of 82/82
Hoshannà Rabà

Siddur di Hoashanà rabà - ebrei

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Siddur di Hoashanà rabà - ebrei

Siddur di Hoashanà rabàEDIZIONE PER INTERNET.
LLLLa copia, la distribuzione con ogni mezzo e la stampa di questa a copia, la distribuzione con ogni mezzo e la stampa di questa a copia, la distribuzione con ogni mezzo e la stampa di questa a copia, la distribuzione con ogni mezzo e la stampa di questa
pubblicazione, è approvata ed incoraggiata a condizione che pubblicazione, è approvata ed incoraggiata a condizione che pubblicazione, è approvata ed incoraggiata a condizione che pubblicazione, è approvata ed incoraggiata a condizione che
non vengano apportate modifiche e che il titolo e questa testata non vengano apportate modifiche e che il titolo e questa testata non vengano apportate modifiche e che il titolo e questa testata non vengano apportate modifiche e che il titolo e questa testata
vengano riportati integralmente; la preparazvengano riportati integralmente; la preparazvengano riportati integralmente; la preparazvengano riportati integralmente; la preparazione ha richiesto ione ha richiesto ione ha richiesto ione ha richiesto
un lungo e attento lavoro e pertanto chi trova questa tefillà di un lungo e attento lavoro e pertanto chi trova questa tefillà di un lungo e attento lavoro e pertanto chi trova questa tefillà di un lungo e attento lavoro e pertanto chi trova questa tefillà di
proprio gradimento è cordialmente invitato, nello spirito del proprio gradimento è cordialmente invitato, nello spirito del proprio gradimento è cordialmente invitato, nello spirito del proprio gradimento è cordialmente invitato, nello spirito del
freeware, ma soprattutto nello spirito della Torà, freeware, ma soprattutto nello spirito della Torà, freeware, ma soprattutto nello spirito della Torà, freeware, ma soprattutto nello spirito della Torà,
a devolvere in zedakà un controvalore secondo coscienza.a devolvere in zedakà un controvalore secondo coscienza.a devolvere in zedakà un controvalore secondo coscienza.a devolvere in zedakà un controvalore secondo coscienza.
è tè tè tè tassativamente vietato ogni uso commercialeassativamente vietato ogni uso commercialeassativamente vietato ogni uso commercialeassativamente vietato ogni uso commerciale....
''
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCComunità Ebraica di Roma
Oggi disponiamo di un calendario ebraico fisso. Non  era  così  nell’antichità,  quando  il   Sinedrio  aveva  un’autorità riconosciuta  e  ogni  mese  decideva  l’inizio  del  nuovo  mese   in base a testimonianze dirette. Ma anche nel calendario che sembra fisso si applicano alcuni accorgimenti, come quello per cui Rosh ha Shanà, il Capodanno, non può mai cadere di domenica, mercoledì e venerdì. Se cadesse di mercoledì Kippur sarebbe il venerdì, se cadesse il venerdì Kippur sarebbe la domenica, in entrambi i casi attaccato al Sabato con grosse complicazioni tecniche. Ma perché non di domenica? Perché il giorno della   ‘Aravà,   del   salice, Hoshanà Rabbà, 21 di Tishrì, cadrebbe di Sabato, e questo impedirebbe la festa. Una grande festa, che richiamava centinaia di migliaia di persone al Tempio di Gerusalemme. E che, come si vede, in qualche modo conta più di Rosh ha Shanà, che si sposta, per Hoshanà Rabbà, che non si può spostare.
Nella Comunità di Roma abbiamo ereditato e mantenuto il senso di questa importanza speciale, che altrove si   è   un   po’   perso,   e   partecipiamo   in  massa   a   questa   festa.   Per   questo è importante che ognuno possa seguire le lunghe preghiere di questa giornata che  rappresenta  la  fine  del  ciclo  della  teshuvà,  l’ultimo  appello  dopo  Kippur.
Sono grato a tutti coloro che hanno   preso   l’iniziativa di questa pubblicazione cogliendone   l’importanza   e   l’utilità.   A   loro   e   a   tutti   coloro   che   leggono,   l’augurio   tradizionale di questa giornata

Il Rabbino Capo
Ci si alza in piedi e si dice:
.éäìàäzà .dúàøá äzà .äøBäè éa zúpL äîL! ¡Ÿ©§¨¨¤¨©¨!§¨©¨§¨¨©¨ äzàå .éaø÷a dønLî äzàå .éa dzçô!§©§¨!§©¨§©§¨§!§!§©¨ ãéúòì éa døéæçäì ãéúò äzàå .épnî dìhì ãéúò!!§¨!¤!§©¨¨!§©£!¨!¤¨!
äãBî) äãBî éaø÷a äîLpäL ïîæ ìk :àBáìLe donne ¨¨§©¤©§¨¨§!§!¤¨ dicono:äzà Ceøa :éúBáà éäìàå éäìà éé Eé!ôì é!à (£!§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¨©¨
:íéúî íéøâôì úBîL! øéæçnä .é駨©©£!§¨!§¨!¥!
CeøaéåëNì ïú! øLà .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©©¤§! :äìéì ïéáe íBé ïéa ïéçáäì ä!éá!¨§©§!¥¥¨§¨
Ceøaãáò é!Nò àlL .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤Ÿ¨¨!¨¤ äçôL)Le donne dicono::( !§¨
Ceøa:ìàøNé é!NòL .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨¨!!§¨¥
CeøaäMà é!Nò àlL .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤Ÿ¨¨!!¨ B!Böøk é!NòL)Le donne dicono::( ¤¨¨!!§
Ceøa:íéøåò ç÷Bt .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¥©!§!
Ceøa:íéøeñà øézî .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©!£!
Ceøa:íéìôL déaâî .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©§!©§¨!
Ceøa:çk óòiì ïúBpä .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©¥©¨¥Ÿ©
Ceøa:íénøò Léaìî .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©§!£ª!
Ceøa:íéôeôk ó÷Bæ .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¥§! êåøá
!"#$% á2
Ceøaìò õøàä ò÷Bø .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©¨¨¤© :íén䩨!
