija Plus - ivinice Geodis - Sarajevo Agencija Agora - ivinice Struni savjet za izradu Regulacionog plana Riba

Tehniki saradnici

Vanjski saradnik Saradnici

2

SADRAJ1.Uvodno objanjenje4 2.Izvod iz prostornog plana opine ivinice. 9 3.Postojee stanje.12 4.Stavovi i potrebe stanovnika.15 5.Koncept prostorne i funkcionalne organizacije.18 6.Postojee i planirano koritenje povrina..22 7.Stanovanje. 23 -uslovi za projektovanje kolektivnih stambenih zgrada -uslovi za projektovanje individualnih stambenih objekata 8.Centralne aktivnosti..27 -hotelski kapaciteti -trgovina -ugostiteljstvo i zabava -uprava i javne slube -kultura -zanatstvo 9.Zaposlenost ..33 10.kolstvo ..........35 11.Djeije ustanove..37 12.Zdravstvo38 13.Djeija igralita....39 14.Sport i rekreacija..40 15.Zatita spomenika....41 16.Zelenilo....42 17.Saobraajno rjeenje....44 18.Vodovod i kanalizacija....52 19.Elektro snabdjevanje,spoljna rasvjeta i PTT..55 20.Toplifikacija 60 21.Etapnost realizacije.62 22.Smjernice za zatitu od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava 63 23.Smjernice za provoenje plana....64 24.Postojee stanje fizike strukture (objekata) sa fotodokumentacijom69 25.Plan parcelacije...............................................................................................73

3

1. UVODNO OBJANJENJENa svojoj redovnoj sjednici opinsko Vijee je donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana Riba-ivinice br. od. I kompletan rad povjerila Opinskoj slubi za stambeno-komunalne i urbanistike poslove ivinice,s tim da ova angauje i druge strune institucije prema programu rada. Uz ovu odluku usvojene su i Smjernice za pripremanje i izradu izmjena i dopuna Regulacionih planova Riba i Hornica -ivinice. Odluka o izradi novog Regulacionog plana donesena je iz sledeih razloga: -da se novim planom obuhvati i kompletno podruje izmeu pruge Brko-Banovii i Ul.II Krajike brigade u kojem je zabiljeena intenzivna izgradnja i u kojoj se nalazi eljeznika stanica i nova Autobuska stanica,IPKonjuh i drugi sadraji. -da se snimi stvarni obim nelegalne izgradnje i da se Regulacionim planom definie daljni status takvih objekata -da se snimi stvarno stanje ulica i predvienih trasa za iste kako bi se uoili problemi zbog kojih nisu trasirane,a nakon ovoga da se utvrdi novi reim saobraaja u gradu.Pod ovim se podrazumijeva i izrada saobraajnih rjeenja za raskrsnice uz MP-17. -da se u novi Regulacioni plan uplane sve parcijalne izmjene i dopune starog regulacionog plana a koje su nastale u posljednjih 10.godina. -da se definie status pojedinih zona u gradu za koje ve nekoliko decenija postoji zabrana individualne izgradnje a da ne postoje realni uslovi za neki drugi vid izgradnje -da se predvide prostori za parkiranje i garairanje velikog broja automobila jer je zadnjih godina dolo do izmjetanja velikog broja privremenih garaa graana a da nisu ponuena alternativna rjeenja -da se novi Regulacioni plan uradi po zonama radi lakeg rada sa istim u procesu realizacije -da se novi Regulacioni plan uradi savremenom komjuterskom tehnikom kako bi bio olakan rad na istom u procesu realizacije u opinskoj slubi urbanizma RAZLOZI ZA REVIZIJU REGULACIONOG PLANA RIBA iz 1991.godine Ovi razlozi mogu se svrstati u nekoliko grupa obzirom na svoju sloenost. Grad ivinice lei na potpuno ravnom terenu i na uu rijeka Spree,Oskove i Gostelje to mu prua neograniene mogunosti za razvoj.Meutim,u prolosti je prisustvo ovih rijeka i njihovo esto izljevanje iz korita stvaralo movarno zemljite to je onemoguivalo razvoj grada ,tako da je grad tek u periodu brze industrijalizacije i urbanizacije 1960.tih doivio svoj puni razvoj.Do ove godine grad se razvijao ispred glavne kapije preduzea IPKonjuh gdje su sagraene i prve viespratnice,restorani,robna kua i sl.Glavna ulica je bila Ul.II.Krajike brigade kroz koju je danju bio intenzivan motorni saobraaj a nou etalite za pjeake. Zbog naglog razvoja ekonomije i drutvenog sistema uopte osjetila se potreba za novim gradskim sadrajima zbog ega je 1971.god.a po narudbi optine ivinice,Zavod za urbanizam-Tuzla izradio prvi Regulacioni plan ueg gradskog jezgra .Ovim planom je trasirana glavna gradska ulica M.Tita planiran novi gradski centar Bulevar i velika zona za kolektivnu stambenu izgradnju koja se izmeu ul. M.Tita i MP-17 od hotela Konjuh na sjeveru do skretanja za Ciljuge na jugu. U narednih 10.godina izgraeni su svi vaniji objekti u gradu :hotelKonjuh,MC ivinice,JZUDom zdravlja -ivinice i nekoliko stambenih blokova i zgrada od kojih su najpoznatiji Sarajka,Solidarka,Valjevka i dr. I pored ovoga realizacija Regulacionog plana nije bila ostvarena ni 50% a pojavili su se veliki problemi kod stanovnika u oblastima predvienim za ruenje (Kredit mahala, Krialjka,Ul.Paage Gogia i sl.) a takoe i kod locirana javnih objekata jer su isti bili zamiljeni preambiciozno (Radniki dom,Autobuska stanica i dr.) 4