Ceøaéãòöî ïéënä .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©¥!!§£¥ :øáb¤
CeøaìàøNé øæBà .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¥!§¨¥ :äøeáâa!§¨
CeøaìàøNé øèBò .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¥!§¨¥ :äøàôúa§!§¨¨
Ceøaìk él äNòL .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨¨!¨ :éëøö§©
Ceøaéìáç øéáònä .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©©£!¤§¥ :étòôòî äîe!úe é!éòî ä!L¥¨¥¥¨§¨¥©§©¨
Fin qui in piedi.
éäéé!ìébøzL éúBáà éäìàå éäìà éé .Eé!ôlî ïBöø §!¨!§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤©§!¥! .ïBòå äøáò øáãì é!ìébøz ìàå .äåöî øáãì!§©!§¨§©©§!¥!!§©£¥¨§¨ é!÷fçå .òø øöé éa èìLz ìàå .áBè øöé éa èìLä姩§¥!¥¤§©©§¥!¥¤¨§©§¥! àèç éãéì é!àéáz ìàå .EúøBúa é÷ìç ïúå EéúBöîa§!§¤§¥¤§!§¨¤§©§!¥!!¥¥§ ãaòzLäì éøöé úà óBëå .ïBéfá éãéì àìå ïBéq! éãéì àì姟!¥!¨§Ÿ!¥!¨§¤!§!§!§©§¥ øBîLì éúBéìk Lcçå .Eéìà áeLì étøò ò!ëäå :C짩§©¨§!¨¥¤§©¥!§©!§ äàøéìe äáäàì éòøæ ááì úàå éááì úà ìBîe .Eéãewt!¤¤§¨!§¤§©©§!§©£¨§!§¨ ìëì é!áø÷å .Eé!éòa øLiäå áBhä úBNòìå .EîL úध¤§©£©§©¨¨§¥¤§¨§¥!§¨
äî
!"#$%â 3
ìòå éìò íi÷å :úà!NM äî ìkî é!÷çøå .záäàM ä¨©§¨§©£¥!!¨©¤¨¥¨§©¥¨©§© Eéäìà éé ìîe .áeúkL àø÷î éòøæ òøæ ìòå éòø橧!§©¤©©§!!§¨¤¨¨§¨¡Ÿ¤ Eéäìà ééÎúà äáäàì .Eòøæ ááìÎúàå EááìÎúध¨§§¤§©©§¤§©£¨¤§¨¡Ÿ¤ éúéøa úàæ é!àå :Eéiç ïòîì ELô!Îìëáe EááìÎìëa§¨§¨§§¨©§§§©©©¤©£!Ÿ§!! ézîNÎøLà éøáãe Eéìò øLà éçeø .éé øîà íúBਨ©§¨!£¤¨¤§¨©£¤©§! øîà Eòøæ òøæ étîe Eòøæ étîe Eétî eLeîéÎàì .Eéôa§!Ÿ¨!!!!©§£!!¤©©§£¨©
:íìBòÎãòå äzòî é駨¥©¨§©¨
òãB!åÎìk .íénòä CBúa íäéàöàöå íòøæ íéBba §©©!©§¨§¤¡¨¥¤§¨©!¨ eòâéé àì :éé Cøa òøæ íä ék íeøéké íäéàøŸ¥¤©!!¥¤©¥©§¨Ÿ!§ íäéàöàöå änä éé éëeøa òøæ ék .äìäaì eãìé àìå ÷éøì!§Ÿ¥§©¤¨¨!¤©§¥§¨¥¨§¤¡¨¥¤ íéøaãî íä ãBò .ä!òà é!àå eàø÷éÎíøè äéäå :ízà!¨§¨¨¤¤!§¨©£!¤¡¤¥§©§! .äLaéÎìò íéìæ!å àîöÎìò íéîÎ÷và ék :òîLà é!àå©£!¤§¨!¤¨©!©¨¥§Ÿ§!©©¨¨ ïéáa eçîöå :EéàöàöÎìò éúëøáe EòøæÎìò éçeø ÷vट!©©§¤!§¨!©¤¡¨¤§¨§§¥ àø÷é äæå é!à ééì øîàé äæ :íéîÎéìáéÎìò íéáøòk .øéöç!©£¨!©!§¥¨!¤Ÿ©©§¨¨!§¤!§¨ éäéå :äpëé ìàøNé íLáe ééì Bãé ázëé äæå .á÷òéÎíL᧥©£Ÿ§¤!§Ÿ¨©§¨§¥!§¨¥§©¤©§! Îàìå úøkéÎàì .åéúBòîk Eéòî éàöàöå Eòøæ ìBçë©©§¤§¤¡¨¥¥¤!§¨Ÿ!¨¥§Ÿ
:é!ôlî BîL ãîMé!¨¥§!§¨¨
äéäúåúBãeöî úéáe æò ìcâîe çèáîe ábNîì éì §!§¤!§!§¨!§¨!§©Ÿ¥§ äøö ìkîe úçMî éLô! ìéväìe .é!òéLBäì§!¥!§©!©§!!©©!¨¨¨ Eé!éòa íéîçøìe ãñçìe ïçì .íBé ìëáe íBiä é!!úe§¥!©§¨§¥§¤¤§©£!§¥¤ .éé äzà Ceøa :íéáBè íéãñç é!ìîâå .éàBøÎìë é!éòáe§¥¥¨©§¨§¥!£¨!!¨©¨§¨
:ìàøNé Bnòì íéáBè íéãñç ìîBb¥£¨!!§©!§¨¥ éäé
!"#$% ã4
éäéé!ìévzL .éúBáà éäìàå éäìà éé .Eé!ôlî ïBöø §!¨!§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤©!¥! øöiîe .íé!t úefòîe íé!ô éfòî íBé ìëáe íBi䩧¨¥©¥¨!¥©¨!!¥¤ ïèNîe òøä ïBLlîe .òø ïëMîe .òø íãàîe òø䨥¨¨¨!¨¥¨!¨¨¨!¨¨ ïá àeäL ïéa .äL÷ ïéc ìòaîe äL÷ ïécîe .úéçLnä©©§!!!¨¤!©©!¨¤¥¤¤
:ípäéâ ìL d!écîe úéøa ïá B!éàL ïéáe úéøa§!¥¤¥¤§!!!¨¤¥!¨
Ceøae!Lc÷ øLà .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤!§¨ éé à!Îáøòäå :äøBú éøác ìò e!eöå åéúBöîa§!§¨§!¨©!§¥¨§©£¥¨§¨ úéa Enò úBiôétáe .e!éôa EúøBú éøácÎúà e!éäìà¡Ÿ¥¤!§¥¨«§§!§!!©§¥ e!éàöàö éàöàöå .e!éàöàöå e!ç!à äéä!å .ìàøNé!§¨¥§!§¤£©§§¤¡¨¥§¤¡¨¥¤¡¨¥ éãîBìå .EîL éàøé e!lk .ìàøNé úéa Enò éàöàö姤¡¨¥©§¥!§¨¥ª¨!§¥§¤§§¥ Bnòì äøBz ãnìnä .éé äzà Ceøa :dîLì EúøBú¨«§!§¨¨©¨§¨©§©¥¨§© øLà .íìBòä Cìî e!éäìà .éé äzà Ceøa :ìàøNé!§¨¥¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤ äzà Ceøa :BúøBz úà e!ìÎïú!å .íénòä ìkî e!aÎøça©¨!¨¨©!§¨©¨¤¨¨©¨
:äøBzä ïúB! .é駨¥©¨
äîlL!e:ø÷a ìL ãéîz ïaø÷ íB÷îa .e!éúôN íéøô §©§¨¨!§¨¥!§¨§¨¨!¤Ÿ¤
øaãéåzøîàå ìàøNé é!aÎúà åö :øîàl äPîÎìà éé ©§©¥§¨¤Ÿ¤¥Ÿ©¤§¥!§¨¥§¨©§¨ éççé! çéø éMàì éîçì é!aø÷Îúà .íäìࣥ¤¤¨§¨!©§!§!©¥©!Ÿ! äMàä äæ íäì zøîàå :BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz!§§§©§!!§£§¨©§¨¨¤¤¨!¤ íBiì íé!L íîéîú ä!LÎé!a íéNák .ééì eáéø÷z øLࣤ©§!©§¨§¨!§¥¨¨§!!§©!© Nákä úàå .ø÷aá äNòz ãçà NákäÎúà :ãéîú äìòŸ¨¨!¤©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤ úìñ äôéàä úéøéNòå :íéaøòä ïéa äNòz é!Mä©¥!©£¤¥¨©§¨!©£!!¨¥¨Ÿ¤ .ãéîz úìò :ïéää úòéáø úéúk ïîLa äìeìa .äç!îì§!§¨§¨§¤¤¨!§!!©!Ÿ©¨! úòéáø Bkñ!å :ééì äMà ççé! çéøì é!éñ øäa äéNò䣪¨§©!©§¥©!Ÿ©!¤©§¨§!§§!!
ïéää
!"#$%ä 5
úàå :ééì øëL Cñ! Cqä Lãwa .ãçàä Nákì ïéää©!©¤¤¨¤¨©Ÿ¤©¥¤¤¥¨©§¨§¥ Bkñ!ëe ø÷aä úç!îk .íéaøòä ïéa äNòz é!Mä Nák䩤¤©¥!©£¤¥¨©§¨!§!§©©Ÿ¤§!§
:ééì ççé! çéø äMà äNòz©£¤!¥¥©!Ÿ©©§¨
Torà
øaãéååé!aÎìàå ïøäàÎìà øac :øîàl äPîÎìà éé ©§©¥§¨¤Ÿ¤¥Ÿ©¥¤©£Ÿ§¤¨¨ :íäì øBîà .ìàøNé é!aÎúà eëøáú äk øîà쥟Ÿ§¨«§¤§¥!§¨¥¨¨¤ åé!t éé àNé :jpçéå Eéìà åé!t éé øàé :EøîLéå éé Eëøá駨¤§§¨§!§§¤¨¥§¨¨¨¥¤!ª¤¨!¨§¨¨¨ ìàøNé é!aÎìò éîLÎúà eîNå :íBìL Eì íNéå Eéì।§¨¥§¨§¨¤§!©§¥!§¨¥ íúéNòå úàfä úéøaä éøácÎúà ízøîLe :íëøáà é!àå©£!£¨«§¥§©§¤¤!§¥©§!©Ÿ©£!¤
:ïeNòz øLàÎìk úà eìékNz ïòîì .íúBਧ©©©§!¤¨£¤©£
Nevi’ìm
LeîéÎàìíîBé Ba úéâäå Eétî äfä äøBzä øôñ Ÿ¨¥¤©¨©¤!!§¨!¨¨ áeúkäÎìëk úBNòì øîLz ïòîì äìéì婧¨§©©!§Ÿ©£§¨©¨ Eéúéeö àBìä :ìékNz æàå EëøcÎúà çéìöz æàÎék .Ba!¨©§!©¤§¨¤§¨©§!£!!! ìëa Eéäìà éé Enò ék .úçzÎìàå õøòzÎìà õîàå ÷æ磩¤¡¨©©£Ÿ§©¥¨!!§§¨¡Ÿ¤§Ÿ :ìàøNé LBã÷ .BîL úBàáö éé e!ìàb :Cìz øLࣤ¥¥Ÿ£¥§¨§¨§§!§¨¥
Ketuvìm
éøLàCøãáe .íéòLø úöòa Cìä àì øLà Léàä ©§¥¨!£¤Ÿ¨©©£©§¨!§¤¤ ék :áLé àì íéöì áLBîáe .ãîò àì íéàh穨!Ÿ¨©§©¥!Ÿ¨¨! äéäå :äìéìå íîBé äbäé BúøBúáe Böôç éé úøBúa íà!§©§¨¤§§¨¤§¤¨¨¨§¨§¨¨ eäìòå Bzòa ïzé Béøt øLà .íéî éâìtÎìò ìeúL õòk§¥¨©©§¥¨!£¤!§!¥§!§¨¥