U periodu 1986-1990. dolo je do zastoja u kolektivnoj stambenoj izgradnji i naglog razvoja individualne stambene izgradnje u gradu zbog ega je ,uz predhodno navedene razloge,doneena odluka o izradi novog Regulacionog plana Riba za iju izradu je bio zaduen Optinski zavod za urbanizam i projektovanje ivinice.Ovaj plan je obuhvatio i dijelove grada zapadno od ul.II Krajike brigade.Izvreno je uplanjenje Kredit mahale kao zone individualnih kua a takoe su mnoge zone na jugu gdje je predviena kolektivna stambena izgradnja pretvorene u zone individualne izgradnje.Odluujui faktor u planiranju je bilo postojee stanje objekata i ulica sa jedne strane i elje stanovnika i pravnih lica sa druge strane.Do usvajanja ovog plana izgraena je i Robna kua,Radniki dom i stambeni blokovi B1,B2,B3 ime je i fiziki definisan novi gradski centar.U narednih deset godina realizacije Regulacionog plana grad je praktino dobio svoju konanu fizionomiju. Nakon usvajanja novog Regulacionog plana i u prvim godinama njegove primjene dolo je do prvih viestranakih izbora u zemlji 1990.godine i formiranja nove viestranake Skuptine.Ukida se stambeni fond,uvodi se novi ekonomski sistem i zapoinje reprivatizacija zemlje. Parcijalne izmjene i dopune Regulacionog plana Riba teku sledeom dinamikom: -1991.god. vri se uplanjenje Islamskog centra ivinice a 1995.zapoinje i njegova izgradnja -1994.godine usvojeno je rjeenje stambeno-poslovnog naselja Obdanite u kolskoj ulici -1995.god. Komisija za izradu prijedloga za izmjenu i dopunu Regulacionog plana Riba predlae Vijeu opine i isto usvaja sledee izmjene: -prizemni poslovni objekat ispred MC ivinice -poslovni centar Bezistan ispred Pote -poslovni objekat ispred Apoteke zgrade Valjevke -poslovni objekat Bosna ispred zgrade Opinskog suda -zanatski centar Borovo preko puta zgrade Opine -stambeno poslovni objekti 1,2 i 3 izmeu stambenih zgrada oko Tuzlanske banke -1996.godine izraen je Urbanistiki projekat gradskog centra Bulevara i usvojeno urbanistiko rjeenje oko BKC i zone iza hotela Konjuh -1997.godine usvojeno je rjeenje Revitalizacije dijela ulice II.Krajike brigade u dijelu od stare Pote do Pijace. -1998.godine usvojeno je rjeenje Poslovnog centra u parku ispred Islamskog centra -1996-2.000.god. Kabinet naelnika je usvojio izmjene i dopune Regulacionog plana : -zona iza Opinskog suda za potrebe zgrade Crvenog krsta -zona u dijelu Ul.Paage Gogia -poslovni objekat preko puta zgrade Borova -U toku 2.000 godine Opinsko vijee je usvojilo sledee izmjene: -novo rjeenje zgrade Crvenog krsta iza zgrade Suda -novo rjeenje dijela kod ZPP-a za izgradnju PARKHAUSA -novo rjeenje dijela uz MP 18 iza MC ivinice za izgradnju poslovnog objekta IKO -U toku 2001.godine usvojeno je rjeenje oko nove zgrade POTE U zadnjih deset godina zbog ratnih dejstava,priliva velikog broja prognanika iz drugih optina,spore realizacije povratka istih u svoje matine optine,teke ekonomske i komplikovane politike situacije dolo je do naglog razvoja divlje (nelegalne) izgradnje u svim sektorima. Isto tako dolo je do naglog razvoja individualnog automobilskog saobraaja,razvoja svih tercijalnih djelatnosti i naglog zamaha u reprivatizaciji. Sve ove drutveno-ekonomske promjene nisu mogle biti sagledane u momentu kreiranja i donoenja starog Regulacionog plana Riba. Poetkom 2.000.godine Opinsko vijee je formiralo struni tim za izradu prijedloga smjernica za izmjenu i dopunu Regulacionih planova Riba i Hornica .Ovaj struni tim je predloio podjelu Regulacionog plana Riba u 10.(deset) zona radi lakeg rada na izmjeni i realizaciji istog. 5

Druga grupa razloga proistekla je iz napretka nauke i tehnike a posebno u oblasti urbanizma.Postala su prisutna mnoga nova saznanja i iskustva o razvoju regiona i gradova to je uz novo ekonomsko i politiko ureenje zemlje zahtijevalo i promjenu starih urbanistikih kriterijuma.Novi urbanistiki principi prilagoavaju se uslovima neizvjesnosti i postaju fleksibilniji. Poseban akcenat se takoe daje saznanjima o ugroenosti ovjekove