:çéìöé äNòéÎøLà ìëå .ìBaéÎàìŸ!§Ÿ£¤©£¤©§!©
!"$&'( å6
Zemiròt úåøéîæ
eãBäeøéL :åéúìéìò íénòá eòéãBä .BîLá eàø÷ éé쩧¨!§!§!¨©!£!Ÿ¨! íLa eììäúä :åéúàìô!Îìëa eçéN .BìÎeønæ B쩧!§¨!§§Ÿ¨!§©§§¥ åé!ô eLwa .Bfòå éé eLøc :éé éL÷áî áì çîNé .BLã÷§!§©¥§©§¥§¨!§§¨§ª©§¨¨ :eäéôÎéètLîe åéúôî .äNò øLà åéúàìô! eøëæ :ãéîz!!§!§§Ÿ¨£¤¨¨Ÿ§¨!§§¥! .e!éäìà éé àeä :åéøéça á÷òé é!a .Bcáò ìàøNé òø椩!§¨¥©§§¥©£Ÿ§!¨§¨¡Ÿ¥ äeö øác .Búéøa íìBòì eøëæ :åéètLî õøàäÎìëa§¨¨¨¤!§¨¨!§§¨§!¨¨!¨ :÷çöéì BúòeáLe .íäøáàÎúà úøk øLà :øBc óìà짤¤£¤¨©¤©§¨¨§¨§!§¨ Eì øîàì :íìBò úéøa ìàøNéì .÷çì á÷òéì äãéîòéå©©£!¤¨§©£Ÿ§Ÿ§!§¨¥§!¨¥Ÿ§ .øtñî éúî íëúBéäa :íëúìç! ìáç .ïò!kÎõøà ïzथ¤¤§¨©¤¤©£©§¤!§§¤§¥!§¨ äëìînîe .éBbÎìà éBbî eëläúiå :da íéøâå èòîk!§©§¨!¨©!§©§!¤!©§¨¨ íäéìò çëBiå .í÷Lòì Léàì çépäÎàì :øçà íòÎìऩ©¥Ÿ!!©§!§¨§¨©©£¥¤ ééì eøéL :eòøzÎìà éàéá!áe .éçéLîa eòbzÎìà :íéëì!©!§!§!¨!§!©©¨¥!©§¨ íéBbá eøtñ :BúòeLé íBéÎìàÎíBiî eøNa .õøàäÎìk¨¨¤©§!¤§¨©§©! ìläîe éé ìBãâ ék :åéúàìô! íénòäÎìëa .BãBákÎúध§¨¨©!!§§Ÿ¨!¨§¨§ª¨ íénòä éäìàÎìk ék :íéäìàÎìkÎìò àeä àøB!å .ãà§¨©¨¡Ÿ!!¨¡Ÿ¥¨©! äåãçå æò .åé!ôì øãäå ãBä :äNò íéîL ééå .íéìéìà¡!!©§¨¨©!¨¨§¨¨§¨¨Ÿ§¤§¨ :æòå ãBák ééì eáä .íénò úBçtLî ééì eáä :Bî÷îa!§Ÿ¨©§¨!§§©!¨©§¨¨¨Ÿ eåçzLä .åé!ôì eàáe äç!î eàN .BîL ãBák ééì eá䩧¨§§§!§¨Ÿ§¨¨!§©£ ïBkzÎóà .õøàäÎìk åé!ôlî eìéç :Lã÷Îúøãäa éé쩧¨§©§©Ÿ¤!!§¨¨¨¨¨¤©! eøîàéå .õøàä ìâúå íéîMä eçîNé :èBnzÎìa ìáz¥¥©!!§§©¨©!§¨¥¨¨¤§Ÿ§ Îìëå äãNä õìòé .BàBìîe íiä íòøé :Cìî éé íéBbá©!§¨¨¨!§©©¨§©£Ÿ©¨¤§¨ èBtLì àáÎék éé é!ôlî .øòiä éöò e!pøé æà :BaÎøLࣤ¨§©§£¥©¨©!!§¥§¨!¨!§
ì eãBä :õøàäÎúàeøîàå :Bcñç íìBòì ék .áBè ék éé ¤¨¨¤©§¨!!§¨©§§!§ å!òéùåä
!"$&'(æ 7
úBãäì .íéBbäÎïî e!ìéväå e!öa÷å .e!òLé éäìà e!òéLBä!¥¡Ÿ¥!§¥§©§¥§©!¥!©!§ ìàøNé éäìà éé Ceøa :Eúläúa çazLäì .ELã÷ íL짥¨§¤§!§©¥©!§!¨¤¨§¨¡Ÿ¥!§¨¥ :ééì ìläå ïîà íòäÎìë eøîàiå .íìòä ãòå íìBòäÎïî!¨¨§©¨¨©Ÿ§¨¨¨¨¥§©¥©§¨
Ci si alza in piedi e si dice:
:íéäìàä àeä éé .íéäìàä àeä é駨¨¡Ÿ!§¨¨¡Ÿ! éé.Cìî éé .Cìî éé :ãòå íìBòì Cìîé éé .Cìî éé .Cìî §¨¤¤§¨¨¨§¨!§Ÿ§¨¨¤§¨¤¤§¨¨¨
:ãòå íìBòì Cìîé é駨!§Ÿ§¨¨¤
äéäåãçà éé äéäé àeää íBia õøàäÎìkÎìò Cìîì éé §¨¨§¨§¤¤©¨¨¨¤©©!§¤§¨¤¨ íéBbäÎïî e!öa÷å e!éäìà éé e!òéLBä) :ãçà BîLe§¤¨!¥§¨¡Ÿ¥§©§¥!©! éäìà éé Ceøa :Eúläúa çazLäì .ELã÷ íLì úBãä짧¥¨§¤§!§©¥©!§!¨¤¨§¨¡Ÿ¥ ïîà íòäÎìk øîàå íìBòä ãòå íìBòäÎïî ìàøNé!§¨¥!¨¨§©¨¨§¨©¨¨¨¨¥
:(déÎeììä dé ìläz äîLpä ìk :déÎeìì䩧¨Ÿ©§¨¨§©¥¨©§¨
éäéìàøNé çîNé :åéNòîa éé çîNé .íìBòì éé ãBáë §!§§¨§¨!§©§¨§©£¨!§©!§¨¥ íìBòì éé Cìîé :íkìîá eìéâé ïBiöÎé!a .åéNòa§Ÿ¨§¥!¨!§©§¨!§Ÿ§¨§¨ éäìà íéäìà éé Ceøa :déÎeììä øãå øãì ïBiö Céäìà¡Ÿ©!!§Ÿ¨Ÿ©§¨¨§¨¡Ÿ!¡Ÿ¥ íìBòì BãBák íL Ceøáe :Bcáì úBàìô! äNò .ìàøNé!§¨¥Ÿ¥!§¨§©¨¥§§¨
:ïîàå ïîà õøàä ìkÎúà BãBáë àìnéå§!¨¥§¤¨¨¨¤¨¥§¨¥
øîàíéîëç éãéîìz :à!é!ç éaø øîà øæòìà éaø ¨©©!¤§¨¨¨©©!£!¨©§!¥£¨! éãenì Cé!aÎìëå :øîàpL .íìBòa íBìL íéaø!¨¨¨¤¤¡©§¨¨©!!¥ íBìLÎéäé :Cé!a àlà Cé!a éø÷z ìà :Cé!a íBìL áøå é駨§©§¨¨!©!§¥¨¨!¤¨Ÿ¨!§!¨ àpÎäøaãà éòøå éçà ïòîì :CéúB!îøàa äåìL .Cìéça§¥¥©§¨§©§§¨!§©©©©§¥¨£©§¨¨ äàøe :Cì áBè äL÷áà .e!éäìà ééÎúéa ïòîì :Ca íBìL¨§©©¥§¨¡Ÿ¥£©§¨¨§¥
íé!á
!"$&'( ç8
.EúøBú éáäàì áø íBìL :ìàøNé ìò íBìL .Eé!áì íé!á!§¨¤¨©!§¨¥¨¨§Ÿ£¥¨¤ BnòÎúà Cøáé éé .ïzé Bnòì æò éé :ìBLëî Bîì ïéà姥¨!§§¨Ÿ§©!¥§¨§¨¥¤©
:íBìMᩨ
Kaddìsh de-Rabbanàn:
ìcbúédéúeòøë àøá éã àîìòa .àaø déîLLc÷úéå !§©©§!§©©§¥©¨§¨§¨!§¨!§¥ ìëc éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça .déúeëìî Céìîé姩§!©§¥§©¥§¥§©¥§¨ àäé ïîà :ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâòa .ìàøNé úéa¥!§¨¥©£¨¨!§©¨!§!§¨¥¨¥§¥ .Cøaúé àiîìò éîìòìe íìòì Cøáî àaø déîL§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨!§¨© .älòúéå .øcäúéå .àO!úéå .íîBøúéå .øàtúéå çazLéå§!§©©§!§¨©§!§©§!§©¥§!§©©§!§©¤ ìkî àìéòì àìéòì .àeä Céøa àLãe÷c déîL ìläúéå§!§©©§¥§§¨§!§¥¨§¥¨!¨ ïøéîàc .àúîç!å .àúçaLez .àúøéL .àúëøa!§¨¨!¨¨§§¨¨§¤¨¨¨©£!¨
:ïîà eøîàå àîìòa§¨§¨§!§¨¥
ìòéãéîìz ìk ìòå ïBäéãéîìz ìòå ï!aø ìòå ìàøNé ©!§¨¥§©©¨¨§©©§!¥§©¨©§!¥ éc àzLéc÷ àúéøBàa ïé÷ñòc ïéáúéc ïBäéãéîìú©§!¥§¨§!§¨§!§©§¨©!§¨! ïBëìe ïBäìe à!ì àäé øúàå øúà ìëa éãå ïéãä àøúàa§©§¨¨¥§!§¨£©©£©§¥¨¨§§ ïî éçéåø é!Bæîe éëéøà éiçå éîçøå àcñçå àpçå àîìL§¨¨§!¨§!§¨§©£¥§©¥£!¥§¥§!¥! àäé :ïîà eøîàå àòøàå àiîLc äéøàî à!äìà íã÷¢¨¡¨¨¨¨¥!§©¨§©§¨§!§¨¥§¥ ìàøNé ìk ìòå e!éìò íéáBè íéiçå àiîL ïî àaø àîìL§¨¨©¨!§©¨§©!!¨¥§©¨!§¨¥ äNòé åéîçøa àeä åéîBøîa íBìL äNBò :ïîà eøîàå§!§¨¥¤¨!§¨§©£¨©£¤
:ïîà ìàøNé ìk ìòå e!éìò íBìL¨¥§©¨!§¨¥¨¥
ä éé úà eëøa:CøBán ¨«§¤§¨©§¨ :ãòå íìBòì CøBánä éé Ceøa§¨©§¨§¨¨¤
!"$&'(è 9
Da quì è vietato parlare fino alla fine della ’Amidà.
CeøaCeøa .äNBòå øîBà Ceøa .íìBòä äéäå øîàL ¨¤¨©§¨¨¨¨¨¥§¤¨ Ceøa .çö!ì íi÷å ãòì éç ìà Ceøa .íi÷îe øæBb¥§©¥¨¥©¨©§©¨¨¤©¨ íçøî Ceøa .õøàä ìò íçøî Ceøa .úéLàøá äNBò¤§¥!¨§©¥©¨¨¤¨§©¥ äãBt Ceøa .åéàøéì áBè øëN ílLî Ceøa .úBéøaä ìò©©!§¨§©¥¨¨!¥¨¨¤ e!éäìà éé äzà Ceøa :BîL Ceøáe àeä Ceøa .ìévîe©!¨¨§¨©¨§¨¡Ÿ¥ øàôîäå çaLnä .ìlänä Cìnä ìàä .íìBòä Cì¨¨¨¥©¤¤©§ª¨©§ª¨§©§Ÿ¨ Ccáò ãåc éøéLáe .åéãáòå åéãéñç ìk ïBLìáe Bnò éôa§!©!§¨£!¨©£¨¨§!¥¨!©§¨ .Cëéìî!å Cìcâ!e CîîBø!e CçaL!e .e!éäìà éé Cììä!§©§¨§¨¡Ÿ¥§©§¨§§¨§©§¨§©§!¨ .íéîìBòä éç ãéçé .e!éäìà .e!kìî EîL úà øékæ!姩§!¤!§©§¥¡Ÿ¥¨!©¨¨! äzà Ceøa :ìBãbä EîL ãò éãò øàôîe çaLî Cì§ª¨§Ÿ¨£¥©!§©¨¨©¨
:úBçaLza ìläî Cìî é駨¤¤§ª¨©!§¨ Fin qui in piedi.
øBîæîééÎúà eãáò :õøàäÎìk ééì eòéøä .äãBúì !§§¨¨!©§¨¨¨¨¤!§¤§¨ àeä ééÎék eòc :ä!!øa åé!ôì eàa .äçîNa§!§¨Ÿ§¨¨!§¨¨§!§¨ eàa :Búéòøî ïàöå Bnò .e!ç!à Bìå e!NòÎàeä .íéäìà¡Ÿ!¨¨§£©§©§Ÿ©§!Ÿ :BîL eëøa BìÎeãBä .äläúa åéúBøöç .äãBúa åéøòL§¨¨§¨£¥¨!§!¨¨«§§
:Bú!eîà øãå øcÎãòå .Bcñç íìBòì éé áBèÎék!§¨§¨©§§©Ÿ¨Ÿ¡¨
øBîæî:æòå ãBák ééì eáä .íéìà é!a ééì eáä .ãåãì !§§¨!¨©§¨§¥¥!¨©§¨¨¨Ÿ Îúøãäa ééì eåçzLä .BîL ãBák ééì eá䩧¨§§!§©£©§¨§©§© íéîÎìò éé .íéòøä ãBákäÎìà .íénäÎìò éé ìB÷ :Lã÷Ÿ¤§¨©©¨!¥©¨!§!§¨©©! .íéæøà øáL éé ìB÷ :øãäa éé ìB÷ .çka ééÎìB÷ :íéaø©!§¨©Ÿ©§¨¤¨¨§¨Ÿ¥£¨!
øáùéå
!"$&'( é10
ïB!áì .ìâòÎBîk íãé÷øiå :ïB!álä éæøàÎúà éé øaLé婧©¥§¨¤©§¥©§¨©©§!¥§¥¤§¨ éé ìB÷ :Là úBáäì áöç ééÎìB÷ :íéîàøÎïá Bîk ïéøNå§!§§¤§¥!§¨Ÿ¥©£¥§¨ úBìià ììBçé éé ìB÷ :Lã÷ øaãî éé ìéçé .øaãî ìéçé!!§¨¨!§¨!§©¨¥§¨§¥©¨ .áLé ìeanì éé :ãBák øîà Blk .Bìëéäáe úBøòé óNçi婤¡§¨§¥¨ªŸ¥¨§¨©©¨¨ BnòÎúà Cøáé éé .ïzé Bnòì æò éé :íìBòì Cìî éé áLiå©¥¤§¨¤¤§¨§¨Ÿ§©!¥§¨§¨¥¤©
:íBìMᩨ
éäééé íL éäé :åéNòîa éé çîNé .íìBòì éé ãBáë §!§§¨§¨!§©§¨§©£¨§!¥§¨ ãò LîLÎçøænî :íìBòÎãòå äzòî .Cøá¥©¨§©¨!!§©¤¤© íéîMä ìò .éé íéBbÎìkÎìò íø :éé íL ìläî .BàBáª¨¥§¨¨©¨!§¨©©¨©! íéîMa éé :øãåÎøãì Eøëæ éé .íìBòì EîL éé :BãBák§§¨!§§¨§¨!§§§Ÿ¨Ÿ§¨©¨©! ìâúå íéîMä eçîNé :äìLî ìka Búeëìîe .Bàñk ïéëä¥!!§©§©Ÿ¨¨¨!§§©¨©!§¨¥ Cìîé éé .Cìî éé .Cìî éé :Cìî éé íéBbá eøîàéå .õøà䨤§Ÿ§©!§¨¨¨§¨¤¤§¨¨¨§¨!§Ÿ éé :Böøàî íéBâ eãáà .ãòå íìBò Cìî éé :ãòå íìò짟¨¨¤§¨¤¤¨¨¤¨§!¥©§§¨ .øôúå äöò eöò :íénò úBáLçî àé!ä .íéBbÎúöò øéôä¥!£©!¥!©§§©!ª¥¨§ª¨ úBáLçî úBaø :ìà e!nò ék .íe÷é àìå øáã eøac©§¨¨§Ÿ¨!!¨¥©©£¨ .ãîòz íìBòì éé úöò :íe÷ú àéä éé úöòå .LéàÎáìa§¤!©£©§¨!¨£©§¨§¨©£Ÿ äeöÎàeä .éäiå øîà àeä ék :øãå øãì Baì úBáLç§!§Ÿ¨Ÿ!¨©©¤!!¨ øça á÷òéÎék :Bì áLBîì deà .ïBiöa éé øçáÎék :ãîòiå©©£Ÿ!¨©§¨§!!¨§¨!©£Ÿ¨© íLá ék .e!aì çîNé BáÎék :Búlâñì ìàøNé .dé Bì¨!§¨¥!§ª¨!!§©!¥!§¥ :áæòé àì Búìç!å .Bnò éé PhéÎàì ék :e!çèá BLã÷§¨¨§!Ÿ!Ÿ§¨©§©£¨Ÿ©£Ÿ .Btà áéLäì äaøäå .úéçLéÎàìå ïBò øtëé íeçø àeä姩§©¥¨§Ÿ©§!§!§¨§¨!© ÎíBéá e!!òé Cìnä .äòéLBä éé :BúîçÎìk øéòéÎàì姟¨!¨£¨§¨!¨©¤¤©£¥§
:éé úøBúa íéëìää .CøãÎéîéîú éøLà :e!àø÷§¥©§¥§!¥¨¤©Ÿ§!§©§¨ éøùà
!"$&'(àé 11
éøLàíòä éøLà :äìq Eeììäé ãBò .Eúéá éáLBé ©§¥§¥¥¤§©§¤¨©§¥¨¨ .ãåãì äläz :åéäìà ééL íòä éøLà .Bl äëkL¤¨¨©§¥¨¨¤§¨¡Ÿ¨§!¨§¨!
àîL äëøáàå .Cìnä éäBìà EîîBø:ãòå íìBòì Eaìë £!§¡©©¤¤©£¨«§¨!§§¨¨¤§¨ :ãòå íìBòì EîL äììäàå .jëøáà íBébìläîe éé ìBã £¨«§¤¨©£©«§¨!§§¨¨¤¨§¨§ª¨
:ø÷ç ïéà Búlãâìå .ãàîc.EéNòî çaLé øBãì øB §Ÿ§!§ª¨¥¥¤§§©©©£¤ :eãébé EéúøeáâeäEéúàìô! éøáãå .EãBä ãBák øã §Ÿ¤©!£©§¤§!§¥!§§Ÿ¤
:äçéNàå:äpøtñà Eúlãâe .eøîàé EéúàøB! æeæòæøë ¨!¨¤¡§¤Ÿ¥§ª¨«§£©§¤¨¥¤ :e!pøé Eú÷ãöå .eòéaé EáeèÎáøçCøà .éé íeçøå ïep ©§©!§!§¨«§§©¥©§©§¨¤¤
:ãñçÎìãâe íétàè:åéNòîÎìkÎìò åéîçøå .ìkì ééÎáB ©©!§¨¨¤§¨©Ÿ§©£¨©¨©£¨ é:äëeëøáé Eéãéñçå .EéNòîÎìk éé EeãBkEúeëìî ãBá §¨¨©£¤©£!¤§¨«§¨§©§§
:eøaãé Eúøeáâe .eøîàéì.åéúøeáb íãàä é!áì òéãBä Ÿ¥§¨«§§©¥§!©!§¥¨¨¨§Ÿ¨ :Búeëìî øãä ãBáëeî.íéîìòÎìk úeëìî Eúeëì §£©©§©§§©§¨¨!
:øãå øBcÎìëa EzìLîîeñó÷Bæå .íéìôpäÎìëì éé CîB ¤§©§§§¨¨Ÿ¥§¨§¨©Ÿ§!§¥ :íéôeôkäÎìëìòíäìÎïúB! äzàå .eøaNé Eéìà ìëÎé!é §¨©§!¥¥Ÿ¥¤§©¥§©¨¥¨¤
:Bzòa íìëàÎúàt:ïBöø éçÎìëì òéaNîe .Eãé úà çúB ¤¨§¨§!¥©¤¨¤©§!©§¨©¨ ö:åéNòîÎìëa ãéñçå .åéëøcÎìëa éé ÷éc÷éé áBø ©!§¨§¨§¨¨§¨!§¨©£¨¨§¨
:úîàá eäàø÷é øLà ìëì .åéàø÷ÎìëìøåéàøéÎïBö §¨Ÿ§¨§Ÿ£¤!§¨ª¤¡¤§§¥¨ :íòéLBéå òîLé íúòåLÎúàå .äNòéLÎìkÎúà éé øîB ©£¤§¤©§¨¨!§©§!¥¥§¨¤¨ :ãéîLé íéòLøäÎìk úàå .åéáäàz.ét øaãé éé úlä Ÿ£¨§¥¨¨§¨!©§!§!©§¨§©¤!
:ãòå íìBòì BLã÷ íL øNaÎìk Cøáéå!¨¥¨¨¨¥¨§§¨¨¤ :déÎeììä .íìBòÎãòå äzòî .dé Cøá! e!ç!àå©£©§§¨¥¨¥©¨§©¨©§¨
.déÎeììääønæà .éiça éé äììäà :ééÎúà éLô! éììä ©§¨©§!©§!¤§¨©£§¨§¨§©¨£©§¨ Îïáa .íéáéã!á eçèázÎìà :éãBòa éäìà쥟©§!©!§§!§!!§¤ íBéa .Búîãàì áLé Bçeø àöz :äòeLú Bì ïéàL íãਤ¥§¨¥¥¨ª§©§¨©
àåää
!"$&'( áé12
BøáN .Bøæòa á÷òé ìàL éøLà :åéú!zLò eãáà àeä䩨§¤§ŸŸ¨©§¥¤¥©£Ÿ§¤§!§ ÎøLàÎìkÎúàå íiäÎúà .õøàå íéîL äNò :åéäìà ééÎìò©§¨¡Ÿ¨Ÿ¤¨©!¨¨¤¤©¨§¤¨£¤
ìBòì úîà øîMä .íaïú! .íé÷eLòì ètLî äNò :í ¨©Ÿ¥¡¤§¨Ÿ¤!§¨©£!Ÿ¥ ó÷æ éé .íéøåò ç÷t éé :íéøeñà øézî éé .íéáòøì íç줤¨§¥!§¨©!£!§¨Ÿ¥©!§!§¨Ÿ¥ íBúé .íéøbÎúà øîL éé :íé÷écö áäà éé .íéôeôk§!§¨Ÿ¥©!!§¨Ÿ¥¤¥!¨ .íìBòì éé Cìîé :úeòé íéòLø Cøãå .ããBòé ä!îìà姩§¨¨§¥§¤¤§¨!§©¥!§Ÿ§¨§¨
:déÎeììä .øãå øãì ïBiö Céäìà¡Ÿ©!!§Ÿ¨Ÿ©§¨
.déeììä:äläú äåà! íéò!Îék .e!éäìà äønæ áBèÎék ©§¨!©§¨¡Ÿ¥!¨!¨¨§!¨ àôøä :ñpëé ìàøNé éçã! .éé íìLeøé ä!Ba¥§¨©!§¨!§¥!§¨¥§©¥¨¥ .íéáëBkì øtñî ä!Bî :íúBávòì Laçîe .áì éøeáLì!§¥¥§©¥§©§¨¤!§¨©¨! ïéà Bú!eáúì .çkÎáøå e!é!Bãà ìBãb :àø÷é úBîL ílë짪¨¥!§¨¨£¥§©Ÿ©!§¨¥ e!ò :õøàÎéãò íéòLø ìétLî .éé íéå!ò ããBòî :øtñî!§¨§¥£¨!§¨©§!§¨!£¥¨¤¡ íéîL äqëîä :øBpëa e!éäìàì eønæ .äãBúa éé쩧¨§¨©§¥Ÿ¥§!©§©¤¨©! ïúB! :øéöç íéøä çéîönä .øèî õøàì ïéënä .íéáòa§¨!©¥!¨¨¤¨¨©©§!©¨!¨!¥ úøeáâá àì :eàø÷é øLà áøò é!áì .dîçì äîäáì!§¥¨©§¨!§¥Ÿ¥£¤!§¨Ÿ!§© .åéàøéÎúà éé äöBø :äöøé Léàä é÷BLáÎàì .õtçé ñeq䩤§¨Ÿ§¥¨!!§¤¤§¨¤§¥¨ éììä .ééÎúà íìLeøé éçaL :Bcñçì íéìçéîäÎúऩ§©£!§©§©§!§¨©!¤§¨©§! :Caø÷a Cé!a Cøa .CéøòL éçéøa ÷fçÎék :ïBiö Céäìà¡Ÿ©!!!!©§!¥§¨¨!¥©¨©!§!§¥ Búøîà çìMä :CòéaNé íéhç áìç .íBìL CìeábÎíN䩨§¥¨¥¤!!©§!¥©Ÿ¥©!§¨ øBôk .øîvk âìL ïúpä :Bøác õeøé äøäîÎãò .õøऩ§¥¨¨§¨©Ÿ¥¤¤©¨¤§ :ãîòé éî Búø÷ é!ôì .íézôë Bçø÷ CéìLî :øfôé øôàk¥¤§©¥©§!©§§!!!§¥¨¨!©£Ÿ åéøác ãébî :íéîÎeìfé Bçeø áMé .íñîéå Bøác çìLé!§©§¨§©§¥©¥!§¨!©!§¨¨ .éBbÎìëì ïë äNò àì :ìàøNéì åéètLîe åéwç .á÷òé짩£Ÿª¨!§¨¨§!§¨¥Ÿ¨¨¥§¨
:déÎeììä .íeòãéÎìa íéètLîe!§¨!©§¨©§¨ äéåììä
!"$&'(âé 13
.déeììä:íéîBøna eäeììä .íéîMä ïî ééÎúà eììä ©§¨©§¤§¨!©¨©!©§©§! :åéàáöÎìk eäeììä .åéëàìîÎìë eäeìì䩧¨©§¨¨©§¨§¨¨ eäeììä :øBà éáëBkÎìk eäeììä .çøéå LîL eäeìì䩧¤¤§¨¥©©§¨§¥©§ íLÎúà eììäé :íéîMä ìòî øLà íénäå .íéîMä éîL§¥©¨¨!§©©!£¤¥©©¨¨!§©§¤¥ ïú!Î÷ç .íìBòì ãòì íãéîòiå :eàøá!å äeö àeä ék .é駨!!¨§!§¨©©£!¥¨©§¨¨¨© :úBîäzÎìëå íé!épz .õøàä ïî ééÎúà eììä :øBáòé àì姟©£©§¤§¨!¨¨¤©!!§¨§Ÿ
:Bøáã äNò äøòñ çeø .øBèé÷å âìL ãøáe Làíéøää ¥¨¨¤¤§!©§¨¨Ÿ¨§¨¤¨! Nîø .äîäaÎìëå äiçä :íéæøàÎìëå éøt õò .úBòábÎìë姨§¨¥§!§¨£¨!©©¨§¨§¥¨¤¤ éèôLÎìëå íéøN .íénàìÎìëå õøàÎéëìî :ó!k øBtöå§!¨¨©§¥¤¤§¨§ª!¨!§¨Ÿ§¥ eììäé :íéøò!Îíò íé!÷æ .úBìeúaÎíâå íéøeça :õøऩ!§©§§¥!!§¨!§©§ :íéîLå õøàÎìò BãBä .Bcáì BîL ábN!Îék .éé íLÎúथ§¨!!§¨§§©©¤¤§¨¨! íò ìàøNé é!áì .åéãéñçÎìëì äläz .Bnòì ïø÷ íøi婨¤¤¤§©§!¨§¨£!¨!§¥!§¨¥©
:déÎeììä .Báø÷§Ÿ©§¨
.déeììä:íéãéñç ìä÷a Búläz .Lãç øéL ééì eøéL ©§¨!©§¨!¨¨§!¨!§©£!! :íkìîá eìéâé ïBiöÎé!a .åéNòa ìàøNé çîNé!§©!§¨¥§Ÿ¨§¥!¨!§©§¨ éé äöBøÎék :BìÎeønæé øBpëå óúa .ìBçîá BîL eììä駩§§§¨§Ÿ§!§©§!¤§¨ e!pøé .ãBáëa íéãéñç eæìòé :äòeLéa íéå!ò øàôé .Bnòa§©§¨¥£¨!!¨©§§£!!§¨§©§ úBiôét áøçå .í!Bøâa ìà úBîîBø :íúBákLîÎìò©!§§¨§¥!§¨§¤¤!! øñàì :íénàìa úBçëBz .íéBba äî÷! úBNòì :íãéa§¨¨©£§¨¨©!¥©§ª!¤§Ÿ íäa úBNòì :ìæøá éìáëa íäéãaë!å .íéwæa íäéëì¥¤§!!§!§§¥¤§©§¥©§¤©£¨¤
:déÎeììä .åéãéñçÎìëì àeä øãä .áeúk ètLî!§¨¨¨¨§¨£!¨©§¨
.déeììä:Bfò òé÷øa eäeììä .BLã÷a ìàÎeììä ©§¨©§¥§¨§©§!§!©ª :Bìãb áøk eäeììä .åéúøeáâa eäeìì䩧!§Ÿ¨©§§Ÿª§
åäåììä
!"$&'( ãé14
óúa eäeììä :øBpëå ìá!a eäeììä .øôBL ò÷úa eäeìì䩧§¥©¨©§§¥¤§!©§§Ÿ .òîLÎéìöìöá eäeììä :áâòå íépîa eäeììä .ìBçîe¨©§§!!§ª¨©§§!§§¥¨© :déÎeììä .dé ìläz äîLpä ìk :äòeøú éìöìöa eäeìì䩧§!§§¥§¨Ÿ©§¨¨§©¥¨©§¨
:déÎeììä .dé ìläz äîLpä ìk&Yu